ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frightfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frightfully*, -frightfully-

frightfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frightfully (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างน่าสยองขวัญ Syn. dreadfully, fearfully Ops. pleasantly
frightfully (adv.) อย่างเลวร้าย Syn. horribly, badly, fatally, fearfully

frightfully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently

frightfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระหึ่ม[adj.] (kraheum) EN: resounding , reverberating ; echoing ; roaring ; rumbling ; frightfully loud ; pealed ; humming FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frightfully
Back to top