ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

piece

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *piece*, -piece-

piece ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
piece (n.) ชิ้น See also: อัน, สิ่ง, แผ่น Syn. part, portiion, unit
piece (n.) ส่วน See also: กอง, ส่วนหนึ่ง
piece (n.) เรื่องในหนังสือพิมพ์ See also: บทความ
piece (n.) เหรียญกษาปณ์ See also: เงินเหรียญ Syn. coin
piece (n.) บทประพันธ์เพลง See also: เพลง Syn. musical composition, song
piece (n.) ปืนพก (คำสแลง) See also: ปืน Syn. firearm
piece (n.) ตัวหมากรุก
piece (n.) ระยะทางช่วงสั้นๆ
piece (vt.) รวบรวม Syn. assemble
piece by piece (adv.) ทีละน้อย See also: ทีละส่วน, ทีละอย่าง, ค่อยๆ, ทีละชิ้น Syn. gradually
piece goods (n.) ผ้าพับ See also: ิสินค้าเป็นพับหรือเป็นม้วนหรือเป็นชิ้น Syn. yard goods
piece of cake (idm.) เรื่องง่ายๆ See also: เรื่องหมูๆ, เรื่องกล้วยๆ
piece of cake (sl.) ของง่ายๆ See also: สิ่งง่ายๆ
piece of land (n.) ที่ดิน See also: ผืนดิน, แปลงที่ดิน
piece of the action (idm.) มีส่วนร่วมในโครงการ See also: ให้มีส่วนร่วมด้วย
piece of work (n.) งานชิ้นเอก
piece out (phrv.) ทำให้สมบูรณ์ (โดยเติมส่วนต่างๆให้เต็ม) Syn. piece together
piece rate (n.) อัตราค่าแรงที่คิดเป็นรายชิ้นหรืออัน
piece together (phrv.) รวมกัน See also: ปะติดปะต่อกัน Syn. fit together, piece out
piece up (phrv.) ซ่อมแซม See also: ซ่อม, ปะ
piecemeal (adv.) ทีละน้อย See also: ทีละส่วน, ทีละอย่าง, ค่อยๆ, ทีละชิ้น Syn. gradually, piece by piece
piecemeal (adv.) เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย See also: เป็นเสี่ยงๆ, เป็นส่วนๆ, เป็นชิ้นๆ Syn. apart, in pieces
piecemeal (adj.) ซึ่งทำทีละชิ้น See also: ทีละส่วน, ทีละอย่าง
piecework (n.) งานที่คิดค่าแรงเป็นรายชิ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
piecemeal(พีสฺ'มีล) adv.,adj. เป็นชิ้น ๆ ,เป็นเศษ ๆ ,เป็นอัน ๆ, Syn. piece by piece
piecework(พีสฺ'เวิร์ค) n. งานที่คิดค่าแรงเป็นรายชิ้น., See also: pieceworker n.
English-Thai: Nontri Dictionary
piece(vt) แบ่งเป็นชิ้น,ซ่อม,ปะ,ต่อ,รวบรวม
piecemeal(adv) ทีละชิ้น,เป็นชิ้น,เป็นเศษ
piecework(n) งานชิ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
piece mouldแม่พิมพ์ชิ้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piecewise continuous; sectionally continuousต่อเนื่องเป็นช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเช่าที่ดิน (n.) hiring a piece of land
คาดหมัด (v.) wrap a piece of cloth around one´s palm See also: prepare for fighting
ชายผ้า (n.) edge of a piece of fabric See also: edge of a strip of cloth, selvage Syn. ปลายผ้า, ริมผ้า
ตระ (n.) a piece (used in reference to land) See also: portion, plot Syn. แถบ, แปลง (ใช้แก่ที่)
นางอ้อม (n.) wood fixed to the pole for nailing a piece of zinc
บุหงา (n.) flowers (specially a mixture of different flower enclosed in a piece of gauze and perfumed) Syn. บุหงารำไป
บุหงารำไป (n.) mixture of different flowers enclosed in a piece of gauze See also: flower sachet Syn. บุหงา
ปลายผ้า (n.) edge of a piece of fabric See also: edge of a strip of cloth, selvage Syn. ริมผ้า
ริมผ้า (n.) edge of a piece of fabric See also: edge of a strip of cloth, selvage Syn. ปลายผ้า
ลูกระนาด (n.) a piece of gamelan
หน้าแว่น (n.) a flat piece of earth See also: a flat piece of dirt
เตี่ยว (n.) small piece of cloth used as a sanitary napkin
เตี่ยว (n.) long piece of banana leaf used as wrapper
เอย (end.) a particle used to end a piece of verse Syn. เอ่ย
แปลง (ใช้แก่ที่) (n.) a piece (used in reference to land) See also: portion, plot Syn. แถบ
โพก (v.) wrap a piece of cloth around the head Syn. พัน, โพกหัว, โพกผ้า
โพกผ้า (v.) wrap a piece of cloth around the head Syn. พัน, โพกหัว
กระบิ (n.) piece See also: portion, fragment Syn. แท่ง, แผ่น
ก้อน (clas.) piece See also: chunk
ก้าน (clas.) piece
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good piece of wood too.ชิ้นส่วนที่ดีของไม้มากด้วย
She had struck her head on a heavy piece of ship's tackle.ศีรษะของหล่อนฟาดเข้ากับลูกรอกของเรือ
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้
Not a piece of fish!ไม่ได้ชิ้นส่วนของปลา!
I want to tell you that it's impossible to ride on that road... without realizing what a wonderful piece of work it is.{\cHFFFFFF}ผมอยากจะบอกคุณว่ามันเป็น เป็นไปไม่ได้ที่จะนั่งอยู่บนท้องถนนที่ ... {\cHFFFFFF}โดยไม่ทราบว่าสิ่งที่ ชิ้นเยี่ยมของการทำงานมันเป็น
All the world is birthday cake, So take a piece but not too muchทั่วโลกคือเค้กวันเกิด เพื่อใช้คือชิ้น แค่ไม่มากเกินไป
She's the greatest piece of ass I've had and I've had them all over the world.เธอเป็นชิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลาฉันมีและฉันได้มีพวกเขาทั่วโลก
He'll give a piece of the action. I don't know how much.เขาจะให้ชิ้นส่วนของการกระทำ ผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่
If we don't get a piece of that action, we risk everything in 10 years' time.ถ้าเราไม่ได้รับชิ้นส่วนของการกระทำที่เรามีความเสี่ยงทุกอย่างในเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
He took a piece out of Albert's arm.มันขย้ำแขน อัลเบิรต์ ออกเป็นชิ้นๆ.
A piece from here and a piece from there.ชิ้นส่วนจากที่นี่และชิ้นส่วน จากที่นั่น
Until the poor bastard is reduced to a quivering, wasted piece of jelly.จนกว่าไอ้สารเลวนั่น กลายเป็นเจลลี่ห่วยๆ ที่สั่นระริก

piece ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体统[tǐ tǒng, ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, 体统 / 體統] decorum; propriety; arrangement or form (of piece of writing)
鸟枪[niǎo qiāng, ㄋㄧㄠˇ ㄑㄧㄤ, 鸟枪 / 鳥槍] fowling piece (archaic gun)
鸟机[niǎo jī, ㄋㄧㄠˇ ㄐㄧ, 鸟机 / 鳥機] fowling piece (archaic gun)
枪手[qiāng shǒu, ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, 枪手 / 槍手] gunman; sharpshooter; sb who takes an exam for sb else; sb who produces a piece of work for sb else to pass off as their own
顺口溜[shùn kǒu liū, ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄡ, 顺口溜 / 順口溜] popular piece of doggerel; common phrase repeated as a jingle
大义[dà yì, ㄉㄚˋ ㄧˋ, 大义 / 大義] righteousness; virtuous cause; a woman's marriage; main points of a piece of writing
[xuān, ㄒㄩㄢ, 瑄] ornamental piece of jade
[piān, ㄆㄧㄢ, 篇] sheet; piece of writing; classifier for written items: chapter, article
[pīn, ㄆㄧㄣ, 拚] variant of 拼, to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell
[pīn, ㄆㄧㄣ, 拼 / 拚] to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell
气塞[qì sāi, ㄑㄧˋ ㄙㄞ, 气塞 / 氣塞] airlock; air block; fipple (in the mouthpiece of wind instrument)
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, 七七八八] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds
[zòu, ㄗㄡˋ, 揍] beat up; break to pieces
七零八碎[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, 七零八碎] bits and pieces; scattered fragments
肝肠寸断[gān cháng cùn duàn, ㄍㄢ ㄔㄤˊ ㄘㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˋ, 肝肠寸断 / 肝腸寸斷] lit. liver and guts cut to pieces (成语 saw); broken hearted; all cut up
[jū, ㄐㄩ, 锔 / 鋦] to mend by stapling or cramping broken pieces together
[jū, ㄐㄩ, 锯 / 鋸] variant of 鋦|锔; to mend by stapling or cramping broken pieces together
城堡[chéng bǎo, ㄔㄥˊ ㄅㄠˇ, 城堡] castle; rook (chess piece)
棋具[qí jù, ㄑㄧˊ ㄐㄩˋ, 棋具] checkers (board and pieces for go 圍棋|围棋 or Chinese chess 象棋 etc)
棋子[qí zi, ㄑㄧˊ ㄗ˙, 棋子] chess piece
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 磬] chime stones, ancient percussion instrument made of stone or jade pieces hung in a row and struck as a xylophone
一鳞半爪[yī lín bàn zhuǎ, ㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄅㄢˋ ㄓㄨㄚˇ, 一鳞半爪 / 一鱗半爪] lit. one scale and half a claw (成语 saw); only odd bits and pieces
良工心苦[liáng gōng xīn kǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 良工心苦] expert craft from hard practice (成语 saw); hard-won skill; A masterpiece demands suffering.
目镜[mù jìng, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 目镜 / 目鏡] eyepiece
血肉横飞[xuè ròu héng fēi, ㄒㄩㄝˋ ㄖㄡˋ ㄏㄥˊ ㄈㄟ, 血肉横飞 / 血肉橫飛] flesh and blood flying (成语 saw); carnage; people blown to pieces
细碎[xì suì, ㄒㄧˋ ㄙㄨㄟˋ, 细碎 / 細碎] fragments; bits and pieces
血田[xuè tián, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄧㄢˊ, 血田] field of blood; battlefield; hateful place; Aceldama (field bought by Judas Iscariot with his 30 pieces of silver in Matthew 27:7)
边角科[biān jiǎo kē, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄎㄜ, 边角科 / 邊角科] leftover bits and pieces (of industrial, material)
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 一掷千金 / 一擲千金] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant
传声筒[chuán shēng tǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄥ ㄊㄨㄥˇ, 传声筒 / 傳聲筒] loudhailer; megaphone; one who parrots sb; mouthpiece
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 块 / 塊] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱
[pái, ㄆㄞˊ, 牌] mahjong tile; playing card; game pieces; signboard; plate; tablet
面罩[miàn zhào, ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ, 面罩] mask; visor; face-piece (e.g. diving suit, gas mark)
杰作[jié zuò, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, 杰作 / 傑作] masterpiece
名作[míng zuò, ㄇㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 名作] masterpiece; famous work
名著[míng zhù, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, 名著] masterpiece
断章取义[duàn zhāng qǔ yì, ㄉㄨㄢˋ ㄓㄤ ㄑㄩˇ ㄧˋ, 断章取义 / 斷章取義] lit. to take meaning from cut segment (成语 saw); to interpret out of context; to focus attention on one phrase without regard to the meaning of the whole piece
喉舌[hóu shé, ㄏㄡˊ ㄕㄜˊ, 喉舌] mouthpiece; spokesperson
一块[yī kuài, ㄧ ㄎㄨㄞˋ, 一块 / 一塊] one block; one piece; one (unit of money); together; in the same place; in company
一片[yī piàn, ㄧ ㄆㄧㄢˋ, 一片] piece; slice

piece ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki)
ちょちょいのちょい[, chochoinochoi] (exp) piece of cake; a walk in the park
ぽつぽつ[, potsupotsu] (adv,n) (on-mim) bit by bit; piece by piece; spots; pimples
もっけの幸い;物怪の幸い;勿怪の幸い[もっけのさいわい, mokkenosaiwai] (exp) windfall; piece of good luck
一曲[いっきょく, ikkyoku] (n) tune (melody, piece of music); (P)
一欠片;一欠けら;ひと欠けら;ひと欠片[ひとかけら, hitokakera] (n) fragment; piece
一目置く[いちもくおく, ichimokuoku] (v5k) to take off one's hat to a person; to acknowledge anothers superiority; to give a piece or stone
一篇;一編[いっぺん, ippen] (n) piece (of poetry)
一貫[いっかん, ikkan] (n,vs) (1) consistency; coherence; integration; (2) one kan (approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (3) one piece of sushi; (P)
上前をはねる;上前を撥ねる(oK)[うわまえをはねる, uwamaewohaneru] (exp,v1) (col) to take a commission; to take a cut; to take a piece of the action; to take a kickback
仕掛け花火[しかけはなび, shikakehanabi] (n) fireworks piece
佳作[かさく, kasaku] (n) (1) good piece of work; (2) (abbr) honourable mention (honorable); (P)
傾れ;頽れ[なだれ, nadare] (n) (1) (傾れ only) sloping; slope; (2) rundown of glaze on a piece of china
切りっ端[きりっぱし, kirippashi] (n) scraps; cut end; cut-off piece
切り組む[きりくむ, kirikumu] (v5m,vt) to piece together; to mortise; to miter; to dovetail
切り縄[きりなわ, kirinawa] (n) piece of rope cut for a certain purpose
割れ[われ, ware] (n,n-suf) broken piece
反物;段物[たんもの, tanmono] (n) (1) fabric; cloth; textiles; drapery; dry-goods; piece goods; (2) measure of kimono material
呉服[ごふく, gofuku] (n) draperies; dry-goods; piece goods; (P)
呉服物[ごふくもの, gofukumono] (n) piece; dry-goods; piece goods
器楽曲[きがくきょく, kigakukyoku] (n) piece of instrumental music
地積[ちせき, chiseki] (n) area of a piece of land; acreage
大切り;大喜利;大切(io)[おおぎり, oogiri] (n) (1) (大切り, 大切 only) large cut (e.g. of meat); (2) last piece of the day's programme; last act of a play; comic dialogue as the last item in vaudeville, music hall, etc.
寄せ木細工;寄木細工[よせぎざいく, yosegizaiku] (n) wooden mosaic work; parquetry; wooden mosaic (e.g. on a piece of furniture); marquetry; marqueterie
帯板[おびいた, obiita] (n) (1) piece of stiff fabric worn under an obi to give more shape; (2) batten plate; stay plate
彫心鏤骨[ちょうしんるこつ, choushinrukotsu] (n) laborious work; lucubration; lucubrations; painstakingly polishing a piece of literary work
成金(P);成り金[なりきん, narikin] (n,adj-no) (1) (derog) upstart; nouveau riche; new rich; narikin; coming into wealth suddenly; (2) (See 成る・7) (orig. meaning) piece promoted to gold general (in shogi); (P)
接ぐ[つぐ, tsugu] (v5g,vt) (1) to join; (2) to piece together; (3) to set (bones); (4) to graft (trees)
摸牌[もうぱい, moupai] (n,vs) identifying a piece by touch in a mah-jongg game (mahjong)
撃鉄[げきてつ, gekitetsu] (n) percussion hammer; firing hammer; cocking piece
朝飯前[あさめしまえ, asameshimae] (exp,adj-na,n) trivial matter; cinch to do; easy as pie; it's a piece of cake
木切れ[きぎれ, kigire] (n) a piece of wood (cut from a larger piece)
板切れ[いたきれ, itakire] (n) scrap lumber; piece of wood
棒切れ;棒切(io)[ぼうきれ;ぼうぎれ, boukire ; bougire] (n) stick; piece of wood; bit of a broken pole
棚から牡丹餅;棚からぼた餅[たなからぼたもち, tanakarabotamochi] (exp) receiving a windfall; having an unexpected piece of good luck
歌物;唄物[うたもの, utamono] (n) (1) an utai (noh chant) piece for recitation; (2) accompanied singing in which the singing is emphasized over the instrumental part (emphasised)
水張り[みずばり, mizubari] (n) spreading a piece of wet washing or paper on a board
法案審議[ほうあんしんぎ, houanshingi] (n) discussion; debate (on a piece of legislation)
火打ち金;火打金;燧鉄[ひうちがね, hiuchigane] (n) striker (triangular piece of steel used with flint to create sparks)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece

piece ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement part FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item FR: machin [m] ; truc [m]
อันละ[X] (an la) EN: each ; per ; for one FR: à la pièce ; chaque chose ; chaque
ใบโพ[n.] (baiphō) EN: heart-shaped metal piece FR:
บัตรประจำตัว[n. exp.] (bat prajamt) EN: identity card ; i.d. card ; identification card FR: carte d'identité [f] ; pièce d'identité [f]
บ่อน้ำ[n. exp.] (bø nām) EN: pool ; pond ; water-well FR: bassin [m] ; pièce d'eau [m] ; puits [m] ; citerne [f]
บทละคร[n.] (bot lakhøn) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script ; role FR: pièce de théâtre [f]
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ชิ้นเล็กชิ้นน้อย[n. exp.] (chin lek ch) EN: piece FR:
ชิ้นผ้า[n.] (chin phā) EN: piece of cloth FR: pièce de tissu [f]
ชิ้นส่วน[n. exp.] (chin suan) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment FR: composant [m] ; pièce [f] ; élément [m]
ชิ้นส่วนรถยนต์[n. exp.] (chin suan r) EN: FR: pièce auto [f]
ดุ้น[n.] (dun) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment FR: bout [m] ; bâton [m]
ห้อง[n.] (hǿng) EN: room ; chamber FR: chambre [f] ; pièce d'habitation [f] ; pièce [f] ; salle [f] ; taule [f] (fam.) ; piaule [f] (fam.) ; classe [f] ; local [m]
ห้องเล็ก[n. exp.] (hǿng lek) EN: small room FR: petite pièce [f] ; cagibi [m]
ห้องปรับอากาศ[n. exp.] (hǿng prap-a) EN: FR: salle climatisée [f] ; pièce climatisée [f]
ห้องรวม[n. exp.] (hǿng rūam) EN: FR: chambre commune [f] ; pièce commune [f]
อีแปะ[n.] (īpae) EN: FR: [ancienne pièce de monnaie]
จำหระ[n.] (jamra) EN: piece FR:
จะปิ้ง[n.] (japing) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
จับปิ้ง[n.] (japping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
การเช่าที่ดิน[n. exp.] (kān chao th) EN: hiring a piece of land FR:
กะแปะ[n.] (kapae) EN: FR: [ancienne pièce de monnaie]
คำแนะนำ[n. exp.] (kham naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip ; recommendation ; idea FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; idée [f] ; truc [m] (fam.)
ฆนะ[n.] (khana) EN: piece FR:
ฆน-[pref.] (khana-) EN: piece FR:
ขนมปังก้อนหนึ่ง[n. exp.] (khanompang ) EN: piece of bread ; loaf of bread ; bread rolls FR: morceau de pain [m] ; miche de pain [f]
ข่าวชิ้นหนึ่ง[n. exp.] (khāo chin n) EN: a piece of news FR: une tranche d'information
คาดหมัด[v.] (khātmat) EN: wrap a piece of cloth around one's palm FR:
เขียนบทละคร[v. exp.] (khīen bot l) EN: write a play FR: écrire une pièce (de théâtre)
คลี่ผ้า[v. exp.] (khlī phā) EN: spread out a piece of material ; unfold a piece of material FR:
ข้อแนะนำ[n. exp.] (khø naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
ขอดผ้า[v.] (khøt phā) EN: knot a piece of cloth FR:
เครื่องอะไหล่[n. exp.] (khreūang al) EN: FR: pièce de rechange [f]
กิ๊ก[n.] (kik) EN: partner for casual sex ; fuck buddy ; playmate ; casual sex flings ; minor boyfriend ; side piece ; lover in a non-serious relationship FR:
กล้วย[adj.] (klūay) EN: very easy ; easy ; effortless , a piece of cake FR: simplissime
กล้วย ๆ = กล้วยๆ[n.] (klūay-klūay) EN: a piece of cake ; child's play ; cinch ; breeze FR: un jeu d'enfant [m] ; formalité [f]
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; block ; sum FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]
กระแบะ[n.] (krabae) EN: sheet ; piece ; section FR:

piece ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Altargemälde {n}altar piece
Pendant {n} (zu)companion piece (to)
Erweiterungsstück {n}extension piece
Fesseln {n} einer Figur (Schach)pinning of a piece
Passstück {n} [techn.]fitting element; fitting piece
Einzelpreis {m}flat rate; price of a single piece (item)
Spielstein {m}gaming piece
Dur {n} (Tongeschlecht) [mus.] | Stück in F-Durmajor | piece in F major
Klavierstück {n} [mus.]piano piece
Polstück {n}pole piece
Schreckensnachricht {f}scare news; terrible piece of news
Schlussvignette {f}tail piece
Wattebausch {m}cotton-wool swab; piece of cotton wool
Altarbild {n}altarpiece
Bravourstück {n}bravura piece; bravura passage
Glasscherbe {f}piece of broken glass
Frontispiz {n} (Titelbild eines Buches)frontispiece
Kontaktträger {m} [electr.] | Kontaktträger Buchsenseite | Kontaktträger Stiftseite | zweiteiliger Kontaktträgerinsulator | insulator socket | insulator pin | two-piece insulator
Schmähschrift {f}piece of invective
Sprechmuschel {f}mouthpiece; microphone
Stückzahl {f}number of pieces
Papierbogen {m}piece of paper
Beweisstück {n}piece of evidence
Druckerzeugniss {n}piece of printed matter
Einzelteile {pl}piece parts
Kuchenstück {n}piece of cake
Möbelstück {n}piece of furniture
Rippenstück {n} [cook.]piece of rib
Schmiedearbeit {f}piece of wrought-iron work
Schwabenstreich {m}piece of folly
Stein {m} (Brettspiel)piece
Hochstromkontakt {m} [electr.] | zweiteiliger Hochstromkontakthigh-power contact | two-pieces high-power contact
Uhr {f}timepiece

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า piece
Back to top