ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unafraid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unafraid*, -unafraid-

unafraid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unafraid (adj.) ไม่เกรงกลัว See also: ไม่กลัว Syn. brave, valiant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've lived my life unafraid of taking big steps.ผมเป็นตัวของตัวเอง ไม่กลัวที่จะเดินหน้า.
Warrior, unafraid and willing!Warrior, unafraid and willing!
Let us be unafraid to admit:พวกเราต้องไม่กลัวที่จะยอมรับมัน
So confident of her innate royalty, she is completely unafraid to handle whatever disgusting creature...และเธอยังมีความมั่นใจอย่างธรรมชาติ เธอไม่เคยกลัวอะไรเลยสักนิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่หน้าขยะแขยง
You are bold, unafraid of deathคุณบ้ามาก, ไม่กลัวตาย
#Then I was young and unafraid ## เมื่อฉันยังเยาว์ และไม่กลัวสิ่งใด #
"The foe you gave was strong and brave and unafraid to die."ศัตรูที่ท่านประทานมาให้.. ต่างก็กล้าหาญ.. และไม่กลัวตาย..
* for once unafraid ** ครั้งหนึ่งไม่เคยกลัว *
Fast and efficient, and he is unafraid of a heavy police presence.รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเขาไม่กลัวที่มีตำรวจมากมายอยู่ที่นั่น
"how fierce we were when we were young, when we were unafraid of coming unhinged.""ว่าเราโหดร้ายขนาดไหนตอนที่เราเป็นวัยรุ่น" "เมือเราไม่เกรงกลัวต่อความวิปริตที่กำลังจะมาอีกแล้ว"
I stand here before you now truthfully unafraid.ผมยืนหยัดอยู่เบื้องหน้าทุกท่านได้โดยไม่กลัวอะไร
Think fast Unafraidมีไหวหริบ และ กล้าหาญ

unafraid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary
昂然[áng rán, ㄤˊ ㄖㄢˊ, 昂然] upright and unafraid

unafraid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上鶲[じょうびたき, joubitaki] (n) Daurian redstart (said by Japanese to be stupid because it is unafraid of people and so easy to catch)

unafraid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล้าตัดสินใจ[v. exp.] (klā tatsinj) EN: be unafraid to make a decision ; be decisive FR: assumer sa décision

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unafraid
Back to top