ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

explore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *explore*, -explore-

explore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
explore (vi.) สำรวจ See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา Syn. discover
explore (vt.) สำรวจ See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา Syn. discover
explorer (n.) นักเดินทางสำรวจทะเล See also: นักเดินเรือ, นักบุกเบิกทางทะเล Syn. seaman
explorer (n.) นักบุกเบิก See also: ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม, ผู้หักร้างถางพง Syn. guide, pathfinder
explorer (n.) ทหารพราน See also: หน่วยสอดแนม, หน่วยสังเกตการณ์ Syn. advance guard, spy
explorer (n.) ผู้แสวงหา See also: ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ Syn. inquirer, searcher
English-Thai: HOPE Dictionary
explore(เอคซฺพลอร์') (explored,exploring,explores} v. สำรวจตรวจค้น,สำรวจ,ตรวจ,วินิจฉัย
explorer(เอคซฺพลอ'เรอะ) n. ผู้สำรวจ,นักสำรวจ,ผู้สำรวจตรวจค้น,ผู้วินิจฉัย,ผู้สอบสวน,เครื่องตรวจ
English-Thai: Nontri Dictionary
explore(vt) สำรวจ,ตรวจค้น,ตรวจ,วินิจฉัย,วิเคราะห์
explorer(n) นักสำรวจ,ผู้สอบสวน,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องตรวจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Explorerนักสำรวจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยั่ง (v.) explore See also: probe, research, sound out, feel out Syn. ประมาณ, คาดคะเน
หยั่ง (v.) explore See also: probe, research, sound out, feel out Syn. ประมาณ, คาดคะเน
เสาะ (v.) explore See also: seek, search Syn. เสาะหา, หา, ค้น, สืบ, สืบเสาะ, แสวง, เสาะแสวง
เสาะแสวง (v.) explore See also: seek, search Syn. เสาะหา, หา, ค้น, สืบ, สืบเสาะ, แสวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In matters as serious as this, we must make sure of every point and explore every avenue.ในเมื่อเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เราต้องทําให้เเน่ใจในทุกๆ ประเด็น สํารวจทุกๆ ทาง
I would like to explore another possibility.ฉันต้องการที่จะสำรวจความ เป็นไปได้อีก
This has allowed me to explore my feelings as a father.นี่ทำให้ผมได้สำรวจ ความรู้สึกของคนเป็นพ่อ.
You're passing up the chance to explore some new gadget.เพราะคุณไม่สนใจที่จะดูของประดิษฐ์ใหม่ ๆ
Well, let's explore that, shall we?เอาหล่ะ, เราลองมาค้น ดูซิ ดีไม๊ ?
In this room, you shall explore the noble art of Divination.ในห้องนี้เธอจะได้ค้นหา... ...ศิลปะการทำนายชั้นสูง
If you have time for grumbling why don't you explore for yourselves?ถ้าพวกคุณมีเวลาที่จะบ่น ลองสํารวจตัวเองดูบ้าง
Today, we will explore our beautiful and indigenous cultural heritage.วันนี้เราจะมาสำรวจความงามของมรดกทางวัฒนธรรมคนพื้นเมืองเรากัน
It was taken by a spacecraft called The Galileo that went out to explore the solar system.มันถูกถ่ายโดยยานอวกาศชื่อว่า"กาลิเลโอ" ที่เดินทางไปสำรวจระบบสุริยะ
Need to explore what there is.ต้องสำรวจว่านี่คืออะไร
In fact, he was one of the first to explore the Arctic Circle, which is a big deal.ที่จริงท่านเป็นคนแรกๆ ที่สำรวจ วงแหวนอาร์คติก ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
If you wish to explore more...ถ้าคุณต้องการจะดูมากกว่านี้...

explore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
库克船长[Kù kè chuán zhǎng, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, 库克船长 / 庫克船長] Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer
库克[Kù kè, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ, 库克 / 庫克] Cook (name); Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer
发掘[fā jué, ㄈㄚ ㄐㄩㄝˊ, 发掘 / 發掘] excavate; explore
探险家[tàn xiǎn jiā, ㄊㄢˋ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄚ, 探险家 / 探險家] explorer
探险者[tàn xiǎn zhě, ㄊㄢˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄜˇ, 探险者 / 探險者] explorer
斯坦因[Sī tǎn yīn, ㄙ ㄊㄢˇ , 斯坦因] Stein (name); Marc Aurel Stein (1862-1943), British adventurer and archeologist who explorer Xinjiang in early 20th century
麦哲伦[Mài zhé lún, ㄇㄞˋ ㄓㄜˊ ㄌㄨㄣˊ, 麦哲伦 / 麥哲倫] Magellan (1480-1521), Portuguese explorer
马可波罗[Mǎ kě Bō luó, ㄇㄚˇ ㄎㄜˇ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, 马可波罗 / 馬可波羅] Marco Polo (1254-c. 1324), Venetian trader and explorer who traveled the Silk road to China, author of Il Milione (Travels of Marco Polo)

explore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P)
インターネットエクスプローラ[, inta-nettoekusupuro-ra] (n) {comp} Internet Explorer
ウェブエクスプローラ[, uebuekusupuro-ra] (n) {comp} Web Explorer
エクスプローラ[, ekusupuro-ra] (n) explorer
オスパー[, osupa-] (n) ocean space explorer; OSPER
人跡未到;人跡未踏[じんせきみとう, jinsekimitou] (n,adj-no) unexplored
探検家[たんけんか, tankenka] (n) explorer
探検者;探険者[たんけんしゃ, tankensha] (n) explorer
秘境[ひきょう, hikyou] (n) unexplored region; one of the most secluded regions
秘境駅[ひきょうえき, hikyoueki] (n) (obsc) (col) secluded station; unexplored station
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウェブエクスプローラ[うえぶえくすぷろーら, uebuekusupuro-ra] Web Explorer
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer

explore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; see what will happen ; explore ; probe ; sound out FR:
กำเสาะ[v.] (kamsǿ) EN: explore ; search ; look for ; seek FR:
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: search ; seek ; explore ; probe FR: chercher ; rechercher
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ขุดค้น[v.] (khutkhon) EN: delve ; dig out ; explore ; search ; unearth FR:
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue ; vérifier
แสวงหา[v. exp.] (sawaēng hā) EN: seek for ; search for ; look for ; explore FR: rechercher ; viser ; explorer
เสาะ[v.] (sǿ) EN: explore ; seek ; search ; look searchingly for ; scout for ; be after FR: sonder ; explorer ; approfondir
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat ; scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore FR: patrouiller ; parcourir
หยั่ง[v.] (yang) EN: explore ; probe ; research ; sound out ; feel out FR: sonder ; explorer
หยั่งเชิง[v. exp.] (yang choēng) EN: sound out ; probe ; canvass ; explore FR:
หยั่งเสียง[v.] (yangsīeng) EN: sound out ; poll ; explore FR: sonder
อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์[TM] (Inthoēnet E) EN: Internet Explorer FR: Internet Explorer [m]
ไม่เคยถูกสำรวจ[adj.] (mai khoēi t) EN: unexplored FR: inexploré
นักผจญภัย[n.] (nak phajonp) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker FR: aventurier [m]
นักสำรวจ[n. exp.] (nak samrūat) EN: explorer ; surveyor FR: explorateur [m]
เสาะหา[v. exp.] (sǿ hā) EN: grope FR: rechercher ; explorer
ตรวจค้น[v. exp.] (trūat khon) EN: search FR: explorer ; fouiller
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; test ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; explorer ; réviser ; superviser ; tester ; approuver
หยั่งดูท่าที[v. exp.] (yang dū thā) EN: probe; explore; sound out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า explore
Back to top