ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hiccup

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hiccup*, -hiccup-

hiccup ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hiccup (vi.) สะอึก
hiccup (n.) อาการสะอึก (ทางการแพทย์) Syn. hiccough
English-Thai: HOPE Dictionary
hiccup(ฮิค'คัพ) n. อาการสะอึก,เสียงสะอึก v. สะอึก,ทำเสียงสะอึก
English-Thai: Nontri Dictionary
hiccup(n) การสะอึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hiccup; hiccough; singultusสะอึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are gonna be camped out here for as long as it takes... with seismometers and tiltmeters that are gonna measure and monitor... every little hiccup that the mountain makes.เรากำลังจะได้รับการตั้งค่ายพักแรมออกจากที่นี่ ให้นานที่สุดเท่าที่มันจะ ... กับ seismometers และ tiltmeters ที่จะวัดและตรวจสอบ ... ทุกอาการสะอึกเล็กน้อย ภูเขาที่ทำให้
Don't worry, Mr Collins. We'll have this little hiccup dealt with immediately.ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณคอลลินส์ เราจะจัดการกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ นี่ เดี๋ยวนี้เลย
The only thing even remotely resembling any kind of hiccup are a couple of credit card charges made last week.แต่มีสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกันมากๆ คือมีการใช้เครดิตการ์ด สองใบในอาทิตย์ก่อน
We consider this a lone hiccup in an otherwise long and fruitful business arrangement.เราต้องพิจารณาเรื่องนี้ในระยะที่ยาวไกล ในด้านอื่นๆ ผลกำไรที่ยาวนาน ข้อตกลงของธุรกิจ
Perfect. And, while I'm busy, Hiccup can cover the stall.เยี่ยม ขณะที่ข้ากำลังยุ่งอยู่ ฮิคคัพสมามารถไปดูแลร้านได้
Where did Hiccup go wrong?แล้วฮิคคัพหละ เป็นไง
Hiccup would go from, well, being Hiccup to placing first in dragon training, well, I would have tied him to a mast and shipped him off for fear he'd gone mad!ฮิคคัพจะสามารถเปลี่ยนจาก... .. ฮิคคัพ
With a little Hiccup flair thrown in. You think it'll do?แต่ว่าใส่ความเป็นฮิคคัพลงไปด้วย ใช้ได้ไหม?
But at this time inevitably there will be some will to hiccup the fellow.เธ‡เธฑเน‰เธ™เธ„เธธเธ“เธเน‡เธ„เธดเธ”เธงเนˆเธฒเธ‰เธฑเธ™เน€เธ›เน‡เธ™เธ•เธฑเธงเธชเธณเธฃเธญเธ‡เธˆเธฃเธดเธ‡เน†เธชเธดเธ™เธฐ
We both know that Gossip Girl's latest hiccup makes you look even worse in Blair's eyes.เราต่างก็รู้ว่าเรื่องล่าสุดของกอสซิปเกิร์ล ทำให้คุณดูแย่ลงในสายตาของแบลร์
Slight hiccup in the plan, and by "slight," I mean massive.แผนสะดุดเล็กน้อย และคำว่า "เล็กน้อยมาก" ฉันหมายถึงมันใหญ่โต
You must be Bo. I'm Sylvie. And I hiccup when I'm nervous.เธอคือโบแน่เลย ฉันซิลวี่ และฉันสะอึกเวลาฉันกลัว

hiccup ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gé, ㄍㄜˊ, 嗝] hiccup; belch
打嗝[dǎ gé, ㄉㄚˇ ㄍㄜˊ, 打嗝] hiccup; belch; burp
[è, ㄜˋ, 餩] hiccup

hiccup ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひゃっくり[, hyakkuri] (n) (obsc) (See 吃逆) hiccup; hiccough
吃逆[しゃっくり, shakkuri] (n,vs) (uk) hiccough; hiccup; (P)

hiccup ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการสะอึก[n. exp.] (ākān sa-euk) EN: hiccup FR: hoquet [m]
ปัญหา[n.] (panhā) EN: problem ; trouble ; difficulty ; issue ; hiccup FR: problème [m] ; difficulté [f] ; question [f] ; ennui [m] ; complication [f] ; pépin [m] (fam.) ; embêtement [m] (fam.) ; hic [m] (fam.) ; couac [m] (fig.) ; histoires [fpl]
สะอึก[v.] (sa-euk) EN: hiccup ; have the hiccups FR: avoir le hoquet ; hoqueter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hiccup
Back to top