ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inauguration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inauguration*, -inauguration-

inauguration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inauguration (n.) พิธีเปิด See also: พิธีเปิดตัว Syn. opening
inauguration (n.) พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง (ทางการเมือง) See also: สุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง Syn. coronation, enthronement
Inauguration Day (n.) วันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง (20 ม.ค.)
English-Thai: HOPE Dictionary
inauguration dayวันเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (วันที่ 20 มกราคม หลังจากได้รับเลือกตั้ง)
English-Thai: Nontri Dictionary
inauguration(n) การทำพิธีต้อนรับ,การเข้ารับตำแหน่ง,การเปิดงาน,การเปิดทำการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inauguration๑. พิธีเข้ารับตำแหน่ง๒. พิธีเปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเริ่มต้น (n.) auspicious inauguration See also: auspicious time, initial period, beginning Syn. ครั้งแรก
ปฐมฤกษ์ (n.) auspicious inauguration See also: auspicious time, initial period, beginning Syn. การเริ่มต้น, ครั้งแรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With the inauguration less than two hours away President Daniels is scheduled to meet with his successor at the White House to review final details for the transfer of power.พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง จะเริ่มในไม่ถึงสองชั่วโมงแล้ว กำหนดการของท่านประธานาธิบดีแดเนียลส์ ที่จะพบผู้สืบทอดตำแหน่งที่ทำเนียบขาว เพื่อทบทวนรายละเอียดสุดท้าย สำหรับการโอนถ่ายอำนาจ
Come out and enjoy the inauguration of the most important dress you will ever wear.HR: MCยู กรุณาทำดีๆด้วย JS:
Hey, did you see the inauguration speech?เฮ้ คุณได้ดู สุนทรพจน์ในวันเข้ารับตำแหน่งมั้ย
The official inauguration of Shuman's solar power plant in 1913 was a dazzling success.โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชูแมน ของในปี 1913, เป็นความสำเร็จที่พราว
Just don't be late for your mother's inauguration, okay?อย่ามาสายล่ะ พิธีรับตำแหน่งของแม่คุณนะ, เข้าใจมั้ย?
See you at the inauguration.แล้วพบกันในพิธีสาบานตน
For the inauguration.สำหรับการเข้ารับตำแหน่ง
I've been busy with my upcoming inauguration, so I appreciate your attention to detail.ฉันยุ่งเรื่องการเปิดตัวที่จะถึง เลยขอขอบคุณมากๆ กับสิ่งนี้
Bo, I know you're not crazy but I'm in the middle of the biggest case of my life, not to mention today is Hale's inauguration.แต่ผมมาถึงกลางเคสที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมนะ ไม่เอ่ยถึงวัน ที่เป็นพิธีเปิดตัวของเฮล
Do the Light always hold their inaugurations at a Steakhouse?พวกฝ่ายสว่างนี่มักจะจัดพิธีรับตำแหน่งกันในร้านสเต๊กหรอเนี่ย
It is unacceptable for the Dark leader to attend a Light Fae Inauguration.ไม่เป็นที่ยอมรับหาก ผู้นำฝ่ายมืด จะมาร่วมงานพิธีของฝ่ายสว่าง
If I'm gonna show up my buddy at his own Inauguration--ถ้าฉันจะพาบัดดี้ฉันไป ที่งานเปิดตัวเขา

inauguration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下线仪式[xià xiàn yí shì, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄧˊ ㄕˋ, 下线仪式 / 下線儀式] inauguration; tape-cutting to inaugurate a project; an unveiling ceremony
就职典礼[jiù zhí diǎn lǐ, ㄐㄧㄡˋ ㄓˊ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ, 就职典礼 / 就職典禮] inauguration

inauguration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
就任式[しゅうにんしき, shuuninshiki] (n) inauguration ceremony; installation
草創[そうそう, sousou] (n,vs) beginning; inauguration
就任[しゅうにん, shuunin] (n,vs,adj-no) inauguration; assumption of office; (P)
就職[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) finding employment; inauguration; (P)
開場[かいじょう, kaijou] (n,vs) (1) (See 閉場) opening (the doors to an event, etc.); (2) inauguration; (P)

inauguration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปฐมฤกษ์[n.] (pathommaroē) EN: auspicious inauguration ; inauguration FR:
พิธีเปิด[n. exp.] (phithī poēt) EN: opening ceremony ; inauguration FR: inauguration [f] ; cérémonie d'ouverture [f]
ทำพีธีบวงสรวง[n. exp.] (tham phīthī) EN: ceremony that initiates a new spirit house FR: cérémonie d'inauguration d'une maison des esprits [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inauguration
Back to top