ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apprehensive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apprehensive*, -apprehensive-

apprehensive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apprehensive (adj.) ประหวั่น See also: ตระหนก, หวั่นกลัว, พรั่นพรึง, กลัวเกรง Syn. fearful, worried, anxious
apprehensive (adj.) สามารถเข้าใจได้เร็ว
English-Thai: HOPE Dictionary
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น,กลัว,สามารถเข้าใจได้เร็ว,ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive ###A. fearless,calm)
English-Thai: Nontri Dictionary
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apprehensive patientผู้ป่วยหวาดวิตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขลาด (n.) apprehensiveness See also: nervousness, timidness, fearfulness Syn. ความขี้ขลาด Ops. ความกล้า
พรั่นใจ (v.) be apprehensive See also: be fearful Syn. เกรง, กริ่งเกรง, หวั่นกลัว, หวาดหวั่น, หวั่นหวาด, พรั่น, พรั่นพรึง Ops. กล้า, กล้าหาญ, ใจกล้า
หวั่นเกรง (v.) be apprehensive See also: be fearful Syn. เกรง, กริ่งเกรง, หวั่นกลัว, หวาดหวั่น, หวั่นหวาด, พรั่น, พรั่นใจ, พรั่นพรึง Ops. กล้า, กล้าหาญ, ใจกล้า
หวาดวิตก (v.) be apprehensive See also: be worried about, be uneasy, be fearful Syn. วิตก, กลัว, หวาดกลัว, วิตกกังวล
หวาดหวั่น (v.) be apprehensive See also: be fearful Syn. เกรง, กริ่งเกรง, หวั่นกลัว, หวั่นหวาด, พรั่น, พรั่นใจ, พรั่นพรึง Ops. กล้า, กล้าหาญ, ใจกล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry, Mr. Hodge. I'm sensing you're a bit apprehensive about the surgery.ขอโทษนะครับ คุณฮอดจ์ ผมรู้สึกว่าคุณดูกังวลกับการศัลยกรรมหรือเปล่า
I'm feeling slightly apprehensive myself.ผมเองก็รู้สึกหวั่นๆอยู่บ้างเหมือนกัน
It's natural to be apprehensive about the unknown, but look at Jefferson.เป็นเรื่องปกติที่จะกลัวสิ่งที่ไม่รู้ แต่ดูเจฟเฟอร์สันสิ
Oh, he's not apprehensive. He's terrified.เขาไม่กังวลหรอกค่ะ แต่เขากลัวเลยล่ะ
Around 300 in the morning, they are awakened for no apparent reason, and they wake up apprehensive, frightened, panicked,ประมาณ 3: 00 ในตอนเช้า, พวกเขาตื่นแบบไม่มีเหตุผล, พวกเขาผวาตื่น หวาดกลัว ตกใจ
The first intervention Is timid. It's apprehensive, right? But then he gets knocked down...มันไม่ใช่แค่ความโกรธ มันเอ่อ มันเป็นความมั่นใจ เหมือนกับตัวตนที่สองของเขาอยากให้ผมรู้

apprehensive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危惧[wēi jù, ㄨㄟ ㄐㄩˋ, 危惧 / 危懼] afraid; apprehensive
大惊失色[dà jīng shī sè, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄕ ㄙㄜˋ, 大惊失色 / 大驚失色] apprehensive

apprehensive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances

apprehensive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.) ; s’en faire
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
น่าวิตก[adj.] (nā witok) EN: worrisome ; alarming ; apprehensive FR:
พรั่น[v.] (phran) EN: be afraid ; be apprehensive ; be timorous FR: avoir peur ; appréhender ; craindre
ประหวั่น[adj.] (prawan) EN: apprehensive FR:
รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ[v. exp.] (rūseuk røn-) EN: feel feverish ; be apprehensive ; be worried FR:
ตระหนก[v.] (tranok) EN: be frightened ; be alarmed ; feel afraid ; be apprehensive FR:
หวั่น[v.] (wan) EN: be afraid of ; be frightened ; fear ; be apprehensive FR: s'effrayer ; s'épouvanter ; redouter
หวั่นเกรง[v.] (wankrēng) EN: be apprehensive ; be fearful FR:
หวั่น ๆ = หวั่นๆ[adj.] (wan-wan) EN: apprehensive ; fearful FR:
หวั่นหวาด[v.] (wanwāt) EN: be apprehensive FR:
หวาด[v.] (wāt) EN: be frightened ; be apprehensive FR: s'effrayer ; s'épouvanter
หวาดระแวง[v.] (wātrawaēng) EN: be suspicious ; mistrust ; be cautious (of) ; fear ; be fearful (of) ; be apprehensive FR:
วิตกจริต[v.] (witokjarit ) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful FR:
ยั่น[v.] (yan) EN: be apprehensive ; be discouraged FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apprehensive
Back to top