ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hi

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hi*, -hi-

hi ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hi (int.) สวัสดี (คำอุทานแสดงการทักทาย) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. hello
hi-fi (n.) เครื่องรับส่งคลื่นวิทยุที่มีประสิทธิภาพสูงและชัด
hi-res (sl.) (ภาพ) ชัดเจน (มาจาก high-resolution) See also: (ภาพ) ใช้ได้
hi2 (adj.) ความสูง (คำย่อไม่เป็นทางการ)
hibernal (adj.) เกี่ยวกับฤดูหนาว Syn. brumal, hiemal, wintry
hibernate (vi.) (สัตว์) จำศีลในฤดูหนาว
Hibernia (n.) ประเทศไอร์แลนด์ (คำโบราณหรือทางวรรณคดี)
Hibernia (n.) หมู่เกาะของประเทศไอร์แลนด์ (คำโบราณหรือทางวรรณคดี)
hibiscus (n.) ต้นพู่ระหง (พันธุ์ไม้ในตระกูล hibiscus) See also: ดอกพู่ระหง
hiccough (vi.) สะอึก
hiccough (n.) อาการสะอึก (ทางการแพทย์) Syn. hiccup
hiccup (vi.) สะอึก
hiccup (n.) อาการสะอึก (ทางการแพทย์) Syn. hiccough
hick (adj.) (คน) บ้านนอก (คำไม่เป็นทางการ) See also: เซ่อซ่า (คำไม่เป็นทางการ)
hick (n.) ตาสีตาสา (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนบ้านนอก Syn. bumpkin
hickey horse (n.) การเล่นไม้กระดานหก See also: การเล่นกระดานหก Syn. totter, teeter-totter
hickory (n.) ต้นไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลวอลนัท พบในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นพันธุ์ไม้จำพวก carya
hid (vi.) กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ hide
hid (vt.) กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ hide
hidden (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ hide
hidden (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ hide
hidden (adj.) ซึ่งปกปิด See also: ซึ่งแฝงเร้น, ซึ่งซ่อน, ที่มองไม่เห็น Syn. concealed
hide (vt.) ซ่อน See also: ซุกซ่อน, ปกปิด Syn. conceal, ensconce, seclude Ops. disclose, expose, reveal
hide (vi.) ซ่อน See also: ซุกซ่อน, ปกปิด
hide (n.) หนังสัตว์ See also: หนัง Syn. leather, pelt, skin
hide away (phrv.) ซ่อนให้พ้น See also: หลบให้พ้น Syn. hide out
hide from (phrv.) ปกปิดให้พ้นจาก Syn. conceal from
hide in (phrv.) ปกคลุมไว้ See also: ซ่อนไว้, แอบไว้
hide out (phrv.) หลบหนี See also: ซ่อนตัวให้พ้น, ซุ่มซ่อน Syn. hide away
hide with (phrv.) คลุมไว้ด้วย See also: ปิดไว้ด้วย
hide-and-go-seek (n.) การเล่นซ่อนหา
hide-and-seek (n.) การเล่นซ่อนหา Syn. hide-and-go-seek
hide-out (n.) สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว) See also: ที่ซ่อน Syn. hideaway, refuge, safe house
hideaway (n.) ที่ซ่อนตัว See also: ที่หลบภัย Syn. hideout, refuge, safe house
hidebound (adj.) ใจแคบ See also: หัวโบราณ Syn. narrow-minded
hideous (adj.) น่ากลัว See also: น่าเกลียด, น่าตกใจ Syn. dreadful, ghastly, horrendous Ops. appealing, attractive, pleasant
hideout (n.) สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว) See also: ที่ซ่อน Syn. hideaway, refuge, safe house
hides (sl.) กลอง
hiding (n.) การซ่อน See also: การหลบซ่อน Syn. concealment
hiding (n.) สถานที่ที่ใช้หลบซ่อน See also: สถานที่ที่ใช้ซ่อนตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
hi-fi(ไอ'ไฟ) n.,adj. เครื่องรับส่งคลื่นวิทยุที่มีประสิทธิภาพสูง และชัด
hiaabbr. hemagglutination inhibition antibody
hiatus(ไฮเอ'ทัส) n. รอยร้าว,รอยแตก,การหยุดชะงัก,ช่องว่าง,ส่วนที่หายไป
hibernaculumn. ที่หุ้ม,ส่วนหุ้ม,ที่พำนักในฤดูหนาว,ที่จำศีล
hibernaladj. เกี่ยวกับฤดูหนาว
hibernatevi. จำศีลในฤดูหนาว,อยู่อย่างสันโดษ,n., See also: hibernation n. hibernator n., Syn. retreat
hibernian. ประเทศไอร์แลนด์
hibiscusn. ชื่อพืชไม้ดอกขนาดและสีฉูดฉาด
hiccough(ฮิค'คัพ) n. อาการสะอึก,เสียงสะอึก v. สะอึก,ทำเสียงสะอึก
hiccup(ฮิค'คัพ) n. อาการสะอึก,เสียงสะอึก v. สะอึก,ทำเสียงสะอึก
hickory(ฮิค'คะรี) n. ต้นไม้จำพวก Carya
hid(ฮิด) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ hide
hidden(ฮิค'ดัน) adj. ซึ่งปิดบังอยู่,ซ่อนเร้น,ลี้ลับ, See also: hiddenness n., Syn. concealed
hidden fileแฟ้มที่ซ่อนไว้ในระบบดอส และวินโดว์ จะมีแฟ้มข้อมูลบางประเภทที่ไม่ปรากฏขึ้นบนจอให้เห็นเมื่อใช้คำสั่ง DIR หรือ โปรแกรม File Manager ของวินโดว์ 3.1 หรือ Windows Explorer ของวินโดว์95 โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมจะมีแฟ้มข้อมูลประเภทนี้เพื่อกันมิให้มีการคัดลอก) อย่างไรก็ตาม การที่จะให้แฟ้มข้อมูลใดเป็นแฟ้มประเภทนี้ เราสามารถกำหนดได้โดยใช้คำสั่ง ตัวอย่างแฟ้มที่ซ่อนไว้ของโปรแกรมระบบดอส คือ IO.SYS และ MSDOS.SYS เป็นต้น
hide(ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ช่อนไว้,ปิดบัง,บัง,ปกคลุม,อำพราง n. หนังสัตว์,หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆี่ยน,หวด
hide-and-seekn. เกมซ่อนหาของเด็ก., Syn. hide-and-go-seek
hide-outn. สถานที่หลบภัย,ที่ซ่อน, Syn. retreat
hideawayn. ที่ซ่อน,ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น,หลบอยู่, Syn. hidden
hidebound(ไฮด'เบาดฺ) adj. ใจแคบ,หัวโบราณ,ผอมโซแบบหนังติดกระดูก
hideous(ฮิด'เดียส) adj. น่ากลัว,น่าตกใจ,น่าเกลียดมาก,สยดสยอง, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว., See also: hideosity n., Syn. shocking,repulsive
hideoutn. สถานที่หลบภัย,ที่ซ่อน, Syn. retreat
hiding(ไฮ'ดิง) n. การช่อน,การหลบซ่อน,สถานที่หลบช่อน,การเฆี่ยน, Syn. retreat,flogging
hidrosis(ไฮโดร'ซิส) n. ภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ., See also: hedrotic adj
hie(ไฮ) v. เร่ง,รีบเร่ง,รีบไป
hiemal(ไฮ'อะมัล) adj. เกี่ยวกับฤดูหนาว
hierarch(ไฮ'อะราค) n. คณะสงฆ์,พระราชาคณะ,หัวหน้ากลุ่มปกครองโดยลำดับชั้น., See also: hierarchal adj.
hierarchic(ไฮอะรา'คิคัล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ hierarch.
hierarchical(ไฮอะรา'คิคัล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ hierarch.
hierarchy(ไฮ'อะราคี) n. การปกครองโดยลำดับขั้น, See also: hierarchism n. hierarchist n.
hieraticadj. เกี่ยกับพระสงฆ์,เกี่ยวกับแบบตัวเขียนของอิยิปต์โบราณ.
hierocracyn. การปกครองของคณะสงฆ์., See also: hierocratic,hierocratical adj.
hierodulen. คนรับใช้ในโบสถ์
hieroglyphic(ไฮเออระกลิฟ'ฟิค) adj. เกี่ยวกับอียิปต์โบราณ,ซึ่งเข้าใจได้ยาก n. อักษรหรือสัญลักษณ์อียิปต์โบราณ
hierologyn. วรรณคดีหรือวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การศึกษาเกี่ยวกับ ชีวิตและวรรณกรรมของนักบุญ., See also: hierologic (al) adj. hierologist n.
hierophantn. พระชั้นสูง,พระราชาคณะ,พระที่แปลหรือวิเคราะห์ ความหมายที่ลึกลับ., See also: hierophantic adj.
higgle(ฮิก'เกิล) vi. ต่อรอง,ต่อรองราคา,ต่อรองเงื่อนไข
higgledy-piggledyadj. ยุ่งเหยิง,สับสน, Syn. confused
higgler(ฮิก'เกลอะ) n. พ่อค้าเร่,พ่อค้าขายปลีก
high(ไฮ) adj. สูง,รุนแรง,ใหญ่,แพง,จริงจัง,หยิ่ง,โอหัง,เบิกบานใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟือย,เมาแล้ว, adv. สูง,แพง,หรูหรา., Syn. lofty
hierarchical file systemระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลตามลำดับชั้นใช้ตัวย่อว่า HFS เป็นระบบที่ช่วยทำให้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม วิธีการเก็บแบบนี้ เป็นการเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ (folder) เราจะเห็นสัญรูป (icon) ของโฟลเดอร์ต่าง ๆ นี้บนจอภาพ และเมื่อเปิดเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ ก็จะมองเห็นแฟ้มข้อมูล หรืออาจจะมีโฟลเดอร์ย่อย (subfolder) อยู่ภายในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่ง การเก็บแฟ้มในระบบนี้ ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่าเรื่อง สารบบ (directory) และสารบบย่อย (subdirectory) ของดอส เพราะเห็นภาพชัดเจนกว่า
English-Thai: Nontri Dictionary
hi(int) หวัดดี
hiatus(n) ช่องว่าง,ช่องโหว่,รอยร้าว
hibernal(adj) ในฤดูหนาว
hibernate(vi) จำศีล,ใช้เวลาหน้าหนาว
hiccough(n) การสะอึก
hiccup(n) การสะอึก
hickory(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
hid(vt) pt ของ hide
hidden(vt) pp ของ hide
hide(n) หนังสัตว์,หนัง
hidebound(adj) ผอมจนหนังหุ้มกระดูก,ใจแคบ,หัวโบราณ
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
hie(vi) รีบ,เร่ง,เร่งรีบ
hierarchy(n) การปกครองระบอบเจ้าขุนมูลนาย,การปกครองเป็นลำดับชั้น
high(adj) สูง,สำคัญ,เลิศ,รุนแรง,เต็มที่,ยิ่ง,เป็นหัวหน้า
HIGH high noon(n) เที่ยงตรง
HIGH high school(n) โรงเรียนมัธยม
HIGH high seas(n) ท้องทะเลหลวง,ทะเลลึก
HIGH-high-flown(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,ทะเยอทะยาน,เห่อเหิม
HIGH-high-spirited(adj) ฉุนเฉียว,ใจกล้า,ใจแข็ง,คึกคะนอง
HIGH-high-strung(adj) ประสาทไม่ดี,หงุดหงิด,เครียด,กระสับกระส่าย
highlight(n) เหตุการณ์สำคัญ,จุดสำคัญ,บริเวณที่จ้าที่สุด
highroad(n) ถนนหลวง,ทางหลวง
highway(n) ทางหลวง,ถนนไฮเวย์
highwayman(n) โจรปล้นคนเดินทาง
hijack(vt) จี้(เครื่องบิน),ปล้นกลางทาง,หักหลัง
hike(vi) เดินทางไกล,ธุดงค์
hilarious(adj) เฮฮา,ร่าเริง,สุขสันต์,สนุกสนาน
hilarity(n) ความเฮฮา,ความร่าเริง,ความสุขสันต์,ความสนุกสนาน
hill(n) ภูเขา,ดอย,เนินเขา,ดอน
hillock(n) ภูเขาน้อย,เนินเขา,โคก,ควน
hillside(n) ชายเขา,ข้างๆเขา,ไหล่เขา
hilltop(n) ยอดเขา
hilly(adj) มีภูเขามาก,เป็นเนิน,สูง,ชัน
hilt(n) ด้ามดาบ,ด้ามมีด,ด้ามกริช,ด้ามอาวุธ
him(pro) เขา(ผู้ชาย)
himself(pro) ตัวเขาเอง
hind(adj) ข้างหลัง,ด้านหลัง
hinder(vi,vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ขวางทาง,มีอุปสรรค
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hiatusช่อง, ช่องแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hibernaculumตางัน, หน่องัน [ฤดูหนาว] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hiccough; hiccup; singultusสะอึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hiccup; hiccough; singultusสะอึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hickory-stick fracture; fracture, greenstick; fracture, incomplete; fracture, interperiostealกระดูกเดาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hidden fileแฟ้มซ่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hidrosisการขับเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hieralgiaอาการปวดกระดูกก้นกบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hierarchical databaseฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchyลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
high beam; main beam; upper beamไฟสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
high commissionerข้าหลวงใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
high level languageภาษาระดับสูง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
high seasทะเลหลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
high-gradeชั้นคุณภาพสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
high-pressure lineท่อความดันสูง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
high-speed printerเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
high-tension cable; high-tension lead; high-voltage cableสายไฟแรงสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
higher educationอุดมศึกษา, การศึกษาขั้นสูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
highest common factor (H.C.F.); greatest common divisor (G.C.D)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
highlandที่สูง, พื้นที่ภูเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
highlightingการเน้นให้เด่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
highwayทางหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hijackingการจี้บังคับอากาศยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hillเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Hilt's lawกฎของฮิลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hilum๑. ขั้วเมล็ด๒. ขั้วเม็ดแป้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hindbrain; rhombencephalonสมองส่วนท้าย, สมองส่วนหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hindering functionหน้าที่ขวางกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hingeจุดพับรอยโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hinterlandแดนหลังเทือกเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hipสะโพก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hippocratic sound; sound, shaking; sound, splashing; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hire of propertyการเช่าทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hirsute-ขนหยาบแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hirsuties; hirsutismภาวะมีขนแบบชาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
His Majesty's Principal Private Secretaryราชเลขาธิการ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hispid-ขนสาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
histogramฮิสโทแกรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
histologistนักมิญชวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hi-endคุณภาพระดับสูงสุด, เสียงที่ออกมาจากเครื่องเสียง เขียนว่า ไฮ เอ็นด์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hibiscus Mutabilisพุดตาน [การแพทย์]
Hides and skinsหนังสัตว์ [TU Subject Heading]
Hierarchical notationสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการจัดหมู่ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นของการจัดแบ่งเนื้อหาวิชาจากหมวดใหญ่ไปจนถึงหมวดวิชาที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้
High - level cloud - High cloudเมฆชั้นสูง [อุตุนิยมวิทยา]
High Commissioner1. เอกอัครราชทูตของประเทศในเครือจักรภพที่ประจำในสหราชอาณาจักรหรือประเทศใน เครือจักรภพด้วยกัน 2. ข้าหลวงใหญ่
High school attendanceการเข้าชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา [TU Subject Heading]
High Seasทะเลหลวง
High technology industryอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง High technology industry, อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
Higher education and stateการศึกษาขั้นอุดมศึกษากับรัฐ [TU Subject Heading]
Highly indebted countryประเทศที่มีหนี้สินมาก [เศรษฐศาสตร์]
Highway engineeringวิศวกรรมการทาง [TU Subject Heading]
Hijacking of aircraftการจี้เครื่องบิน [TU Subject Heading]
Hill Evergreen Forest ป่าดิบเขา ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,000-2,000 มิลลิเมตร พบอยู่บนเขาสูงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ ป่าภูหลวง และป่าภูกระดึง ลักษณะของป่าชนิดนี้จะโปร่งกว่าป่าดิบชื้น เพราะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่น้อยกว่า อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากอยู่บนที่สูง พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้ในวงศ์ก่อ ได้แก่ ก่อขนิดต่างๆ นอกจากนั้นก็มีสนสามพันปี พญาไม้ กำลังเสือโคร่ง บางคร้งก้พบไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่ด้วย ส่วนไม้พื้นล่างมักเป็นพวกเฟิร์น กล้วยไม้ดิน มอสต่างๆ บางแห่งจะพบต้นกุหลาบป่าขึ้นอยู่ตามป่าชนิดนี้จะเป็นป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร [สิ่งแวดล้อม]
Hill mynaนกขุนทอง [TU Subject Heading]
Himalaya Mountainsภูเขาหิมาลัย [TU Subject Heading]
Hinayana Buddhismพุทธศาสนาหินยาน [TU Subject Heading]
Hindbrainสมองส่วนท้าย, [การแพทย์]
Hindi languageภาษาฮินดี [TU Subject Heading]
Hindu cosmologyจักรวาลวิทยาฮินดู [TU Subject Heading]
Hinduismศาสนาฮินดู [TU Subject Heading]
hinged gatehinged gate, บานหมุน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Hip fracturesกระดูกสะโพกหัก [TU Subject Heading]
Hip-hopฮิป-ฮอป [TU Subject Heading]
Hireการจ้าง [TU Subject Heading]
Hire purchaseเช่าซื้อ [การบัญชี]
Hirudinaria Munillensisปลิงควาย [การแพทย์]
Histamine antagonistsสารต้านฮิสตะมีน [TU Subject Heading]
histogramฮิสโทแกรม, กราฟที่แสดงการแจกแจงความถี่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียงติดต่อกันบนแกนนอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Histologyจุลกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historiansนักประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historic buildingsอาคารประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historicalยอดยกมา [การบัญชี]
Historical geographyภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historyประวัติ [TU Subject Heading]
Hitler, Adolf, 1889-1945ฮิตเลอร์, อด๊อลฟ, ค.ศ.1889-1945 [TU Subject Heading]
HIVเอชไอวี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำศีล (v.) hibernate See also: pass asleep
เบื้องลึก (n.) hidden agenda See also: hidden reason Syn. เบื้องหลัง, เบื้องหน้าเบื้อหลัง
เบื้องหน้าเบื้อหลัง (n.) hidden agenda See also: hidden reason Syn. เบื้องหลัง
เลศนัย (n.) hidden motive See also: ruse, artifice, stratagem Syn. เล่ห์เหลี่ยม
กบดาน (v.) hide See also: lie, low, conceal low Syn. หลบซ่อน, ซ่อนตัว
ซอกซัง (v.) hide See also: conceal, keep oneself out of view Syn. ซุกซ่อน, ซ่อนเร้น
ซ่อน (v.) hide See also: conceal, keep secretly Syn. ปกปิด, แอบซ่อน, ซุกซ่อน, แอบ, หลบ, อำพราง, ปิดบัง, หลบซ่อน
ซุก (v.) hide See also: conceal Syn. ซุกซ่อน, ปกปิด, หมก, ซ่อน
ซุกซ่อน (v.) hide See also: conceal Syn. แฝง, ซ่อน, แอบ
ซุกซ่อน (v.) hide See also: conceal, keep oneself out of view Syn. ซ่อนเร้น
ซุกซ่อน (v.) hide See also: conceal, keep secretly Syn. ปกปิด, แอบซ่อน, แอบ, หลบ, อำพราง, ปิดบัง, หลบซ่อน
ซุกซ่อน (v.) hide See also: conceal Syn. ปกปิด, หมก, ซ่อน
บดบัง (v.) hide See also: eclipse, obscure, darken, overshadow, conceal Syn. บัง, พราง Ops. เปิด, เผย, แสดง
ปิด (v.) hide See also: conceal, cover up Syn. ปกปิด
ปิดบัง (v.) hide See also: conceal Syn. ปกปิด, ปิด Ops. เปิดเผย
มุดหัว (v.) hide See also: lodge, dodge, conceal, evade, shun, avoid Syn. หลบ, ซ่อน, แอบ
ยักเอาไว้ (v.) hide See also: conceal, steal Syn. ซ่อน, แอบ
หดหัว (v.) hide See also: evade, dodge Syn. หลบ
หมกเม็ด (v.) hide See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น Ops. เปิดเผย
หลบ (v.) hide See also: evade, dodge
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His secretary set the meetingเลขาฯของเขาจัดการประชุมนี้
Hi, I can hear you perfectlyไฮ ฉันได้ยินเสียงคุณชัดแจ๋วเลย
His house is only ten paces from mineบ้านของเขาห่างจากบ้านฉันแค่ 10 ก้าว
His house is quite sizableบ้านของเขาค่อนข้างใหญ่มาก
His relationship with this company has been of long-standingความสัมพันธ์ของเขากับบริษัทนี้มีมายาวนาน
His cake is four times as big as mineเค็กของเขาใหญ่กว่าของฉันถึงสี่เท่า
His previous attempt had been unsuccessfulความพยายามครั้งก่อนของเขาไม่ประสบผลสำเร็จ
His actions and eyes are saying totally opposite thingsสายตาและการกระทำของเขาบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
The only thing that troubles me is that..สิ่งเดียวที่รบกวนฉันก็คือ...
But let me remind you of one thingแต่ขอฉันเตือนคุณสักอย่างนะ
Think nothing of itอย่าไปคิดอะไรเลย
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่าง
I never told you anything of the sortฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย
He had spent a long time in this countryเขาใช้เวลามากในประเทศนี้
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
Don't be afraid of anythingอย่ากลัวสิ่งใด
Please think nothing of itได้โปรดอย่าคิดอะไรมาก
Tell me what you thinkบอกฉันหน่อยว่าคุณคิดยังไง
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
I don't think anyone know for sureฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้อย่างแน่นอน
I apologize for this intrusionฉันขอโทษด้วยที่บุกรุก
We are closer than you thinkพวกเราเข้ามาใกล้กว่าที่คุณคิด
How well did you know him?คุณรู้จักเขาดีแค่ไหนหรือ
I trust nothing is wrongฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรผิด
So you shared interest with him?ดังนั้นคุณมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
Is something wrong?มีบางสิ่งผิดพลาดหรือ
Are you familiar with this?คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหม
You need to make this callคุณต้องโทรเบอร์นี้
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
I think I'd like to use the rest roomฉันคิดว่าฉันอยากจะไปห้องน้ำ
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
Why are you telling me all this?ทำไมคุณบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับฉัน
I don't think he wanted anyone else to hear itฉันไม่คิดว่าเขาต้องการให้ใครอื่นได้ยินมัน
We'll talk about this some other timeพวกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหลัง
There's nothing hereไม่มีอะไรที่นี่
I sense this is your first visit to us?ผมคิดว่านี้เป็นครั้งแรกที่พวกคุณมาเยี่ยมเยือนพวกเรา
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
I know nothing of thisฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้
There's nothing I can doไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้
I'm sorry about thisฉันเสียใจกับเรื่องนี้ด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come in Hi chief.(โพสท่าถ่ายรูป ทำเป็นไม่รู้จักพวกเค้า)
Judy and Peter. Kids, say hi to Mr. And Mrs. Parrish.จูดี้กับปีเตอร์ ทักคุณกับคุณนายพาร์ริชสิลูก
Hey, hi there, little fella.เฮ้ หวัดดี พ่อตัวน้อย
I should say hi to your dad.ฉันน่าจะทักทายพ่อเธอซะหน่อย
Hello, Mother. Hi there, sweetie.สวัสดี หม่ามี๊ ว่าไงจ๊ะ ลูกรัก
I waited all day for you two cooking and cleaning the house but why didn't you say hi first?ฉันรอเธอสองคนทั้งวันเลย ทำอาหารแล้วก็ทำความสะอาด แต่พวกเธอไม่แม้กระทั่งักทายฉัน
You have fun tonight, though, all right? Say hi to Alex for me, and, you know.ขอให้สนุกนะคืนนี้ แล้วก็ฝากทักทายอเล็กซ์ด้วย
I just wanted to say hi to Lucy.ชั้นแค่อยากจะมาทักทายลูซี่เท่านั้นเอง
Look, say hi to Denise for me.แล้วก็ฝากสวัสดีเดนิสด้วยนะ
HI Tiffani! I was just running out the door, but - HI Tiffani!ทิฟฟานี่เองเหรอ นึกว่าตายไปซะแล้ว
Take it and say hi to your motherรับไปสิ แล้ว say hi กับแม่ด้วยนะ
Oh, hi Jin Seok.พี่ไม่รู้ได้ไง พี่เรียนอยู่นี่

hi ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一大早[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, 一大早] at dawn; at first light; first thing in the morning
感遇诗[gǎn yù shī, ㄍㄢˇ ㄩˋ ㄕ, 感遇诗 / 感遇詩] a lament (poem)
兰室[lán shì, ㄌㄢˊ ㄕˋ, 兰室 / 蘭室] a lady's room (honorific)
个展[gè zhǎn, ㄍㄜˋ ㄓㄢˇ, 个展 / 個展] a one-person exhibition
先验[xiān yàn, ㄒㄧㄢ ㄧㄢˋ, 先验 / 先驗] a priori and a posteriori (philosophy)
阿基米德[À jī mǐ dé, ㄚˋ ㄐㄧ ㄇㄧˇ ㄉㄜˊ, 阿基米德] Archimedes (c. 287-212 BC)
七号电池[qī hào diàn chí, ㄑㄧ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 七号电池 / 七號電池] AAA battery (PRC)
五号电池[wǔ hào diàn chí, ˇ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 五号电池 / 五號電池] AA battery (PRC)
四号电池[sī hào diàn chí, ㄙ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 四号电池 / 四號電池] AAA battery (Taiwan)
不经之谈[bù jīng zhī tán, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄓ ㄊㄢˊ, 不经之谈 / 不經之談] absurd statement; cock-and-bull story
中共[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, 中共] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc)
中南[Zhōng Nán, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ, 中南] abbr. for China-South Africa
使羞愧[shǐ xiū kuì, ㄕˇ ㄒㄧㄡ ㄎㄨㄟˋ, 使羞愧] abash
僧院[sēng yuàn, ㄙㄥ ㄩㄢˋ, 僧院] abbey; Buddhist monastery; vihara
安倍晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, 安倍晋三 / 安倍晉三] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006
才智[cái zhì, ㄘㄞˊ ㄓˋ, 才智] ability and wisdom
才识[cái shí, ㄘㄞˊ ㄕˊ, 才识 / 才識] ability and insight
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
之上[zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ, 之上] above
在﹍之上[zài zhī shàng, ㄗㄞˋ ㄓ ㄕㄤˋ, 在﹍之上] above; upon
废藩置县[fèi fān zhì xiàn, ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 废藩置县 / 廢藩置縣] abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)
百儿八十[bǎi ér bā shí, ㄅㄞˇ ㄦˊ ㄅㄚ ㄕˊ, 百儿八十 / 百兒八十] about a hundred; a hundred or so
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 亚伯拉罕 / 亞伯拉罕] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
吸湿性[xī shī xìng, ㄒㄧ ㄕ ㄒㄧㄥˋ, 吸湿性 / 吸濕性] absorbent
失神[shī shén, ㄕ ㄕㄣˊ, 失神] absent-minded; to lose spirit; despondent
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
绝对湿度[jué duì shī dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄕ ㄉㄨˋ, 绝对湿度 / 絕對濕度] absolute humidity
绝对观念[jué duì guān niàn, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, 绝对观念 / 絕對觀念] absolute idea (in Hegel's philosophy)
绝对值[jué duì zhí, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄓˊ, 绝对值 / 絕對值] absolute value
专制主义[zhuān zhì zhǔ yì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 专制主义 / 專制主義] absolutism; despotism; autocracy
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
无稽之谈[wú jī zhī tán, ˊ ㄐㄧ ㄓ ㄊㄢˊ, 无稽之谈 / 無稽之談] absurd nonsense (成语 saw)
荒怪不经[huāng guài bù jīng, ㄏㄨㄤ ㄍㄨㄞˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 荒怪不经 / 荒怪不經] absurd; unthinkable
阿比西尼亚[Ā bǐ xī ní yà, ㄚ ㄅㄧˇ ㄒㄧ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿比西尼亚 / 阿比西尼亞] Abyssinia, historical name of Ethiopia
不知死活[bù zhī sǐ huó, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙˇ ㄏㄨㄛˊ, 不知死活] act recklessly
丙烯酸酯[bǐng xī suān zhǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄙㄨㄢ ㄓˇ, 丙烯酸酯] acrylic ester
市场准入[shì chǎng zhǔn rù, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄓㄨㄣˇ ㄖㄨˋ, 市场准入 / 市場準入] access to markets
访问方式[fǎng wèn fāng shì, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 访问方式 / 訪問方式] access method
事故[shì gù, ㄕˋ ㄍㄨˋ, 事故] accident

hi ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
HII領域[エイチツーりょういき, eichitsu-ryouiki] (n) H II region
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV
ういっす[, uissu] (int) (col) (possibly from おっす) Hi
トビケラ目;飛螻蛄目[トビケラもく(トビケラ目);とびけらもく(飛螻蛄目), tobikera moku ( tobikera me ); tobikeramoku ( hi okera me )] (n) (See 飛螻蛄) Trichoptera (the order of insects comprising the caddisflies)
ヒ酸;砒酸[ヒさん(ヒ酸);ひさん(砒酸), hi san ( hi san ); hisan ( hi san )] (n) arsenic acid
ヒ酸鉛;砒酸鉛[ヒさんなまり(ヒ酸鉛);ひさんなまり(砒酸鉛), hi sannamari ( hi san namari ); hisannamari ( hi san namari )] (n) lead arsenate
マル秘;丸秘[マルひ(マル秘);まるひ(丸秘), maru hi ( maru hi ); maruhi ( maru hi )] (n,adj-no) (refers to the 秘 in a red circle) confidential; secret; classified
ヨウ化水素;沃化水素[ヨウかすいそ(ヨウ化水素);ようかすいそ(沃化水素), you kasuiso ( you ka suiso ); youkasuiso ( yoku ka suiso )] (n) hydrogen iodide; HI
亜砒酸;亜ヒ酸[あひさん(亜砒酸);あヒさん(亜ヒ酸), ahisan ( a hi san ); a hi san ( a hi san )] (n) (1) arsenious acid; arsenous acid (H3AsO3); (2) (col) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3)
曾;曽[ひい;ひ;そう, hii ; hi ; sou] (pref) great (i.e. great-grandson, great-grandmother)
朱(P);緋[あけ(P);ひ(緋), ake (P); hi ( hi )] (n) (1) scarlet; red; (2) (See 朱に染まる) blood; (P)
[とい;ひ;とよ;とゆ, toi ; hi ; toyo ; toyu] (n) (1) trough; gutter; water pipe; flume; chute; (2) (ひ only) coulisse (of a sword blade)
檜;檜木;桧;桧木[ひのき;ひ(檜;桧)(ok);ヒノキ, hinoki ; hi ( hinoki ; hinoki )(ok); hinoki] (n) (uk) hinoki cypress (Chamaecyparis obtusa); Japanese cypress
灯点し頃;火灯し頃;火点し頃;火ともし頃;火点しごろ;火点頃;燈ともし頃[ひともしごろ;ひとぼしごろ(火点し頃;火点しごろ;火点頃), hitomoshigoro ; hitoboshigoro ( hi sashi goro ; hi sashi goro ; hi ten goro )] (n) early evening; dusk; lamp-lighting time; lighting-up time
無水亜砒酸;無水亜ヒ酸[むすいあひさん(無水亜砒酸);むすいあヒさん(無水亜ヒ酸), musuiahisan ( musui a hi san ); musuia hi san ( musui a hi san )] (n) (obsc) (See 亜砒酸) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3)
[ひ;よこし(ok), hi ; yokoshi (ok)] (n) (See 脾臓) spleen
膝皿貝;火皿貝;石鼈;爺が背[ひざらがい(膝皿貝;火皿貝;石鼈);じいがせ(石鼈;爺が背);ヒザラガイ, hizaragai ( hiza sara kai ; hi sara kai ; ishi betsu ); jiigase ( ishi betsu ; jii ] (n) (1) (uk) chiton (any marine mollusk of the class Polyplacophora); sea cradle; (2) Japanese chiton (Acanthopleura japonica)
被リンク[ひリンク, hi rinku] (n) link to (a site, as used in page ranking that site)
酸化ヒ素;酸化砒素[さんかヒそ(酸化ヒ素);さんかひそ(酸化砒素), sanka hi so ( sanka hi moto ); sankahiso ( sanka hiso )] (n) (1) {chem} (See 亜ヒ酸・2) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3); (2) arsenic pentoxide (As2O5)
非アクティブ化[ひアクティブか, hi akuteibu ka] (n) {comp} deactivate
非イオン系合成洗剤[ひイオンけいごうせいせんざい, hi ion keigouseisenzai] (n) non-ionic detergent
非シールド[ひシールド, hi shi-rudo] (n) {comp} unshielded
非シールドより対線[ひシールドよりたいせん, hi shi-rudo yoritaisen] (n) {comp} Unshielded Twisted Pair; UTP
非ノイマン型コンピュータ[ひノイマンがたコンピュータ, hi noiman gata konpyu-ta] (n) {comp} non-Von Neumann-type computer
非ホジキンリンパ腫[ひホジキンリンパしゅ, hi hojikinrinpa shu] (n) non-Hodgkin's lymphoma
非モテ[ひモテ, hi mote] (adj-na,adj-no) (See モテる) unpopular (esp. with the opposite sex)
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced)
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction
Japanese-English: COMDICT Dictionary
非アクティブ化[ひアクティブか, hi akuteibu ka] deactivate
非アルファベット[ひアルファベット, hi arufabetto] non-alphabetic, non-alphanumeric
非クライアント[ひクライアント, hi kuraianto] non-client
非シールド[ひシールド, hi shi-rudo] unshielded
非シールドより対線[ひシールドよりたいせん, hi shi-rudo yoritaisen] Unshielded Twisted Pair, UTP
非デスクリプタ[ひデスクリプタ, hi desukuriputa] non-descriptor
非リアルタイム[ひリアルタイム, hi riarutaimu] non real time
10進[10しん, 10 shin] decimal
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD)
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no)
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file
アーキー[あーきー, a-ki-] ARCHIE
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug
アーチー[あーちー, a-chi-] ARCHIE
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
(株)[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Thai: บริษัทที่มีการถือหุ้นส่วนร่วมกัน
あひる[あひる, ahiru] Thai: เป็ด,สัตว์ปีกชนิดหนื่ง English: duck
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification
ゴシック[ごしっく, goshikku] Thai: กอธิค เป็นชื่อของฟอนต์อักษรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ English: gothic
システム[しすてむ, shisutemu] Thai: ระบบ English: system
しまう[しまう, shimau] Thai: เก็บเข้าที่ English: to put away
シリーズ[しりーず, shiri-zu] Thai: ซีรีส์
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ชน English: to hit
[いち, ichi] Thai: หนึ่งอย่าง หนึ่งเดียว English: 1
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: ผู้ใหญ่
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] Thai: (ราคา)ต่อหัว English: per person
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิสังขรณ์
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิรูป
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
一日[いちにち, ichinichi] Thai: หนึ่งวัน English: one day
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
一覧[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
一部[いちぶ, ichibu] Thai: ส่วนหนึ่ง, ส่วนย่อย English: part
下調べ[したしらべ, shitashirabe] Thai: การเตรียมหาข้อมูลไว้ล่วงหน้า
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company
中国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจีน English: Chinese person
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: สิ่งต่าง ๆ English: things
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
人気[ひとけ, hitoke] Thai: วี่แววของคน
今回[こんかい, konkai] Thai: ครั้งนี้ English: this time
今日[こんにち, konnichi] Thai: วันนี้ English: today
何事[なにごと, nanigoto] Thai: ทุกอย่าง English: everything
何事[なにごと, nanigoto] Thai: อะไรสักอย่าง English: something
作品[さくひん, sakuhin] Thai: ผลงาน English: work
使用[しよう, shiyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
使用[しよう, shiyou] Thai: การนำไปใช้ English: employment

hi ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิอิอิ ; อิอิ[interj.] (hi hi hi ; ) EN: tee-hee ; te·hee ; heh, heh, heh! FR: hi, hi, hi
อิอิ[interj.] (i-i) EN: tongue-in-cheek FR: hi hi
มดฮี้ดำ[n. exp.] (mot hī dam) EN: Crematogaster coriaria FR:
หนองฮี ; อำเภอหนองฮี = อ.หนองฮี[n. prop.] (Nøng Hī ; A) EN: Nong Hi ; Nong Hi District FR: Nong Hi ; district de Nong Hi
สบายดี[n.] (sabāi dī) EN: hello ; hi FR: bonjour ; salut ! (fam.)
สวัสดิ์[n.] (sawat) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu
สวัสดี[n.] (sawatdī) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu
สวัสดีค่ะ[xp] (sawatdī kha) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu ; Au revoir !
สวัสดีครับ[xp] (sawatdī khr) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night FR: bonjour ; Bonjour ! ; bonsoir ; Bonsoir ! ; Salut ! (fam.) ; au revoir ; Au revoir ! ; adieu
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained FR: bien né
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional ; career FR: professionnel
อาชีพบำบัด[n. exp.] (āchīp bamba) EN: occupational therapy FR:
อาชีพบัญชี[n. exp.] (āchīp banch) EN: accountancy FR:
อาชีพครู[n. exp.] (āchīp khrū) EN: FR: profession d'enseignement [f]
อาชีพพยาบาล[n. exp.] (āchīp phayā) EN: nursing FR:
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsar) EN: freelance FR: indépendant [m] ; profession indépendante [f]
อาชีพเกษตรกร[n. exp.] (āchīp kasēt) EN: FR: métier d'agriculteur [m]
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai a) EN: future career FR: carrière future [f]
อาชีพนิยม[n. exp.] (āchīp niyom) EN: professionalism FR: professionnalisme [m]
อาชีพปัจจุบัน[n. exp.] (āchīp patju) EN: FR: occupation actuelle [f]
อาชีพแพทย์[n. exp.] (āchīp phaēt) EN: medical career FR: carrière médicale [f]
อาชีพรับจ้าง[n. exp.] (āchīp rapjā) EN: journeyman FR: journalier [m]
อาชีพรอง[n. exp.] (āchīp røng) EN: FR: activité d'appoint [f] ; travail d'appoint [m] ; activité secondaire [f]
อาชีพสุจริต[n. exp.] (āchīp sutja) EN: FR: profession respectable [f] ; profession honorable [f]
อาชีพที่ผิดกฎหมาย[n. exp.] (āchīp thī p) EN: illegal occupation FR: activité illégale [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling FR: occupation [f]
อาชีว-[pref.] (āchīwa-) EN: vocational FR: professionnel
อาชีวบำบัด[n.] (āchīwabamba) EN: occupational therapy FR:
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuks) EN: vocational education ; vocational training FR: enseignement professionnel [m]
อาชีวก[n.] (āchīwok) EN: non-Buddhist ascetic FR:
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์[n. prop.] (Adof Hitloē) EN: Adolf Hitler FR: Adolf Hitler
อะดรีโนคอร์ติโคโทรฟิน[n.] (adrīnōkhøti) EN: adrenocorticotropin (ACTH) ; adrenocorticotrophin (ACTH) FR:
แอกทิน[n.] (aēkthin) EN: actin FR: actine [f]
แอกทิไนด์[n.] (aēkthinai) EN: Actinide FR: actinide [m]
แอกทิเนียม = แอ๊กทิเนี่ยม[n.] (aēkthinīem) EN: actinium FR: actinium [m]
แอคทีฟ = แอกทีฟ[adj.] (aēkthīp) EN: active FR: actif

hi ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine)
Denkvermögen {n} | kreatives Denkvermögen | logisches Denkvermögenability to think | ability to think creatively | ability to reason
Bordcomputer {m} (Schiff)seaborne computer
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Streifenprüfmaschine {f}abrasion test machine
Absackmaschine {f}bagging machine
saugfähig; aufsaugend; einsaugend {adj} | saugfähiger | am saugfähigstenabsorbent | more absorbent | most absorbent
Beleidigungen {pl}; Beschimpfungen
Achillessehne {f} [anat.]Achilles' tendon
Achillessehne {f} | Achillessehnen
Akkumulatorfahrzeug {n}accumulator vehicle
Leistungsmotivation {f}achievement motivation
Leistungspotenzial {n}achievement potential
Leistungsprinzip {n}achievement principle
Leistungstest {m}achievement test; proficiency test
leistungsorientiert {adj}achievement oriented
Ackermaschine {f}agricultural machine
Eigentumserwerb {m}acquisition of ownership
Addiermaschine {f}adding machine
Addiermodus {m}; Hinzufügemodus
Zusatz {m} | ohne Zusatz von | unter Zusatz vonaddition | without the addition of; without adding | while adding of
adjungierte Gleichung {f}; Hilfsgleichung
Vertagung {f}; Verschiebung
Adoptivkind {n}adoptive child
treibend; abtreibend; dahinschwimmend {adj} | hilflos treibend | treiben; abtreibenadrift | helplessly adrift | to be adrift
Abenteuergeschichte {f}; Abenteurergeschichte
Missgeschick {n} | Missgeschicke
altsteinzeitlich {adj}paleolithic [Am.]; palaeolithic [Br.]
Antenne {f} | abgeschirmte Antenneaerial | screened aerial
Weißrückengeier {m} [ornith.]African White-backed Vulture
Aggregat {n}equipment set; set of machines
aggressiv {adj} | aggressiver | am aggressivstenpushy | pushier | pushiest
aggressiv {adv}pushily
vor {prp; +Dativ} | vor kurzem | vor langer Zeit | vor einem Jahrago | a short while ago | a long time ago | a year ago
Beihilfe {f} | Beihilfen
Hilfsmittel {n} | sexuelles Hilfsmittelaid | sex aid
Luftfrachtsendung {f}air cargo shipment
Luftkissenboot {n}air cushion vehicle
Luftpolsterfolie {f}air cushion foil
Luftschiff {n} | Luftschiffe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hi
Back to top