ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inquirer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inquirer*, -inquirer-

inquirer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inquirer (n.) ผู้สอบสวน See also: ผู้สำรวจ, ผู้ตรวจสอบ Syn. examiner, detective
inquirer (n.) ผู้แสวงหา See also: ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ Syn. searcher, explorer

inquirer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
求法者[ぐほうしゃ, guhousha] (n) {Buddh} inquirer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inquirer
Back to top