ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prove

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prove*, -prove-

prove ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prove (vi.) พิสูจน์ See also: ตรวจสอบ Syn. justify, testify
prove (vt.) พิสูจน์ See also: ตรวจสอบ Syn. justify, testify
prove guilty (vt.) พิสูจน์ว่ามีความผิด Syn. find guilty
prove oneself (phrv.) พิสูจน์ตัว
prove to (phrv.) พิสูจน์ (บางสิ่ง) กับ
proved (adj.) ที่ทดสอบก่อน See also: ซึ่งทดลอง Syn. tested, established
proven (adj.) ที่ทดสอบก่อน Syn. approved, undoubted
provender (n.) อาหารแห้งสำหรับเลี้ยงสัตว์ Syn. hay, eatables
provender (n.) อาหาร Syn. food
provenience (n.) แหล่งกำเนิด
proverb (n.) ภาษิต See also: สุภาษิต, คำพังเพย Syn. maxim, precept, motto, adage
proverb (n.) คนหรือสิ่งที่เป็นตัวแทนของลักษณะบางอย่าง
proverbial (adj.) ที่เกี่ยวกับสุภาษิต
proverbial (adj.) เป็นที่เลื่องลือ See also: เป็นที่รู้จักกันทั่วไป, ซึ่งเลื่องลือ, ซึ่งขึ้นชื่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
prove(พรูฟว) vt. พิสูจน์,พิสูจน์ให้ปรากฎความจริง,ทดสอบความถูกต้อง,ทดลองพิมพ์. vi. ปรากฎความจริง,แสดงว่า, See also: provability n. provable adj. provably adv., Syn. confirm,substantiate
provender(พรอฟ'เวินเดอะ) n. อาหารแห้งสำหรับสัตว์เลี้ยง,หญ้าแห้ง,อาหาร, Syn. food
proverb(พรอฟ'เวิร์บ) n. สุภาษิต,คติพจน์,ถ้อยคำที่มีการกล่าวถึงเสมอ,คำพังเพย,บุคคลหรือสิ่งกล่าวถึงบ่อย ๆ จนขึ้นชื่อ, Syn. aphorism,apothegm
proverbial(พระเวอ'เบียล) adj. เกี่ยวกับสุภาษิต,เป็นคำพังเพย,ซึ่งขึ้นชื่อ,ซึ่งเลื่องลือ.
English-Thai: Nontri Dictionary
prove(vi) ปรากฏว่า,แสดงว่า
provender(n) อาหารแห้งสำหรับสัตว์
proverb(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำพังเพย
proverbial(adj) เป็นสุภาษิต,ซึ่งขึ้นชื่อ,เป็นที่เลื่องลือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prove in the bankruptcyพิสูจน์หนี้ในคดีล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proverbสุภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proved Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ปริมาณสำรองที่ได้มาโดยการคำนวณและประมาณการจากข้อมูลการเจาะและทดสอบหลุมปิโตรเลียมซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้ว รวมทั้งมีหลักฐานข้อมูลการผลิต หรือข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่มีความแน่นอนค่อนข้างสูงมาสนับสนุนว่า จะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้คุ้มค่าการลงทุนภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Proverbsสุภาษิตและคำพังเพย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิสูจน์ (v.) prove See also: verify, demonstrate Syn. ชี้แจง, ชี้
จับให้มั่นคั้นให้ตาย (v.) prove guilty
พิสูจน์ฝีมือ (v.) prove one´s ability See also: show one´s handiwork
พิสูจน์ฝีมือ (v.) prove one´s ability See also: show one´s handiwork
ภาษิต (n.) proverb See also: saying, motto, maxim, adage, dictum, byword, saw Syn. สุภาษิต
สุภาษิต (n.) proverb Syn. ภาษิต Ops. ทุภาษิต
สุภาษิต (n.) proverb See also: saying, adage, maxim, saw, moral
กระเตื้อง (v.) improve See also: get better, amend, ameliorate, be better Syn. ดีขึ้น Ops. ทรุด
คนอนุมัติ (n.) one who approves See also: one who grants permission Ops. ผู้ขออนุมัติ
ค่อยยังชั่ว (v.) improve See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage Syn. ดีขึ้น, ทุเลา, บรรเทา Ops. เลวลง
ดีขึ้น (v.) improve See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage Syn. ทุเลา, บรรเทา Ops. เลวลง
ดีขึ้น (v.) improve See also: get better, amend, ameliorate, be better Ops. ทรุด
ดีขึ้น (v.) improve See also: to be better, develop, mend, enhance, enrich
ตีตื้น (v.) improve See also: get better, regain (e.g. ability, status)
ทุเลา (v.) improve See also: to be better, develop, mend, enhance, enrich Syn. ดีขึ้น
ผู้อนุมัติ (n.) one who approves See also: one who grants permission Syn. คนอนุมัติ Ops. ผู้ขออนุมัติ
พระพุทธภาษิต (n.) Buddha´s proverbs See also: saying of the Buddha
พุทธภาษิต (n.) Buddhist proverb See also: Buddha´s proverb
ยกระดับ (v.) improve See also: promote, improve, enhance, raise, advance, augment Syn. ยกฐานะ, ยกสถานภาพ
ยกสถานภาพ (v.) improve See also: promote, improve, enhance, raise, advance, augment Syn. ยกฐานะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I know that, but we can't prove itฉันรู้เรื่องนั้น แต่พวกเราไม่สามารถพิสูจน์มันได้
You'll have to prove itคุณจะต้องพิสูจน์มัน
Who's gonna prove me wrong?ใครจะเป็นคนพิสูจน์ว่าฉันผิด
What do I gotta do to prove it to you?ฉันจะต้องทำอย่างไรที่จะพิสูจน์มันให้คุณเห็นได้?
Are you willing to prove it?คุณกำลังจะพิสูจน์มันงั้นเหรอ?
How can I improve my spoken English?ฉันจะสามารถปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"When I have a child, " she said, "neither you nor anyone else could ever prove it wasn't yours.หล่อนพูดว่า "เมื่อฉันมีลูก... " "ไม่ว่าคุณหรือใครๆ ก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าเด็กไม่ใช่ลูกของคุณ"
When the crematoria prove insufficient, pyres are set up.เมื่อเผาในปล่องไม่พอ ศพก็จะถูกนำมาเรียงเอาไว้กับไม้
Nobody has to prove otherwise. The burden of proof's on the prosecution.ไม่มีใครมีที่จะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ภาระการพิสูจน์อยู่ในการดำเนินคดี
And the woman across the street-if her testimony don't prove it, nothing does.และหญิงข้ามถนนถ้าคำเบิกความของเธอไม่ได้พิสูจน์ว่ามันไม่มีอะไรทำ
It don't prove anything. It's just part of the picture.มันไม่ได้พิสูจน์อะไร มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพ
That doesn't prove anything.ที่ไม่ได้พิสูจน์อะไร ฉัน ...
You can't prove he didn't get to the door!You can't prove he didn't get to the door!
Sure, you can take all the time, hobble around the room, but you can't prove it!Sure, you can take all the time, hobble around the room, but you can't prove it!
Then force Kwen Sai to prove it's for my people.{\cHFFFFFF}แล้วบังคับให้ Kwen ทรายไป พิสูจน์ว่ามันเป็นคนของฉัน
If you want to prove to him how right you are, you're welcome to try.{\cHFFFFFF}If you want to prove to him how right you are, you're welcome to try.
You got to take a test to prove it.ต้องทดสอบฝีมือกันก่อน
No, but we can put you where your decision might prove fatal.ไม่มี แต่เราสามารถทำให้คุณที่ การตัดสินใจของคุณ อาจพิสูจน์ร้ายแรง ชิ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการจราจรติดขัด บางคนที่มีผมกับมัน

prove ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǔ, ㄕㄨˇ, 属 / 屬] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute
不愧[bù kuì, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄟˋ, 不愧] be worthy of; deserve to be called; prove oneself to be
柳丁氨醇[liǔ dīng ān chún, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ ㄢ ㄔㄨㄣˊ, 柳丁氨醇] albuterol (also known as proventil, salbutamol, ventolin), an asthma drug
批件[pī jiàn, ㄆㄧ ㄐㄧㄢˋ, 批件] approved document; document with written instructions
赞成[zàn chéng, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, 赞成 / 贊成] approve; endorse
[chì, ㄔˋ, 斥] blame; reprove; reprimand
[zhèng, ㄓㄥˋ, 证 / 證] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof
周三径一[zhōu sān jìng yī, ㄓㄡ ㄙㄢ ㄐㄧㄥˋ ㄧ, 周三径一 / 周三徑一] circumference of a circle is proverbially three times its radius
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, 指挥有方,人人乐从 / 指揮有方,人人樂從] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb)
俗话[sú huà, ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, 俗话 / 俗話] common saying; proverb
俗语[sú yǔ, ㄙㄨˊ ㄩˇ, 俗语 / 俗語] common saying; proverb
修心养性[xiū xīn yǎng xìng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, 修心养性 / 修心養性] to cultivate the heart and nurture the character (成语 saw); to improve oneself by meditation
不赞成[bù zàn chéng, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, 不赞成 / 不贊成] disapproval; disapprove
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, 澡身浴德] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness
失败是成功之母[shī bài shì chéng gōng zhī mǔ, ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄇㄨˇ, 失败是成功之母 / 失敗是成功之母] Failure is the mother of success (proverb)
吴下阿蒙[Wú xià ā Méng, ˊ ㄒㄧㄚˋ ㄚ ㄇㄥˊ, 吴下阿蒙 / 吳下阿蒙] General Lü Meng 呂矇|吕蒙 of the southern state of Wu (成语 saw); model of self-improvement by diligent study (from unlettered soldier to top strategist of Wu)
[shàn, ㄕㄢˋ, 善] good (virtuous); benevolent; well-disposed; good at sth; to improve or perfect
切磋琢磨[qiē cuō zhuó mó, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, 切磋琢磨] gradual improvement by slow polishing (成语 saw); fig. education as a gradual process
吴越[Wú Yuè, ˊ ㄩㄝˋ, 吴越 / 吳越] states of south China in different historical periods; proverbially perpetual arch-enemies
认同[rèn tóng, ㄖㄣˋ ㄊㄨㄥˊ, 认同 / 認同] identify; approve; acknowledge
好转[hǎo zhuǎn, ㄏㄠˇ ㄓㄨㄢˇ, 好转 / 好轉] improve; take a turn for the better
改良[gǎi liáng, ㄍㄞˇ ㄌㄧㄤˊ, 改良] improve
良种[liáng zhǒng, ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄥˇ, 良种 / 良種] improved type; good breed; pedigree
批办[pī bàn, ㄆㄧ ㄅㄢˋ, 批办 / 批辦] to approve and carry out; to issue approval
改善[gǎi shàn, ㄍㄞˇ ㄕㄢˋ, 改善] to make better; to improve
改进[gǎi jìn, ㄍㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, 改进 / 改進] to improve; to make better
[kě, ㄎㄜˇ, 可] can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis)
机不可失,时不再来[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, shi2 bu4 zai4 lai2, 机不可失,时不再来 / 機不可失,時不再來] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return.
进步[jìn bù, ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, 进步 / 進步] progress; improvement; to improve; to progress
证明[zhèng míng, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 证明 / 證明] proof; testimony; to prove; to confirm the truth of
可决率[kě jué lǜ, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, 可决率 / 可決率] proportion needed to approve a decision
普罗旺斯[Pǔ luó wàng sī, ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄤˋ ㄙ, 普罗旺斯 / 普羅旺斯] Provence (south of France)
[zhèng, ㄓㄥˋ, 証] prove, confirm, verify; proof
[yàn, ㄧㄢˋ, 谚 / 諺] proverb
谚语[yàn yǔ, ㄧㄢˋ ㄩˇ, 谚语 / 諺語] proverb
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, 他山之石可以攻玉] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively
磨砺[mó lì, ㄇㄛˊ ㄌㄧˋ, 磨砺 / 磨礪] to sharpen on grindstone; to improve oneself by practice
少女露笑脸,婚事半成全[shào nǚ lù xiào liǎn, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, hun1 shi4 ban4 cheng2 quan2, 少女露笑脸,婚事半成全 / 少女露笑臉,婚事半成全] when the girl smiles, the matchmaker's job is half done (谚语 proverb)

prove ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified
寺檀制度[じだんせいど, jidanseido] (n) (See 寺請制度) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith
寺請制度[てらうけせいど, teraukeseido] (n) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith
幸いする[さいわいする, saiwaisuru] (vs-s) to prove fortunate
成る(P);為る[なる, naru] (v5r,vi) (1) (uk) to become; to get; to grow; to be; to reach; to attain; (2) to result in; to prove to be; (3) to consist of; to be composed of; (4) to succeed; to be complete; (5) to change into; to be exchanged for; (6) (See 成り済ます) to play a role; (7) to be promoted (shogi); (v5r) (8) (hon) (as お+masu-stem+になる, ご+noun+になる, etc.) to do ...; (P)
見せ金[みせがね, misegane] (n) displaying money (to prove that one actually has it)
アプルーブ[, apuru-bu] (vs) to approve
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary
インフラ整備[インフラせいび, infura seibi] (n) infrastructure improvement
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey!
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work)
デポプロベラ[, depopurobera] (n) Depo-provera
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじょう, pafo-mansu koujou] (n) {comp} performance improvement
リニューアル[, rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P)
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate
他山の石以て玉を攻むべし[たざんのいしもってたまをおさむべし, tazannoishimottetamawoosamubeshi] (exp) (arch) (proverb) (See 他山の石) one should learn from other's mistakes; stones from other mountains can be used to polish one's own gems
修養[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) self-improvement; (mental) training; self-discipline; cultivation
加筆[かひつ, kahitsu] (n,vs) correction; improvement; revision
効率向上[こうりつこうじょう, kouritsukoujou] (n) improvement in efficiency
化す[かす;けす(ok), kasu ; kesu (ok)] (v5s,vi) (See 化する) to change into; to convert to; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone)
化する[かする, kasuru] (vs-s,suf) to change into; to convert into; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone)
古言;古諺[こげん, kogen] (n) obsolete word; old proverb
古語[こご, kogo] (n) obsolete word; old proverb; ancient (Japanese) language; (P)
可とする[かとする, katosuru] (exp,vs-i) to approve (of); to be in favor of; to be in favour of
叱られる[しかられる, shikarareru] (v1) to be scolded; to be reproved
向上[こうじょう, koujou] (n,vs) elevation; rise; improvement; advancement; progress; (P)
向上心[こうじょうしん, koujoushin] (n) ambition; aspiration; desire to improve oneself
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n,vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P)
壮とする[そうとする, soutosuru] (v5r) to admire (approve of) a person's courage
工夫(P);功夫[くふう, kufuu] (n,vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P)
快方に向かう[かいほうにむかう, kaihounimukau] (exp,v5u) to improve; to get better; to convalesce
快方に赴く[かいほうにおもむく, kaihouniomomuku] (exp,v5k) to improve; to get better; to convalesce
我が意を得る[わがいをえる, wagaiwoeru] (exp,v1) (See 我が意を得たり) to approve of
手を挙げる;手を上げる;手をあげる[てをあげる, tewoageru] (exp,v1) (1) (usu. 手を挙げる) to raise one's hand or hands; (2) (usu. 手を上げる) to surrender; (3) (usu. 手を上げる) to raise a hand to someone (as a threat to strike); (4) (usu. 手を上げる) (See 腕を上げる) to improve
手直し[てなおし, tenaoshi] (n,vs) adjustment; tweaking; improvement; modification; tinkering; minor alteration; correction; (P)
承認図[しょうにんず, shouninzu] (n) approved plan or drawing
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] (n) {comp} approver; authorizer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] approver, authorizer

prove ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลับเป็น[v. exp.] (klap pen) EN: become ; prove to be ; turn out to be FR:
ลองใจ[v.] (løngjai) EN: test one's feeling ; prove or test another's purpose ; test someone FR: éprouver ; peser le pour et le contre ; tester
นำสืบ[v.] (namseūp) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of FR: amener des témoins à la barre
พิสูจน์[v.] (phisūt) EN: prove ; verify ; demonstrate ; show FR: prouver ; vérifier ; démontrer
พิสูจน์ฝีมือ[v. exp.] (phisūt fīme) EN: prove one' s ability FR:
พิสูจน์ตัวเอง[v. exp.] (phisūt tūa-) EN: prove oneself ; clear oneself ; vindicate oneself ; be vindicated by FR:
พิสูจน์ว่ามีความผิด[v. exp.] (phisūt wā m) EN: find guilty ; prove guilty ; criminate FR:
แสดงให้เห็นว่าไม่จริง[v. exp.] (sadaēng hai) EN: prove otherwise FR:
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุมัติให้[adj.] (anumat hai) EN: approved FR: approuvé
อนุมัติงบประมาณ[v. exp.] (anumat ngop) EN: approve the budget FR:
อนุมัติสัญญา[v. exp.] (anumat sany) EN: approve a deal FR:
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit FR: se rétablir ; retrouver la forme
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure ; reprimand ; admonish ; scold ; severely criticize FR: critiquer ; condamner ; reprocher
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
ชุบ[v.] (chup) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate FR: améliorer
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile FR: critiquer ; réprouver ; condamner ; fustiger ; vilipender (litt.)
ได้เรื่องได้ราว[v. exp.] (dāi reūang ) EN: make it ; improve ; make good ; become successful FR:
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse ; have an argument ; have an altercation FR: gronder ; réprimander
ดีขึ้น[v. exp.] (dī kheun) EN: improve ; get better ; be better FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; progresser ; améliorer
ดีขึ้นโดยลำดับ[v. exp.] (dīkheun dōi) EN: improve gradually FR:
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate FR: reprocher ; réprimander
ฟื้นตัว[v. exp.] (feūntūa) EN: recover ; improve ; get better FR: se remettre ; se rétablir ; se redresser
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove ; controvert FR: réfuter
เห็นชอบ[v. exp.] (hen chøp) EN: be in favour of ; be in favor of (Am.) ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse FR: approuver ; être en faveur de
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
เห็นด้วยกับ[v. exp.] (hen dūay ka) EN: agree to ; approve of FR: être d'accord avec
จาก[prep.] (jāk) EN: from ; away ; off FR: de ; depuis ; à partir de ; au départ de ; venant de ; en provenance de
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser ; reprover FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
แก้[v.] (kaē) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; adapter ; améliorer
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter ; modify ; make improvements FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier ; régler ; modifier ; réviser ; apporter des améliorations
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: originate ; be born FR: provenir ; naître ; trouver son origine
การแก้ไขปรับปรุง[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: improvement FR:
การพัฒนาคุณภาพ[n. exp.] (kān phattha) EN: quality improvement FR:
การปรับปรุง[n.] (kān prappru) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development FR: remaniement [m] ; adaptation [f] ; amélioration [f]
การปรับปรุงคุณภาพ[n. exp.] (kān prappru) EN: quality improvement FR: amélioration de la qualité [f]
ก้าวหน้า[v.] (kāonā) EN: go forward ; forward ; progress ; make progress ; advance ; step forward ; improve ; be in progress ; press onward FR: avancer ; progresser
คำพังเพย[n.] (kham phangp) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
คำสุภาษิต[n. exp.] (kham suphās) EN: proverb ; maxim FR:
คำที่มาจากภาษา...[n. exp.] (kham thī mā) EN: word borrowed from … FR: mot d'origine … [m] ; mot provenant de/du … [m]

prove ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenbeispiel {n}example to prove (show) the opposite
Unschuld {f} | seine Unschuld beteuern | seine Unschuld beweiseninnocence | to protest one's innocence | to prove one's innocence
nützlich; zweckdienlich {adj} | sich als nützlich erweisen | sich nützlich machenuseful | to prove (to be) very useful | to make oneself useful
Erziehungsheim {n}approved school
Billiger {m}approver
Gewässersanierung {f}restoration of a stream; water quality improvement
Bodenverbesserung {f}soil improvement
unter Beweis stellen; beweisento prove {proved; proved, proven}
unkultiviert {adv}unimprovedly
Verbesserung {f}approvement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prove
Back to top