ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

probe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *probe*, -probe-

probe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
probe (n.) เครื่องมือสำหรับแหย่ตรวจบาดแผล
probe (n.) การตรวจบาดแผลด้วยเครื่องสำหรับตรวจ
probe (n.) การสืบสวน Syn. inquiry
probe (vt.) ตรวจสอบบาดแผลด้วยเครื่องตรวจ
probe (vt.) สืบสวน See also: สอบสวน Syn. investigate
probe (vi.) ตรวจสอบ See also: ค้นหา
probe into (phrv.) แหย่เข้าไป See also: แทงหา
probe into (phrv.) ตรวจสอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
probe(โพรบ) vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,พิสูจน์,สืบสวน,แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่,เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย,การสืบสวน., See also: probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน
English-Thai: Nontri Dictionary
probe(vt) ตรวจสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน,ทดสอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
probe๑. หมุดแยง, แท่งควาน๒. หัวตรวจ๓. แยง, ควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Probe หัววัด, โพรบ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยั่งดูท่าที (v.) probe See also: explore, sound out Syn. ีหยั่งเชิง, หยั่งท่าที
หยั่งเชิง (v.) probe See also: explore, sound out Syn. หยั่งท่าที
ีหยั่งเชิง (v.) probe See also: explore, sound out Syn. หยั่งท่าที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are going to send a probe down.เรากำลังจะไปส่งสอบสวนลง
I'll bring the probe lower.ฉันจะนำมาสอบสวนที่ต่ำกว่า
Let's probe it when we do the focus group.ให้เครื่องหยั่งทำมันดู ว่ามาจากไหน
'The American deep space probe Omega 6 'unexpectedly re-entered Earth's atmosphere over England 'and broke apart over... ''ยานสำรวจอวกาศ โอเมก้า 6 ของอเมริกา กลับสู่ชั้นบรรยากาศโลกเหนืออังกฤษโดยไม่คาดคิด และระเบิดออกเหนือ...
Yeah, yeah. We're gonna... We're gonna anal probe you!ใช่แล้ว เราจะเอาแกไปทดลอง
Now, it dates to the 1930s, and the Scanning Probe microscope indicated that it was freeze-dried.มันมีอายุในปี1930, และเครื่องตรวจบอกว่าทำถูกทำให้แห้งด้วยความเย็น
A little ethics probe on your sister.ไต่สวนวินัยของน้องนายหน่อย
Of course you'd have to have an electromagnetic probe placed in the base of your skull whilst immersed without clothing in the old tank.คุณต้องใช้เครื่องตรวจจับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ใส่ไว้ที่ฐานกระโหลกศีรษะของคุณ ขณะลงไปแช่ทั้งตัวโดยไม่สวมเสื้อผ้า
ATF's got a probe up your ass.เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางต้องการตัวนาย
As prosecutors get ready to probe the Shinhwa Group, the chairman of the company, who is currently in China, is known to be seriously ill.กำลังดำเนินการฟ้องร้อง ผู้บริหารชินฮวากรุ๊ป GU Bon Hyun ล้มป่วยขณะที่อยู่ที่ประเทศจีน
This morning, the planetary probe "Arawashi"เมื่อเช้าวันนี้ ดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์ "อราวาชิ"
The planetary probe Arawashi's capsule has failed to detach from the main body.แคลซูลของดาวเทียมสำรวจอราวาชิ ได้เกิดผิดพลาดในดีดตัวออกจากดาวเทียม

probe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探测字[tàn cè zì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄗˋ, 探测字 / 探測字] probe (character)
探测词[tàn cè cí, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄘˊ, 探测词 / 探測詞] probe word
探测器[tàn cè qì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, 探测器 / 探測器] detector; probe; craft
伽利略探测器[Jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlu:e4 tan4 ce4 qi4, 伽利略探测器 / 伽利略探測器] Galileo probe
探讨[tàn tǎo, ㄊㄢˋ ㄊㄠˇ, 探讨 / 探討] investigate; probe
嫦娥[Cháng é, ㄔㄤˊ ㄜˊ, 嫦娥] legendary Moon goddess; PRC spacecraft moon probe
探针[tàn zhēn, ㄊㄢˋ ㄓㄣ, 探针 / 探針] probe

probe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プローブ[, puro-bu] (n) probe
宇宙探査機[うちゅうたんさき, uchuutansaki] (n) space probe
宇宙探査船[うちゅうたんさせん, uchuutansasen] (n) (See 宇宙探査機) space probe
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] (n) {comp} probe origin authentication
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P)
海底探査[かいていたんさ, kaiteitansa] (n) seabed probe; probe of the ocean floor; submarine prospecting
消息子[しょうそくし, shousokushi] (n) probe
真相究明[しんそうきゅうめい, shinsoukyuumei] (n) probe into the truth (of the matter); dig into the real facts of the case; get at the root of a matter
突き詰める[つきつめる, tsukitsumeru] (v1,vt) to investigate thoroughly; to probe into; to think something through; to follow an argument to its logical conclusion
打診[だしん, dashin] (n,vs) percussion; tapping (medical); sounding someone out; probe; (P)
探り[さぐり, saguri] (n) sounding; probing; probe; stylet; spy
探りを入れる[さぐりをいれる, saguriwoireru] (exp,v1) to probe; to search; to sound out; to investigate
見極める[みきわめる, mikiwameru] (v1,vt) to see through; to probe; to make sure of; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プローブ[ぷろーぶ, puro-bu] probe
報告対象打診[ほうこくたいしょうだしん, houkokutaishoudashin] subject probe
打診[だしん, dashin] probe
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication

probe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; see what will happen ; explore ; probe ; sound out FR:
การสอบสวน[n.] (kān søpsūan) EN: investigation ; probe FR: enquête [f] ; investigation [f]
การไต่สวน[n.] (kān taisūan) EN: investigation ; inquest ; enquest ; examination ; inquisition ; probe FR: investigation [f] ; enquête [f] ; information [f]
การตรวจสอบ[n.] (kān trūatsø) EN: audit ; inspection ; surveillance ; probe FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: search ; seek ; explore ; probe FR: chercher ; rechercher
คลำ[v.] (khlam) EN: find out ; search for ; probe into FR:
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue ; vérifier
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบสวน[v.] (seūpsūan) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe FR: enquêter ; investiguer
ซอกแซก[v.] (søksaēk) EN: probe ; be nosey ; be inquisitive FR:
วิจัย[n.] (wijai) EN: research ; investigation ; examination ; inspection ; study ; probe FR: recherche [f] ; investigation [f] ; analyse [f] ; inspection [f]
แยง[v.] (yaēng) EN: search ; probe ; poke ; pick ; prod FR: fouiller ; trifouiller (fam.)
หยั่ง[v.] (yang) EN: explore ; probe ; research ; sound out ; feel out FR: sonder ; explorer
หยั่งเชิง[v. exp.] (yang choēng) EN: sound out ; probe ; canvass ; explore FR:
หยั่งท่าที[v. exp.] (yang thāthī) EN: sound out ; probe ; canvass FR:
ยอน[v.] (yøn) EN: insert ; probe ; poke FR: introduire ; enfoncer
สัต[adj.] (sat) EN: good ; excellent ; virtuous ; honest ; wise FR: intègre ; probe
หยั่งดูท่าที[v. exp.] (yang dū thā) EN: probe; explore; sound out FR:

probe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rauchgasfühler {m}smoke probe
Federsonde {f}spring probe
Aufteilung {f} einer Stichprobeallocation of samples
Gegenprobe {f} | Gegenproben
Dauertest {m}; Belastungsprobe
Ereignisraum {m}; Stichprobenraum
Ergänzungsfrage {f}probe question
Musterabschnitt {m}; Stoffprobe
Probe {f}probe
Probeauftrag {m} | Probeaufträge
Probeentnahme {f}; Probennahme
Feststoffprobe {f} | Feststoffproben
Bodenprobe {f} | Bodenproben
Sonde {f}probe
Stichprobe {f} | Stichproben
Probefahrt {f} | Probefahrten
Probeflug {m} | Probeflüge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า probe
Back to top