ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hello

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hello*, -hello-

hello ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hello (int.) สวัสดี (คำทักทาย) Syn. hail Ops. farewell, good-bye
English-Thai: HOPE Dictionary
hello(เฮล'โล,ฮีโล') interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. n.,vi. (การ) เอ่ยคำ"ฮัลโหล"
English-Thai: Nontri Dictionary
hello(int) สวัสดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สวัสดี (n.) hello See also: hi, good day, good morning, good afternoon, good evening, good night Syn. หวัดดี
หวัดดี (n.) hello See also: hi, good day, good morning, good afternoon, good evening, good night
ฮัลโหล (int.) hello
ร้องทัก (v.) say hello See also: hail, say hi, greet, accost
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Helloสวัสดีครับ ขอพบคุณกรีนได้ไหม
Hello, I’ve been sent to take youสวัสดีครับ ผมถูกส่งให้มารับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're right. Hello there, blue people.คุณถูก สวัสดีค่ะคนสีฟ้า
Say hello to those blow-job hacks.ฝากทักทายพี่เบิ้มด้วย
Gribbs got 20 years just for saying hello to some fuck... who was sneaking behind his back, selling junk.กริบบ์ติดคุก 20 ปีเพราะแค่ไปทักทาย พวกเด็กเหลิอขอที่ขายยา
Now come along sis. Time to see the doctor. Oh, hello doctor.โอ้ สวัสดีค่ะคุณหมอ สบายดีมั้ยคะ?
Say hello to your precious Prince Ali!กล่าวทักทายเจ้าชายอาลีหน่อย
Say hello to my stinky little friend!...คนกับสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ โทษทีที่ช้าไปหน่อย เอซ
Why don't you say hello to the guys over there?ทำไมนายไม่บอก หวัดดี พวกนั้นล่ะ?
I don't know if he'd remember, but say hello to himไม่รู้เขาจะจำได้มั้ย ฝากทักทายเขาด้วย
Should I say hello to Dr. Guggenheim or can he not hear me?ผม สวัสดีคุณกุ๊กเก็นไฮม์ได้มั้ย เขาได้ยินมั้ยฮะ
Say hello to Grandpa for me.ฝากสวัสดีคุณปู่ให้แม่ด้วยนะ.
Well, hello there. Thank you.ว้าว ไง หวัดดีจ้า ขอบใจนะ
Say hello to your bossหวัดดีเจ้านายเธอซะสิ

hello ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, 喂] hello (interj., esp. on telephone); hey; to feed (sb or some animal)
您好[nín hǎo, ㄋㄧㄣˊ ㄏㄠˇ, 您好] Hello (formal)
问好[wèn hǎo, ㄨㄣˋ ㄏㄠˇ, 问好 / 問好] to say hello to; to send one's regards to
你好[nǐ hǎo, ㄋㄧˇ ㄏㄠˇ, 你好] hello

hello ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おーい[, o-i] (int) ahoy; hullo; hello
ニーハオ[, ni-hao] (int) hello (chi
ハローページ[, haro-pe-ji] (n) (See タウンページ) Hello Page (NTT white pages)
ポケハロ[, pokeharo] (n) (abbr) "pocket Hello Kitty" that combines a pedometer and a tamagotchi
もしもし[, moshimoshi] (int) (1) hello (e.g. on phone); (2) excuse me! (when calling out to someone); (P)
オセロ[, osero] (n) Othello (board game)
オセロゲーム[, oseroge-mu] (n) (See オセロ) Othello (board game) (wasei
こんにちわ(ik);こにちわ(ik);こにちは(ik)[, konnichiwa (ik); konichiwa (ik); konichiha (ik)] (int) (col) (misspelling of こんにちは) (See 今日は) hello; good day (daytime greeting)
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
ハロー(P);ハロ[, haro-(P); haro] (n) (1) halo; (2) hello; hallo; hullo; (3) harrow; (P)
今日は[こんにちは(P);こんちは, konnichiha (P); konchiha] (int) (uk) (こんちは is col.) hello; good day (daytime greeting); (P)
黄蘗;黄檗;黄膚;黄柏[きはだ;きわだ;キハダ, kihada ; kiwada ; kihada] (n) (uk) Amur cork tree (Phellodendron amurense)

hello ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้งชู[n.] (bongchū) EN: hello ; bonjour (Fr) FR: bonjour
ดี [interj.] (dī) EN: Hi! FR: Salut ! ; Hello !
ฝากสวัสดี...ด้วย[xp] (fāk sawatdī) EN: please say hello to ... FR: remettre le bonjour à ...
เฮลโหล[interj.] (hēllō) EN: hello ; hullo FR: allô !
สบายดี[n.] (sabāi dī) EN: hello ; hi FR: bonjour ; salut ! (fam.)
สวัสดิ์[n.] (sawat) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu
สวัสดี[n.] (sawatdī) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu
สวัสดีอีกครั้ง[X] (sawatdī īk ) EN: hello again FR: rebonjour
สวัสดีค่ะ[xp] (sawatdī kha) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu ; Au revoir !
สวัสดีครับ[xp] (sawatdī khr) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night FR: bonjour ; Bonjour ! ; bonsoir ; Bonsoir ! ; Salut ! (fam.) ; au revoir ; Au revoir ! ; adieu
สวัสดีประเทศไทย[n. exp.] (sawatdī Pra) EN: hello Thailand FR: bonjour la Thaïlande
สวัสดีทุกคน[xp] (sawatdī thu) EN: Hello everybody! ; Hello everyone! FR: Bonjour à tous ! ; Bonjour tout le monde !
สวัสดีทุกท่าน[X] (sawatdī thu) EN: Hello everybody! ; Hello everyone! FR: Bonjour à tous ! ; Bonjour tout le monde !
ทัก[v.] (thak) EN: greet ; address ; speak to ; say hello FR: s'adresser à ; apostropher
ทักทาย[v.] (thakthāi) EN: greet ; say hello ; address FR: adresser la parole à ; saluer
ทักทายปราศรัย[v. exp.] (thakthāi pr) EN: greet ; address ; exchange greeting ; say hello ; speak to FR:
หวัดดี[interj.] (watdī) EN: Hi! FR: Salut ! ; Hello !
เชลโล[n.] (chēllō) EN: violoncello ; cello FR: violoncelle [m]
ฮัลโหล[interj.] (hallō = han) EN: Hello! FR: Allô !
มาร์เชลโล่[n. prop.] (Māchellō ) EN: Marcello FR: Marcello
ทักทาย[interj.] (thakthāi) EN: Hello! FR: Salut ! ; Bonjour !
เทลเลอร์[n.] (thēlloē) EN: teller FR:

hello ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sagen; besagen | sagend | gesagt | er/sie sagt | ich/er/sie sagte | er/sie hat/hatte gesagt | ich/er/sie sagte | (jdm.) guten Tag sagen | wie er zu sagen pflegteto say {said; said} | saying | said | he/she says (saith [obs.]) | I/he/she said | he/she has/had said | I/he/she would say | to say hello (to someone) | as he was wont to say

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hello
Back to top