ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clothe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clothe*, -clothe-

clothe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clothe (vt.) แต่งตัว Syn. dress, dress up
clothe (vt.) ปกคลุมด้วย
clothe in (phrv.) แต่งตัวด้วย See also: แต่งอยู่ในชุด
clothe in (phrv.) ปกคลุมด้วย See also: ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน Syn. clothe with
clothe with (phrv.) แต่งตัวด้วย See also: แต่งอยู่ในชุด
clothe with (phrv.) ปกคลุมด้วย See also: ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน Syn. clothe in
clothed (adj.) ที่แต่งตัว Syn. dressed
clothes (n.) เสื้อผ้า See also: เครื่องแต่งกาย Syn. clothing, garments, dress
clotheshorse (n.) ผู้ชายที่ช่างแต่งตัว Syn. dandy, dude, fop
clothesline (n.) ราวแขวนเสื้อ
clothespin (n.) ไม้หนีบผ้า See also: ที่หนีบผ้า
clothespress (n.) ตู้เสื้อผ้า See also: ชั้นเก็บเสื้อผ้า Syn. closet, wardrobe
English-Thai: HOPE Dictionary
clothe(โคลธ) {clothed/clad,clothed/clad,clothing,clothes} vt. ใส่เสื้ออาภรณ์, Syn. attire,
clothes(โคลซ) n.,pl. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม -Conf. cloths
clothespress(โคลซเพรส) n. ที่ใส่เสื้อผ้า,ตู้ใส่เสื้อผ้า
English-Thai: Nontri Dictionary
clothe(vt) แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clotheshorse(n) ราวตากผ้า,โครงตากผ้า
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ้าทรง (n.) clothes See also: garments, apparel, raiment, vesture Syn. เครื่องนุ่งห่ม
ภูษณพาส (n.) clothes See also: garments Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า
ภูษา (n.) clothes See also: garments, apparel, raiment, vesture Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง
อาภรณ์ (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ
เครื่องนุ่งห่ม (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว
เครื่องแต่งกาย (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องแต่งตัว (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม
เสื้อผ้า (n.) clothes See also: garments Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว
เสื้อผ้า (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว
เสื้อผ้า (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม
เสื้อผ้า (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม
เสื้อแสง (n.) clothes See also: clothing, apparel, vesture
แปรงซักผ้า (n.) clothes brush
เครื่องอบผ้า (n.) clothes dryers
ราวตากผ้า (n.) clothes line See also: washing line
ราวแขวนเสื้อผ้า (n.) clothes rack
ร้านขายเสื้อผ้า (n.) clothes shop See also: fashion house
ราว (n.) clothesline See also: cloth-pole
ซักฟอก (v.) wash clothes See also: launder, clean Syn. ซักล้าง, ชะล้าง, ล้าง, ทำความสะอาด
ตากผ้า (v.) dry clothes in the sun See also: dry clothes in the air
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She needs to buy some new clothesเธอต้องการซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่บางชุด
Everyday they buy me presents and pretty clothesทุกๆ วันพวกเขาจะซื้อของขวัญและเสื้อผ้าสวยๆ ให้ฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And thus I clothe my naked villainy with old odd ends stolen forth from holy writ and seem a saint, when most I play the devil.เมื่อนั้นฉันห่อหุ้มความเลวร้ายอันเปลือยเปล่า... ...ด้วยเศษซากสุดท้าย ที่ขโมยเอามาจากคำจารึกในพระคัมภีร์... ...ดุจดังนักบุญ, ยามที่ฉันเผชิญหน้ากับมัจจุราช
Use the curtains if you must, but clothe this enormous girl.ใช้ผ้าม่านก็ได้ถ้าจำเป็น แต่หาเสื้อผ้าให้สาวร่างยักษ์คนนี้ที
Schmidt, clothe yourself! - All right, all right.ชมิดท์ ใส่เสื้อผ้าซะ ก็ได้ๆ
Come to me for whatever you need to feed them, clothe them, or house them.มาหาข้า เมื่อใดก็ตามที่เจ้าต้อง หาอาหาร เสื้อผ้า หรือที่อยู่ให้พวกเขา
To shroud my clothes, the black of night.เพื่อห่อหุ้มเสื้อผ้าของฉันสีดำ ของคืน
But I wonder Maxim hasn't been at you. He's so particular about clothes.แต่แปลกใจที่แม็กซิมไม่จู้จี้กับคุณ เขาพิถีพิถันเรื่องเสื้อผ้ามาก
This is where I keep all her clothes.นี่คือที่ที่ท่านเก็บเสื้อผ้าทั้งหมดไว้
Brand-new clothes that should have been worn by a younger woman.Brand-new clothes that should have been worn by a younger woman.
And when I get back, I want that man in there out of there... where I command from, with all his clothes on.ฉันต้องการคนที่อยู่ในนั้นออก จากที่นั่น ที่ฉันสั่งจาก กับเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดใน
With all his clothes on.กับเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดใน
Put some clothes on and we'll see, eh?ใส่เสื้อผ้าบางอย่างเกี่ยวกับและ เราจะเห็นใช่มั้ย?
Don't be put off by the clothes we wear.อย่าวางปิดด้วยเสื้อผ้าที่เราสวม ใส่

clothe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
被褥[bèi rù, ㄅㄟˋ ㄖㄨˋ, 被褥] bedding; bedclothes
铺盖[pū gài, ㄆㄨ ㄍㄞˋ, 铺盖 / 鋪蓋] bedding; bedclothes
[shēn, ㄕㄣ, 身] body; torso; person; life; status; pregnancy; classifier for clothes: suit
寿衣[shòu yī, ㄕㄡˋ ㄧ, 寿衣 / 壽衣] burial clothes
便衣[biàn yī, ㄅㄧㄢˋ ㄧ, 便衣] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman
相体裁衣[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 相体裁衣 / 相體裁衣] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便服] everyday clothes; informal dress; civilian clothes
晾衣夹[liàng yī jiā, ㄌㄧㄤˋ ㄧ ㄐㄧㄚ, 晾衣夹 / 晾衣夾] clothes pin
晒衣绳[shài yī shéng, ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ, 晒衣绳 / 曬衣繩] clothes line
晒衣绳子[shài yī shéng zi, ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ ㄗ˙, 晒衣绳子 / 曬衣繩子] clothes line
[fú, ㄈㄨˊ, 服] clothes; dress; garment; submit; take (medicine)
服服[fù fu, ㄈㄨˋ ㄈㄨ˙, 服服] clothes (baby talk)
[yí, ㄧˊ, 椸] clothes-horse
[hún, ㄏㄨㄣˊ, 楎] clothes-horse
烘乾机[hōng gān jī, ㄏㄨㄥ ㄍㄢ ㄐㄧ, 烘乾机 / 烘乾機] clothes dryer
[yī, ㄧ, 衣] clothes
衣服[yī fu, ㄧ ㄈㄨ˙, 衣服] clothes
一身[yī shēn, ㄧ ㄕㄣ, 一身] whole body; from head to toe; single person; a suit of clothes
服装[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, 服装 / 服裝] dress; clothing; costume; clothes
穿着[chuān zhuó, ㄔㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ, 穿着 / 穿著] dress; to wear; clothes; attire
着装[zhuó zhuāng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤ, 着装 / 著裝] dress; clothes
[tùn, ㄊㄨㄣˋ, 褪] fade; take off (clothes)
[gù, ㄍㄨˋ, 估] old; second-hand (clothes)
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 件] item; component; classifier for events, things, clothes etc
补缀[bǔ zhuì, ㄅㄨˇ ㄓㄨㄟˋ, 补缀 / 補綴] mend (clothes); patch
成衣[chéng yī, ㄔㄥˊ ㄧ, 成衣] ready-made clothes
估衣[gù yī, ㄍㄨˋ ㄧ, 估衣] second hand clothes
短打扮[duǎn dǎ ban, ㄉㄨㄢˇ ㄉㄚˇ ㄅㄢ˙, 短打扮] shorts; tight-fitting clothes
穿着讲究[chuān zhuó jiǎng jiu, ㄔㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄡ˙, 穿着讲究 / 穿著講究] smart clothes; particular about one's dress
盛装[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, 盛装 / 盛裝] splendid clothes; rich attire; one's sunday best
西服[xī fú, ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西服] suit; western-style clothes (historical usage)
[chéng, ㄔㄥˊ, 裎] take off clothes
剪裁[jiǎn cái, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄞˊ, 剪裁] to tailor (clothes); to trim (expenditure)
头巾[tóu jīn, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄣ, 头巾 / 頭巾] head-covering (for men in ancient clothes); kerchief; scarf; turban
肥大[féi dà, ㄈㄟˊ ㄉㄚˋ, 肥大] loose fitting clothes; fat; stout; swelling (of internal organ); hypertrophy
女装[nǚ zhuāng, ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ, 女装 / 女裝] women's clothes
棒槌[bàng chuí, ㄅㄤˋ ㄔㄨㄟˊ, 棒槌] wooden club (used to beat clothes in washing)

clothe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣食[いしょく, ishoku] (n) (1) food and clothing; livelihood; living; (vs) (2) to feed and clothe
ウッドクリップ[, uddokurippu] (n) wooden clip; wooden clothespin
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お古;御古[おふる, ofuru] (n) used article (esp. clothes)
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
カットソー[, kattoso-] (n) (abbr) clothes made from jersey cloth (wasei
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes)
コーディネート(P);コーディネイト[, ko-deine-to (P); ko-deineito] (n,vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P)
サファリスタイル[, safarisutairu] (n) camouflage clothes (wasei
ドロ着[ドロぎ, doro gi] (n) clothes sumo wrestler wears when he has his belt on
ハーフメイド;ハーフメード[, ha-fumeido ; ha-fume-do] (adj-no) half made (e.g. clothes that are already cut and basted when purchased)
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes)
プチプラ[, puchipura] (n) (abbr) (See プチプライス) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women)
プチプライス;プチ・プライス[, puchipuraisu ; puchi . puraisu] (n) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women) (wasei
ブティック[, buteikku] (n) shop selling fashion clothes, accessories, etc. (fre
べんべら[, benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P)
一着[いっちゃく, icchaku] (n-t) (1) first arrival; first in race; (n) (2) (See 着・1) suit of clothes; (P)
七変化[しちへんげ;シチヘンゲ, shichihenge ; shichihenge] (n) (1) (uk) (See ランタナ) lantana (plant, flower); (2) kabuki dance in which the dancer quickly changes his clothes seven times
下ろし;降ろし;卸し;卸(io)[おろし, oroshi] (n-suf,n) (1) dropping; unloading; removing; (n) (2) grated vegetables, fruit, etc.; (3) (abbr) (See おろし金) grater; (4) using new tools (or clothes, etc.); new tools (or clothes, etc.)
乱れ箱;乱箱(io)[みだればこ, midarebako] (n) lidless box for clothes
乾かす[かわかす, kawakasu] (v5s,vt) to dry (clothes, etc.); to desiccate; (P)
乾きの早い[かわきのはやい, kawakinohayai] (adj-i) fast drying (clothes)
乾物(P);干し物;干物;乾し物[ほしもの, hoshimono] (n) things dried in the sun, esp. clothes, dyed cloth, etc.; (P)
京の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ,着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto)
仕着せ;為着;仕着;四季施(ateji)[しきせ, shikise] (n) livery; servant's clothes provided by employers
仕立て下ろし[したておろし, shitateoroshi] (n) brand new (clothes)
伊達の薄着[だてのうすぎ, datenousugi] (exp) wearing light clothes for the sake of fashion
伊達着[だてぎ, dategi] (n) showy clothes
便衣隊[べんいたい, ben'itai] (n) plain-clothes soldiers; mufti corps
勝負服[しょうぶふく, shoubufuku] (n) (1) jockey's racing uniform; (2) (sl) one's best clothes (esp. for women), normally put aside for important meetings, dates, etc.
古着[ふるぎ, furugi] (n) old clothes; secondhand clothing; (P)
古着屋[ふるぎや, furugiya] (n) (1) second hand clothes shop; (2) somebody who sells second hand clothes
圧縮袋[あっしゅくぶくろ, asshukubukuro] (n) vacuum bag (used to make clothes, futons, etc. easier to store)
夏布団[なつぶとん, natsubuton] (n) summer bedclothes
夜具[やぐ, yagu] (n) bedding; bedclothes; (P)
寝巻き(P);寝巻(P);寝間着(P);寝衣[ねまき, nemaki] (n) (See 寝衣・しんい) sleep-wear; nightclothes; pyjamas; pajamas; nightgown; nightdress; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
着せる[きせる, kiseru] Thai: สวมเสื้อให้ English: to put on clothes
脱ぐ[ぬぐ, nugu] Thai: ถอดเสื้อผ้า English: to take off clothes

clothe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket FR: couvrir ; envelopper
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
เอาแต่แต่งตัว[v. exp.] (ao tāe taen) EN: be a clotheshorse FR:
เช่าผ้า[v. exp.] (chao phā) EN: buy clothes FR: acheter des vêtements
ฟอกผ้า[v. exp.] (føk phā) EN: wash clothes FR: laver le linge
แก้ผ้า[v.] (kaēphā) EN: take off one's clothes ; undress ; disrobe FR: se déshabiller ; se dévêtir ; ôter ses vêtements
กัดกินเสื้อผ้า[v. exp.] (katkin seūa) EN: eat holes in clothes FR: trouer les vêtements
ขยี้ผ้า[v. exp.] (khayī phā) EN: rub the clothes FR: frotter le linge
เครื่องนุ่งห่ม[n. exp.] (khreūang nu) EN: clothing ; clothes ; garments ; apparel FR: vêtements [mpl]
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtae) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume FR: costume [m] ; vêtement [m] ; tenue [f]
ควาก[onomat.] (khwāk) EN: [sound of ripping clothes] FR:
กินเลอะเทอะ[v. exp.] (kin loethoe) EN: spill food on one's clothes FR: renverser de la nourriture sur ses vêtements
กองเสื้อผ้า[n. exp.] (køng seūaph) EN: pile of clothes FR: pile de vêtements [f]
ล่อนจ้อน[adj.] (lǿnjøn) EN: completely naked ; bare ; naked ; nude ; unclothed ; full monty (inf.) FR: nu ; dévêtu ; à poil (fam.)
ไม้แขวนเสื้อ[n.] (māi khwaēn ) EN: hanger ; coat hanger ; clothes-hanger FR: cintre [m] ; patère [f]
ไม้หนีบ[n. exp.] (māinīp) EN: clothes peg ; clothespin (Am.) FR: pince à linge [f]
ไม้หนีบผ้า[n. exp.] (māi nīp phā) EN: clothes peg ; clothespin (Am.) FR: pince à linge [f]
นอกเครื่องแบบ[adj.] (nøk khreūan) EN: plainclothes FR: en civil
ผ้า[n.] (phā) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]
พสนะ[n.] (phasana = p) EN: clothes FR: vêtements [mpl]
ผลัดผ้า[v. exp.] (phlat phā) EN: change clothes FR: changer de vêtement
พสนะ[n.] (photsana = ) EN: clothes FR: vêtements [mpl]
ภูษณพาส[n.] (phūsanaphāt) EN: clothes FR:
เปลืองเงิน[adj.] (pleūang ngo) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing FR: coûteux ; onéreux
เปลื้องผ้า[v. exp.] (pleūang phā) EN: undress ; take off one's clothes FR: se déshabiller ; se dévêtir ; enlever ses habits ; se désaper (fam.)
เปลื้องเสื้อออก [v. exp.] (pleūang seū) EN: take off one's clothes FR: ôter ses vêtements
เปลือยกาย[v.] (pleūaykāi) EN: be naked ; be nude ; undress ; unclothe FR: se dévêtir ; se dénuder
ร้านขายเสื้อผ้า [n. exp.] (rān khāi se) EN: clothing shop ; clothing store ; clothes shop ; fashion house FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
ร้านเสื้อผ้า [n. exp.] (rān seūaphā) EN: clothing shop ; clothing store ; clothes shop ; fashion house FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
ราว[n.] (rāo) EN: handrail ; banister ; clothes pole ; clothesline FR: rampe [f] ; barreau [m]
ราวตากผ้า[n. exp.] (rāo tāk phā) EN: clothesline FR: étendoir [m]
รีดผ้า[v. exp.] (rīt phā) EN: iron ; iron clothes ; press clothes FR: repasser ; repasser le linge
สาฎก[n.] (sādok) EN: clothes FR:
ซักฟอก[v.] (sakføk) EN: wash clothes ; launder ; clean FR: lessiver
ซักรีด[v. exp.] (sak rīt) EN: wash and iron clothes FR: laver et repasser le linge
สนับ[n.] (sanap) EN: glove; shirt ; tight-fitting clothes ; coat ; garnment ; overlay FR: vêtement [m] ; protection [f] ; étui [m]
เสื้อ[n.] (seūa) EN: clothing ; clothes ; shirt ; blouse ; coat ; cloak FR: vêtement [m] ; habit [m] ; chemise [f] ; tenue [f]
เสื้อกีฬา[n. exp.] (seūa kīlā) EN: sport clothes FR: vêtement de sport [m]
เสื้อหนาว [n.] (seūanāo) EN: coat ; overcoat ; topcoat ; warm clothing ; winter clothes ; heavy jacket ; heavy coat FR: vêtement d'hiver [m]
เสื้อผ้า[n.] (seūa phā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit ; apparel FR: vêtement [m] ; habillement [m] ; habits [mpl] ; habit [m] (vx) ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)

clothe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Babybekleidung {f}baby clothes
Wäschebeutel {m}laundry bag; clothes bag
Garderobenschrank {m}clothes cabinet
Kleidergeschäft {n}clothes shop
Trockengestell {n}clothes airer
Waschkorb {m}clothes basket
Anprobe {f} (von Kleidung)fitting (of clothes)
Zivilkleidung {f}plain clothes
Wäschespinne {f}rotary clothes dryer
Sommerkleidung {f}summer clothes; summer clothing
Sommersachen {pl}summer clothes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clothe
Back to top