ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inquire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inquire*, -inquire-

inquire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inquire (vt.) ไต่ถาม See also: ถามถึง, สอบถาม Syn. ask, question Ops. inform
inquire (vi.) สืบหาความจริง See also: ตรวจสอบ, สืบสวน Syn. examine, inspect, investigate
inquire about (phrv.) สอบถามเกี่ยวกับ See also: ถามเกี่ยวกับ Syn. enquire about
inquire after (phrv.) ไต่ถามทุกข์สุขของ See also: ถามถึงสุขภาพของ Syn. enquire after
inquire for (phrv.) สืบหา See also: ถามหา, ค้นหา, ถามถึง Syn. enquire for
inquire into (phrv.) สอบสวน See also: สืบสวน, ไต่ถาม Syn. enquire into
inquire of (phrv.) ถามเกี่ยวกับ Syn. enquire of
inquire within (phrv.) สอบถามข้างใน See also: ถามข้างใน, ถามตรงด้านใน Syn. enquire within
inquirer (n.) ผู้สอบสวน See also: ผู้สำรวจ, ผู้ตรวจสอบ Syn. examiner, detective
inquirer (n.) ผู้แสวงหา See also: ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ Syn. searcher, explorer
English-Thai: HOPE Dictionary
inquire(อินไคว'เออะ) vt. ถามหา,ไต่ถาม,สอบถาม. vi. ถาม,สอบถาม,สืบสวน,สอบสวน. -Phr. (inquire after ถามทุกข์สุข), See also: inquirable adj. inquirer n., Syn. enquire
English-Thai: Nontri Dictionary
inquire(vi,vt) ถาม,สอบสวน,สืบสวน,ไต่สวน,สอบถาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทวนความ (v.) inquire See also: hold an in query, investigate, interrogate Syn. สอบสวน
ร้องถาม (v.) inquire See also: question Syn. ถาม Ops. ตอบ
สืบถาม (v.) inquire See also: ask, enquire Syn. สอบถาม, สืบ, ไต่ถาม, ถาม
สืบรู้ (v.) inquire See also: probe, go into, explore, investigate, inspect, look into
ไต่สวน (v.) inquire See also: hold an in query, investigate, interrogate Syn. สอบสวน, ทวนความ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think you'd better inquire of the guards, for when I was captured, they took all my cards.ฉันคิดว่าคุณควรที่จะถามยาม เมื่อฉันถูกจับ พวกเขาเอาบัตรทั้งหมดของฉัน
I've been instructed to inquire as to the subject of your speech tonight.ผมได้รับคำสั่งให้มาสอบ คำปราศรัยของคุณในคืนนี้
Might one inquire why she should ask Niki about you?หนึ่งอาจถามว่าทำไมเธอควรถาม Niki เกี่ยวกับคุณหรือ
He had just gotten off the bus and was walking... to a nearby hacienda to inquire about renting a room... when he first saw my mother.พอเขาลงจากรถบัส เดินที่ฟาร์มใกล้ๆ เพื่อหาห้องเช่า
May I inquire as to how you've avoided detection?ไม่ทราบว่าคุณหลบ การตรวจสอบ มาอย่างไร?
An individual may be coming there to inquire about a vehicle.มีบางคนกำลังไปที่นั่น เพื่อไปถามถึงรถ
Officer Morgan, have you come to inquire about my welfare?เจ้าหน้าที่มอร์แกน คุณมาไต่ถาม ทุกข์สุขฉันรึ
Now, Wendell, did you inquire about the lock cylinder?เอาล่ะ เวนเดลล์ ได้ถามเกี่ยวกับลูกบิดประตูหรือเปล่า?
Why do you want to inquire about that?ทำไมถึงถามเรื่องนี้ล่ะ
I was just gonna casually inquire if you're busy without making it seem like I'd been up all night planning something elaborate.ผมก็แค่อยากสบาย ๆ สอบถามถ้าคุณกำลังยุ่ง โดยไม่ต้องทำให้มันดูเหมือนว่าฉันได้รับการขึ้นทุกคืนวางแผนอะไรบางอย่างประณีต
I got worried as you didn't come to inquire about my sister-in-law.ข้าเป็นห่วงเมื่อเห็นท่านไม่มาสอบถามเรื่องพี่สะใภ้ข้า
Did you not think that we would inquire about someone living under our roof?ฮะพ, nะพ, nะพ, ฮคั–mmy. ฮœy fun hะฐั• ั˜uั•t bะตgun.

inquire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打听[dǎ ting, ㄉㄚˇ ㄊㄧㄥ˙, 打听 / 打聽] ask about; inquire about
问鼎[wèn dǐng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ, 问鼎 / 問鼎] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win
问鼎中原[wèn dǐng zhōng yuán, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 问鼎中原 / 問鼎中原] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win
问鼎轻重[wèn dǐng qīng zhòng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 问鼎轻重 / 問鼎輕重] lit. to inquire whether the tripods are light or heavy (成语 saw); a laughable attempt to seize power
谘询[zī xún, ㄗ ㄒㄩㄣˊ, 谘询 / 諮詢] consultation; to consult; to inquire
[chá, ㄔㄚˊ, 察] examine; inquire; observe; inspect; look into; to examine
访[fǎng, ㄈㄤˇ, 访 / 訪] inquire; seek; visit
[xún, ㄒㄩㄣˊ, 询 / 詢] inquire
查调[chá diào, ㄔㄚˊ ㄉㄧㄠˋ, 查调 / 查調] inquiry; inquire
盘问[pán wèn, ㄆㄢˊ ㄨㄣˋ, 盘问 / 盤問] interrogate; cross-examine; inquire

inquire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メスが入る[メスがいる, mesu gairu] (exp,v5r) (See メスを入れる・メスをいれる) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures
メスを入れる[メスをいれる, mesu woireru] (exp,v1) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures
伺いを立てる[うかがいをたてる, ukagaiwotateru] (exp,v1) to ask for someone's opinion; to inquire of; to invoke an oracle
本を正す;元を正す;本を糺す;元を糺す;本をただす;元をただす[もとをただす, motowotadasu] (exp,v5s) (See 糺す,正す・3) to go to the bottom of an affair; to inquire into the origin
調べ出す[しらべだす, shirabedasu] (v5s) to hunt up; to locate; to inquire out
跡付ける[あとづける, atodukeru] (v1,vt) to trace; to inquire into
伺う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) (hum) to ask; to inquire; to hear; to be told; (2) to implore (a god for an oracle); to seek direction (from your superior); (v5u,vi) (3) (hum) to visit; (4) (from 御機嫌を伺う) to speak to (a large crowd at a theatre, etc.); (P)
問い合わせる(P);問合わせる;問合せる;問い合せる[といあわせる, toiawaseru] (v1) to enquire; to inquire; to seek information; (P)
問い質す;問いただす;問い正す(iK)[といただす, toitadasu] (v5s,vt) to enquire of someone about something (inquire); to question
尋ねる(P);訊ねる[たずねる, tazuneru] (v1,vt) (1) to ask; to enquire; to inquire; (2) to search; to look for; to look into; to investigate; (P)
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P)
求法者[ぐほうしゃ, guhousha] (n) {Buddh} inquirer
調べる[しらべる, shiraberu] (v1,vt) to examine; to investigate; to check up; to sense; to study; to inquire; to search; (P)
質す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (uk) (See 正す・4,問い質す) to enquire of someone about something (inquire); to question
Japanese-English: COMDICT Dictionary
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check

inquire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่นถึง[v.] (bontheung) EN: ask after ; inquire after ; talk about someone fondly FR:
คิดค้นหา[v. exp.] (khit khonhā) EN: search for ; inquire into FR:
คิดค้นหามูลเหตุ[v. exp.] (khit khonhā) EN: inquire into the causes FR:
คิดค้นหาสาเหตุ [v. exp.] (khit khonhā) EN: inquire into the causes FR:
ค้นหามูลเหตุ[v. exp.] (khonhā mūnh) EN: inquire into the causes FR: investiguer les causes
ค้นหาสาเหตุ [v. exp.] (khonhā sāhē) EN: inquire into the causes FR:
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse ; take into account ; mull FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger ; faire le point ; prendre en compte
เรียนถาม[v.] (rīenthām) EN: ask ; inquire ; question ; ask for instructions FR: demander ; questionner
ซักถาม[v.] (sakthām) EN: question ; interrogate ; inquire ; ask ; make an inquiry FR: questionner ; interroger
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบรู้[v. exp.] (seūp rū) EN: inquire FR:
สืบสวน[v.] (seūpsūan) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe FR: enquêter ; investiguer
สืบสวนสอบสวน[v. exp.] (seūpsūan sø) EN: investigate ; inquire into FR: enquêter ; investiguer
สืบถาม[v. exp.] (seūp thām) EN: question ; ask ; inquire FR:
สอบสวน[v.] (søpsūan) EN: investigate ; inquire ; look into ; examine FR: enquêter ; investiguer
สอบถาม[v.] (søpthām) EN: question ; ask ; inquire ; interrogate ; make an inquiry ; ask for information FR: se renseigner ; demander ; questionner ; s'informer
ไต่สวน[v.] (taisūan) EN: inquire ; question ; examine ; investigate FR: questionner ; interroger ; poser des questions ; enquêter ; investiguer ; s'enquérir
ไต่ถาม[v.] (taithām) EN: ask ; inquire ; question ; make an inquiry FR: rechercher ; s'enquérir ; s'informer ; se renseigner ; interroger ; examiner
ไถ่[v.] (thai) EN: ask ; inquire ; question ; interrogate FR:
ไถ่ถาม[v.] (thaithām) EN: ask ; inquire ; question ; interrogate FR:
ถาม[v.] (thām) EN: ask ; ask a question ; inquire ; question ; interrogate ; examine ; quizz FR: demander ; interroger ; questionner ; poser une question ; s'informer sur qqch.
ถามหา[v. exp.] (thām hā) EN: ask ; ask for ; inquire ; question ; look for FR: demander à
ถามข่าว[v. exp.] (thām khāo) EN: ask about/after ; inquire after/about FR:
ถามไถ่[v.] (thāmthai) EN: ask about ; ask after ; inquire after ; inquire about FR:
ถามถึง[v. exp.] (thām theung) EN: ask for ; ask about ; inquire FR:
ถามทุกข์สุข[v. exp.] (thām thuksu) EN: ask after someone's health with deep concern ; be solicitous for someone's welfare ; inquire after someone's needs FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inquire
Back to top