ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pale*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pale, -pale-

*pale* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beyond the pale (idm.) นอกกฎหมาย See also: ผิดกฎหมาย
impale (vt.) แทง (มักใช้รูป passive voice) See also: เสียบ, เสียบทะลุ Syn. piece, transfix, transpiece
impale on (phrv.) เสียบหัวประจาน See also: เสียบศีรษะประจาน, ปักหัวประจาน
Nepalese (n.) ชาวเนปาล
opalesce (vi.) เป็นสีน้ำนม
opalescence (n.) สีเเหลือบ See also: สีสันสดใส
opalescent (adj.) มีแสงสะท้อนเหมือนโอปอล
pale (adj.) ไม่มีสี See also: (สี) ซีด Syn. white, colorless Ops. colorful, colored
pale (adj.) ไม่มีชีวิตชีวา
pale (vi.) ซีด See also: ซีดเซียว, ซีดเผือด Syn. dim, fade, whiten Ops. darken, color
pale (vt.) ทำให้ซีดเซียว See also: ทำให้ซีดเผือด, ทำให้ซีด Syn. dim, fade, whiten Ops. darken, color
pale (n.) ไม้แหลมที่ใช้ทำรั้ว See also: ไม้รั้ว Syn. paling, stake
pale and thin (adj.) ซีดผอมเหมือนไม่สบาย
pale at (phrv.) หน้าซีดเพราะ
pale ble (adj.) สีฟ้าเหมือนท้องฟ้า See also: ที่มีสีฟ้าเหมือนท้องฟ้า Syn. sky-blue
pale brownish-gold color (n.) สีเหลืองจางๆ Syn. pale yellow, greenish-yellow color
pale purple (n.) สีม่วงอ่อน
pale purple (adj.) ซึ่งมีสีม่วงซีด See also: เป็นสีม่วงซีด Syn. violet, lavender
pale yellow (n.) สีเหลืองจางๆ Syn. pale brownish-gold color, greenish-yellow color
pale-purple (adj.) ที่มีสีม่วงอ่อน
paleface (n.) คนผิวขาวในอเมริกาเหนือ (คำสแลง) See also: คนขาว
paleness (n.) การมีสีอ่อน See also: การมีสีซีด Syn. colorlessness
paleology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ Syn. archaism, prehistory
paleontologist (n.) ผู้ศึกษาซากดึกดำบรรพ์หรือซากฟอสซิล
paleontology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ Syn. paleology, archaism, prehistory
Palestine (n.) ปาเลสไตน์
Palestine (n.) ดินแดนปาเลสไตน์ (มักเรียกว่าเป็น the Holy Land)
palestinian (adj.) เกี่ยวกับปาเลสไตน์ See also: เกี่ยวกับชาวปาเลสไตน์หรือวัฒนธรรมของปาเลสไตน์
palette (n.) จานผสมสีของจิตรกร See also: แผ่นผสมสี
turn pale (vi.) หน้าซีด
English-Thai: HOPE Dictionary
color paletteบัญชรสีหมายถึง วินโดว์ที่มีสีต่าง ๆ ให้เลือกกด บางทีก็มีแต่ชื่อสี บางทีก็มีตัวอย่างสีให้เห็น หรือบางทีก็มีให้ทั้งสองอย่าง
empale(เอมเพล') n. ดู impale., See also: empalement n.
paleolith(เพ'ลีอะลิธ) n. เครื่องมือเครื่องใช้ในยุคหินโบราณ, See also: paleolithic adj., Syn. Palaeolithic
impale(อิมเพล') vt. แทงทะลุ,เสียบ,เสียบทะลุ,ทำให้หมดหวัง., Syn. empale., See also: impaler n. impalement n., Syn. spike
nepalese(เนพพะลีซ',-ลีส) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ชาว ประเทศหรือภาษาเนปาล
opalescent(โอพะเลส'เซินทฺ) adj. เป็นสีน้ำนม,เป็นสีเงินยวง., See also: opaleacence n.
pale(เพล) adj. ซีด -v. ทำให้ซีด,ล้อมรั้ว,โอบล้อม,ล้อมรอบ n. ไม้แหลม,ไม้รั้ว
paled(เพลด) adj. มีรั้ว, See also: paling n.
paleethnology(เพลีเอธนอล'โลจี) n. วิชาว่าด้วยเผ่าพันธุ์ของมนุษย์โบราณ., See also: paleethnologic adj. paleethnological adj. paleethnologist n.
paleface(เพล'เฟส) n. คนผิวขาวในอเมริกาเหนือ
paleobiology(เพลีโอไบออล'โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณ จากซากหินที่เหลืออยู่, See also: paleobilogic adj. paleobiological adj.
paleobotany(เพลีโอบอท'ทะนี) n. พฤษศาสตร์ที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณจากซากหินที่เหลืออยู่, See also: paleobotanic adj. paleobotanatist n.
paleocene(เพ'ลีโอซีน,แพล'ลีโอซีน) n.,adj. เมื่อ60-70ล้านปีก่อน,เริ่มมีนกและสัตว์ที่มีรกในระยะแรกเกิด., Syn. Palaeocene
paleogene(เพ'ลีอะจัน) n.,adj. ยุคประมาณ25-90 ล้านปีก่อน, Syn. Palaeogene
paleogenesis(เพลีโอเจน'นิซิส) n. การเจริญเติบโตที่มีลักษณะเฉพาะของบรรพบุรุษติดมาด้วย
paleogeography(เพลีโอจิออก'กระฟี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโลกในด้านธรณีวิทยา, See also: paleogeographer n. paleogeographic adj. paleogeographical adj.
paleogeologyเพลิโอจีออล'ละจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยาในช่วงระยะเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก, See also: paleogeologic adj.
paleology(เพลีออล'ละจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับของโบราณ, See also: paleological adj. paleologist. n.
paleomagnetism(เพลีโอแมก'นิทิสซึม) n. ภาวะแม่เหล็กของหินแต่แรกเริ่ม., See also: paleomagnetic adj.
paleontography(เพลีอันทอก'กระฟี) n. ชีววิทยาเชิงพรรณาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณ, See also: paleontographic adj. paleontographical adj.
paleontology(เพลีออนทอล'โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณ, Syn. palaeontology, See also: paleontologic (al) adj. paleontologist n.
paleozoic(เพลีอะโซ'อิค) n.,adj. ยุคที่เริ่มมีปลาแมลงและสัตว์เลื้อยคลาน., Syn. Palaeozoic
paleozoology(เพลีโอโซออล'โลจี) n. Paleontology (ดู) ที่เกี่ยวกับซากสัตว์ที่กลายเป็นหิน
palestine(แพล'ลิสไทน์) n. ชื่อประเทศในอาณัติของอังกฤษ สมัยก่อน, See also: Palestinian adj. n.
palestra(พะเลส'ทระ) n. โรงเรียนวิชาการกีฬา pl. palestras,palestrae, Syn. palaestra
paletot(แพล'ลิโท แพล'โท) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ
palette(แพล'ลิท) n. แผ่นผสมสี
palette knifeมีดบางที่ใช้ปรับหรือผสมสีหรือทาบนผ้าสำหรับวาดสี
palewise(เพล'ไวซฺ) adv. ตั้งตรง,เป็นแนวตรง
English-Thai: Nontri Dictionary
impale(vt) แทง,เสียบ,ทิ่ม
pale(adj) ซีดเผือด,จืด,จาง,อ่อน,หม่นหมอง
palette(n) จานสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
opalescentเหลือบมัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pale(o)-โบราณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paleobotanyบรรพพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Paleocene Epoch; Palaeocene Epochสมัยพาลีโอซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Paleogeneพาลีโอจีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
paleomagnetism; palaeomagnetismภาวะแม่เหล็กบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
paleontology; palaeontologyบรรพชีวินวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Paleozoic Era; Palaeozoic Eraมหายุคพาลีโอโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palette knifeเกรียงผสมสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nepaleseชาวเนปาล [TU Subject Heading]
Paleographyวิธีเขียนหนังสือโบราณ [TU Subject Heading]
Paleontologyบรรพชีวินวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Palestineปาเลสไตน์ [TU Subject Heading]
Palestinian Liberation Organizationองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์
Palette เมนูสี [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Permian (adj.) เกี่ยวกับยุคเริ่มมีสัตว์เลื้อยคลาน Paleozoic เมื่อ 220-270 ล้านปีก่อน
กะลำพอ (n.) Intsia palembanica Miq. Syn. หลุมพอ, ต้นตะลุมพอ
ต้นตะลุมพอ (n.) Intsia palembanica Miq. Syn. กะลำพอ, หลุมพอ
ตะลุมพอ (n.) Intsia palembanica Miq. Syn. กะลำพอ, หลุมพอ, ต้นตะลุมพอ
ม้าน (v.) be pale from shame See also: become hot with shame, be shamefaced, be ashamed of oneself Syn. อาย
ม้าน (v.) be pale from shame See also: become hot with shame, be shamefaced, be ashamed of oneself Syn. อาย
หลุมพอ (n.) Intsia palembanica Miq. Syn. กะลำพอ, ต้นตะลุมพอ
ขาวซีด (adj.) pale See also: white, pallid, colourless, wan, bleached, ashen
ขาวซีด (v.) pale See also: be pallid, be wan
ขาวซีด (adj.) pale See also: pallid, wane, white
ซีด (v.) pale See also: be pallid, be wan, become pale Syn. เผือด, ซีดเผือด, จืด, ซีดเซียว, ซูบ
ซีดเผือด (adj.) pale Syn. เผือด, ซีด
ซูบ (v.) pale See also: be pallid, be wan, become pale Syn. เผือด, ซีดเผือด, จืด, ซีดเซียว
ถอดสี (v.) look pale See also: blanch, turn white or ashen Syn. ซีด, หน้าซีด
ปาเลสไตน์ (n.) Palestine
สีซีด (adj.) pale See also: colorless, pallid, livid, lurid, wan, waxen Syn. ซีด, จาง, สีซีดจาง Ops. สีฉูดฉาด, สีเข้ม
สีซีดจาง (adj.) pale See also: colorless, pallid, livid, lurid, wan, waxen Syn. ซีด, จาง Ops. สีฉูดฉาด, สีเข้ม
หน้าจ๋อย (v.) pale Syn. หน้าสลด, จ๋อย Ops. หน้าระรื่น, หน้าบาน
หน้าซีด (v.) pale
หน้าซีดหน้าเซียว (v.) pale Syn. หน้าซีด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You look very paleคุณดูซีดมากเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it was Mrs. White looking pale and tragic.และมันก็เป็นคุณนายไวท์ ที่ดูขาวซีดและมองดูเศร้า
# Beneath the pale moonlight #ภายใต้แสงจันทร์ละมุน
Deep in your eye A kind of pale jewelลึกเข้าไปนัยย์ตาเธอ ดั่งกับอัญมณี
So, what's with you and this Connie Palermo chick?แล้วเรื่องนายกับแม่คอร์นี่ พาเลอร์โม เป็นไงมั่งอ่ะ?
In October we move to Palermo, where I'll go to university.ในเดือนตุลา เราจะย้ายไปที่ พาเลอร์โม่, ที่ๆ ฉันจะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่นั่น.
The heart, the lungs, everything pales by comparison because man is motivated in everything he does by hunger.หัวใจหรือปอดดูไร้ค่าไปเลย เพราะคน... ...ถูกกระตุ้น... ...โดยความหิว
A hue like the blush of a rose, pink and pale... and she must be coaxed to open her petals... with a warmth like the sun.สีสันเฉกเช่นกุหลาบ ชมพูระเรื่อ และเธอถูกกล่อมให้เผยกลีบ ด้วยความอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์
The pale and dappled skin of the redhead calls for the lust of a wave... crashing to shore... so we may stir up what lies beneath... and bring the foamy delight of love to the surface.ผมสีแดงซีดและตกกระ ร้องหาคลื่นตัณหาให้ถาโถมเข้าฝั่ง ให้เราปลุกเร้าสิ่งที่อยู่ภายใน
So we forged through Palestine, and then from there on into Cairo, and finally from there, we went on into Aden.เราก็สู้ผ่านพวกปาเลสไตน์ และจากที่นั่นเข้าไปสู่ไคโร และในที่สุดจากนั้น
And you look pale. Oh, Jane, how much you must have gone through!เธอดูซีดเซียวมากเลย โอเจนเธอต้องเจอกับเรื่องนี้ขนาดไหนนะเนี่ย
A little girl with hair as black as the ebony window frame and skin as pale as the snow and lips as red as blood.ลูกสาว ที่มีผมดำขลับดั่งไม้อีโบนี่ ผิวขาวราวหิมะ แล้วก็ริมฝีปากแดงดั่งโลหิต
Boy, I like looking at this. Handmade in the Paleolithic period.งานฝีมือยุคพาลีโอลิธิค

*pale* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
浅黄色[qiǎn huáng sè, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, 浅黄色 / 淺黃色] buff; pale yellow
亚西尔・阿拉法特[Yà xī ěr, ㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄦˇ· A1 la1 fa3 te4, 亚西尔・阿拉法特 / 亞西爾・阿拉法特] Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Palestinian leader, popularly known as Yasser Arafat
[chán, ㄔㄢˊ, 欃] sandalwood (Santalum album), a Nepalese tree producing valuable fragrant oil; comet
圣母峰[Shèng mǔ fēng, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄈㄥ, 圣母峰 / 聖母峰] Goddess peak (Nepalese: Sagarmatha, Sky Goddess); refers to Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan), Chinese 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰; Mt Everest
苍黄[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, 苍黄 / 蒼黃] greenish yellow; sallow (pale or yellow complexion); variant of 倉皇|仓皇, in a panic; flurried
哈马斯[Hā mǎ sī, ㄏㄚ ㄇㄚˇ ㄙ, 哈马斯 / 哈馬斯] Hamas (radical Palestinian group)
伊斯兰圣战组织[Yī sī lán shèng zhàn zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄕㄥˋ ㄓㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 伊斯兰圣战组织 / 伊斯蘭聖戰組織] Islamic Jihad (Palestinian armed faction)
尼泊尔国王[Ní bó ěr guó wáng, ㄋㄧˊ ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄤˊ, 尼泊尔国王 / 尼泊爾國王] Nepalese monarchy
古生代[Gǔ shēng dài, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, 古生代] Paleozoic (geological era 545-250m years ago, covering Cambrian 寒武紀|寒武纪, Ordovician 奧陶紀|奥陶纪, Silurian 志留紀|志留纪, Devonian 泥盆紀|泥盆纪, Carboniferous 石炭紀|石炭纪, Permian 二疊紀|二叠纪
巴勒斯坦民族权力机构[Bā lè sī tǎn Mín zú Quán lì Jī gòu, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 巴勒斯坦民族权力机构 / 巴勒斯坦民族權力機構] Palestinian National Authority
巴勒斯坦解放组织[Bā lè sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 巴勒斯坦解放组织 / 巴勒斯坦解放組織] Palestine Liberation Organization
旧石器时代[jiù shí qì shí dài, ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ ㄑㄧˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 旧石器时代 / 舊石器時代] paleolithic; old stone age
苍白[cāng bái, ㄘㄤ ㄅㄞˊ, 苍白 / 蒼白] pale; wan
苍白色[cāng bái sè, ㄘㄤ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, 苍白色 / 蒼白色] pale; wan; sickly white
非利士[Fēi lì shì, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄕˋ, 非利士] Philistine (Palestinian people, reputedly uncircumcised, c. 1,000 BC)
非利士族[Fēi lì shì zú, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄗㄨˊ, 非利士族] Philistine (Palestinian people, reputedly uncircumcised, c. 1,000 BC)
银红[yín hóng, ˊ ㄏㄨㄥˊ, 银红 / 銀紅] pink; silvery red; pale rose color
死海[Sǐ Hǎi, ㄙˇ ㄏㄞˇ, 死海] Dead Sea (Palestine)
惨白[cǎn bái, ㄘㄢˇ ㄅㄞˊ, 惨白 / 慘白] deathly pale
加利利[Jiā lì lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄌㄧˋ, 加利利] Galilee (in biblical Palestine)
加利肋亚[Jiā lì lèi yà, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄌㄟˋ ㄧㄚˋ, 加利肋亚 / 加利肋亞] Galilee (in biblical Palestine)
古生物学家[gǔ shēng wù xué jiā, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 古生物学家 / 古生物學家] palaeontologist; paleobiologist
犹太[Yóu tài, ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ, 犹太 / 猶太] Jew; Jewish; Judea (in Biblical Palestine)
出线[chū xiàn, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ, 出线 / 出線] out of bounds; over the line; beyond the pale
古地磁[gǔ dì cí, ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ ㄘˊ, 古地磁] paleomagnetism
古生物[gǔ shēng wù, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ˋ, 古生物] paleo-organism
巴勒斯坦[Bā lè sī tǎn, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, 巴勒斯坦] Palestine
解放巴勒斯坦人民阵线[Jiě fàng Bā lè sī tǎn Rén mín Zhèn xiàn, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 解放巴勒斯坦人民阵线 / 解放巴勒斯坦人民陣線] Popular Front for the Liberation of Palestine
加里肋亚海[Jiā lǐ lèi yà Hǎi, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄌㄟˋ ㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, 加里肋亚海 / 加里肋亞海] Sea of Galilee (Palestine)

*pale* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish
オウムブダイ[, oumubudai] (n) palenose parrotfish (Scarus psittacus)
カスタムパレット[, kasutamuparetto] (n) {comp} custom palette
スジベラ[, sujibera] (n) pale-barred coris (Coris dorsomacula)
ナンヨウハギ;ドリー;パレット・サージャン;パレット・サージョン;パレットサージョン;パレットサージャンフィッシュ;パレットサージョンフィッシュ;ブルー・タン;ブルータン[, nanyouhagi ; dori-; paretto . sa-jan ; paretto . sa-jon ; parettosa-jon ; parettosa] (n) palette surgeonfish (Paracanthurus hepatus, species of Indo-Pacific tang); palette surgeon; blue surgeonfish; blue tang
ナンヨウハギ属[ナンヨウハギぞく, nanyouhagi zoku] (n) Paracanthurus (genus in the family Acanthuridae whose sole member is the palette surgeonfish)
ハマス[, hamasu] (n) Hamas (Palestinian Islamic fundamentalist group)
パレオグラフィー[, pareogurafi-] (n) paleography
パレスチナ(P);パレスタイン;パレスティナ[, paresuchina (P); paresutain ; paresuteina] (n) Palestine (lat
パレット[, paretto] (n) palette; pallet; (P)
パレットナイフ[, parettonaifu] (n) palette knife
フローティングパレット[, furo-teinguparetto] (n) {comp} floating palette
ペール[, pe-ru] (adj-f) (1) pale; (n) (2) pail; (P)
亜旧石器時代[あきゅうせっきじだい, akyuusekkijidai] (n) Epipaleolithic (era)
化石学[かせきがく, kasekigaku] (n) paleontology
古地理学[こちりがく, kochirigaku] (n) paleogeography; palaeogeography
古生代[こせいだい, koseidai] (n) Paleozoic era
古生物地理学[こせいぶつちりがく, koseibutsuchirigaku] (n) palaeobiogeography; paleobiogeography
古生物学[こせいぶつがく, koseibutsugaku] (n) paleontology
古生界[こせいかい, koseikai] (n) Paleozoic group
古皮質[こひしつ, kohishitsu] (n) paleocortex (palaeocortex); paleopallium
土気色[つちけいろ, tsuchikeiro] (n) earth (color, colour); ashen; deathly pale
土色[つちいろ, tsuchiiro] (n) earth (color, colour); ashen; deathly pale
埒外[らちがい, rachigai] (n) out of bounds; beyond the pale
大待宵草[おおまつよいぐさ;オオマツヨイグサ, oomatsuyoigusa ; oomatsuyoigusa] (n) (uk) red-sepaled evening primrose (Oenothera erythrosepala)
旧北区[きゅうほっく, kyuuhokku] (n) Palearctic (region); Palaearctic
旧石器[きゅうせっき, kyuusekki] (n) paleolith
旧石器文化[きゅうせっきぶんか, kyuusekkibunka] (n) Palaeolithic culture; Paleolithic culture
旧石器時代[きゅうせっきじだい, kyuusekkijidai] (n) old stone age; paleolithic
暁新世[ぎょうしんせい, gyoushinsei] (n) Paleocene epoch
木枠[きわく, kiwaku] (n) crate; palette; wooden frame; wooden flask
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man
淡い[あわい, awai] (adj-i) light; faint; pale; fleeting; (P)
熊鷹[くまたか, kumataka] (n) Hodgson's hawk eagle (Spizaetus nipalensis)
猶太[ユダヤ(P);ゆだや, yudaya (P); yudaya] (n) (uk) Judea (southern Palestine) (lat
白腹[しろはら;シロハラ, shirohara ; shirohara] (n) (uk) pale thrush (Turdus pallidus)
真っ青(P);真青[まっさお(P);まさお(真青), massao (P); masao ( makoto ao )] (adj-na,n) deep blue; ghastly pale; (P)
筆石[ふでいし, fudeishi] (n) graptolite (extinct Paleozoic era invertebrate)
絵皿[えざら, ezara] (n) decorative plate; palette
縞蛇[しまへび, shimahebi] (n) pale-yellow snake (non-poisonous)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パレット[ぱれっと, paretto] palette

*pale* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อักขรวิทยา[n.] (akkharawitt) EN: paleography ; alphabetology FR: paléographie [f]
อักษรโบราณ[n. exp.] (aksøn bōrān) EN: paleography FR:
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
บัณฑุ[n.] (bandu) EN: pale yellow FR: jaune pâle [m[ ; blanc cassé [m]
บรรพชีวินวิทยา[n.] (banphachīwi) EN: paleontology ; palaeontology FR: paléontologie [f]
บรรพกาล[adj.] (banphakān =) EN: primitive ; paleo- (pref.) FR: primitif
บรรพชีววิทยา[n.] (bapchīwawit) EN: palaeobiology FR: paléobiologie [f]
บรรพชีวินวิทยา[n.] (bapchīwinwi) EN: paleontology FR: paléontologie [f]
บ่มผิว[v. exp.] (bom phiu) EN: avoid getting sunburned ; preserve the paleness of one's skin FR:
ชาวเนปาลี[n. prop.] (chāo Nēpālī) EN: Nepali ; Nepalese FR:
ชาวปาเลสไตน์[n. prop.] (chāo Pālētt) EN: Palestinian FR: Palestinien [m]
เอนอ้าน้ำ[n. exp.] (ēn ā nām) EN: Osbeckia nepalensis FR: Osbeckia nepalensis
เหตุผลหลัก[n. exp.] (hētphon lak) EN: main reason FR: raison principale [f] ; principale raison [f]
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จานสี[n.] (jān sī) EN: palette (painter's ~) FR: palette (de peintre) [f]
กะลำพอ[n.] (kalamphø) EN: Intsia palembanica FR: Intsia palembanica
ขาวซีด[adj.] (khāo sīt) EN: pale FR:
เขียวไข่กา[adj.] (khīokhaikā) EN: pale blue-green FR:
กินปลีหางยาวเขียว[n. exp.] (kinplī hāng) EN: Aethopyga nipalensis FR: Aethopyga nipalensis
กลีบเลี้ยง[n.] (klīp līeng) EN: sepal ; calyx FR: sépale [m] ; calice [m]
โกงกาง[n.] (kōngkāng) EN: mangrove ; Rhizophora FR: mangrove [f] ; palétuvier [m]
กฎเทศบาล[n. exp.] (kot thētsab) EN: municipal regulation ; municipal ordinance FR: arrêté municipal [m] ; ordonnance municipale [f] ; arrêté communal [m] ; ordonnance communale [f]
กระแสหลัก[n. exp.] (krasaē lak) EN: mainstream ; main trend ; in thing FR: courant dominant [m] ; tendance principale [f]
เกรียงระบายสี[n. exp.] (krīeng rabā) EN: palette knife FR:
ลักษณะสำคัญ[n. exp.] (laksana sam) EN: FR: principales caractéristiques [fpl] ; caractéristique principale [f]
เหลืองจาง[adj.] (leūang jāng) EN: pale yellow FR: jaune pâle
เหลืองอ่อน[adj.] (leūang øn) EN: FR: jaune pâle ; jaune clair
ลูกพัค[n. exp.] (lūk phak) EN: puck FR: palet [m]
หลุมพอ[n.] (lumphø) EN: Intsia palembanica FR: Intsia palembanica
ลุมพูแดง[n. exp.] (lumphū daēn) EN: Pale-capped Pigeon ; Columba punicea FR: Columba punicea
มหานครที่ใหญ่ที่สุด[n. exp.] (mahānakhøn ) EN: FR: la principale métropole [f] ; la plus grande métropole [f]
แมลงปอบ้านเหลืองจาง[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Paddyfield Parasol ; Pale Yellow Widow ; Ruddy Meadow Skimmer FR: Neurothemis intermedia atalanta
เมืองเอก[n. exp.] (meūang ēk) EN: main city FR: ville principale [f] ; chef-lieu [m]
เมืองใหญ่[n. exp.] (meūang yai) EN: city ; big city FR: grande ville [f] ; ville principale [f] ; métropole [f]
ม่อย[adj.] (mǿi) EN: pale ; pallid ; wan FR: pâle ; blême ; blafard
มอธมะเดื่อขาว[n. exp.] (møt madeūa ) EN: Pale Fig Moth FR:
มอธเหยี่ยวบอนแถบปีกมัว[n. exp.] (møt yīo bøn) EN: Pale Arum Hawk-moth FR:
หน้าจ๋อย[v.] (nājǿi) EN: pale ; turn pale ; feel let down ; be chagrined FR:
นักบรรพชีวินวิทยา[n. exp.] (nak banphac) EN: paleontologist FR: paléontologue [m]

*pale* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Somaliprinie {f} [ornith.]Pale Prinia
Angolabülbül {m} [ornith.]Pale Olive Greenbul
Braunkopftachuri {m} [ornith.]Pale-tipped Tyrannulet
totenblass; totenbleich {adj}deathly pale; pale as death
Isabellwangentyrann {m} [ornith.]Pale-eyed Pygmy Tyrant
Jungpaläolithikum {n} [hist.]upper Paleolithic
Altpaläolithikum {n} [hist.]lower Paleolithic
Nepalese {m}; Nepalesin
Palette {f} (Farb-) | Paletten
fahl {adj} | fahler | am fahlstenpale | paler | palest
Großer Singhabicht {m} [ornith.]Pale Chanting-Goshawk
Malaitataube {f} [ornith.]Pale Mountain Pigeon
Wüstenschwalbe {f} [ornith.]Pale Crag Martin
Blaßraupenfänger {m} [ornith.]Pale Cicadabird
Fahldrossel {f} [ornith.]Pale Thrush
Fahlschnäpper {m} [ornith.]Pale Flycatcher
Blaubrustschnäpper {m} [ornith.]Pale Niltava
Peruwaldsänger {m} [ornith.]Pale-legged Warbler
Steppenadler {m} [ornith.]Steppe Eagle (Aquila nipalensis)
Ussurilaubsänger {m} [ornith.]Pale-legged Willow Warbler
altsteinzeitlich {adj}paleolithic [Am.]; palaeolithic [Br.]
nepalesisch {adj}Nepalese; Nepali
opaleszierend; opalartig schillernd {adj}opalescent; opal-like
opalisierend {adv}opalescently
Paläolithiker {m}Paleolithic
bleich (vor); blass (vor) {adj}pale (with)
hellgelb {adj}pale yellow; straw yellow
weißgelb {adj}pale yellow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pale*
Back to top