ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confident

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confident*, -confident-

confident ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confident (n.) ความมั่นใจ See also: ที่แน่นอน, ที่เชื่อใจได้ Syn. assured, certain
confidential (adj.) ที่เป็นความลับ
confidentiality (n.) ความลับ See also: ความใน Syn. confidence
confidentially (adv.) อย่างลับๆ See also: อย่างแอบแฝง, อย่างเป็นส่วนตัว, อย่างลึกลับ, อย่างปิดบัง Syn. conspiratorially, privately
confidently (adv.) ด้วยท่าทีสง่างาม See also: ด้วยท่าทีภาคภูมิใจ, ด้วยท่าทีที่มั่นใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
confident(คอน'ฟิเดินทฺ) adj. ซึ่งไว้วางใจ,มั่นใจ,กล้า,กล้าเกินไป. n. คนที่ไว้ใจ,คู่คิด -Conf. confidant
confidential(คอนฟิเดน'เชิล) adj. ลับ,เป็นที่ไว้วางใจ,ซึ่งแสดงว่าเชื่อถือ., See also: confidentiality,confidentialness n., Syn. honest
English-Thai: Nontri Dictionary
confident(adj) แน่ใจ,มั่นใจ,เชื่อใจ,เชื่อมั่น,ไว้ใจ
confidential(adj) ลับ,ไว้วางใจ,เป็นที่เชื่อถือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confidential communicationการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [ดู privileged communication] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confidential communicationsกิจกรรมที่เป็นความลับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มาดมั่น (adj.) confident See also: sure Syn. มั่นใจ
ราชการลับ (n.) confidential affair
เอกสารลับ (n.) confidential documents
มั่นอกมั่นใจ (adv.) confidently See also: positively Syn. มั่นใจ, แน่ใจ
มั่นใจ (adv.) confidently See also: certainly, surely Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ
เชื่อมั่น (adv.) confidently See also: certainly, surely Syn. มั่นอกมั่นใจ, แน่ใจ
ถือดี (v.) be overconfident See also: be proud, be conceited, be arrogant, be self-confident Syn. อวดดี, ทะนงตัว
มั่นอกมั่นใจ (v.) be confident See also: be sure Syn. มั่นใจ, แน่ใจ
มั่นใจ (v.) be confident See also: be full of confidence, be assured of, be certain, believe firmly, be convinced Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ
มั่นใจตัวเอง (adj.) self-confident Syn. มั่นใจในตัวเอง
มั่นใจในตัวเอง (adj.) self-confident
มั่นใจในตัวเอง (adj.) self-confident See also: self-assured Syn. เชื่อมั่นในตัวเอง
อวดดี (adj.) overconfident See also: vain-glorious, arrogant, impudent, impertinent, vain, conceited Syn. ถือดี Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
เชื่อมั่น (v.) be confident See also: be full of confidence, be assured of, be certain, believe firmly, be convinced Syn. มั่นอกมั่นใจ, แน่ใจ
เชื่อมั่นในตัวเอง (adj.) self-confident See also: self-assured Syn. มั่นใจในตัวเอง
เป็นตัวของตัวเอง (adj.) self-confident See also: self-assured Syn. มั่นใจในตัวเอง, เชื่อมั่นในตัวเอง
เหลิง (adj.) overconfident
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you confident that you're worth it?เธอมั่นใจว่าเธอมีคุณค่าคู่ควรอย่างนั้นหรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้
Very well, Manolin. I feel confident today.ได้เป็นอย่างดี แมโนลิน ฉัน รู้สึกมีความมั่นใจในวันนี้
I would be proud and confident to stand on that alone.{\cHFFFFFF}ฉันจะเป็นความภาคภูมิใจและมีความมั่นใจ จะยืนอยู่บนที่อยู่คนเดียว
I am fully confident in your ability to study the phenomenon by yourself.ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ใน ความสามารถของคุณ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วย ตัวเอง
Y...you look very confident but...you must deal with vampires.คุณ.. คุณดู หน่วยก้านดีก็จริงอยู่ แต่ในเมื่อต้อง เผชิญหน้ากับแวมไพร์
Way to get confident is to learn one thing at a time.ทางเดียวที่จะสร้างความมั่นใจก็คือ เรียนไปทีละขั้น.
I am confident that that is what you will do.ผมเชื่อมั่นว่า ว่าเป็นสิ่งที่คุณจะทำอะไร
She's radiant and confident and born to take this chanceเธอช่างแจ่มจรัสและมั่นใจ เกิดมาเพื่อโอกาสนี้
I look at you. I don't see an intelligent, confident man.ชั้นมองเธอ ชั้นมองไม่เห็นความฉลาด และความเชื่อมั่น
Then again, maybe some of you have come to Hogwarts with abilities so formidable that you feel confident enough to not pay attention.แต่ก็อีก พวกเธอบางคนมาที่ฮอกวอตส์ อย่างผู้ครอบครองความสามารถเต็มเปี่ยม สร้างความโด่งดัง กลั่นความรุ่งโรจน์ จนรู้สึกมั่นใจเพียงพอ
I'm confident that I can do anythingฉันทำงานได้ทุกอย่าง อะไรก็ได้
I am confident I can lead the police force sirผมมั่นใจว่าทำหน้าที่ได้ ครับผม

confident ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笃定[dǔ dìng, ㄉㄨˇ ㄉㄧㄥˋ, 笃定 / 篤定] certain; confident (of some outcome); calm and unhurried
理直气壮[lǐ zhí qì zhuàng, ㄌㄧˇ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, 理直气壮 / 理直氣壯] in the right and selfconfident (成语 saw); bold and confident with justice on one's side; to have the courage of one's convictions; just and forceful
[mì, ㄇㄧˋ, 密] secret; confidential; close; thick; dense

confident ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P)
コンフィデンシャル[, konfidensharu] (adj-no) confidential
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] (n) {comp} traffic flow confidentiality
マル秘;丸秘[マルひ(マル秘);まるひ(丸秘), maru hi ( maru hi ); maruhi ( maru hi )] (n,adj-no) (refers to the 秘 in a red circle) confidential; secret; classified
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] (n) {comp} message flow confidentiality
内儀[ないぎ, naigi] (n) one's wife; landlady; something secret or confidential
内緒(P);内証;内所[ないしょ(P);ないしょう(内証), naisho (P); naishou ( nai shou )] (n,adj-no) (1) secrecy; confidentiality; privacy; secret; (2) one's circumstances (esp. fiscal); (3) (ないしょう only) {Buddh} inner realization; personal enlightenment; (4) (内所 only) kitchen; (P)
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
守秘義務[しゅひぎむ, shuhigimu] (n) duty of confidentiality (concerning private matters learned through one's business)
強気[つよき, tsuyoki] (adj-na,adj-no,n) (1) confident; assured; self-assured; firm; strong; cocksure; (2) (See 弱気・よわき・2) bullish (e.g. market); (P)
打ち明け話;打明け話[うちあけばなし, uchiakebanashi] (n) confession; confidential talk; frank talk
楽屋裏[がくやうら, gakuyaura] (n) (1) dressing room; green room; backstage; (2) (See 内情,内幕) inside story; confidential talk; hidden circumstances
楽屋話[がくやばなし, gakuyabanashi] (n) inside story; confidential talk
機密事項[きみつじこう, kimitsujikou] (n) confidential matters
機密性[きみつせい, kimitsusei] (n) confidentiality
機密情報[きみつじょうほう, kimitsujouhou] (n) confidential information
機密文書[きみつぶんしょ, kimitsubunsho] (n) confidential document
自信過剰[じしんかじょう, jishinkajou] (n,adj-na,adj-no) overconfident; presumptuous
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] traffic flow confidentiality
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality
内容機密性[ないようきみつせい, naiyoukimitsusei] content confidentiality
機密性[きみつせい, kimitsusei] confidentiality

confident ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in FR: être confiant ; être convaincu ; être persuadé
มั่น[X] (man) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
มั่นใจ[adj.] (manjai) EN: confident ; certain ; sure ; convinced ; positive FR: confiant ; convaincu
แน่[adj.] (naē) EN: sure ; confident ; certain ; steady; steadfast FR: certain ; sûr
แน่ใจ[v.] (naējai) EN: be sure ; be confident ; be certain ; be convinced FR: être sûr ; être certain ; être convaincu ; être persuadé ; affirmer avec vigueur ; parier que
แน่ใจ[adv.] (naējai) EN: sure ; confident ; certain ; convinced FR: certain ; sûr ; convaincu ; persuadé
ถือใจ[v.] (theūjai) EN: be confident ; be convinced FR: être confiant
ชะล่าใจ[adj.] (chalā jai) EN: overconfident ; careles FR:
เชื่อมั่นในตัวเอง[adj.] (cheūaman na) EN: self-confident FR: confiant en soi
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty FR: se sentir encouragé
เอกสารลับ[n. exp.] (ēkkasān lap) EN: confidential documents ; classified documents FR: document confidentiel [m] ; document secret [m]
เอกสารปกปิด[n. exp.] (ēkkasān pok) EN: concealed documents ; confidential papers FR: document secret [m] ; document confidentiel [m]
แฟ้มลับ[n. exp.] (faēm lap) EN: confidential file FR: dossier confidentiel [m]
เหิมเกริม[adj.] (hoēmkroēm) EN: overbold ; overconfident FR:
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident ; revolt FR: s'enhardir
การรักษาความลับ[n. exp.] (kān raksā k) EN: confidentiality ; privacy ; anonymity FR: anonymat [m]
ความลับ[n.] (khwām lap) EN: secret ; covertness ; clandestineness ; confidentiality FR: secret [m]
ลับ[adj.] (lap) EN: secret ; mysterious ; hidden ; classified ; confidential FR: secret ; caché ; confidentiel ; mystérieux
เหลิง[v. exp.] (loēng) EN: forget oneself ; be overconfident ; be too sure of oneself ; think too much of oneself FR: avoir la grosse tête (fam.) ; avoir une très haute opinion de soi
มั่นใจในตัวเอง[v. exp.] (manjai nai ) EN: be self-confident FR: avoir confiance en soi
มีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป[xp] (mī khwām ch) EN: overconfident FR:
เป็นความลับ[adj.] (pen khwāmla) EN: confidential ; secret ; underground FR: confidentiel
เป็นตัวของตัวเอง[adj.] (pen tūa khø) EN: self-confident ; self-assured FR:
ประมาท[adj.] (pramāt) EN: negligent ; careless ; imprudent ; negligent ; remiss ; overconfident FR: négligent ; sans soin ; inattentif
ราชการลับ[n. exp.] (rātchakān l) EN: confidential affair FR:
ทะนง[adj.] (thanong) EN: proud ; self-confident ; swell with pride ; conceited FR: fier ; dédaigneux
ทะนงตัว[adj.] (thanongtūa) EN: proud of oneself ; self-confident FR: fier de soi ; confiant en soi
ถือเป็นความลับ[v. exp.] (theū pen kh) EN: be treated as confidential ; be treated as secret ; keep secret FR: garder secret
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vainglorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited FR: arrogant ; insolent
ย่าม[v.] (yām) EN: be overconfident FR:
ย่ามใจ[v. exp.] (yām jai) EN: be overconfident FR:

confident ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sicher; selbstsicher; überzeugt; zuversichtlich {adj} | sicherer; selbstsicherer; überzeugter; zuversichtlicher | am sichersten; am selbstsichersten; am überzeugtesten; am zuversichtlichstenconfident | more confident | most confident
überzeugt {adj} (von; dass)confident (of; that)
Beurteilung {f} in Personalaktenconfidential report
Vertrauensmänner {pl}confidential people
Vertrauenssache {f}confidential matter
vertraulich {adj} | vertraulicher | am vertraulichstenconfidential | more confidential | most confidential
Wahlgeheimnis {n}secrecy of the ballot; confidentiality of the ballot
Sicherheit {f} im Auftretenself-confident manner; self-assured manner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confident
Back to top