ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alarming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alarming*, -alarming-

alarming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alarming (adj.) ซึ่งน่าตกใจ See also: ที่น่าหวาดกลัว Syn. frightening, distressing, startling
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระดก (adv.) alarmingly Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, สะทก
ตื่นตระหนก (adv.) alarmingly Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตระดก, สะทก
สะทก (adv.) alarmingly Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตระดก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even more alarming is the baffling and often bizarre nature of these crimes.ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเป็นงง ... ... และธรรมชาติมักจะแปลกประหลาดของอาชญากรรมเหล่านี้
Merchandise of every size and description from skateboards to stereo systems has been disappearing from store shelves and storage areas at an alarming rate.สินค้าทุกข​​นาดและรายละเอียด ... ... จากสเก็ตบอร์ดกับระบบสเตอริโอ ... ... ได้รับการหายไปจากชั้นวางของร้านค้าและพื้นที่จัดเก็บ ...
But I'm afraid of alarming you. Be assured we are all well.แต่ฉันเกรงว่าฉันต้องบอกเธอ เพื่อให้เธอแน่ใจว่าพวกเรายังดีอยู่
A report of an alarming nature reached me two days ago.ฉันได้รับข่าวที่น่าตื่นตกใจเมื่อสองวันก่อน
As alarming as this may sound, Beebe, I'm feeling rather at home here now.As alarming as this may sound, Beebe, I'm feeling rather at home here now.
A most alarming report has reached me.มีข่าวน่าตกใจ มาถึงฉัน
These are alarming comments made by the doctor.มีความเห็นถึงสัญญาณเตือนจากหมอ
* All alone, in my room, think of you In a rate that's truly alarming ** All alone, in my room, think of you In a rate that's truly alarming *
He had an alarming amount of knowledge about safe houses and witnesses.ดูเหมือนเขาตกใจใหญ่ เกี่ยวกับเซพเฮาส์และพยาน
I mean, an alarming number of people actually stop on the street just to stare at you.ฉันหมายถึง , จำนวนผู้คนที่น่าตกใจ ที่หยุดบนถนน \ แล้วจ้องมาที่คุณ
For a brilliant man, you show an alarming lack of judgment- ปัญหาของผมคือคุณมันดื้อ
When I first developed the amber, the universe was degrading at an alarming rate.ตอนที่ฉัน... คิดค้นผลึกนี้ขึ้นมา จักรวาลได้เสื่อมลงจนถึง จุดแจ้งเตือน

alarming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寒心[かんしん, kanshin] (n,vs) deplorable; alarming
寒心すべき[かんしんすべき, kanshinsubeki] (exp) deplorable; alarming
徒ならぬ;啻ならぬ;只ならぬ[ただならぬ, tadanaranu] (adj-f) (uk) unusual; uncommon; extraordinary; out of the ordinary; incomparable; serious; alarming
由々しい;由由しい[ゆゆしい, yuyushii] (adj-i) grave; serious; alarming
由々しき;由由しき[ゆゆしき, yuyushiki] (adj-f) (See 由々しい) grave; serious; alarming
憂うべき;愁うべき[うれうべき, ureubeki] (exp) deplorable; alarming; grievous; lamentable

alarming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าตกใจ[adj.] (nā tokjai) EN: scary ; dismaying ; appalling ; alarming FR:
น่าวิตก[adj.] (nā witok) EN: worrisome ; alarming ; apprehensive FR:
อย่างน่าใจหาย[adv.] (yāng nā jai) EN: alarmingly ; frighteningly ; dismayingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alarming
Back to top