ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

timidity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *timidity*, -timidity-

timidity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
timidity (n.) ความขี้ขลาด See also: ความกลัว Syn. fear, timidness
English-Thai: Nontri Dictionary
timidity(n) ความขลาด,ความกระดาก,ความอาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no place for timidity now that the scorpion rides on your shoulder.แมงป่องที่สักอยู่บนไหล่ของเจ้า บอกว่าเจ้าไม่ใช่คนขลาด

timidity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心後れ[こころおくれ, kokorookure] (n,vs) diffidence; timidity
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve
内気[うちき, uchiki] (adj-na,n,adj-no) bashfulness; shyness; reserve; timidity; (P)
物怖じ;物おじ[ものおじ, monooji] (n,vs) cowardice; timidity; bashfulness
臆病(P);憶病;おく病[おくびょう, okubyou] (adj-na,n) cowardice; timidity; (P)

timidity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Furchtsamkeit {f}timidity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า timidity
Back to top