ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exploration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exploration*, -exploration-

exploration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exploration (n.) การสำรวจ See also: การค้นหา Syn. discovery
English-Thai: HOPE Dictionary
exploration(เอคซฺพละเร'เชิน) n. การสำรวจค้น,การสำรวจ,การตรวจ,การวินิจฉัย,สอบสวน
English-Thai: Nontri Dictionary
exploration(n) การสำรวจ,การตรวจค้น,การสอบสวน,การวินิจฉัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
explorationการสำรวจหาทรัพยากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Explorationการผ่าเพื่อตรวจค้น [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the product of years of exploration by some of the world's most distinguished scientists.นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ ปีของการสำรวจ โดยบางส่วนของโลกที่นัก วิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุด
When deep space exploration ramps up.ที่มีฟองอากาศเล็กๆบอกความไม่เนี้ยบของงานอยู่ข้างใน
He said there are two reasons why extraterrestrials would visit us... to make contact in the spirit of exploration and furthering the knowledge of the universe, or the other reason...เขาบอกว่าที่มนุษย์ต่างดาวมาหาเรามีเหตุผลสองข้อ ข้อแรกคือมาสำรวจ ติดต่อ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจักรวาล
All exploration units from one to twelve.หน่วยสำรวจทั้งหมด ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสอง
Our spirit of exploration had strengthen him.ความอยากค้นหาทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้น
50 years of exploration of the cosmic oceans is miniscule.50 ปีของการสำรวจ ของมหาสมุทรจักรวาล เป็นจิ๋ว
May I present you with the Mars exploration ship, The USS George W. Bush.ขออนุญาตนำเสนอ ยานสำรวจแห่งอนาคต USS George W Bush.
Mr. Barnes, isn't M.S. One's true purpose to test the effects of deep space exploration on humans?คุณบาร์นส์ เป้าหมายหลักของMSOne คือศึกษาผลกระทบของการท่องอวกาศระยะยาวใช่มั้ย?
But is it purely coincidental that one of the main sources of funding is a deep space exploration company?แต่มันบังเอิญเกินไปมั้ย ที่แหล่งเงินทุนใหญ่ เป็นบริษัทเกี่ยวกับการท่องอวกาศ
The interest of justice requires you to stay the defendant's execution pending exploration of the newly discovered evidence.เพื่อความเป็นธรรม ท่านจะต้อง ยับยั้งการประหารจำเลย เพื่อตรวจสอบหลักฐานใหม่ที่เพิ่งค้นพบ
The outpost on space exploration was abandoned, we exhausted natural resources, as result... our planets core became unstable.นิคมต่างๆในอวกาศถูกยกเลิก เราหันมาใช้ทรัพยากรตามธรรมชาติมาก ทำให้มีผล.. แกนกลางของดาวเริ่มเสื่อมสภาพ
The exploration of the universe revealed by science.การสำรวจของจักรวาล เปิดเผยโดยวิทยาศาสตร์

exploration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中石油川东钻探公司[zhōng shí yóu chuān dōng zuàn tàn gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄔㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄗㄨㄢˋ ㄊㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中石油川东钻探公司 / 中石油川東鑽探公司] Chuandong Oil Drilling & Exploration Company (CODEC)
勘探[kān tàn, ㄎㄢ ㄊㄢˋ, 勘探] exploration
探月[tàn yuè, ㄊㄢˋ ㄩㄝˋ, 探月] lunar exploration

exploration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
南極観測[なんきょくかんそく, nankyokukansoku] (n) Antarctic exploration
地震探鉱[じしんたんこう, jishintankou] (n) seismic mineral exploration
大航海時代[だいこうかいじだい, daikoukaijidai] (n) Age of Discovery; Age of Exploration
宇宙探査[うちゅうたんさ, uchuutansa] (n) space exploration
惑星探査[わくせいたんさ, wakuseitansa] (n) planetary exploration
探検隊[たんけんたい, tankentai] (n) exploration party
探鉱[たんこう, tankou] (n) mineral exploration
石油探査[せきゆたんさ, sekiyutansa] (n) oil exploration
診査[しんさ, shinsa] (n,vs) diagnostic examination; exploration
詮索[せんさく, sensaku] (n,vs) inquiry into; enquiry into; prying (into); investigation; search; exploration
探検(P);探険(P)[たんけん, tanken] (n,vs,adj-no) exploration; expedition; (P)
探索[たんさく, tansaku] (n,vs) search; lookup; hunt; (item of) research; exploration; investigation; (P)

exploration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็กซ์พลอเรชั่น[n.] (ekphlørēcha) EN: exploration FR: exploration [f]
การเดินทางสำรวจอวกาศ[n. exp.] (kān doēnthā) EN: FR: exploration [f]
การเดินทางสำรวจอวกาศ[n. exp.] (kān doēnthā) EN: FR: exploration de l'espace [f] ; exploration spatiale [f] ; conquête de l'espace [f]
การสำรวจ[n.] (kān samrūat) EN: survey ; poll ; exploration ; exploring FR: étude [f] ; enquête [f] ; observation [f] ; exploration [f] ; expertise [f]
การสำรวจหาข้อมูล[n. exp.] (kān samrūat) EN: exploration FR:
การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān samrūat) EN: natural ressources exploration FR:
การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์[n. exp.] (kān samrūat) EN: geophysical exploration FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exploration
Back to top