ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pirate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pirate*, -pirate-

pirate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pirate (vt.) ปล้นสะดม Syn. hijack
pirate (vi.) ปล้นสะดม Syn. hijack
pirate (vt.) ละเมิดลิขสิทธิ์
pirate (n.) โจรสลัด See also: ผู้ปล้นสะดม Syn. buccaneer, corsair, plunderer
pirate (n.) เรือโจรสลัด
pirate (n.) ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ See also: ผู้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
pirate radio (n.) การกระจายคลื่นวิทยุ
English-Thai: HOPE Dictionary
pirate(ไพ'เรท) n. โจรสลัด,เรือโจรสลัด,ผู้ปล้นสะดม,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น. -vt.,vi. ปล้นสะดม,กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด,ยักยอก,ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น,พิมพ์บทประพันธ์ของคนอื่น, See also: piratical,piratic adj. pirati
English-Thai: Nontri Dictionary
pirate(n) โจรสลัด,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pirateโจรสลัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pirated editionsฉบับละเมิดลิขสิทธิ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สลัด (v.) pirate See also: buccaneer, corsair Syn. โจรสลัด
โจรสลัด (n.) pirate See also: buccaneer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Excuse me, sir. The pirate number's next.ประทานโทษครับ บนเวทีถึงคิวท่านขึ้นซ้อมแล้วครับ
"His ship was attacked by the Dread Pirate Roberts,เรือของเขาถูกโจมตีโดยโจรสลัดที่ร้ายกาจนาม โรเบิร์ต
You're the Dread Pirate Roberts. Admit it.นายคือโจรสลัดโรเบิร์ต ยอมรับมาซะ
On the high seas your ship attacked, and the Dread Pirate Roberts never takes prisoners.ระหว่างอยู่ในททะเล นายโจมตีเรือ และโจรสลัดโรเบิร์ตไม่เคยปล่อยให้ใครรอดชีวิต
I mean, once word leaks out that a pirate has gone soft, people begin to disobey you, and then it's nothing but work, work, work all the time.แค่เพียงคำเดียวที่รั่วไหลออกไป ว่าโจรสลัดใจอ่อน ผู้คนก็จะไม่หวาดกลัวเราอีกต่อไป และจากนั้น ทำอะไรก็จะล้มเหลว ล้มเหลว ล้มเหลว ตลอดกาล
"l am not the Dread Pirate Roberts," he said."ข้าไม่ใช่โจรสลัดผู้ร้ายกาจนามโรเบิร์ตหรอก" เขาพูด
"l inherited the ship from the previous Dread Pirate Roberts,"ข้ารับมรดกเรือนี้มาจากโรเบิร์ตคนก่อน"
"The man I inherited it from was not the real Dread Pirate Roberts either."ผู้ชายที่ข้ารับช่วงเรือต่อมาก็ไม่ได้ชื่อโรเบิร์ตเหมือนกัน"
You see, no one would surrender to the Dread Pirate Westley.ก็อย่างที่ท่านเห็น จะไม่มีใครหวาดกลัวต่อ "โจรสลัดที่ร้ายกาจนามเวสต์ลีย์" หรอก
He is a sailor on the pirate ship Revenge.เขาเป็นลูกเรือในเรือโจรสลัด
The Dread Pirate Roberts is always close to Florin this time of year.โจรสลัดโรเบิร์ตผู้ร้ายกาจ มักจะเข้าใกล้เมืองฟลอรินในช่วงเวลานี้
Stand your ground! I am the Dread Pirate Roberts!ข้าคือโจรสลัดผู้ร้ายกาจนามโรเบิร์ต

pirate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翻版碟[fān bǎn dié, ㄈㄢ ㄅㄢˇ ㄉㄧㄝˊ, 翻版碟] copy of DVD; pirate DVD
走私品[zǒu sī pǐn, ㄗㄡˇ ㄙ ㄆㄧㄣˇ, 走私品] smuggled product; contraband; pirate product
吐气[tǔ qì, ㄊㄨˇ ㄑㄧˋ, 吐气 / 吐氣] aspirated; to blow off steam
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿冒品] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods
倭寇[Wō kòu, ㄨㄛ ㄎㄡˋ, 倭寇] Japanese pirates (in 16th and 17th century)
剽窃[piāo qiè, ㄆㄧㄠ ㄑㄧㄝˋ, 剽窃 / 剽竊] pirate; to plagiarize
海盗[hǎi dào, ㄏㄞˇ ㄉㄠˋ, 海盗 / 海盜] pirate
盗版[dào bǎn, ㄉㄠˋ ㄅㄢˇ, 盗版 / 盜版] pirated version (e.g. software); pirated (illegal) copy
威氏注音法[Wēi shì zhù yīn fǎ, ㄨㄟ ㄕˋ ㄓㄨˋ ㄈㄚˇ, 威氏注音法 / 威氏註音法] Wade-Giles transliteration scheme for Chinese (with p for unaspirated pinyin b and p' for aspirated pinyin p etc)
盗版者[dào bǎn zhě, ㄉㄠˋ ㄅㄢˇ ㄓㄜˇ, 盗版者 / 盜版者] software pirate

pirate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョリーロジャー[, jori-roja-] (n) Jolly Rodger; pirate skull-and-crossbones flag
巨賊[きょぞく, kyozoku] (n) big-time bandit; big-time pirate
海賊旗[かいぞくき, kaizokuki] (n) (See ジョリーロジャー) pirate flag
海賊王[かいぞくおう, kaizokuou] (n) pirate king
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] (n) {comp} illegal copy; pirate copy
パイレーツ[, paire-tsu] (n) pirate; pirates
パイレーツパンツ[, paire-tsupantsu] (n) pirate's pants
パイレートエディション[, paire-toedeishon] (n) pirated edition
ピラティス[, pirateisu] (n) pilates
吸い出す;吸出す[すいだす, suidasu] (v5s,vt) to suck (or draw) out; to aspirate
有気音[ゆうきおん, yuukion] (n) (phonetics) an aspirate
海賊[かいぞく, kaizoku] (n,adj-no) pirate; sea robber; (P)
海賊の髑髏[かいぞくのどくろ, kaizokunodokuro] (n) skull and crossbones (pirate flag); Jolly Roger
海賊版[かいぞくばん, kaizokuban] (n) pirated edition; bootleg
海賊版ソフトウェア[かいぞくはんソフトウェア, kaizokuhan sofutouea] (n) {comp} piracy; pirated software
Japanese-English: COMDICT Dictionary
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy
海賊版[かいぞくはん, kaizokuhan] pirated version (of software)

pirate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจรสลัด[n.] (jōnsalat) EN: pirate ; buccaneer FR: pirate [m] ; boucanier [m] ; forban [m]
แผ่นผี[n. exp.] (phaen phī) EN: pirate CD ; pirate VCD ; pirate DVD ; pirate disk FR: disque pirate [m]
เรือโจรสลัด[n. exp.] (reūa jōnsal) EN: FR: bateau pirate [m]
สลัด[n.] (salat) EN: pirate ; buccaneer FR: pirate [m] ; boucanier [m] ; flibustier [m]
สลัดอากาศ[n.] (salat-ākāt) EN: hijacker FR: pirate de l'air [m]
สมุทรโจร[n.] (samutthrajō) EN: pirate FR: pirate des mers [m] ; pirate [m]
ซอฟต์แวร์เถื่อน[n. exp.] (søpwaē theū) EN: FR: logiciel piraté [m]
แฮก = แฮค[v.] (haēk) EN: hack FR: pirater ; hacker (anglic.)
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น[n. exp.] (hunyon dūt ) EN: FR: robot aspirateur [m]
เครื่องช่วยหายใจ[n. exp.] (khreūang ch) EN: respirator FR: respirateur artificiel [m]
เครื่องดูดฝุ่น[n. exp.] (khreūang dū) EN: vacuum cleaner ; vacuum sweeper FR: aspirateur [m]
ละเมิดลิขสิทธิ์[adj.] (lamoēt likk) EN: pirated FR:
เสียงธนิต[n. exp.] (sīeng thani) EN: aspirated sound FR:
สิถิล[adj.] (sithin) EN: unaspirated FR:
ธนิต[adj.] (thanit) EN: aspirated FR: aspiré

pirate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pirat {m} | Piraten
Raubdruck {m}pirate edition; pirated edition
Raubkopie {f}pirate copy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pirate
Back to top