ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*doubt*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น doubt, -doubt-

*doubt* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beyond reasonable doubt (idm.) ปราศจากข้อสงสัย (สำนวนกฎหมาย) See also: ไม่มีข้อกังขา
beyond the shadow of a doubt (idm.) ไม่ต้องสงสัย
doubt (n.) ความสงสัย See also: ความคลางแคลงใจ, ความไม่แน่ใจ, ความไม่เชื่อถือ Syn. dubiety, qualm, scruple, mistrust Ops. trust, certainty
doubt (vt.) สงสัย See also: ไม่แน่ใจ, คลางแคลงใจ Syn. beware, contest Ops. believe, trust, rely on
doubt of (phrv.) สงสัยในเรื่อง See also: สงสัยเกี่ยวกับ, ไม่แน่ใจในเรื่อง
doubter (n.) ผู้สงสัย Syn. skeptical, questioner Ops. believer
doubter (n.) ผู้สงสัย Syn. skeptic, questioner Ops. believer
doubtful (adj.) สงสัย See also: เคลือบแคลงใจ Syn. dubious, indefinite Ops. definite, certain
doubtfully (adv.) อย่างสงสัย See also: อย่างไม่แน่ใจ, อย่างคลางแคลงใจ Syn. dubiously
doubtfulness (n.) ความสงสัย
doubting (adj.) น่าสงสัย See also: น่าคลางแคลงใจ
doubting Thomas (idm.) คนที่ไม่เชื่อสิ่งใดหากปราศจากข้อพิสูจน์ / หลักฐาน
doubtless (adv.) อย่างไม่มีข้อสงสัย See also: อย่างแน่นอน Syn. undoubtedly, surely
doubtlessly (adv.) แน่นอน (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัย Syn. certainly
doubtlessly (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างมั่นใจ, อย่างแน่วแน่ Syn. certainly, definitely
get the benefit of the doubt (idm.) เอาชนะ See also: มีชัยต่อ, ทำให้พ่ายแพ้
in doubt (adj.) สงสัย See also: ไม่แน่ใจ Syn. doubtful, questionable Ops. definite, certain
no doubt (idm.) แน่นอน See also: ไม่ต้องสงสัย
redoubtable (adj.) ซึ่งน่ากลัว Syn. fearful, frightful
undoubted (adj.) ไม่น่าสงสัย See also: แน่นอน, แท้จริง, ไม่สงสัย, ไม่เคลือบแคลง Syn. sure, undisputed
undoubtedly (adv.) อย่างไม่น่าสงสัย Syn. assuredly, surely
English-Thai: HOPE Dictionary
doubt(เดาทฺ) {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความกลัว. vt. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่ไว้วางใจ,กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ,มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
undoubting(อัน'เดา'ทิง) adj. ไม่น่าสงสัย,แน่นอน,แท้จริง,, See also: undoubtingly adv.
doubtless(เดาทฺ'ลิส) adv. อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. positively
redoubtable(รีเดา'ทะเบิล) adj. น่าหวาดกลัว,มีชื่อเสียง,เด่น, Syn. formidable
English-Thai: Nontri Dictionary
doubt(n) ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความสนเท่ห์,ความคลางแคลงใจ,ความข้องใจ
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
doubtless(adv) อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างแน่นอน
redoubtable(adj) แข็งแรง,น่ากลัว,น่าเกรงขาม,กล้าหาญ,มีชื่อเสียง,เด่น
undoubted(adj) ไม่เป็นที่สงสัย,ไม่มีปัญหา,แน่นอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
doubt, benefit ofประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doubtสงสัย,ความสงสัยไม่แน่ใจ [การแพทย์]
Doubtful accountsหนี้สงสัยจะสูญ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กริ่ง (v.) be doubtful See also: be suspicious, suspect Syn. กริ่งใจ, นึกแคลง, นึกระแวง, นึกสงสัย
กังขา (v.) doubt See also: suspect, wonder Syn. สงสัย
กินแหนง (v.) doubt See also: suspect, distrust, mistrust Syn. กินแหนงแคลงใจ, แคลงใจ, สงสัย
กินใน (v.) doubt See also: distrust, mistrust, suspect Syn. กินใจ, แคลงใจ, แหนงใจ
ข้อกังขา (n.) doubt See also: suspicion, question Syn. ข้อสงสัย
ข้อสงสัย (n.) doubt See also: suspicion Syn. ปัญหา, คำถาม
คลางแคลงใจ (v.) doubt See also: suspect, unsure Syn. แคลงใจ, คลางแคลง, ระแวง, สงสัย Ops. แน่ใจ, วางใจ
ความกังขา (n.) doubtfulness See also: suspicion Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความฉงน, ความสนเท่ห์
ความกังขา (n.) doubt See also: suspicion Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความสนเท่ห์, ศังกา
ความกังขา (n.) doubt See also: suspicion Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความสนเท่ห์, ศงกา
ความกังขา (n.) doubt See also: suspicion Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความสนเท่ห์
ความกังขา (n.) doubtfulness See also: mistrust, suspicion, uncertainty Syn. ความสงสัย, ความแคลงใจ, ความสนเท่ห์
ความกังขา (n.) doubtfulness See also: questionableness Syn. ความข้องใจ
ความข้องใจ (n.) doubtfulness See also: mistrust, suspicion, uncertainty Syn. ความสงสัย, ความแคลงใจ, ความสนเท่ห์, ความกังขา
ความฉงน (n.) doubtfulness See also: suspicion Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความกังขา, ความสนเท่ห์
ความฉงน (n.) doubt See also: suspect, puzzle, perplexity, bewilderment, scepticism Syn. ความสงสัย, ความสนเท่ห์
ความฉงนสนเท่ห์ (n.) doubt See also: suspect, puzzle, perplexity, bewilderment, scepticism Syn. ความฉงน, ความสงสัย, ความสนเท่ห์
ความสงสัย (n.) doubtfulness See also: questionableness Syn. ความข้องใจ, ความกังขา
ความสงสัยเคลือบแคลง (n.) doubtfulness See also: unclearness, ambiguity Syn. ความคลุมเครือ, ความสงสัย Ops. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, ความกระจ่าง
ความสนเท่ห์ (n.) doubtfulness See also: suspicion Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความฉงน, ความกังขา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No doubt, that why your tea tastes so goodไม่ต้องสงสัยเลย นั่นแหล่ะที่ทำให้ชาของคุณมีรสดี
I doubt thatฉันก็ว่าอย่างนั้นแหล่ะ
She was doubtful about whether to go or notเธอสงสัยว่าไปหรือไม่ไปดี
I doubt whether I should believe himฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรจะเชื่อเขาดีไหม
There is no doubt about thatไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนั้น
No doubt he liked to do soไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาชอบทำอย่างนั้น
I'm starting to doubt your resolve!ฉันกำลังสงสัยถึงวิธีแก้ปัญหาของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He says no doubt you've heard about Osterlich.เขาว่า ไม่ต้องสงสัยในสิ่งที่ได้ยินมา เกี่ยวกับ ออสตินลิค
Tabb, the boat builder, will undoubtedly come to some such conclusion.ใช่ เเต่ แท็บบ์ช่างต่อเรือ คงหาข้อสรุปให้เราได้แน่
It must have been about two years ago now. Of course, there was no doubt about it.คงผ่านมาได้ซัก 2 ปีเเล้ว ไม่ต้องสงสัยเลย
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด
If there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty.หากมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เหมาะสมแล้วคุณจะต้องอยู่ในจิตสำนึกที่ดี พบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด
He's guilty for sure. Not a doubt in the whole world.เขามีความผิดแน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในโลกทั้ง
There's enough doubt to wonder if he was there at all at the time of the killing.มีข้อสงสัยมากพอที่จะสงสัยว่าเ​​ขาอยู่ที่นั่นในทุกช่วงเวลาของการฆ่า
I don't have to defend my decision to you. There is a reasonable doubt in my mind.ฉันไม่ได้มีที่จะปกป้องการตัดสินใจของฉันกับคุณ มีเหตุอันควรสงสัยในใจของฉันคือ
War is without doubt the noblest of games.สงครามโดยไม่ต้องสงสัยสูงส่ง ของเกม ปลีกย่อยฉันคิดว่าการลงโทษ ของปืนคาบศิลา
Should you have any doubts, problems, do not hesitate to come to me.คุณควรจะมีข้อสงสัยใด ๆ ปัญหา อย่าลังเลที่จะมาให้ฉัน
Its usage undoubtedly on the increase.การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ต้อง สงสัย

*doubt* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 恛] disordered; indistinct doubtful; blurred
[nǐ, ㄋㄧˇ, 儗] doubtful; suspicious; variant of 拟; to emulate; to imitate
功到自然成[gōng dào zì rán chéng, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄔㄥˊ, 功到自然成] effort will undoubtedly lead to success (成语 saw)
疑冰[yí bīng, ㄧˊ ㄅㄧㄥ, 疑冰] ignorant; doubt stemming from ignorance; (a summer insect has no word for ice, Zhuangzi 莊子|庄子)
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)
无疑[wú yí, ˊ ㄧˊ, 无疑 / 無疑] no doubt; undoubtedly
疑团[yí tuán, ㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 疑团 / 疑團] suspicion; doubts and suspicions; a chain of suspicions
消释[xiāo shì, ㄒㄧㄠ ㄕˋ, 消释 / 消釋] to dispel (doubts); to clear up (misunderstanding)
[gù, ㄍㄨˋ, 固] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly
毫无疑问[háo wú yí wèn, ㄏㄠˊ ˊ ㄧˊ ㄨㄣˋ, 毫无疑问 / 毫無疑問] certainty; without a doubt
疑念[yí niàn, ㄧˊ ㄋㄧㄢˋ, 疑念] doubt
置疑[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, 置疑] doubt
半信半疑[bàn xìn bàn yí, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄅㄢˋ ㄧˊ, 半信半疑] half-believe, half-doubt
疑虑[yí lǜ, ㄧˊ ㄌㄩˋ, 疑虑 / 疑慮] hesitation; misgivings; doubt
明明[míng míng, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄧㄥˊ, 明明] obviously; plainly; undoubtedly
当然[dāng rán, ㄉㄤ ㄖㄢˊ, 当然 / 當然] only natural; as it should be; certainly; of course; without doubt
斩钉截铁[zhǎn dīng jié tiě, ㄓㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄧㄝˇ, 斩钉截铁 / 斬釘截鐵] to chop the nail and slice iron(成语 saw);resolute and decisive; unhesitating; definitely; without any doubt
狐疑[hú yí, ㄏㄨˊ ㄧˊ, 狐疑] suspicious; in doubt
未定[wèi dìng, ㄨㄟˋ ㄉㄧㄥˋ, 未定] undecided; indeterminate; still in doubt

*doubt* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェディングブルー[, uedeinguburu-] (n) (See マリッジブルー) pre-nuptial doubts (wasei
エンゲージブルー[, enge-jiburu-] (n) engagement doubts (wasei
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P)
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P)
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt
ダウト[, dauto] (n) doubt
てっきり[, tekkiri] (adv) surely; certainly; beyond doubt; (P)
どうかと思う[どうかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of
に違いない[にちがいない, nichigainai] (exp) I am sure; no doubt that; must; must have (done)
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ...
信疑[しんぎ, shingi] (n) belief or doubt; truth or error; authenticity
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n,adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
危ぶむ[あやぶむ, ayabumu] (v5m) to fear; to have misgivings; to be doubtful; to mistrust; (P)
合理的疑いを越えて[ごうりてきうたがいをこえて, gouritekiutagaiwokoete] (exp) beyond reasonable doubt
[さぞ, sazo] (adv) (uk) (See 嘸かし,嘸や) I am sure; certainly; no doubt; (P)
四十不惑[しじゅうふわく, shijuufuwaku] (exp) At forty, one has no doubts. (Confucius)
小首を傾げる;小首をかしげる[こくびをかしげる, kokubiwokashigeru] (exp,v1) to bend one's head slightly to one side; to look slightly doubtful
差し挟む;挟む;差し挾む[さしはさむ, sashihasamu] (v5m,vt) (1) to insert; (2) to interrupt; to slip in a word; (3) to harbor (e.g. doubts); to harbour; to entertain (e.g. a theory)
微妙[みみょう, mimyou] (adj-na,n) (1) delicate; subtle; sensitive; (2) difficult; delicate (situation); complicated; (3) doubtful; questionable; dicey; (P)
念晴らし;念晴し[ねんばらし, nenbarashi] (n) clearing one's heart of doubts; reassuring oneself
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P)
怪しげ[あやしげ, ayashige] (adj-na,n) questionable; doubtful; suspicious
惑う[まどう, madou] (v5u,vi) to be puzzled; to be perplexed; to have doubts; to feel lost; to be at sea
愈々(P);愈愈;愈[いよいよ, iyoiyo] (adv) (1) (uk) more and more; all the more; increasingly; (2) at last; finally; beyond doubt; (3) (at the) last moment; worst possible time; (P)
懐疑[かいぎ, kaigi] (n,vs) doubt; skepticism; scepticism; disbelief; (P)
懐疑心[かいぎしん, kaigishin] (n) skepticism; scepticism; doubt
明明白白;明々白々[めいめいはくはく(uK), meimeihakuhaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to,n,adj-no) clearly evident; quite obvious; as clear as day; beyond any doubt; strikingly apparent
正しく[まさしく, masashiku] (adv) surely; no doubt; evidently
氷釈[ひょうしゃく, hyoushaku] (n,vs) melting like ice; dispelling doubts
然う[そう, sou] (adv) (1) (uk) (See ああ,斯う,如何・どう) in that way (concerning the actions of the listener or concerning the ideas expressed or understood by the listener; with a neg. sentence, implies that something isn't as much as one might think); thus; such; (int) (2) so (used to express agreement with something said); (3) so? (used to express some doubt with something said); (P)
狐疑逡巡[こぎしゅんじゅん, kogishunjun] (exp) being in doubt and unable to decide; hesitation and indecision
[ぎ, gi] (n) doubt; distrust; suspicion (of)
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P)
疑いを晴らす[うたがいをはらす, utagaiwoharasu] (exp,v5s) to dispel doubts
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious
疑う[うたがう, utagau] (v5u,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect; (P)
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust
疑る[うたぐる, utaguru] (v5r,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect

*doubt* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงน[X] (cha-gnon) EN: be in doubt ; be uncertain FR: douter
ฉงาย[v.] (cha-ngāi) EN: doubt FR:
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉงน[adj.] (cha-ngon) EN: puzzled ; sceptical ; dubious ; doubtful FR: sceptique
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī ) EN: undoubtedly FR: indubitablement ; incontestablement
เอะใจ[v.] (ejai) EN: suspect ; doubt FR:
แก้ฉงน[v. exp.] (kaē cha-ngo) EN: dispel sb's doubts ; remove sb's doubts FR: dissiper le doute
แก้ข้อข้องใจ[v. exp.] (kaē khø khǿ) EN: dispel sb's doubt FR:
แก้สงสัย[v. exp.] (kaē songsai) EN: dispel doubts FR:
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
กังขา[n.] (kangkhā) EN: doubt ; uncertainty ; skepticism FR: doute [m]
กังขา[v.] (kangkhā) EN: be suspicious ; doubt ; wonder FR: douter
ไขข้อข้องใจ[v. exp.] (khai khø kh) EN: remove doubts FR:
ขจัดความสงสัย[v. exp.] (khajat khwā) EN: dispel doubt FR:
ค้างคาใจ[v. exp.] (khāng khā j) EN: doubt ; be doubtful FR:
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ[n. exp.] (khā pheūa n) EN: allowance for doubtful accounts FR:
ขี้ระแวง[adj.] (khī rawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful FR: soupçonneux ; suspicieux
ขี้สงสัย[adj.] (khī songsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
แคลง[v.] (khlaēng) EN: doubt ; be suspicious ; suspect FR: douter ; être suspicieux
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain FR: douter ; soupçonner ; suspecter
แคลงใจ[adj.] (khlaēngjai) EN: suspicious ; doubtful FR:
แคลงคลาง[adj.] (khlaēngkhlā) EN: doubtful ; suspicious ; suspecting FR:
คลางแคลง[v.] (khlāngkhlaē) EN: suspect ; doubt ; have doubts ; be suspicious FR: suspecter
คลางแคลง[adj.] (khlāngkhlaē) EN: doubtful ; suspicious ; suspecting FR:
คลางแคลงใจ[v.] (khlāngkhlaē) EN: doubt FR:
เคลือบแคลง[adj.] (khleūapkhla) EN: doubtful ; dubious ; suspicious ; sceptical FR:
ข้อกังขา[n.] (khøkangkhā) EN: doubt ; suspicion ; question FR: doute [m] ; suspicion [f]
ข้องใจ[v.] (khǿngjai) EN: doubt ; be in doubt ; question ; suspect ; be bothered (by sth) FR:
ข้องใจว่า...[v. exp.] (khǿngjai wā) EN: doubt if … FR:
ข้อสงสัย[n.] (khøsongsai) EN: doubt ; suspicion FR: doute [m] ; suspicion [f] ; question [f]
ข้อสงสัยอันมีเหตุผล[n. exp.] (khøsongsai ) EN: reasonable doubt FR:
ความแคลงใจ[n. exp.] (khwām khlaē) EN: doubts ; doubtfulness FR:
ความเคลือบแคลง[n.] (khwām khleū) EN: doubtfulness ; skepticism FR: soupçon [m]
ความระแวง[n.] (khwām rawaē) EN: suspicion ; mistrust ; doubt FR: soupçon [m] ; suspicion [f]
ความสงสัย[n.] (khwām songs) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion ; scepticism FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
กินใจ[adj.] (kinjai) EN: distrusting ; suspicious ; doubtful FR:
กินแหนง[v.] (kinnaēng) EN: be on the outs ; have something between ; doubt ; suspect ; distrust ; mistrust FR:
กินแหนงแคลงใจ[v. exp.] (kinnaēng kh) EN: doubt FR: être sur ses gardes
กินใน[v.] (kinnai) EN: suspect ; be suspicious ; doubt FR: être soupçonneux

*doubt* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fraglich; zweifelhaft {adj} | fraglicher; zweifelhafter | am fraglichsten; am zweifelhaftestendoubtful | more doubtful | most doubtful
zweifelnd {adj} | zweifelnder | am zweifelndstendoubting | more doubting | most doubting
zweifellos {adj} | zweifelloser | am zweifellosestendoubtless | more doubtless | most doubtless
zweifelsfrei {adj}free of doubt; absolutely certain; doubtless
schuldig; schuldbewusst {adj} | schuldiger | am schuldigsten | hinreichend schuldig [jur.]guilty | guiltier | guiltiest | guilty beyond (all) reasonable doubt
Wertberichtigung {f} [fin.] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts
Gewissenszweifel {m}moral doubts
Neuheitsbedenken {n}doubt about novelty
unzweifelhaft {adv}undoubtedly
zweifellos; fraglos; unweigerlich {adv}undoubtedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *doubt*
Back to top