ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

detect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *detect*, -detect-

detect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
detect (vt.) ค้นหา See also: ตรวจสอบ, สืบหา, ตรวจจับ, สืบค้น Syn. ascertain, find out, hear, learn
detect in (phrv.) จับได้ See also: ตรวจสอบได้, สังเกตได้
detect in (phrv.) จับผิด See also: ตรวจจับ, จับเท็จ
detectable (adj.) ซึ่งสืบพบได้ See also: ซึ่งค้นพบได้
detection (n.) การค้นหา
detective (n.) นับสืบ See also: สายสืบ, สายลับ, ผู้สืบสวน, ผู้ตรวจสอบ Syn. inspector, investigator
detector (n.) เครื่องตรวจจับ Syn. probe
English-Thai: HOPE Dictionary
detect(ดิเทคทฺ') vt. พบ,พบเห็น,สืบหา,สืบค้น,ตรวจพบ, See also: detectable,detectible adj.
detection(ดิเทค'เชิน) n. การพบ,การสืบหา,การตรวจพบ
detective(ดิเทค'ทิฟว) n. นักสืบ adj. เกี่ยวกับการสืบหา, Syn. sleuth
English-Thai: Nontri Dictionary
detect(vt) สืบหา,สืบค้น,จับเค้า,ตรวจพบ,ค้นพบ,พบ
detection(n) การสืบหา,การสืบค้น,การตรวจพบ,การพบ,การค้นพบ
detective(adj) เกี่ยวกับการสืบหา,เกี่ยวกับการค้นพบ
detector(n) ผู้สืบหา,เครื่องจับคลื่นเสียง,เครื่องตรวจวัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
detectionการตรวจหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
detective storyเรื่องนักสืบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
detector๑. ตัวตรวจหา๒. ตัวเปลี่ยน [ใช้กับเส้นใยนำแสง] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detectionการตรวจหา [การแพทย์]
Detective and mystery filmsภาพยนตร์สืบสวนและเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Detectorที่วัดแสง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจค้น (v.) detect See also: search Syn. ตรวจ, ตรวจหา
ตรวจจับ (v.) detect See also: search Syn. ตรวจ, ตรวจหา, ตรวจค้น
ตรวจหา (v.) detect See also: search Syn. ตรวจ, ตรวจค้น
สืบ (v.) detect See also: find out Syn. สืบสวน, สืบสาว, ค้นหา
นักสืบ (n.) detective See also: spy Syn. สายสืบ, สายลับ
นักสืบเอกชน (n.) private detective
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dr. Chandra, I detect strong vocal stress patterns.จันทราฉันตรวจสอบ ความเครียดแกนนำที่แข็งแกร่ง
Do I detect a rebuke?ดูเหมือน ฉันจะโดนต่อว่านะ?
Every time they detect a new civilization they fax construction plans from space.ทุกครั้งที่ตรวจพบอารยธรรมใหม่ พวกเขาแฟกซ์แผนการ ก่อสร้างจากอวกาศ
I wasn't smart enough to detect it.ฉันไม่ฉลาดพอที่จะตรวจสอบมันได้.
Do I detect a flicker of fear?Do I detect a flicker of fear?
I detect the strangest smell of pumpkin.ฉันได้กลิ่นแปลกๆ ของฟักทอง
Which is why I've been able to detect an undercurrent of sarcasm in your voice.ทำให้ผมจับได้ว่า เมื่อกี๊ คุณแอบกัดผมเล็กๆ
Yeah, and I can detect that note of sarcasm there, Frank.ใช่ และผมรู้สึกถึงน้ำเสียงการประชดประชันนะ แฟรงค์
And it's hard to detect how you even do it because nobody's quite as smart as you!ไม่รู้คุณทำได้ไง เพราะไม่มีใครฉลาดเท่าคุณ
But I did detect blood mist on his shirt.แต่ผมตรวจเจอรอยเลือดจางๆ บนเสื้อเขา
You can detect not only structural details,but small,deep masses.คุณไม่แค่จะเจอความผิดปกติโดยทั่วไป แต่ว่าความผิดปกติ เล็กๆที่ซ่อนอยู่
Of course, by then, much of my wealth was portable, so... Yes, portable property is happiness in a pocketbook. Do I detect you in irony?ทรัพย์สินที่มีส่วนใหญ่ มันถือเอาไปได้น่ะค่ะ ก็เลย... ส่วนทรัพย์สินขนาดพกพา ก็มีค่าอยู่ในกระเป๋าใบเล็ก จะเหน็บแนมผมหรือไง

detect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闻出[wén chū, ㄨㄣˊ ㄔㄨ, 闻出 / 聞出] to identify by smell; to detect a scent; to sniff out
气溶胶侦察仪[qì róng jiāo zhēn chá yí, ㄑㄧˋ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄧˊ, 气溶胶侦察仪 / 氣溶膠偵察儀] aerosol detector
侦察员[zhēn chá yuán, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, 侦察员 / 偵察員] detective; investigator; scout; spy
侦探[zhēn tàn, ㄓㄣ ㄊㄢˋ, 侦探 / 偵探] detective
侦查[zhēn chá, ㄓㄣ ㄔㄚˊ, 侦查 / 偵查] detect; investigate
侦毒器[zhēn dú qì, ㄓㄣ ㄉㄨˊ ㄑㄧˋ, 侦毒器 / 偵毒器] detection unit
侦毒管[zhēn dú guǎn, ㄓㄣ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄢˇ, 侦毒管 / 偵毒管] detector tube
包探[bāo tàn, ㄅㄠ ㄊㄢˋ, 包探] detective (in former times)
探测器[tàn cè qì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, 探测器 / 探測器] detector; probe; craft
检毒盒[jiǎn dú hé, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨˊ ㄏㄜˊ, 检毒盒 / 檢毒盒] detection kit
检毒箱[jiǎn dú xiāng, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄤ, 检毒箱 / 檢毒箱] detection kit
检测器[jiǎn cè qì, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, 检测器 / 檢測器] detector
发觉[fā jué, ㄈㄚ ㄐㄩㄝˊ, 发觉 / 發覺] find; detect; discover
法医[fǎ yī, ㄈㄚˇ ㄧ, 法医 / 法醫] forensic investigator; forensic detective
伽马射线探测器[jiā mǎ shè xiàn tàn cè qì, ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, 伽马射线探测器 / 伽馬射線探測器] gamma-ray detector
毒剂震检[dú jì zhèn jiǎn, ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄢˇ, 毒剂震检 / 毒劑震檢] gas detection
光检测器[guāng jiǎn cè qì, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄢˇ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, 光检测器 / 光檢測器] optical detector
警探[jǐng tàn, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄢˋ, 警探] police detective
辐射侦察[fú shè zhēn chá, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄓㄣ ㄔㄚˊ, 辐射侦察 / 輻射偵察] radiation detection
暗探[àn tàn, ㄢˋ ㄊㄢˋ, 暗探] secret agent; detective
半导体探测器[bàn dǎo tǐ tàn cè qì, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, 半导体探测器 / 半導體探測器] semiconductor detector
检测仪[jiǎn cè yí, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄜˋ ㄧˊ, 检测仪 / 檢測儀] sensor; detector
[zhēn, ㄓㄣ, 遉] spy, reconnoiter; detective

detect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャリア検出[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] (n) {comp} carrier detect
嗅ぎ出す;かぎ出す[かぎだす, kagidasu] (v5s,vt) to scent out; to detect
捜し当てる;探し当てる[さがしあてる, sagashiateru] (v1,vt) to find out; to discover; to detect
硝煙反応[しょうえんはんおう, shouenhan'ou] (n) (1) chemical reaction used to detect residue from gunshots; (2) (col) gunpowder residue; gun shot residue; GSR
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] (n) {comp} alarm detection
ウイルス検出ソフトウェア[ウイルスけんしゅつソフトウェア, uirusu kenshutsu sofutouea] (n) {comp} virus detection software
ウイルス防衛用ソフト[ウイルスぼうえいようソフト, uirusu boueiyou sofuto] (n) {comp} virus detection software
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] (n) {comp} Error-Detecting Code; EDC
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name)
キャリアディテクト[, kyariadeitekuto] (n) {comp} carrier detect; CD
キャリア検地[キャリアけんち, kyaria kenchi] (n) {comp} carrier detect; carrier sense
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision detection network; CSMA; CD network
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle
ディテクション[, deitekushon] (n) detection
ディテクター;ディテクタ[, deitekuta-; deitekuta] (n) detector
ディテクティブ;デテクティブ[, deitekuteibu ; detekuteibu] (n) detective
ディテクティブストーリー[, deitekuteibusuto-ri-] (n) detective story
でか[, deka] (n) (sl) detective
デテクター[, detekuta-] (n) detector
トーン検出[トーンけんしゅつ, to-n kenshutsu] (n) {comp} tone detection
ビビビッ[, bibibitsu] (n,vs) (1) the 'be-be-be' sound of a detector going off; (2) clicking with someone; being compatible
ブックディテクションシステム[, bukkudeitekushonshisutemu] (n) book detection system
ポリグラフテスト[, porigurafutesuto] (n) lie detector test; polygraph test
ライトペンヒット[, raitopenhitto] (n) {comp} light-pen detection; light-pen hit
リークディテクター[, ri-kudeitekuta-] (n) leak detector
侵入検知システム[しんにゅうけんちシステム, shinnyuukenchi shisutemu] (n) {comp} Intrusion Detection System
刑事[けいじ, keiji] (n) (1) (police) detective; (n,adj-f) (2) criminal matter; (P)
刑事ドラマ[けいじドラマ, keiji dorama] (n) police drama (television); detective drama
嘘発見器[うそはっけんき, usohakkenki] (n) lie detector
居直り強盗[いなおりごうとう, inaorigoutou] (n) thief who threatens violence when detected
岡っ引き;岡引[おかっぴき, okappiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective
岡引き;岡引[おかひき, okahiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3,岡っ引き) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective
感知装置[かんちそうち, kanchisouchi] (n) smoke or heat sensor or detector
捕り物;捕物帳;捕物帖[とりものちょう, torimonochou] (n) (1) (See 目明かし,岡っ引き) detective story (esp. one from the Edo period featuring thief-takers); (2) detective's memoirs; thief taker's memoirs
捕り物控え[とりものひかえ, torimonohikae] (n) detective's memoirs
探偵[たんてい, tantei] (n,vs,adj-no) detective; sleuth; investigator; (P)
推理[すいり, suiri] (n,vs,adj-no) reasoning; inference; mystery or detective genre (movie, novel, etc.); (P)
改ざん検出[かいざんけんしゅつ, kaizankenshutsu] (n) {comp} manipulation detection
服罪;伏罪[ふくざい, fukuzai] (n,vs) (1) penal servitude; submitting to a sentence; pleading guilty; (2) (伏罪 only) (obsc) undetected crime
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キャリア検出[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] carrier detect
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] alarm detection
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC)
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection)
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.)
トーン検出[トーンけんしゅつ, to-n kenshutsu] tone detection
ライトペンヒット[らいとぺんひっと, raitopenhitto] light-pen detection, light-pen hit
ライトペン検出[らいとぺんけんしゅつ, raitopenkenshutsu] light-pen detection, light-pen hit
信号検出[しんごけんしゅつ, shingokenshutsu] signal detection
改ざん検出[かいざんけんしゅつ, kaizankenshutsu] manipulation detection
検出[けんしゅつ, kenshutsu] sense (vs), detection
検出可能セグメント[けんしゅつかのうせぐめんと, kenshutsukanousegumento] detectable segment
検出可能要素[けんしゅつかのうようそ, kenshutsukanouyouso] detectable element
無音検出[むおんけんしゅつ, muonkenshutsu] silence detection
自己検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] error-detecting code, self-checking code
誤り検出[あやまりけんしゅつ, ayamarikenshutsu] error detection
誤り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] error-detecting code, self-checking code

detect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล่วงรู้ [v.] (lūangrū) EN: perceive ; foresee ; sense ; detect ; know in advance FR: connaître à l'avance ; savoir d'avance ; prévoir
พบ[v.] (phop) EN: find ; experience ; detect FR: trouver ; découvrir ; détecter
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สอดแนม[v.] (søtnaēm) EN: spy ; detect ; snoop ; reconnoiter ; watch FR: épier ; espionner ; reconnaître
ตรวจจับ[v. exp.] (trūat jap) EN: detect FR: détecter
ตรวจพบ[v.] (trūatphop) EN: detect FR: découvrir
อาชญานิยาย ; อาชญนิยาย[n. exp.] (ātchayāniyā) EN: crime story ; detective story FR:
ดีเทคชั่น [n.] (dīthēkchan) EN: detection FR: détection [f]
จับได้[adj.] (jap dāi) EN: detected : noticed ; discovered FR:
การควบคุมแบบค้นพบ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: detective control FR:
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม[n. exp.] (kān trūat k) EN: breast cancer screening ; detection of breast cancer FR: dépistage du cancer du sein [m]
เครื่องจับเท็จ[n. exp.] (khreūang ja) EN: lie detector FR: détecteur de mensonges [m]
เครื่องตรวจหา[n. exp.] (khreūang tr) EN: detector FR: détecteur [m]
เครื่องตรวจหาโลหะ[n. exp.] (khreūang tr) EN: metal detector FR: détecteur de métaux [m]
เครื่องตรวจหารังสี[n. exp.] (khreūang tr) EN: radiation detector FR:
เครื่องตรวจจับ[n. exp.] (khreūang tr) EN: detector FR: détecteur [m]
เครื่องตรวจจับฟ้าผ่า[n. exp.] (khreūang tr) EN: lightning detector FR:
เครื่องตรวจจับแก๊ส[n. exp.] (khreūang tr) EN: gas detector FR: détecteur de gaz [m]
เครื่องตรวจจับขโมย[n. exp.] (khreūang tr) EN: FR: détecteur de vol [m]
เครื่องตรวจจับควัน[n. exp.] (khreūang tr) EN: smoke detector FR: détecteur de fumée [m]
เครื่องตรวจจับโลหะ[n. exp.] (khreūang tr) EN: metal detector FR: détecteur de métaux [m]
เครื่องตรวจจับเรดาร์ [n. exp.] (khreūang tr) EN: radar detector FR: détecteur de radar [m]
เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด[n. exp.] (khreūang tr) EN: FR: détecteur d'explosif [m] ; détecteur d'explosifs [m]
เครื่องตรวจระเบิด[n. exp.] (khreūang tr) EN: explosive detection device FR: détecteur d'explosifs [m]
นักสืบ[n.] (nakseūp) EN: detective ; spy ; sleuth FR: détective [m] ; espion [m]
นักสืบเอกชน[n. exp.] (nakseūp ēkk) EN: private detective ; private investigator FR: détective privé [m]
พบได้[adj.] (phop dāi) EN: detected FR:

detect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anruferkennung {f}call detection
Kollisionserkennung {f} (Netzwerk)collision detection
Kriminalkommissar {m}detective superintendent
Flankendetektor {m}edge detector
Flankenerkennung {f}edge detection
Fadenbruchdetektor {m}thread breakage detector
Brandmelder {m}fire detector
Erfassungssystem {n}registration system; capture system; detection system
Erdschlussprüfer {m}ground detector
Heliumsucher {m}helium leak detector
Maximalmelder {m}static detector
Metalldetektor {m}metal detector
Minensuchgerät {n} [mil.]mine-detector
Bewegungsmelder {n}motion detector
Radar {m,n}radar; radio detection and ranging
Signaldetektion {f}signal detection
Kaufhausdetektiv {m}store detective

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า detect
Back to top