ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

determined

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *determined*, -determined-

determined ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
determined (adj.) ดื้อดึง See also: ไม่ประนีประนอม, ดึงดัน, ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยน Syn. firm, strong-minded, stubborn
determined (adj.) เด็ดเดี่ยว See also: ตั้งใจจริง, ซึ่งมุ่งมั่น, แน่วแน่, ซึ่งตัดสินใจแล้ว Syn. ambitious, eager, zealous, decided Ops. apathetic, unambitious
determinedly (adv.) อย่างตั้งใจ See also: อย่างมุ่งมั่น Syn. steadfastly
English-Thai: HOPE Dictionary
determined(ดิเทอร์'มินดฺ) adj. แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตัดสินแล้ว, See also: determinedness n., Syn. resolved,fixed
English-Thai: Nontri Dictionary
determined(adj) มั่นคง,แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตกลงแล้ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุ่งมาด (v.) be determined See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, หวัง, มุ่งมาดปรารถนา
มุ่งมาดปรารถนา (v.) be determined See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, หวัง
หวัง (v.) be determined See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, มุ่งมาดปรารถนา
แน่วแน่ (v.) be determined See also: be resolute, be firm, be intent, be steadfast, be persistent Syn. แน่แน่ว
แน่แน่ว (v.) be determined See also: be resolute, be firm, be intent, be steadfast, be persistent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But we are determined to know what the apes want.เเต่เราต้องรู้ว่าพวกลิงต้องการอะไร สงคราม...
But we are determined that justice will be done.เราเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้น
Man has determined a pig's lot.มนุษย์ได้กำหนดหมูไว้แล้ว
I mean, I have absolutely no idea what we're doing here or what I'm doing here or what this place is about, but I am determined to enjoy myself.ฉันหมายถึงว่าฉันไม่รู้อะไรสักอย่าง ที่พวกเรากำลังทำอยู่ตอนนี้ หรือว่าฉันกำลังทำอะไรที่นี่ หรือที่นี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง แต่ฉันพยายามที่จะทำตัวเองให้สนุก
When we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง
Most of the Afghan people are very strong, and we are determined not to be driven from our land.คนอัฟกันส่วนใหญ่เป็นคนเข้มแข็ง และเราถูกประเมินว่าNไม่สามารถขับเคลื่อนบ้านเมืองของเรา
This is why... at 21... I have determined to end my life.นี่คือเหตุผลที่ทำไมเมื่ออายุ 21 ผมถึงได้กำหนดจุดจบชีวิตผม
She herself had determined to take her vows... at the convent of Santa Maria, where she is a nun to this day.ส่วนตัวเธอเองก็ถวายตัว ที่อาราม ซานตามาเรีย ที่เธอเป็นแม่ชีอยู่จนทุกวันนี้
But I must say I hate the sight of him! But I am determined to be civil.แต่แม่ต้องพูดว่าแม่เกลียดที่จะต้องเห็นเขา แต่แม่ต้องทำตัวให้มีอัธยาศัย
You are determined to ruin him, and make him the contempt of the world!เธอตั้งใจที่จะทำลายเขา และทำให้เขาโดนทั้งโลกดูถูก
I belong to a new underclass, no longer determined by social status or the color of your skin.ผมกลายเป็นคนชั้นต่ำ ที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยชนชั้นหรือสีผิว
If his was more than a vague ambition, if he was determined -ถ้าเขาไม่ฝันลมๆ แล้งๆ ถ้าเขาตั้งใจแน่วแน่จะค้นหาความจริง

determined ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在乎[zài hu, ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, 在乎] determined by; to care about; to mind
硬要[yìng yào, ˋ ㄧㄠˋ, 硬要] firmly set on doing sth; to insist on doing; determined in one's course of action
发奋图强[fā fèn tú qiáng, ㄈㄚ ㄈㄣˋ ㄊㄨˊ ㄑㄧㄤˊ, 发奋图强 / 發奮圖強] to make an effort to become strong (成语 saw); determined to do better; to pull one's socks up
有决心[yǒu jué xīn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 有决心 / 有決心] determined
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 决心 / 決心] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind
原定[yuán dìng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ, 原定] originally planned; originally determined
坚决[jiān jué, ㄐㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ, 坚决 / 堅決] firm; resolute; determined

determined ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P)
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu)
勝ち気;勝気[かちき, kachiki] (adj-na,n) determined or unyielding spirit
思い定める[おもいさだめる, omoisadameru] (v1,vt) to make up one's mind; to be determined
慨然[がいぜん, gaizen] (adj-t,adv-to) (1) indignant; sorrowful; (2) steadfast; determined
死して後已む;死してのちやむ;死してのち已む[ししてのちやむ, shishitenochiyamu] (exp,v5m) to be determined to do or die; to never give up until one is dead
気が勝つ[きがかつ, kigakatsu] (exp,v5t) to be determined or strong-willed
負けず嫌い;負けずぎらい[まけずぎらい, makezugirai] (adj-na,n) hating to lose; unyielding; unbending; competitive; sore loser; determined
面魂[つらだましい, tsuradamashii] (n) fierce or defiant look; determined expression; plucky countenance
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P)
つかつか[, tsukatsuka] (adv,adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P)
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P)
予価[よか, yoka] (n) probable (predetermined) price; expected price
制式[せいしき, seishiki] (n) (See 決まり・きまり・1) defined style; predetermined style; official style; rule
宿根[しゅっこん, shukkon] (n) {Buddh} fate predetermined from a prior existence
強か;健か[したたか, shitataka] (adj-na,adv) determined; stubborn; hearty; severe
断固(P);断乎[だんこ, danko] (adj-t,adv-to) firm; determined; resolute; conclusive; (P)
果敢[かかん, kakan] (adj-na,n) resolute; determined; bold; (P)
確乎不抜[かっこふばつ, kakkofubatsu] (n,adj-no) determined; steadfast; unswerving; unshakable
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n,vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P)

determined ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive FR: strict ; rigoureux
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded FR: décidé ; déterminé ; résolu
ใจเด็ด[adj.] (jaidet) EN: resolute ; determined ; steadfast ; undaunted FR: déterminé ; résolu
ใจเพชร[adj.] (jaiphet) EN: firm ; resolute ; strong-minded ; steadfast ; unyielding ; adamant ; determined FR: résolu ; déterminé
จีวรอธิษฐาน[n. exp.] (jīwøn athit) EN: the determined robes ; the three robes determined for regular personal use FR:
กัดฟัน[v. exp.] (katfan) EN: endure ; make a determined effort ; be patient FR: serrer les dents (loc.)
ขะมักเขม้น[v.] (khamakkhamē) EN: be determined ; be energetic FR:
ขะมักเขม้น[adj.] (khamakkhamē) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous ; energetic ; diligent ; determined FR: consciencieux ; sérieux
ขึงขัง[adj.] (kheungkhang) EN: serious ; stern ; vigorous ; determined ; firm ; robust ; intimating FR: sérieux ; sévère ; autoritaire
หมายมั่นปั้นมือ[v.] (māimanpanme) EN: be determined ; intend ; aim for ; be resolved to FR: être déterminé (à)
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
มุ[v.] (mu) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort FR: travailler dur ; se donner de la peine
มุ่งมั่น[adj.] (mungman) EN: determined (to) FR: déterminé
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent FR:
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide ; resolve FR: conclure
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: concentrate one's attention ; pay attention ; study carefully ; be determined FR: se concentrer (sur) ; prêter attention (à) ; porter son attention sur
ตั้งใจจริง[adj.] (tangjai jin) EN: determined FR: déterminé
ทรหด[adj.] (thørahot) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé
แน่วแน่[adv.] (naēonaē) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly FR: résolument
วิธีเทียบสัมประสิทธิ์[n. exp.] (withī thīep) EN: method of undetermined coefficients FR:
อย่างตั้งใจจริง[adv.] (yāng tangja) EN: determinedly FR:

determined ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zielstrebig {adj} | zielstrebiger | am zielstrebigstendetermined | more determined | most determined

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า determined
Back to top