ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

research

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *research*, -research-

research ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
research (n.) การวิจัย See also: การศึกษา, การค้นคว้า Syn. investigation, study
research (vi.) วิจัย See also: ศึกษาค้นคว้า Syn. explore, investigate, study
research (vt.) วิจัย See also: ศึกษาค้นคว้า Syn. explore, investigate, study
research and development (n.) งานวิจัยและพัฒนา (คำย่อคือ R&D)
research into (phrv.) ค้นคว้า See also: ศึกษาหาความรู้, ทำวิจัย
research lab (n.) ห้องปฏิบัติการ See also: ห้องทดลอง, ห้องปฏิบัติการวิจัย Syn. lab, science lab
researcher (n.) นักวิจัย See also: นักค้นคว้า
English-Thai: HOPE Dictionary
research(รีเซิร์ชฺ',รี'เซิร์ชฺ) n. การวิจัย,การค้นคว้า,การวินิจฉัย,การสืบเสาะ,การสำรวจ vi.,vt. วิจัย,ค้นคว้า, See also: researchable adj. researcher n. researchist n., Syn. scrutiny,study,inquire,investigation
English-Thai: Nontri Dictionary
research(n) การวิจัย,การค้นคว้า,การสำรวจ,การวินิจฉัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
research octane number (RON)เลขออกเทนวิจัย (อาร์โอเอ็น) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Researchวิจัย [TU Subject Heading]
Research and Development (R and D) การวิจัยและพัฒนา การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์เอาความรู้ใหม่ๆ นั้นมาใช้เพื่อผลทางการค้า ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา อาจรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ผลิตออกมา หรืออาจจะออกมาในรูปผลิตภัณฑ์เดิมแต่มีคุณภาพดีขึ้นในราคาต่ำลง การวิจัยและพัฒนา [สิ่งแวดล้อม]
Researcherนักวิจัย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
R&D (abbr.) คำย่อของ research and development
การค้นคว้า (n.) research See also: investigation, study Syn. การวิจัย, การค้นคว้าวิจัย, งานค้นคว้าวิจัย
การค้นคว้าวิจัย (n.) research See also: investigation, study Syn. การวิจัย, การค้นคว้า, งานค้นคว้าวิจัย
การวิจัย (n.) research See also: investigation, study Syn. การค้นคว้า, การค้นคว้าวิจัย, งานค้นคว้าวิจัย
การศึกษาค้นคว้า (n.) research See also: study, probe
ค้นคว้า (v.) research See also: dig into, study intensively, search
งานค้นคว้า (n.) research See also: investigation, investigating Syn. งานวิจัย, งานค้นคว้าวิจัย
งานค้นคว้าวิจัย (n.) research See also: investigation, investigating Syn. งานวิจัย
งานค้นคว้าวิจัย (n.) research See also: investigation, study Syn. การวิจัย, การค้นคว้า, การค้นคว้าวิจัย
งานวิจัย (n.) research See also: investigation, study Syn. การวิจัย, การค้นคว้า, การค้นคว้าวิจัย, งานค้นคว้าวิจัย
ผลงานวิจัย (n.) research See also: study, exploration Syn. ผลการวิจัย, ผลวิจัย
วิจัย (n.) research See also: study, probe Syn. การศึกษาค้นคว้า
ศึกษาวิจัย (v.) research Syn. วิจัย
การวิจัยและการพัฒนา (n.) research and development
วิจัยและพัฒนา (n.) research and development See also: R&D
ทุนวิจัย (n.) research fund
สถาบันค้นคว้า (n.) research institute Syn. สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย (n.) research institute
แผนการวิจัย (n.) research project See also: research plan
โครงการวิจัย (n.) research project See also: research plan Syn. แผนการวิจัย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I read research studiesฉันอ่านงานวิจัย
She is a researcher and problem solverเธอเป็นนักวิจัยและนักแก้ปัญหา
Better do your research! Get it done!ทำงานวิจัยของคุณดีกว่า ทำมันให้แล้วเสร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll have to contact the Shark Research Panel.เราต้องติดต่อกลุ่มผู้ศึกษาฉลาม
And what sort of research would you do on me?และสิ่งที่จัดเรียงของการวิจัยที่คุณจะทำกับฉัน?
Sarah's research is more esoteric than mine.งานวิจัยของซาร่า เป็นงานเฉพาะทางมากกว่า
When we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง
She's doing research for a novel about an eminent psychoanalyst.เธอกำลังทำวิจัยในนวนิยายเกี่ยวกับ นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง
So, Adam T owers. Seems his research has gone missing.งั้น อดัม ทาวเวอร์ ดูเหมือนว่างานวิจัยของเขาจะหายไป
Five years of research down the drain.ห้าปีแล้วนะ ที่การทดลองล้มเหลว
I speculated that if psychic powers existed... this research would be the key to unlocking them.ฉันคิดว่าถ้านั่นคือพลังจิต คงเป็นเพราะ การรักษาที่ปล่อยมันออกมา
Your research is too important.งานวิจัยของนายมันสำคัญนะ
In my research I've worked very closely with a man named Dr Heitz Werber.เพราะสิ่งที่คุณได้เห็น..
As director of Leland University's Biotechnology Research Program... I thank you on behalf of my esteemed colleagues for your consideration.ในฐานะ ผ.อ.โครงการวิจัยไบโอเทคมหาวิทยาลัยเลแลนด์ ผมขอขอบคุณในนามของเพื่อนที่เคารพในการรับพิจารณาโครงการ
I'm Noah Banes... director of Lufkin's Biotechnology Research Center.ผมชื่อโนอา เบนส์ ผ.อ. สถาบันวิจัยไบโอเทคของลุฟคินส์

research ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欧洲核子中心[ōu zhōu hé zi zhōng xīn, ㄡ ㄓㄡ ㄏㄜˊ ㄗ˙ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 欧洲核子中心 / 歐洲核子中心] European Organization for Nuclear Research (CERN)
研究所[yán jiū suǒ, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, 研究所] research institute; graduate studies; graduate school
运筹学[yùn chóu xué, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, 运筹学 / 運籌學] operations research (OR)
研修员[yán xiū yuán, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄡ ㄩㄢˊ, 研修员 / 研修員] research worker; researcher
研发[yán fā, ㄧㄢˊ ㄈㄚ, 研发 / 研發] research and development
研究中心[yán jiū zhōng xīn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 研究中心] research center
研究反应堆[yán jiū fǎn yìng duī, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, 研究反应堆 / 研究反應堆] research reactor
研究报告[yán jiū bào gào, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, 研究报告 / 研究報告] research report
研究机构[yán jiū jī gòu, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 研究机构 / 研究機構] research organization
研究院[yán jiū yuàn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˋ, 研究院] research institute; academy
教研室[jiào yán shì, ㄐㄧㄠˋ ㄧㄢˊ ㄕˋ, 教研室] teaching and research section
高级研究[gāo jí yán jiū, ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, 高级研究 / 高級研究] advanced research
[yán, ㄧㄢˊ, 揅] grind fine; study; research
[yán, ㄧㄢˊ, 研] grind fine; study; research
研究者[yán jiū zhě, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄜˇ, 研究者] investigator; researcher
市场调查[shì chǎng diào chá, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 市场调查 / 市場調查] market research
研究[yán jiū, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, 研究] research
研究员[yán jiū yuán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˊ, 研究员 / 研究員] researcher
检索[jiǎn suǒ, ㄐㄧㄢˇ ㄙㄨㄛˇ, 检索 / 檢索] retrieval; retrieve; research
干细胞研究[gàn xì bāo yán jiū, ㄍㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, 干细胞研究 / 幹細胞研究] stem cell research

research ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET
アクションリサーチ[, akushonrisa-chi] (n) action research
イメージリサーチ[, ime-jirisa-chi] (n) image research
インターネット研究推進グループ[インターネットけんきゅうすいしんグループ, inta-netto kenkyuusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Research Steering Group; IRSG
インターネット研究特別調査委員会[インターネットけんきゅうとくべつちょうさいいんかい, inta-netto kenkyuutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Research Task Force; IRTF
オペレーションリサーチ[, opere-shonrisa-chi] (n) operations research
マーケットリサーチ[, ma-kettorisa-chi] (n) market research
ユーザーニーズ[, yu-za-ni-zu] (n) user needs (generally in market research and IT)
共同研究[きょうどうけんきゅう, kyoudoukenkyuu] (n) collaborative research
南極観測基地[なんきょくかんそくきち, nankyokukansokukichi] (n) Antarctic research base
原子力研究所[げんしりょくけんきゅうじょ, genshiryokukenkyuujo] (n) Atomic Energy Research Institute
学研[がっけん, gakken] (n) study and research; scholarship and research
市場調査機関[しじょうちょうさきかん, shijouchousakikan] (n) market research organization; market research organisation
幸福の科学[こうふくのかがく, koufukunokagaku] (n) Kofuku-no-Kagaku; The Institute for Research in Human Happiness (religion founded in Japan in 1986)
応用研究[おうようけんきゅう, ouyoukenkyuu] (n) {comp} practical research; applied research
攻学[こうがく, kougaku] (n) dedication to study or research
献体[けんたい, kentai] (n,vs) give one's body to a hospital for medical research
研究会[けんきゅうかい, kenkyuukai] (n) (1) research society; (2) study class (e.g. religious); (3) seminar (e.g. presentation of research)
研究分担者[けんきゅうぶんたんしゃ, kenkyuubuntansha] (n) member (of a research project)
研究委託契約書[けんきゅういたくけいやくしょ, kenkyuuitakukeiyakusho] (n) research outsourcing contract
研究対象者[けんきゅうたいしょうしゃ, kenkyuutaishousha] (n) human research subject; person who is being studied
研究方法[けんきゅうほうほう, kenkyuuhouhou] (n) research methods; method of study (research)
研究材料[けんきゅうざいりょう, kenkyuuzairyou] (n) research material; experimental material
研究発表[けんきゅうはっぴょう, kenkyuuhappyou] (n) research publication; scholarly publication
研究発表会[けんきゅうはっぴょうかい, kenkyuuhappyoukai] (n) meeting for reading research papers
科学捜査研究[かがくそうさけんきゅう, kagakusousakenkyuu] (n) forensic research
科学研究[かがくけんきゅう, kagakukenkyuu] (n) scientific research
科学観測衛星[かがくかんそくえいせい, kagakukansokueisei] (n) scientific research satellite
翻訳コミュニケーション研究グループ[ほんやくコミュニケーションけんきゅうグループ, honyaku komyunike-shon kenkyuu guru-pu] (n) Machine Translation Research Group (lit
調査法[ちょうさほう, chousahou] (n) investigative approach; research method; survey method
調査隊[ちょうさたい, chousatai] (n) research team; investigative team; survey team; reconnaissance team; investigative commission; fact-finding party
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers)
オペレーションズリサーチ[, opere-shonzurisa-chi] (n) operations research; OR
コンシューマーズリサーチ[, konshu-ma-zurisa-chi] (n) consumers' research; CR
ポストドク;ポストドクター[, posutodoku ; posutodokuta-] (n) post-doc; post-doctoral researcher
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship
客員研究員[きゃくいんけんきゅういん, kyakuinkenkyuuin] (n) visiting researcher
市場調査[しじょうちょうさ, shijouchousa] (n) market research; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
基礎研究[きそけんきゅう, kisokenkyuu] basic research
応用研究[おうようけんきゅう, ouyoukenkyuu] practical research, applied research
研究グループ[けんきゅうグループ, kenkyuu guru-pu] research group
研究図書館[けんきゅうとしょかん, kenkyuutoshokan] research library
研究報告書[けんきゅうほうこくしょ, kenkyuuhoukokusho] research report
研究機関[けんきゅうきかん, kenkyuukikan] research organization
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Thai: สถาบันวิจัย English: research institute
研究[けんきゅう, kenkyuu] Thai: ทำวิจัย English: research

research ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
แบบแผนการวิจัย[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: research design FR:
บทความวิจัย[n. exp.] (botkhwām wi) EN: research article FR:
ดำเนินการวิจัย[v. exp.] (damnoēn kān) EN: conduct a research FR:
ห้องปฏิบัติการวิจัย[n. exp.] (hǿng patiba) EN: research laboratory FR: laboratoire de recherche [m]
โจทย์วิจัย[n. exp.] (jōt wijai) EN: research question FR:
การค้นคว้า[n.] (kān khonkhw) EN: research FR: recherche [f]
การค้นคว้าวิจัย[n.] (kān khonkhw) EN: research FR:
การออกแบบการวิจัย[n. exp.] (kān øk baēp) EN: research design FR:
การออกแบบวิจัย[n. exp.] (kān øk baēp) EN: research design FR:
การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค[n. exp.] (kān samrūat) EN: consumer research FR:
การแสวงหา[n.] (kān sawaēng) EN: research FR: recherche [f]
การแสวงหาข้อมูล[n. exp.] (kān sawaēng) EN: information research FR:
การศึกษาค้นคว้า[n. exp.] (kān seuksā ) EN: research FR:
การวิจัย[n.] (kān wijai) EN: research FR: étude [f] ; recherche [f]
การวิจัยแบบไม่ทดลอง[n. exp.] (kān wijai b) EN: nonexperimental research ; non-experimental research FR:
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม[n. exp.] (kān wijai b) EN: participatory research FR: recherche participative [f]
การวิจัยบริสุทธิ์[n. exp.] (kān wijai b) EN: pure research FR: recherche pure [f]
การวิจัยเชิงบรรยาย[n. exp.] (kān wijai c) EN: descriptive research FR:
การวิจัยเชิงเหตุผล[n. exp.] (kān wijai c) EN: causal research FR: recherche causale [f]
การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง[n. exp.] (kān wijai c) EN: quasi-experimental research FR:
การวิจัยเชิงคุณภาพ[n. exp.] (kān wijai c) EN: qualitative research ; qualitative methodology FR:
การวิจัยเชิงความสัมพันธ์[n. exp.] (kān wijai c) EN: correlational research FR:
การวิจัยเชิงนโยบาย[n. exp.] (kān wijai c) EN: policy research  FR:
การวิจัยเชิงปริมาณ[n. exp.] (kān wijai c) EN: quantitative research FR:
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (kān wijai c) EN: action research FR:
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม[n. exp.] (kān wijai c) EN: Participatory Action Research (PAR) FR:
การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา[n. exp.] (kān wijai c) EN: action research in education FR:
การวิจัยเชิงพรรณนา[n. exp.] (kān wijai c) EN: descriptive research FR: recherche descriptive [f]
การวิจัยเชิงพัฒนาการ[n. exp.] (kān wijai c) EN: developmental research FR:
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์[n. exp.] (kān wijai c) EN: historical research FR:
การวิจัยเชิงประยุกต์[n. exp.] (kān wijai c) EN: applied research FR: recherche appliquée [f]
การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์[n. exp.] (kān wijai c) EN: correlational research FR:
การวิจัยเชิงสาเหตุ [n. exp.] (kān wijai c) EN: causal research FR:
การวิจัยเชิงสำรวจ[n. exp.] (kān wijai c) EN: survey research FR:
การวิจัยเชิงสังเกต[n. exp.] (kān wijai c) EN: observational research FR:
การวิจัยเชิงสืบเสาะ[n. exp.] (kān wijai c) EN: exploratory research FR:
การวิจัยเชิงทดลอง[n. exp.] (kān wijai c) EN: experimental research FR: recherche expérimentale [f]
การวิจัยเชิงวิธีการ[n. exp.] (kān wijai c) EN: methodological research FR: recherche méthodologique [f]
การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān wijai c) EN: scientific research FR: recherche scientifique [f]

research ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleitforschung {f}accompanying research
Ahnenforschung {f}genealogical research
Zweckforschung {f}applied research
Atomforschung {f}atomic research
Klimaforschung {f}climate research
Sonderforschungsbereich {m} (SFB)collaborative research centre (CRC)
Vertragsforschung {f}contract research
Tiefseeforschung {f}deep sea research
Wirtschaftsforschung {f} | angewandte Wirtschaftsforschungeconomic research | applied economic research
Deutsche Forschungsgemeinschaft {f} (DFG)German Research Foundation
Geschichtsforschung {f}historical research
Literaturrecherche {f}literature research
Forschungsschwerpunkt {m}main research
Kernforschung {f}nuclear research
Parapsychologie {f}psychic research
Recherche {f} | Recherchen anstellen (über)investigation; inquiry; enquiry; research | to make investigations (about into); to investigate
Forschung {f} | Forschung und Entwicklung; F+E | Forschung und technologische Entwicklung (FTE)research | research and development; R&D | research and technological development (RTD)
Forschungszentrum {n}research centre; research center
Gastwissenschaftler {m}guest researcher
Rechercheur {m}researcher
Forschungsarbeit {f}research work
Forschungsfinanzierung {f}research funding
Forschungsförderung {f}research promotion
Forschungsgemeinschaft {f}research team
Forschungsstipendium {n}research fellowship
Versuchsanstalt {f}research institute
Versuchsingenieur {m}research engineer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า research
Back to top