ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apprehend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apprehend*, -apprehend-

apprehend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apprehend (vt.) เข้าใจ Syn. understand, perceive
apprehend (vi.) เข้าใจ Syn. understand, perceive
apprehend (vt.) จับกุม See also: เกาะกุม
apprehend (vt.) ประหวั่น See also: กลัว Syn. dread
English-Thai: HOPE Dictionary
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
English-Thai: Nontri Dictionary
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือดี (n.) unapprehended thief See also: master thief
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
G2 will now show us how she would apprehend the suspect.จี2จะแสดงให้เราดูว่าเธอจะ เข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยอย่างไร
We'll do everything in our power to apprehend claw.เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุม คลอว์มาให้ได้
We can apprehend him and put him away before he even blows up the boat.But it aIready happened, it wiII keep happening, -and it aIways wiII happen. -Maybe.
Even if you apprehend her, how will you complete the deed?เจ้าจำทำภารกิจนี้ได้แน่รึ
It's imperative we locate and apprehend Taylor.นี่เป็นคำสั่ง เราต้องหาตำแหน่ง และจับตัวเทย์เลอร์ให้ได้
Are you referring to the current operation seeking to apprehend you and your friends?* ที่เธอกลับมาทำงานตามปรกติ * * เพื่อหาคนที่จะทำร้ายเธอและเพื่อนๆหรือ *
We've got a local team on the move to apprehend him.เรามีทีมประจำพื้นที่ พร้อมที่จะจับกุมเขา
So,tell me exactly what happened. We were moving in to apprehend this guy.เอาล่ะ บอกผมฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น พวกเรากำลังบุกเข้ามาจับตัวชายคนนี้
But the FBI has launched a major effort to apprehend him.แต่ fbi ให้ความสำคัญมากในการจับเค้า
For the record your agent disobeyed a direct order of mine, released Luke Dempsey, and then attempted to apprehend the suspect without backup.และก็จำไว้อย่างนะ... . ...เจ้าหน้าที่คุณขัดคำสั่งของคนของฉัน
To prevent the detonation of Captain Diane Burgess and to apprehend Colonel Raymond Gordon.เพื่อป้องกันการระเบิด ของกัปตันไดแอน เบอร์กีส และเพื่อจับกุม ผู้พันเรย์มอนด์ กอร์ดอน
Stand by to apprehend target.เตรียมพร้อม เข้าจับกุมเป้าหมาย

apprehend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ná, ㄋㄚˊ, 拏] apprehend; take
[ná, ㄋㄚˊ, 挐] apprehend; take
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 聆] apprehend; hear; listen
[ná, ㄋㄚˊ, 拿] to hold; to seize; to catch; to apprehend; to take

apprehend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下達上通[かたつじょうつう, katatsujoutsuu] (n,vs,adj-no) (arch) conveying the views of the subordinates to the rulers; rulers apprehending the views of those they govern
召し捕る;召捕る;召し取る;召取る[めしとる, meshitoru] (v5r,vt) (1) to arrest; to apprehend; (2) (召し取る, 召取る only) (arch) to call; to summon
感付く;感づく[かんづく, kanduku] (v5k,vi) (uk) to apprehend; to get an inkling (of something); to smell (danger)
捕われる(P);捕らわれる(P);囚われる[とらわれる, torawareru] (v1,vi) to be captured; to be apprehended; to be seized with; (P)

apprehend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับได้[v. exp.] (jap dāi) EN: arrest ; apprehend ; detain ; net FR: arrêter ; appréhender
จับขัง[v. exp.] (jap khang) EN: apprehend ; arrest ; seize FR: appréhender ; arrêter ; attraper
จับเข้าคุก[v. exp.] (jap khao kh) EN: apprehend FR:
จับกุม[v.] (japkum) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
เข้าใจ[v.] (khaojai) EN: understand ; comprehend ; apprehend ; grasp ; see ; get it (inf.) FR: comprendre ; saisir ; appréhender ; piger (fam.) ; voir
โดนจับกุม[adj.] (dōn japkhum) EN: apprehended FR:
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
เกรง[v.] (krēng) EN: fear ; be afraid of ; be in awe of ; dread FR: craindre ; appréhender
มือดี[n.] (meūdī) EN: unapprehended thief FR:
พรั่น[v.] (phran) EN: be afraid ; be apprehensive ; be timorous FR: avoir peur ; appréhender ; craindre
ถูกจับ[v. exp.] (thūk jap) EN: be arrested ; be caught ; be apprehended ; be seized FR: être arrêté ; être appréhendé
ถูกจับ[adj.] (thūk jap) EN: apprehended ; arrested FR: appréhendé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apprehend
Back to top