ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pale-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pale, *pale*,

-pale- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ม้าน (v.) be pale from shame See also: become hot with shame, be shamefaced, be ashamed of oneself Syn. อาย
ม้าน (v.) be pale from shame See also: become hot with shame, be shamefaced, be ashamed of oneself Syn. อาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it was Mrs. White looking pale and tragic.และมันก็เป็นคุณนายไวท์ ที่ดูขาวซีดและมองดูเศร้า
# Beneath the pale moonlight #ภายใต้แสงจันทร์ละมุน
Deep in your eye A kind of pale jewelลึกเข้าไปนัยย์ตาเธอ ดั่งกับอัญมณี
The pale and dappled skin of the redhead calls for the lust of a wave... crashing to shore... so we may stir up what lies beneath... and bring the foamy delight of love to the surface.ผมสีแดงซีดและตกกระ ร้องหาคลื่นตัณหาให้ถาโถมเข้าฝั่ง ให้เราปลุกเร้าสิ่งที่อยู่ภายใน
A little girl with hair as black as the ebony window frame and skin as pale as the snow and lips as red as blood.ลูกสาว ที่มีผมดำขลับดั่งไม้อีโบนี่ ผิวขาวราวหิมะ แล้วก็ริมฝีปากแดงดั่งโลหิต
Very pale hands.ผมไม่ใช่คนงานก่อสร้าง
Where? The one in the pale blue suit with the big pointy chin!คนที่สวมชุดสีน้ำเงินคางยื่นๆ
In a dream I saw the eastern sky grow dark but in the West a pale light lingered.In a dream... ...I saw the eastern sky grow dark... ...but in the West a pale light lingered.
You see that pale blue dot?เห็นจุดสีฟ้าจางๆนั่นไหม
You have been looking quite pale these days.หน้าคุณดูซีดเซียวลง ทุกวัน ๆ
HOW IS THAT GONNA LOOK NEXT TO DANIEL'S TINY PALE HEAD? (laughs)มันจะออกมายังไงกัน ข้างๆหัวซีดๆเล็กๆของแดเนียล
5'7", black hair, pale like a fucking corpse.5 ฟุต 7 ผมดำ ซีดเหมือนศพ

-pale- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浅黄色[qiǎn huáng sè, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, 浅黄色 / 淺黃色] buff; pale yellow
银红[yín hóng, ˊ ㄏㄨㄥˊ, 银红 / 銀紅] pink; silvery red; pale rose color

-pale- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
土気色[つちけいろ, tsuchikeiro] (n) earth (color, colour); ashen; deathly pale
土色[つちいろ, tsuchiiro] (n) earth (color, colour); ashen; deathly pale
埒外[らちがい, rachigai] (n) out of bounds; beyond the pale
白腹[しろはら;シロハラ, shirohara ; shirohara] (n) (uk) pale thrush (Turdus pallidus)
薄桃色[うすももいろ, usumomoiro] (n,adj-no) pale pink; peach-colored
追河[おいかわ;オイカワ, oikawa ; oikawa] (n) (uk) freshwater minnow; pale chub (Zacco platypus)
顔面蒼白[がんめんそうはく, ganmensouhaku] (n,adj-no) one's face turning pale (ashen); the color being drained from one's face
黄白色[おうはくしょく;こうはくしょく, ouhakushoku ; kouhakushoku] (n) yellowish-white; pale yellow

-pale- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
บัณฑุ[n.] (bandu) EN: pale yellow FR: jaune pâle [m[ ; blanc cassé [m]
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
ขาวซีด[adj.] (khāo sīt) EN: pale FR:
เขียวไข่กา[adj.] (khīokhaikā) EN: pale blue-green FR:
เหลืองจาง[adj.] (leūang jāng) EN: pale yellow FR: jaune pâle
เหลืองอ่อน[adj.] (leūang øn) EN: FR: jaune pâle ; jaune clair
แมลงปอบ้านเหลืองจาง[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Paddyfield Parasol ; Pale Yellow Widow ; Ruddy Meadow Skimmer FR: Neurothemis intermedia atalanta
ม่อย[adj.] (mǿi) EN: pale ; pallid ; wan FR: pâle ; blême ; blafard
มอธมะเดื่อขาว[n. exp.] (møt madeūa ) EN: Pale Fig Moth FR:
มอธเหยี่ยวบอนแถบปีกมัว[n. exp.] (møt yīo bøn) EN: Pale Arum Hawk-moth FR:
หน้าจ๋อย[v.] (nājǿi) EN: pale ; turn pale ; feel let down ; be chagrined FR:
หน้าเขียว[v. exp.] (nā khīo) EN: be pale with anger ; be blue in the face ; look green FR:
หน้าเซียว[adj.] (nāsīo) EN: pale FR:
หน้าซีด[v. exp.] (nāsīt) EN: blanch ; turn pale ; look pale : pale FR: avoir le teint pâle ; avoir le visage blême
หน้าซีดหน้าเซียว[v.] (nāsīt-nāsīo) EN: pale FR:
นกหัวขวานแดงหลังลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Bay Woodpecker FR: Pic à oreillons rouges [m] ; Pic à bec pâle [m]
นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน[n. exp.] (nok jap mal) EN: Pale Blue Flycatcher FR: Gobemouche bleuâtre [m] ; Cyornis unicolore [m] ; Cyornis pâle [m] ; Niltava bleu pâle [m] ; Gobemouche pâle [m]
นกเค้าป่าหลังจุด[n. exp.] (nok khao pā) EN: Spotted Wood Owl FR: Chouette des pagodes [f] ; Chouette obscure [f] ; Chouette à face pâle [f]
นกกระจ้อยพันธุ์จีน[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Chinese Bush Warbler FR: Bouscarle de Taczanowski [f] ; Fauvette de Chine [f] ; Bouscarle à ventre pâle [f]
นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ[n. exp.] (nok parøt ō) EN: Puff-throated Bulbul FR: Bulbul pâle [m] ; Bulbul à gorge blanche [m]
นวล[adj.] (nūan) EN: creamy-white ; pale ; light-coloured ; clear and bright ; ivory FR: crème (inv.) ; couleur ivoire ; blanc ivoire
อ่อน[adj.] (øn) EN: light ; pale FR: clair ; pâle ; peu prononcé
เผือด[v.] (pheūat) EN: turn pale FR: pâlir
เผือด[adj.] (pheūat) EN: pale ; gloomy ; pallid ; faded FR: pâle ; blafard ; fade
ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปีกจาง[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Pale Hedge Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าเซลล์จุดป่าสูง[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Pale Grass Blue FR:
ผีเสื้อหนอนใบรักแถบกว้าง[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Pale Blue Tiger FR:
ราศีไม่ดี[X] (rāsī mai dī) EN: look pale ; be out of colour FR:
เรื่อ[adj.] (reūa) EN: light ; pale FR:
ซี่[n.] (sī) EN: spoke ; bar ; pale FR: rayon [m]
สีแดงอ่อน[adj.] (sī daēng øn) EN: pale red FR: rouge pâle
สีจาง[adj.] (sī jāng) EN: faded ; pale FR: pâle
สีเนื้อ[n.] (sī neūa) EN: FR: couleur chair [f] ; rose très pale [m]
เซียว[adj.] (sīo) EN: pale ; wan ; sickly FR: pâle ; blafard
สีซีด[adj.] (sī sīt) EN: pale FR:
สีซีดจาง[adj.] (sī sīt jāng) EN: pale FR:
ซีด[adj.] (sīt) EN: pale ; pallid ; wan ; ashen ; faded FR: pâle ; blafard ; blême ; livide
สีตก[adj.] (sī tok) EN: faded ; pale FR: décoloré ; déteint
ถอดสี[v.] (thøtsī) EN: look pale FR:

-pale- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
totenblass; totenbleich {adj}deathly pale; pale as death

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pale-
Back to top