ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fear*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fear, -fear-

*fear* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fear (n.) ความกลัว See also: ความเกรงกลัว, ความตกใจ Syn. dread, fright, horror, terror Ops. courage, dash
fear (vi.) กลัว See also: ตระหนกตกใจ, เกรงกลัว, หวาดหวั่น Syn. apprehend, dread
fear (vt.) ทำให้กลัว See also: ทำให้หวั่นเกรง Syn. apprehend, dread
fear for (phrv.) วิตกกังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ
fearful (adj.) น่าเกรงกลัว See also: น่ากลัว, ขี้กลัว Syn. afraid, apprehensive, nervous Ops. brave, courageous
fearfully (adv.) อย่างมาก See also: อย่างรุนแรง, อย่างน่ากลัวมาก, อย่างเลวร้ายมาก Syn. terribly, awfully
fearfully (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างน่าสยองขวัญ Syn. dreadfully, frightfully Ops. pleasantly
fearfully (adv.) อย่างเลวร้าย Syn. horribly, frightfully, badly, fatally
fearfulness (n.) ความน่ากลัว See also: ความหวาดกลัว Syn. cowardice, timidity
fearless (adj.) กล้าหาญ See also: ปราศจากความกลัว, ใจกล้า, ใจเด็ด Syn. brave, resolute, unafraid Ops. cowardly
fearlessly (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: ไม่เกรงกลัว Syn. boldly, bravely
fearlessly (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. boldly, bravely
fearlessness (n.) การวางใจในตัวเอง See also: ความเชื่อมั่นในตนเอง, การไว้ใจตนเอง Syn. daring, self-confidence
fearsome (adj.) น่ากลัว See also: น่าหวาดหวั่น, น่าหวาดกลัว Syn. alarming, dreadful
for fear that (conj.) ด้วยเกรงว่า See also: เพราะกลัวว่า
in fear and trembling (idm.) ด้วยความวิตกกังวล See also: เพราะความกลัว
never fear (idm.) อย่ากังวล See also: อย่าห่วงเลย, มั่นใจได้
put the fear of God in someone (idm.) ทำให้โกรธมาก Syn. put into, put up
put the fear of God into someone (idm.) ทำให้หวาดกลัวมาก See also: ทำให้เกรงกลัว Syn. put in, put up
put the fear of God up someone (idm.) ทำให้หวาดกลัวมาก Syn. put in, put into
reverential fear (n.) ความน่าเกรงขาม See also: ความกลัวเกรง Syn. reverence, dread
unfearing (adj.) ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง See also: ซึ่งมั่นใจในตนเอง, ซึ่งกล้าแสดงออก, ซึ่งไม่เกรงกลัว Syn. confident, self-assured, self-reliant
English-Thai: HOPE Dictionary
afeard(อะเฟิร์ด') adj. กลัว., Syn. afraid
fearful(เฟีย'ฟูล) adj. น่ากลัว,ซึ่งทำให้น่ากลัว,รู้สึกลัว,เต็มที่., See also: fearfully adv. ness n.
fear(เฟียร์) n. ความกลัว,สิ่งที่กลัว vt. กลัว,หวาดกลัว
fearless(เฟีย'ลิส) adj. ไร้ความกลัว,ไม่หวาดหวั่น,กล้า., See also: fearlessness n.
fearsome(เฟีย'เซิม) adj. น่ากลัว,น่าหวาดหวั่น,กลัว., See also: fearsomeness n., Syn. formidable
English-Thai: Nontri Dictionary
afeard(adj) หวาดกลัว
afeared(adj) หวาดกลัว
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
putting in fearทำให้เกิดความกลัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fearความกลัว [TU Subject Heading]
freedom from fearสภาพที่ปลอดจากความกลัว [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว้าย (int.) exclamation of woman user to express fear or fright See also: Oh, no!, Gracious!
กริ่งเกรง (v.) fear See also: afraid of Syn. เกรง, หวาดกลัว Ops. กล้า
กลัว (v.) fear See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of Syn. หวาดกลัว, หวาดหวั่น Ops. กล้า
ขยาด (adj.) fearful See also: afraid, apprehensive Syn. กลัว
ขยาด (v.) fear See also: shrink (with fear), recoil, flinch, be afraid Syn. กลัว Ops. กล้า
ขวัญบิน (v.) fearful See also: afraid, nervous, frightened Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย
ขวัญอ่อน (v.) fearful See also: afraid, nervous, frightened Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย, ขวัญบิน
ขี้กลัว (adj.) fearful See also: afraid, scared, timorous Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด Ops. กล้า
ครั่นคร้าม (v.) fear See also: be afraid, dread Syn. สะทกสะท้าน, เกรงกลัว
ความกลัวเกรง (n.) fear See also: dread, terror, fright Ops. ความกล้า
ความครั่นคร้าม (n.) fear See also: scare, terrifier, alarm Syn. ความกลัว
ความหวั่นไหว (n.) fear See also: scare, terrifier, alarm Syn. ความครั่นคร้าม, ความกลัว
ความเกรงกลัว (n.) fear See also: dread, terror, fright Syn. ความกลัวเกรง Ops. ความกล้า
งกงัน (adj.) fearful See also: dreadful, frightened Syn. กลัว, เกรงกลัว, หวั่นใจ
งกงัน (v.) tremble in fear See also: quail, be frightened, fear, be afraid Syn. กลัว, เกรงกลัว, หวั่นใจ
ดีฝ่อ (v.) overcome by fear See also: scare, frighten Syn. ตกใจ, ขวัญหนี
ตกใจ (v.) be stunned with fear See also: be startled, be frightened, be dismayed, have one´s heart in one´s mouth Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ใจหายใจคว่ำ
ตกใจ (v.) fearful See also: afraid, nervous, frightened Syn. ขวัญหาย, ขวัญเสีย, ขวัญบิน
ตกใจ (v.) overcome by fear See also: scare, frighten Syn. ขวัญหนี
น่าขนพอง (adj.) fearful See also: dreadful, terrible, horrible, frightening, scary Syn. น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าหวาดกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Men fear most what they cannot seeที่คนเรากลัวมากที่สุดคือสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้
I feared you would not comeฉันกลัวว่าคุณจะไม่มา
I'm going to take the chance without any fearฉันกำลังจะคว้าโอกาสโดยปราศจากความกลัว
Have no fearไม่ต้องกลัว บอกความจริงกับเรามา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She'd never cut them for fear of hurting them.เธอไม่คิดจะตัดมัน สำหรับเธอไม่ชอบการทำลาย
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
I never have any fear of drowning.ฉันไม่กลัวจมนํ้า เเล้วคุณล่ะ
A fearful lot of stuff piled up while Maxim was away.- มีงานสุมเป็นกองพะเนิน ตอนที่เเม็กซิมไม่อยู่
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน
The inmates eye one another fearfully, on the lookout for the familiar symptoms:ก็จะนั่งมองตากันด้วยความหวาดหวั่น เพื่อดูว่า มีอาการที่คุ้นเคยเหล่านี้หรือไม่
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่
When the old man saw him coming, he knew this shark had no fear at all... ... and would do exactly what he pleased.เมื่อชายชราคนหนึ่งเห็นเขามา เขารู้ว่านี่คือปลาฉลาม ที่มีความกลัวไม่ได้ทั้งหมด
But I didn't know what fear was until this meeting got started.{\cHFFFFFF}แต่ผมไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่กลัวคือ จนกว่าจะถึงการประชุมครั้งนี้ได้เริ่มต้น
I can't, I fear, I can't march properly on my own as an officer in the public eye.ฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน สายตาของประชาชน ไม่ได้เกลียดที่
And then they would fear you.และแล้วพวกเขาจะกลัวคุณ
"We, the white, God-fearing citizens of Rock Ridge...เราคนผิวขาว ผู้เคารพพระเจ้า ชาวเมืองร็อคริดจ์

*fear* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惧高症[jù gāo zhèng, ㄐㄩˋ ㄍㄠ ㄓㄥˋ, 惧高症 / 懼高症] acrophobia; fear of heights
[shè, ㄕㄜˋ, 慑 / 懾] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate
广场恐惧[guǎng chǎng kǒng jù, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 广场恐惧 / 廣場恐懼] agoraphobia (fear of wide open spaces)
广场恐惧症[guǎng chǎng kǒng jù zhèng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 广场恐惧症 / 廣場恐懼症] agoraphobia (fear of wide open spaces)
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, 一年被蛇咬十年怕井绳 / 一年被蛇咬十年怕井繩] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy
不怕[bù pà, ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ, 不怕] fearless; not worried (by setbacks or difficulties)
因噎废食[yīn yē fèi shí, ㄧㄝ ㄈㄟˋ ㄕˊ, 因噎废食 / 因噎廢食] lit. not eating for fear of choking (成语 saw); fig. to cut off one's nose to spite one's face; to avoid sth essential because of a slight risk
[dàn, ㄉㄢˋ, 惮 / 憚] dread; fear; dislike
阿凡提[Ā fán tí, ㄚ ㄈㄢˊ ㄊㄧˊ, 阿凡提] Effendi, wily and fearless hero of Uighur folk tales; smart guy
怕生[pà shēng, ㄆㄚˋ ㄕㄥ, 怕生] fear of strangers; to be afraid of strangers (of small children)
[chù, ㄔㄨˋ, 怵] fearful; timid; to fear
恐怕[kǒng pà, ㄎㄨㄥˇ ㄆㄚˋ, 恐怕] fear; to dread; I'm afraid that...; perhaps; maybe
恐惧[kǒng jù, ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 恐惧 / 恐懼] fear; dread; phobia
[tì, ㄊㄧˋ, 惕] fearful; respectful
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 戄] fear; be in awe; sudden glance
畏惧[wèi jù, ㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, 畏惧 / 畏懼] fear; foreboding
后怕[hòu pà, ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ, 后怕 / 後怕] lingering fear; fear after the event; post-traumatic stress
前怕狼后怕虎[qián pà láng hòu pà hǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄌㄤˊ ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, 前怕狼后怕虎 / 前怕狼後怕虎] lit. to fear the wolf in front and the tiger behind (成语 saw); fig. needless fears; scare mongering; reds under the beds
不寒而栗[bù hán ér lì, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ, 不寒而栗 / 不寒而慄] shiver all over though not cold; tremble with fear; shudder
碍口识羞[ài kǒu shí xiū, ㄞˋ ㄎㄡˇ ㄕˊ ㄒㄧㄡ, 碍口识羞 / 礙口識羞] tongue-tied for fear of embarassment (成语 saw)
战战兢兢[zhàn zhàn jīng jīng, ㄓㄢˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄥ, 战战兢兢 / 戰戰兢兢] trembling with fear; with fear and trepidation
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶 / 兇] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, 恐] afraid; frightened; to fear
惶惑[huáng huò, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, 惶惑] anxious and perplexed; uneasy and confused; suspicious and fearful
大胆[dà dǎn, ㄉㄚˋ ㄉㄢˇ, 大胆 / 大膽] brazen; audacious; outrageous; bold; daring; fearless
冷战[lěng zhàn, ㄌㄥˇ ㄓㄢˋ, 冷战 / 冷戰] Cold War; to shiver (with cold or fear)
惊厥[jīng jué, ㄐㄧㄥ ㄐㄩㄝˊ, 惊厥 / 驚厥] to faint from fear
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, 懔 / 懍] fear
戒惧[jiè jù, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄩˋ, 戒惧 / 戒懼] fearful
余悸[yú jì, ㄩˊ ㄐㄧˋ, 余悸 / 餘悸] lingering fear
[xǐn, ㄒㄧㄣˇ, 伈] nervous; fearful
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, 凛 / 凜] shiver with cold or fear
吓得发抖[xià dé fā dǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ ㄈㄚ ㄉㄡˇ, 吓得发抖 / 嚇得發抖] tremble with fear
[sù, ㄙㄨˋ, 觫] tremble with fear
大无畏[dà wú wèi, ㄉㄚˋ ˊ ㄨㄟˋ, 大无畏 / 大無畏] utterly fearless

*fear* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターフェアランス[, inta-fearansu] (n) interference
インフレ懸念[インフレけねん, infure kenen] (n) inflation fear; inflation worries
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly
ガクガクブルブル[, gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
ガクブル[, gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク,ガクガクブルブル,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
カフェアラクレーム[, kafearakure-mu] (n) cafe a la creme (fre
ぞくっと[, zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.)
であろう[, dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P)
フェアリー[, feari-] (n) fairy
フェアリーテール[, feari-te-ru] (n) fairy-tale
フェアリーランド[, feari-rando] (n) fairyland
ぶるぶる(P);ブルブル[, buruburu (P); buruburu] (adv,n,vs) (on-mim) shivering with cold or fear; shaking; trembling; (P)
わなわな[, wanawana] (adv-to,vs) (on-mim) trembling from fear; trembling all over
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
三舎を避ける[さんしゃをさける, sanshawosakeru] (exp,v1) to keep one's distance from someone (due to fear or because that person is superior)
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear
不敵[ふてき, futeki] (adj-na,n) daring; fearless; intrepid; bold; tough; (P)
冷え冷え[ひえひえ;ひえびえ, hiehie ; hiebie] (adv,n,vs,adv-to) feeling chilly; being fearful; cold
冷や冷や[ひやひや, hiyahiya] (adv,n,vs) feeling chilly; being fearful
危ぶむ[あやぶむ, ayabumu] (v5m) to fear; to have misgivings; to be doubtful; to mistrust; (P)
固唾をのむ;固唾を飲む;固唾を呑む[かたずをのむ, katazuwonomu] (exp,v5m) to hold one's breath (in fear, anxiety, etc.)
嫌悪感[けんおかん, ken'okan] (n) unpleasant feelings (e.g. hatred, disgust, revulsion, fear); (P)
強持て;恐持て[こわもて, kowamote] (n) deferential treatment (out of fear)
心配ご無用;心配御無用[しんぱいごむよう, shinpaigomuyou] (exp) Don't worry about it; There is nothing to fear; There is no need for anxiety; Everything is under control
心配無用[しんぱいむよう, shinpaimuyou] (exp) Don't worry about it; There is nothing to fear; There is no need for anxiety; Everything is under control
怖がる(P);恐がる[こわがる, kowagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to fear; to dread; to be nervous (about); to be shy (of); (P)
怖じ気;怖じけ[おじけ, ojike] (n) (uk) (See 怖気) fear; dread; fright; willies; funk
怖ず怖ず[おずおず, ozuozu] (adv-to) (uk) timidly; nervously; with nervous diffidence; trembling with fear
怖めず臆せず[おめずおくせず, omezuokusezu] (exp,adv) fearlessly
怖気[おぞけ, ozoke] (n) (See 怖じ気) fear; dread; fright; willies
怖気づく;怖じ気づく;怖気付く;怖じ気付く[おじけづく;おじけつく(怖気付く;怖じ気付く)(ik), ojikeduku ; ojiketsuku ( fu kiduku ; oji kiduku )(ik)] (v5k,vi) to be seized with fear; to be intimidated; to lose one's nerve; to be frightened; to get cold feet; to have the wind up
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously
恐れ(P);虞(P);畏れ;怖れ[おそれ, osore] (n) fear; horror; anxiety; concern; uneasiness; (P)
恐れる(P);畏れる;怖れる;懼れる;惧れる(oK)[おそれる, osoreru] (v1,vt) to fear; to be afraid of; (P)
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly
恐ろしい思いをする[おそろしいおもいをする, osoroshiiomoiwosuru] (exp,vs-i) to find oneself fearful; to have an awful time
恐怖[きょうふ(P);くふ(ok), kyoufu (P); kufu (ok)] (n,vs) fear; dread; dismay; terror; horror; scare; panic; (P)

*fear* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากัมปะ[n.] (ākampa) EN: fear FR:
อากัมปนะ[n.] (ākampana) EN: fear FR:
อาจหาญ[adj.] (āt-hān) EN: bold ; audacious ; valiant ; intrepid ; daring ; courageous ; fearless FR: audacieux ; courageux
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ฝ่อ[v.] (fø) EN: be seized with fear FR:
ห้าวหาญ[adj.] (hāohān) EN: brave ; fearless ; intrepid FR: brave
หัวหด[v.] (hūahot) EN: fear FR:
ใจหาย[adj.] (jaihāi) EN: sad ; distressed ; terrified ; stunned with fear FR: stupéfait
ใจหายใจคว่ำ[adj.] (jaihāijaikh) EN: startled ; frightened ; stunned with fear FR: qui a une peur bleue
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome FR:
เก่งกาจ[adj.] (kengkāt) EN: fearless ; daring FR: audacieux
ขาม[v.] (khām) EN: be afraid of ; fear FR: craindre ; avoir peur (de)
ขยั้น[v.] (khayan) EN: be scared ; be afraid ; fear FR: craindre
ขยาด[v.] (khayāt) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
ขี้ขลาด[adj.] (khī khlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ครั่นคร้าม[v.] (khrankhrām) EN: fear ; be afraid FR:
ขู่ขวัญ[v.] (khūkhwan) EN: threaten ; intimidate ; scare ; cow ; create fear ; make afraid FR: menacer ; effrayer
ความกลัว[n.] (khwām klūa) EN: fear ; scare ; fright ; phobia FR: peur [f] ; crainte [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]
ความตกใจ[n.] (khwām tokja) EN: fright ; fear FR: peur [f]
ความตระหนกตกใจ[n. exp.] (khwām trano) EN: fears FR:
ความหวาดกลัว[n.] (khwām wātkl) EN: dread ; terror ; fear ; scare ; fright ; horror FR: terreur [f] ; épouvante [f]
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful FR:
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan-øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; easily scraed ; frightened FR:
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized FR:
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
แกลน[v.] (klaēn) EN: be afraid ; fear FR: craindre
แกล้ว[X] (klaeo) EN: fearless FR:
เกลือก[v.] (kleūak) EN: be afraid of ; scare ; fear ; be terrified FR: craindre
เกลือก[conj.] (kleūak) EN: lest ; for fear that ; in case FR:
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
กลัวจนตัวสั่น[v. exp.] (klūa jon tū) EN: tremble with fear FR: trembler de peur
กลัวเกรง[v. exp.] (klūa-krēng) EN: be in awe (of) ; fear ; be in fear of ; obey FR:
กลัวตาย[v. exp.] (klūa tāi) EN: be afraid of death ; be afraid of dying ; fear death ; be scared to death FR: avoir peur de mourir ; craindre la mort
กระต่ายตื่นตูม[n. (loc.)] (kratāiteūnt) EN: person with unwarranted anxiety ; person alarmed at something quite normal ; person entertaining imaginary or groundless fears FR:
เกรง[v.] (krēng) EN: fear ; be afraid of ; be in awe of ; dread FR: craindre ; appréhender
เกรง[adj.] (krēng) EN: afraid ; fearful FR:
เกรงกลัว[v.] (krēngklūa) EN: be afraid of ; scare ; fear ; revere ; be in awe (of) FR: craindre ; redouter ; avoir peur

*fear* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of
Angstgefühl {n}; Gefühl der Angstsensation of fear
Arachnophobie {f}; Angst vor Spinnenarachnophobia; fear of spiders
Zukunftsangst {f}; Angst vor der Zukunftfear of the future
ängstlich; angstvoll; furchtsam {adj} | ängstlicher; angstvoller; furchtsamer | am ängstlichsten; am angstvollsten; am furchtsamstenfearful | more fearful | most fearful
Salomonenkauz {m} [ornith.]Fearful Owl
furchtlos {adj} | furchtloser | am furchtlosestenfearless | more fearless | most fearless
schreckensbleich {adj}green with fear
Todesangst {f}mortal fear
Sterben {n} | im Sterben liegen | Angst vor dem Sterbendeath; dying | to be dying | fear of death; fear of dying
Flugangst {f}fear of flying
Furchtlosigkeit {f}fearlessness
Furchtsamkeit {f}fearfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fear*
Back to top