ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paleology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paleology*, -paleology-

paleology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paleology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ Syn. archaism, prehistory
English-Thai: HOPE Dictionary
paleology(เพลีออล'ละจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับของโบราณ, See also: paleological adj. paleologist. n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paleology
Back to top