ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devote

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devote*, -devote-

devote ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
devote (vt.) มอบให้ See also: อุทิศ, สละ Syn. sacrifice
devote to (phrv.) ทุ่มเทให้กับ See also: อุทิศให้กับ
devoted (adj.) ซื่อสัตย์ See also: ซึ่งจงรักภักดี, เลื่อมใส, ซึ่งยึดมั่น, ศรัทธา Syn. absorbed, occupied Ops. uninvolved
devotedly (adv.) อย่างซื่อสัตย์ See also: อย่างจงรักภักดี
devotee (n.) ผู้อุทิศตัว See also: ผู้ภักดีต่อกลุ่มศาสนา, สาวก, ผู้ศรัทธา, ผู้เลื่อมใส Syn. follower, zealot enthusiast Ops. unbeliever
English-Thai: HOPE Dictionary
devote(ดิโวท') vt. อุทิศ,สละ,ใส่ใจ, Syn. dedicate
devoted(ดีโว'ทิด) adj. มีใจจดใจจ่อ,ใส่ใจ,อุทิศ, See also: devotedness n., Syn. destine
devotee(เดฟ'วะที) n. ผู้มีใจศรัทธา,ผู้อุทิศตัวกับ,ผู้หมกมุ่นใน, Syn. admirer
English-Thai: Nontri Dictionary
devote(vt) มอบให้,อุทิศ,ยกให้,สละ
devoted(adj) จงรักภักดี,ใส่ใจ,อุทิศ,เอาใจใส่
devotee(n) ผู้จงรักภักดี,ผู้อุทิศ,ผู้ศรัทธา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัลปนา (v.) devote See also: offer
แข็งมือ (v.) devote See also: devote one´s self unflaggingly to a task, be unflinching in the facing of an ordeal, exert all one´s effort Syn. แข็งขัน, ขันแข็ง
อุทิศตัว (v.) devote oneself to See also: direct oneself to
สละเวลา (v.) devote time See also: spend time, give time to
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He devoted his life to the study of scienceเขาอุทิศชีวิตให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I see that you gentlemen esteem the rear end so I shall devote my stories to this subjectฉันเห็นว่าคุณสุภาพบุรุษ esteem the จบข้างหลัง... ...ดังนั้นฉันจะอุทิศ story to ของฉัน หัวข้อนี้
I resigned as National Security Advisor in order to devote all of my energy to this inquiry.ฉันลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่ออุทิศพลังงานทั้งหมดของฉัน เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี้
Is this, like, a fetish? Is it something, like, maybe we need to devote some time to?งมงายหรือเปล่า ที่เราต้องมาเสียเวลาทำแบบนี้
Which is why, I flam to live, I must devote my life to Buddha.Which is why, I flam to live, I must devote my life to Buddha.
It is why you so protect son, and why you devote all time to books and issues, and why you cannot accept gift!It is why you so protect son, and why you devote all time to books and issues, and why you cannot accept gift!
You can no longer devote yourself entirely to children and housework.จดจ่ออยู่กับเด็กๆ และงานบ้านอีก
So an individual CEO lets say may really care about the environment and in fact since they have such extraordinary resources they can even devote some of their resources to that without violating their responsibility to be totally inhuman which is whyดังนั้น ตัวบุคคลอย่างเช่น ซีอีโอ มีหลายคนที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจริง ๆ และความจริงแล้ว
To those who loved this world once before and spent time with its friends, Gather again and devote your time...แด่ผู้ซึ่งรักและผูกพันกับโลกใบนี้ ขอจงร่วมใจกันอีกครั้ง...
And I have to decide which cases we're going to devote our very limited resources to.และผมต้องเลือก ว่าคดีไหนที่ควรเข้าไปช่วย ภายใต้เงื่อนไขด้านบุคลากรของเรา
We will devote ourselves to this task, Your Majesty!พวกเราจะทำงานนี้ด้วยชีวิต พะย่ะค่ะ เสด็จพ่อ!
This can be dangerous for us, so devote yourself to your task.นี่อาจจะเป็นอันตรายสำหรับเรา เพราะฉะนั้นจงอุทิศตนเพื่องานนี้
Um... well, you always said if I found something I wanted to devote myself to to come to you.ลุงพูดเสมอว่า ถ้าผมเจอสิ่งที่ต้องการ แล้วให้ผมมาหาลุงได้

devote ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
致力[zhì lì, ㄓˋ ㄌㄧˋ, 致力] work for; devote one's efforts to
专注[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ, 专注 / 專注] concentrated; single-mindedly devoted to
忠诚[zhōng chéng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ, 忠诚 / 忠誠] devoted; fidelity; loyal; loyalty
忠心耿耿[zhōng xīn gěng gěng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄍㄥˇ ㄍㄥˇ, 忠心耿耿] loyal and devoted (成语 saw); faithful and true
并蒂莲[bìng dì lián, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄢˊ, 并蒂莲 / 並蒂蓮] lit. twin lotus flowers on one stalk; fig. a devoted married couple

devote ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P)
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P)
専らにする[もっぱらにする, mopparanisuru] (exp,vs-i) (1) devote oneself to; (2) to do as one pleases; to act selfishly
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P)
打ち込む(P);ぶち込む[うちこむ(打ち込む)(P);ぶちこむ, uchikomu ( uchikomu )(P); buchikomu] (v5m) to drive in (e.g. nail, stake); to devote oneself to; to shoot into; to smash; to throw into; to cast into; (P)
ローラー族[ローラーぞく, ro-ra-zoku] (n) people devoted to inline rollerskating
七衆[しちしゅ, shichishu] (n) seven orders of Buddhist disciples (monks, nuns, probationary nuns, male novices, female novices, male lay devotees, female lay devotees)
仕事の虫[しごとのむし, shigotonomushi] (n) workaholic; person who is totally devoted to his work
仕事一途[しごといちず, shigotoichizu] (n,adj-na,adj-no) singlemindedly devoted to work
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer
信士[しんじ;しんし, shinji ; shinshi] (n) (1) {Buddh} male lay devotee; (2) title affixed to man's posthumous Buddhist name; (3) (しんし only) (arch) believer
信奉者[しんぽうしゃ, shinpousha] (n) adherent; devotee; believer
信女[しんにょ, shinnyo] (n) (1) {Buddh} female lay devotee; (2) title affixed to woman's posthumous Buddhist name
信者[しんじゃ, shinja] (n) believer; adherent; devotee; (P)
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) to concentrate; to devote; to apply; to strain; to rack
凝る[こる, koru] (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P)
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies
四部衆[しぶしゅ, shibushu] (n) (obsc) (See 四衆) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees)
奥さん孝行[おくさんこうこう, okusankoukou] (n) devoted to one's wife
女房孝行[にょうぼうこうこう, nyouboukoukou] (n,adj-no) being devoted to one's wife; uxorious
専ら[もっぱら(P);もはら, moppara (P); mohara] (adv) wholly; solely; entirely; exclusively; devotedly; fixedly; (P)
尽くす[つくす, tsukusu] (v5s) (1) to exhaust; to run out; (2) to devote; to serve (a person); to befriend; (aux-v) (3) to do to exhaustion; (P)
忠実[ちゅうじつ(P);まめ(P), chuujitsu (P); mame (P)] (adj-na) (1) (usu. ちゅうじつ, まめ is arch.) faithful; loyal; devoted; (2) (まめ only) (uk) hardworking; painstaking; diligent; (3) (まめ only) healthy; fit; (P)
愛好者[あいこうしゃ, aikousha] (n) enthusiast; fan; devotee; one who loves something
愛妻家[あいさいか, aisaika] (n) devoted husband
愛情深い[あいじょうぶかい;あいじょうふかい, aijoubukai ; aijoufukai] (adj-i) loving; caring; devoted
捧ぐ[ささぐ, sasagu] (v5g,vt) (See 捧げる) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate
捧げる(P);献げる[ささげる, sasageru] (v1,vt) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate; (P)
掛かり切り;掛かりきり;掛り切り[かかりきり, kakarikiri] (n) being devoted; spending all one's time and energy on
救国[きゅうこく, kyuukoku] (n) patriot devoted to the salvation of his country; (P)
献身的[けんしんてき, kenshinteki] (adj-na) devoted
芸の虫[げいのむし, geinomushi] (n) devotee of the arts
行者[ぎょうじゃ, gyouja] (n) ascetic; pilgrim; devotee
趣味家[しゅみか, shumika] (n) connoisseur; devotee

devote ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข็งมือ[v.] (khaengmeū) EN: devote FR:
ขับเคี่ยว[v.] (khapkhīo) EN: fight ; deal with ; contend with ; devote oneself to ; exert oneself to the utmost FR: lutter
หมอบ[v.] (møp) EN: crouch ; prostrate ; devote ; kowtow FR: se prosterner ; s'agenouiller
ปวารณา[v.] (pawāranā) EN: offer ; dedicate ; devote FR:
สละเวลา[v. exp.] (sala wēlā) EN: devote time FR: sacrifier du temps
ซื่อสัตย์[v.] (seūsat) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote FR:
ซื่อสัตย์สุจริต[v.] (seūsat sutj) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote FR: être loyal
อุทิศ[v.] (uthit) EN: dedicate ; sacrifice ; devote ; offer; give ; donate on behalf of ; donate in memory of FR: dédier ; consacrer
อุทิศตัว[v. exp.] (uthit tūa) EN: devote oneself to ; direct oneself to FR: se consacrer
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee FR: fan [m, f] (anglic.) ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; amoureux [m] ; passionné [m]
จงรัก[adj.] (jongrak) EN: devoted (to) ; loyal (to) FR: loyal (envers)
ลูกกตัญญู[n. exp.] (lūk katanyū) EN: devoted son ; dutiful son FR:
นัก[n.] (nak) EN: expert ; devotee FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; passionné [m] ; fana [m] (fam.)
สาวก[n.] (sāwok) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee FR: disciple [m]
ซื่อสัตย์[adj.] (seūsat) EN: honest ; faithful ; loyal ; devoted (to) ; upright ; true FR: fidèle ; loyal ; dévoué ; honnête
ยุกต์[adj.] (yuk) EN: devoted; dedicated FR:

devote ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensaufgabe {f} | sich etw. zur Lebensaufgabe machenlife task | to devote one's life to sth.
devot {adj} | devoter | am devotestenhumble | more humble | most humble
hingebungsvoll {adj} | hingebungsvoller | am hingebungsvollstendevoted | more devoted | most devoted
treu; ergeben {adj}devoted (to)
hingebungsvoll {adv}devotedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า devote
Back to top