ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

detective

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *detective*, -detective-

detective ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
detective (n.) นับสืบ See also: สายสืบ, สายลับ, ผู้สืบสวน, ผู้ตรวจสอบ Syn. inspector, investigator
English-Thai: HOPE Dictionary
detective(ดิเทค'ทิฟว) n. นักสืบ adj. เกี่ยวกับการสืบหา, Syn. sleuth
English-Thai: Nontri Dictionary
detective(adj) เกี่ยวกับการสืบหา,เกี่ยวกับการค้นพบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
detective storyเรื่องนักสืบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detective and mystery filmsภาพยนตร์สืบสวนและเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักสืบ (n.) detective See also: spy Syn. สายสืบ, สายลับ
นักสืบเอกชน (n.) private detective
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've read enough detective stories to know that there must always be a motive.ผมอ่านนิยายสืบสวนมามากพอ จนรู้ว่ามันต้องมีเเรงจูงใจเสมอ
You oughta write for one of those kooky detective magazines, make a fortune.แน่ ๆ คุณเขียนสำหรับหนึ่งในบรรดานิตยสารนักสืบบ้าทำให้มีโชคลาภ
Matvey is crazy for detective fiction.Matvey บ้านิยายนักสืบ
Police. I'm Detective Deacy. This is Detective Silvestri.ผมนักสืบเดซี่, นี่นักสืบซิลเวสเตรีย เรามีหมายค้น
An inquiry is held where Detective Roy Washburn testifies that you acted professionally at all times.การไต่สวนยังคงค้างไว้... ...ขณะที่นักสืบ รอย วอชเบิร์น... ...ตรวจสอบว่าคุณแสดง ความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา
I hope Detective Washburn isn't giving you cause for concern?ผมหวังว่านักสืบวอชเบิร์นไม่ได้ จุดชนวนคุณสำหรับ... ...ให้น่าเป็นห่วง?
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ...
I'll leave the detective stuff up to you.ฉันจะละทิ้งตำแหน่งนี้ไปก่อน คุณจะว่างัย
Hello everyone. I'm your detective for the evening. Please don't leave the premises.สวัสดีครับทุกท่าน ยินดีที่ได้รู้จัก ผมเป็นนักสืบ ของท่านในค่ำคืนนี้ กรุณาอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับ
I'm Chief Detective Jagkrit.ผมหัวหน้าสารวัตร จักกริต
The detective called them for us.คุณสารวัตรจะโทรบอกพวกเขาให้
I told the detective the truth.ฉันบอกความจริงกับคุณสารวัตร

detective ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包探[bāo tàn, ㄅㄠ ㄊㄢˋ, 包探] detective (in former times)
侦察员[zhēn chá yuán, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, 侦察员 / 偵察員] detective; investigator; scout; spy
侦探[zhēn tàn, ㄓㄣ ㄊㄢˋ, 侦探 / 偵探] detective
法医[fǎ yī, ㄈㄚˇ ㄧ, 法医 / 法醫] forensic investigator; forensic detective
警探[jǐng tàn, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄢˋ, 警探] police detective
暗探[àn tàn, ㄢˋ ㄊㄢˋ, 暗探] secret agent; detective
[zhēn, ㄓㄣ, 遉] spy, reconnoiter; detective

detective ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディテクティブ;デテクティブ[, deitekuteibu ; detekuteibu] (n) detective
ディテクティブストーリー[, deitekuteibusuto-ri-] (n) detective story
でか[, deka] (n) (sl) detective
刑事ドラマ[けいじドラマ, keiji dorama] (n) police drama (television); detective drama
岡っ引き;岡引[おかっぴき, okappiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective
岡引き;岡引[おかひき, okahiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3,岡っ引き) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective
捕り物;捕物帳;捕物帖[とりものちょう, torimonochou] (n) (1) (See 目明かし,岡っ引き) detective story (esp. one from the Edo period featuring thief-takers); (2) detective's memoirs; thief taker's memoirs
推理[すいり, suiri] (n,vs,adj-no) reasoning; inference; mystery or detective genre (movie, novel, etc.); (P)
興信所[こうしんじょ, koushinjo] (n) detective agency; (P)
隠密[おんみつ, onmitsu] (adj-na,n,adj-no) privacy; secrecy; spy; detective
鬼刑事[おにけいじ, onikeiji] (n) crack detective
刑事[けいじ, keiji] (n) (1) (police) detective; (n,adj-f) (2) criminal matter; (P)
捕り物控え[とりものひかえ, torimonohikae] (n) detective's memoirs
探偵[たんてい, tantei] (n,vs,adj-no) detective; sleuth; investigator; (P)
犬(P);狗[いぬ, inu] (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P)

detective ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชญานิยาย ; อาชญนิยาย[n. exp.] (ātchayāniyā) EN: crime story ; detective story FR:
การควบคุมแบบค้นพบ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: detective control FR:
นักสืบ[n.] (nakseūp) EN: detective ; spy ; sleuth FR: détective [m] ; espion [m]
นักสืบเอกชน[n. exp.] (nakseūp ēkk) EN: private detective ; private investigator FR: détective privé [m]

detective ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaufhausdetektiv {m}store detective
Kriminalkommissar {m}detective superintendent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า detective
Back to top