ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quail*, -quail-

quail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quail (n.) นกขนาดเล็กจำพวก Coturnix
quail (vi.) เสียขวัญ See also: ใจหาย, กลัว, กลัวมาก Syn. tremble
English-Thai: HOPE Dictionary
quail(เควล) n. นกกระทา vi. หมดกำลังใจ,กลัว,หัวหด,หดตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
quail(n) นกคุ่ม,นกกระทา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quail cultureการเลี้ยงนกกระทา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนหยอง (v.) quail See also: make one´s hair stand on end, make one´s flesh creep Syn. กลัว, ขนหัวลุก
ขนหัวลุก (v.) quail See also: make one´s hair stand on end, make one´s flesh creep Syn. กลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Martha was a war widow who lived in Quail Ridge, a town away.มาธาร์ เป็นแม่ม่ายสงคราม เธออาศัยอยู่ที่สันเขาเควล / ไกลจากตัวเมือง
They used to stuff a quail in the goose to grill.พวกเขาใส่นกคุ่มลงไปในห่านเพื่อย่างไฟ
I can just as easily hunt for quail on another ranch as I can here.ฉันไปล่านกกระทาที่ทุ่งอื่นๆ ได้ง่ายพอๆกับที่นี่
Speaking of early, next month's quail season.การพูดของ ต้น ฤดู นกกระทา เดือนถัดไป
And Shaw likes truffled quail eggs.และชอว์ชอบกินไข่ทรัฟเฟิลเควล
We're not hunting quails, are we?เราไม่ได้ตั้งใจมาออกล่าจริงๆใช่ไหม
Hunting for quail.ล่านกกระทา มีคนบอกเราว่าอาจมี...
This is a beautiful ranch. I love hunting for quail.ที่นี่เป็นทุ่งปศุสัตว์ที่สวยงาม ผมชอบล่านกกระทา
And right now, they're more fragile than a pair of quail's eggs.และตอนนี้มันเปราะบางยิ่งไข่ของนกคุ่ม 2 ใบ ซะอีก
Can you believe there used to be a limit on quail?คุณสามารถ เชื่อว่า มีการใช้เป็น ข้อ จำกัด เกี่ยวกับ นกกระทา?
We're flushing, like with quail.เราจะทำเขาตื่น เหมือนไล่นกออกจากรัง

quail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, 鴳] quail
[rú, ㄖㄨˊ, 鴽] quail-like bird
[ān, ㄢ, 鹌 / 鵪] quail
鹌鹑[ān chun, ㄢ ㄔㄨㄣ˙, 鹌鹑 / 鵪鶉] quail
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 鹑 / 鶉] quail
[yàn, ㄧㄢˋ, 鷃] quail-like bird

quail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怯む[ひるむ, hirumu] (v5m,vi) (uk) to falter; to flinch (from); to recoil (from); to quail (at)
田鼠化して鶉となる[でんそかしてうずらとなる, densokashiteuzuratonaru] (exp) (See 七十二候) time when moles transform into quails (second climate of the third month)

quail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยาด[v.] (khayāt) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
คุ่ม[n.] (khum) EN: quail FR: caille [f]
นกคุ่ม[n. exp.] (nok khum) EN: quail FR: caille [f]
นกคุ่มอกดำ[n. exp.] (nok khum ok) EN: Rain Quail ; Black-breasted Quail FR: Caille nattée [f] ; Caille de Coromandel [f]
นกคุ่มสี[n. exp.] (nok khum sī) EN: Blue-breasted Quail ; King Quail ; Chinese Painted Quail, Chun-chi, Asian Blue Quail FR: Caille peinte [f] ; Caille (peinte) de Chine [f] ; Caille naine [f] ; Caille bleue [f]
นกคุ่มญี่ปุ่น[n. exp.] (nok khum Yī) EN: Japanese Quail FR: Caille du Japon [f] ; Caille japonaise [f]
สะทกสะท้าน[v.] (sathoksathā) EN: tremble in fear ; quail ; be frightened ; fear ; be afraid FR: trembler de peur
ย่อท้อ[v.] (yøthø) EN: quail ; discourage FR: perdre courage ; se décourager
ไข่นกกระทา[n. exp.] (khai nok kr) EN: quail's egg FR:
นกคุ่มอืดเล็ก[n. exp.] (nok khum eū) EN: Small Buttonquail ; Little Buttonquail ; Kurrichane Buttonquail ; Common Buttonquail ; Andalusian Hemipode FR: Turnix d’Andalousie [m] ; Turnix mugissant [m] ; Turnix sauvage [m] ; Turnix d'Afrique [m] ; Turnix tachydrome [m] ; Caille bédouine [f]
นกคุ่มอืดใหญ่[n. exp.] (nok khum eū) EN: Yellow-legged Buttonquail FR: Turnix indien [m] ; Turnix à nuque rouge [m] ; Hémipode moucheté [m] ; Turnix moucheté [m]
นกคุ่มอกลาย[n. exp.] (nok khum ok) EN: Barred Buttonquail ; Common Bustard-Quail FR: Turnix combattant [m] ; Hémipode batailleur [m] ; Hémipode outarde [m]
นกคุ่มแท้[n. exp.] (nok khum th) EN: Buttonquail FR:

quail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ajaxflöter {m} [ornith.]Ajax Quail Thrush
Dongaflöter {m} [ornith.]Nullarbor Quail Thrush
Braunwachtel {f} [ornith.]Brown Quail
Buntwachtel {f} [ornith.]Painted Quail
Schopfwachtel {f} [ornith.]California Quail
Capueirawachtel {f} [ornith.]Spot-winged Wood Quail
Kastanienwachtel {f} [ornith.]Chestnut Wood Quail
Rotrückenflöter {m} [ornith.]Chestnut Quail Thrush
Zimtflöter {m} [ornith.]Cinnamon Quail Thrush
Costa-Rica-Taube {f} [ornith.]Costa Rica Quail Dove
Purpurschultertaube {f} [ornith.]Friendly Quail Dove
Gundlachtaube {f} [ornith.]Grey-faced Quail Dove
Harlekinwachtel {f} [ornith.]Harlequin Quail
Helmwachtel {f} [ornith.]Gambel's Quail
Hopftaube {f} [ornith.]Sulawesi Quail Dove
Zwergwachtel {f} [ornith.]Indian Blue Quail
Japanwachtel {f} [ornith.]Japanese Quail
Dschungelwachtel {f} [ornith.]Jungle Bush Quail
Kubataube {f} [ornith.]Blue-headed Quail Dove
Madraswachtel {f} [ornith.]Rock Bush Quail
Marmorwachtel {f} [ornith.]Marbled Wood Quail
Schwarzbrustwachtel {f} [ornith.]Pectoral Quail
Regenwachtel {f} [ornith.]Rain Quail
Bergtaube {f} [ornith.]Ruddy Quail Dove
Saphirtaube {f} [ornith.]Sapphire Quail Dove
Tropfenwachtel {f} [ornith.]Spotted Wood Quail
Sternwachtel {f} [ornith.]Starred Wood Quail
Venezuelawachtel {f} [ornith.]Venezuela Wood Quail
Buntlaufhühnchen {n} [ornith.]Painted Button-Quail
Heuschreckenastrild {m} [ornith.]Locust Quailfinch
Lerchenlaufhühnchen {n} [ornith.]Quail Plover
Riesenlaufhühnchen {n} [ornith.]Spotted Button-Quail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quail
Back to top