ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

authorize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *authorize*, -authorize-

authorize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
authorize (vt.) ให้อำนาจ See also: มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, อนุญาต Syn. empower, commission
authorized (adj.) ที่ได้รับอำนาจ Syn. allowed, sanctioned
Authorized Version (n.) คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1611 Syn. King James Version
English-Thai: Nontri Dictionary
authorize(vt) ให้อำนาจ,ให้สิทธิ์,อนุญาต,มอบอำนาจ,แต่งตั้ง,มอบหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
authorizeอนุญาต, ให้อำนาจ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorized capital; authorized issueทุนจดทะเบียน (ของบริษัทจำกัด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authorized capital stockหุ้นทุนจดทะเบียน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอบฉันทะ (v.) authorize See also: empower, give a proxy to Ops. รับมอบฉันทะ
มอบสิทธิ์ (v.) authorize See also: assign authority Syn. ให้อำนาจ Ops. รับมอบอำนาจ
มอบอำนาจ (v.) authorize See also: assign authority Syn. ให้อำนาจ, มอบสิทธิ์ Ops. รับมอบอำนาจ
ให้สิทธิ (v.) authorize See also: give authority to somebody Syn. มอบอำนาจ Ops. ยึดอำนาจ
ให้อำนาจ (v.) authorize See also: give authority to somebody Syn. มอบอำนาจ, ให้สิทธิ Ops. ยึดอำนาจ
ทุนจดทะเบียน (n.) authorized capital See also: registered capital stocks
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't authorize you to leaveฉันไม่ได้อนุญาตให้คุณออกไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't authorize anyone to tell Hal about the monolith.ฉันไม่ได้อนุญาตให้ใครบอก แฮล เกี่ยวกับหินใหญ่ก้อนเดียว
Did you authorize this action?คุณเป็นคนสั่งการเหรอ
I'm not going to authorize your releaseแต่หมอจะไม่อนุญาตปล่อยตัวคุณ
I can't authorize you;ฉันอนุญาตไม่ได้ค่ะ คุณ...
Tanner, authorize a Charter for 007.อนุมัติเครื่องเช่าเหมาลำให้ 007
I mean, sure, I could say, "Yes, I authorize it,"ผมอาจจะอนุมัติให้คุณได้
Look, Ted, I know that you can't authorize an advance on my salary, but you could put in a request, can't you?- โอเคเท้ด คุณอาจจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าไม่ได้ แต่คุณอาจทำเรื่องได้ ใช่มั้ย
Why the hell did you authorize an air strike?ผมมีพลเรือนที่ต้องตกอยู่ในอันตราย วินาทีที่เครื่องบินตก นักโทษของคุณกลายเป็นผู้ก่อการร้าย
We're therefore are asking you to authorize the rescue operation before juma manages to penetrate the lockdown.เราจึงต้องการคำสั่งจากท่าน\ ในการปฏิบัติการ ก่อนที่จูม่าจะหาวิธีเปิดห้องล็อคดาวน์ได้
He's still requesting that you authorize a rescue operation.เขายังคงร้องขอให้ท่าน อนุญาตให้เริ่มปฏิบัติการ
I will not authorize any action until I know the status of the president.ผมยังไม่อนุมัติให้ปฏิบัติการอะไรทั้งนั้น จนกว่าจะรู้สถานะของ ท่านปธน.
I can not authorize any action at might result in the president's death.ผมไม่อนุมัติให้ปฎิบัติการใด ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับ ปธน. ได้

authorize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受权[shòu quán, ㄕㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, 受权 / 受權] authorized; entrusted (with authority)
编制[biān zhì, ㄅㄧㄢ ㄓˋ, 编制 / 編製] weave; plait; braid; work out; draw up; authorized strength; establishment

authorize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーソライズ[, o-soraizu] (n,vs) authorize; authorise; authorization; authorisation
不正アクセス[ふせいアクセス, fusei akusesu] (n) {comp} unauthorized (computer) access; hacking
公認卸売業者[こうにんおろしうりぎょうしゃ, kounin'oroshiurigyousha] (n) authorized distributor; authorised distributor
共連れ;伴連れ[ともづれ, tomodure] (n) following someone through a locked door, thus obtaining unauthorized access
外国為替公認銀行[がいこくかわせこうにんぎんこう, gaikokukawasekouninginkou] (n) authorized foreign exchange bank; authorised foreign exchange bank
委任代理人[いにんだいりにん, inindairinin] (n) authorized agent
建築士[けんちくし, kenchikushi] (n) (authorized) architect and builder (authorised); (P)
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] (n) {comp} approver; authorizer
検定教科書[けんていきょうかしょ, kenteikyoukasho] (n) authorized textbook; authorised textbook
検定済み;検定済(io)[けんていずみ, kenteizumi] (adj-no) authorized; approved
欽定[きんてい, kintei] (n) authorized; authorised; appointed
無許可[むきょか, mukyoka] (adj-no) (1) unauthorized; without permission; unapproved; (n) (2) lack of permission; absence of authorization
許可[きょか, kyoka] (n) (1) permission; approval; authorization; license; (vs) (2) to permit; to authorize; (P)
越権[えっけん, ekken] (n,adj-no) going beyond authority; unauthorized; unauthorised; ultra vires; (P)
関係者[かんけいしゃ, kankeisha] (n) authorized people; authorised people; person(s) concerned; officials; staff; (P)
関係者以外立入禁止[かんけいしゃいがいたちいりきんし, kankeishaigaitachiirikinshi] (exp) (on a sign) No Unauthorized Persons; No Unauthorized Entry; Authorized Personnel Only
闇カルテル[やみカルテル, yami karuteru] (n) unauthorized cartel; unauthorised cartel
Japanese-English: COMDICT Dictionary
権限を与える[けんげんをあたえる, kengenwoataeru] to authorize
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] approver, authorizer

authorize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement ; give permission FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
ให้อำนาจ[v. exp.] (hai amnāt) EN: empower ; authorize ; give power (to) FR:
ให้การอนุมัติ[v. exp.] (hai kān anu) EN: authorize FR:
ให้สิทธิ[v. exp.] (hai sitthi) EN: authorize FR:
จ่ายสินค้า[v. exp.] (jāi sinkhā) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse FR:
มอบอำนาจ[v. exp.] (møp-amnāt) EN: authorize ; assign authority ; grant authority ; delegate FR: accréditer ; mandater ; déléguer
มอบฉันทะ[v.] (møpchantha) EN: authorize ; empower; give a proxy (to; ; give an authorization (to) ; give a mandate (to) FR:
บุคคลภายนอก[n. exp.] (bukkhonphāi) EN: outsider ; third party ; unauthorized person FR:
บุคคลภายนอกห้ามเข้า[xp] (bukkhon phā) EN: no unauthorized entry FR:
ได้[adj.] (dāi [= dai]) EN: yes ; that's possible ; certainly ; authorized FR: oui ; c'est possible ; certainement ; autorisé
ได้รับมอบอำนาจ[v. exp.] (dāi rap møp) EN: be authorized ; have been authorized FR:
โดยไม่ได้รับอนุญาต[adj.] (dōi mai dāi) EN: unauthorized FR: non autorisé
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[xp] (hām khao dō) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization FR: entrée interdite sans autorisation
ไกด์ผิ[n. exp.] (kai phi) EN: unauthorized guide FR:
กรรมการผู้มีอำนาจ[n. exp.] (kammakān ph) EN: authorized director FR:
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[n. exp.] (kān mī āwut) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms FR: détention d'armes sans autorisation [f]
ไม่ได้[v. exp.] (mai dāi [= ) EN: no ; unauthorized FR: C'est impossible ! ; Non, impossible ! ; interdit
ไม่เกี่ยวข้อง[adj.] (mai kīokhøn) EN: irrelevant ; unauthorized FR:
มีอำนาจ[v. exp.] (mī amnāt) EN: rule ; have the power (to) ; be empowered ; be authorized FR: diriger ; avoir le pouvoir (de)
ผู้ไม่เกี่ยวข้อง[n. exp.] (phū mai kīo) EN: unauthorized person FR: personne non autorisée [f]
ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า[n. exp.] (phū mai kīo) EN: no admittance to unauthorized persons FR:
ผู้รับอนุญาต[n. exp.] (phū rap anu) EN: license holder ; permit holder ; licensee ; authorized person FR:
ผู้แทนผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phūthaēn ph) EN: authorized representative FR:
ทุนจดทะเบียน[n. exp.] (thun jottha) EN: registered capital ; nominal capital ; authorized capital FR:

authorize ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertragswerkstatt {f}appointed repair shop; authorized repairer; licensed garage
Handlungsbevollmächtigte {m,f}; Handlungsbevollmächtigterauthorized agent; authorized representative
Sollstärke {f}authorized strength
Vertragshändler {m}authorized dealer
vertretungsberechtigt {adj}authorized to represent; authorised to represent
zeichnungsberechtigt {adj}authorized to sign
zugriffsberechtigt {adj}authorized to access

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า authorize
Back to top