ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trust

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trust*, -trust-

trust ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trust (n.) ความเชื่อใจ See also: ความไว้วางใจ, ความไว้เนื้อเชื่อใจ
trust (n.) สินเชื่อ
trust (n.) ระบบผูกขาดทางการค้า See also: สหกรณ์บริษัท, การรวมตัวกันของบริษัท
trust (vi.) วางใจ See also: เชื่อใจ, ไว้วางใจ
trust (vt.) วางใจ See also: เชื่อใจ
trust (vt.) คาดหวัง See also: ต้องการ, หวัง
trust (vt.) เชื่อเครดิต See also: ซื้อโดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินภายหลัง, ซื้อเชื่อ
trust company (n.) ทรัสต์ (ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์)
trust fund (n.) เงินที่ทรัสต์นำไปลงทุน
trust territory (n.) เขตแดนในความดูแล
trust to (phrv.) มอบให ้(ด้วยความไว้ใจหรือความศรัทธา) Syn. intrust to
trust with (phrv.) มอบความไว้วางใจให้ด้วย Syn. intrust with
trustee (n.) ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล
trusteeship (n.) หน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
trustful (adj.) ซึ่งไว้วางใจ
trustfulness (n.) ความไว้วางใจ
trustily (adv.) อย่างไว้วางใจ
trustiness (n.) ความไว้วางใจ
trusting (adj.) ที่เชื่อถือได้
trustworthiness (n.) ความคู่ควรแก่การไว้วางใจ
trustworthy (adj.) น่าไว้วางใจ
trusty (adj.) เชื่อถือได้
trusty (n.) คนที่เชื่อถือได้
trusty (n.) นักโทษที่ได้รับความไว้วางใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
trust(ทรัสทฺ) n. ความเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,ความมั่นใจ,ความหวัง,สิ่งที่ไว้ใจได้,บุคคลที่ไว้ใจได้,บริษัทใหญ่ที่รวมบริษัทเล็ก ๆ เข้าไว้,ความรับผิดชอบ,การฝากฝัง,ความพิทักษ์,ความอุปถัมภ์,การปกครอง,สินเชื่อ, -Phr. (in trust อยู่ในความพิทักษ์ของคนอื่น) adj. เกี่ยวกับสินเชื่อ
trust companyn. บริษัททรัสต์ (มีหน้าที่จัดการมรดกของผู้เยาว์ซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของลูกค้าหรือบางที่ประกอบธุรกิจการธนาคารด้วย)
trust deedn. หนังสือเชื่อใจ,หนังสือมอบหมาย
trust fundn. เงินที่มอบหมายให้ดูแล,เงินที่อยู่ในความพิทักษ์
trust moneyn. เงินที่มอบหมายให้ดูแล,เงินที่อยู่ในความพิทักษ์
trustee(ทรัล'ที) n. ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล (ทรัพย์สินหรือกิจการหรือมรดก) ,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน,กรรมการบริษัททรัสต์ (board of trustees) . vt. มอบหมายให้จัดการ,ตั้งให้เป็นผู้จัดการ (ทรัพย์สินหรือมรดกหรือกิจการ)
trusteeship(ทรัส'ทีชิพ) n. ตำแหน่ง หน้าที่และการดูแลของผู้พิทักษ์,ดินแดนในอารักขา,ดินแดนในอาณัติ
trustful(ทรัสทฺ'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยความไว้วางใจ,เชื่อใจผู้อื่น., See also: trustfully adv. trustfulness n., Syn. trusting
trusting(ทรัส'ทิง) adj. ไว้วางใจ,เชื่อใจ, See also: trustingly adv. trustingness n., Syn. credulous
trustworthy(ทรัสทฺ'เวิร์ทธี) adj. น่าไว้วางใจ,เชื่อถือได้., See also: trustworthiness n.
trusty(ทรัส'ที) adj. น่าไว้วางใจ,เชื่อถือได n. บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจ,ผู้ที่น่าเชื่อถือ., See also: trustily adv. trustiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
trust(n) การดูแลกิจการของผู้อื่น,การพิทักษ์,การปกครอง
trustee(n) ผู้ดูแล,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน
trustful(adj) ไว้ใจได้,เชื่อใจ
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้
trusty(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trust๑. ความไว้วางใจ, ความเชื่อถือ๒. การรวมกันผูกขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trust deedหนังสือก่อตั้งทรัสต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trust territoryดินแดนในภาวะทรัสตี (ของสหประชาชาติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trusteeทรัสตี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trusteeshipภาวะทรัสตี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trustworthyความไว้ใจได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trustการจัดการทรัพย์สินของผู้อื่น [เศรษฐศาสตร์]
Trust companyบริษัททรัสต์ [เศรษฐศาสตร์]
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเชื่อถือ (n.) trust See also: faith, credit, reliance Syn. ความนับถือ, ความศรัทธา
วางใจ (v.) trust See also: believe in, confide, have confidence in, rely, entrust, credit, rely, be convinced Syn. ไว้ใจ, เชื่อใจ Ops. ระแวง, แคลงใจ
วางใจได้ (v.) trust See also: believe in, have confidence in, have faith in, rely on, count on, bank on Syn. ไว้ใจได้
เชื่อถือ (v.) trust See also: have faith in, rely on, confide in, respect, admire, look up to Syn. ไว้ใจ, ยอมรับ, นับถือ, วางใจ, ศรัทธา Ops. ปฏิเสธ
เชื่อใจ (v.) trust See also: believe in, confide, have confidence in Syn. ไว้ใจ, วางใจ Ops. ระแวง, แคลงใจ
เชื่อใจได้ (v.) trust See also: believe in, have confidence in, have faith in, rely on, count on, bank on Syn. ไว้ใจได้, วางใจได้
ไว้วางใจ (v.) trust See also: confide (in), have confidence in Syn. ไว้ใจ, เชื่อใจ, วางใจ, ไว้เนื้อเชื่อใจ
ไว้เนื้อเชื่อใจ (v.) trust See also: confide in, have confidence in Syn. เชื่อใจ, วางใจ, ไว้วางใจ, ไว้ใจ
ไว้ใจได้ (v.) trust See also: rely on, count on, depend on, bank on Syn. เชื่อใจได้
ยึดเหนี่ยว (v.) trust (in) See also: count on, repose one´s trust in
ยึดเหนี่ยว (v.) trust (in) See also: count on, repose one´s trust in
ทรัสต์ (n.) trust company See also: finance company Syn. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (n.) trust company See also: finance company
ตายใจ (v.) trust completely See also: have implicit faith, believe implicitly, have absolute confidence, be deeply convinced, firmly believe Syn. หลงเชื่อ, วางใจ
สนิทใจ (adv.) trustfully See also: credibly Syn. วางใจ Ops. คลางแคลงใจ, ตะขิดตะขวงใจ
คู่ใจ (adj.) trusting See also: believable, reliant, confidential Ops. คู่อริ, คู่ต่อสู้, คู่ศัตรู, ปริปักษ์
ความวางใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความไว้ใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ Ops. ความระแวง
ความเชื่อใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความไว้ใจ, ความวางใจ, ความเชื่อมั่น Ops. ความระแวง
ความไว้วางใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความไว้ใจ, ความวางใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ Ops. ความระแวง
ความไว้ใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความวางใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ Ops. ความระแวง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I trust nothing is wrongฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรผิด
You're certain we can trust this manคุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
Just trust meแค่ไว้ใจฉัน ทำตามการนำของฉัน
Don't you trust me?คุณไม่ไว้ใจฉันหรือ?
I want us to trust each otherฉันต้องการให้พวกเราเชื่อใจกันและกัน
You don't trust meคุณไม่เชื่อฉัน ฉันก็คงจะอยู่ที่นี่และจมอยู่กับความผิดหวัง
I cannot trust them anymoreฉันไม่สามารถไว้วางใจพวกเขาได้อีกต่อไป
Trust meไว้ใจฉัน
Trust you? I barely know youไว้ใจคุณนะหรือ? ฉันแทบไม่รู้จักคุณเลย
Trust no oneอย่าไว้ใจใคร
I couldn't help trusting himช่วยไม่ได้ที่ฉันไว้ใจเขา
He entrusted this to me!เขามอบหมายความรับผิดชอบนี้ให้กับฉัน
I really appreciate, you're trusting me so muchฉันซาบซึ้งจริงๆ ที่คุณเชื่อใจฉันอย่างมาก
I want you to gain their trustฉันอยากให้คุณได้รับความไว้วางใจจากพวกเขา
I will entrust it to youฉันจะวางใจมอบมันให้กับเธอ
Do you think that information can be trusted?คุณคิดว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think you can appreciate that a good reporter... has to win the confidence and trust of people... if he's to write anything perceptive about them.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าคุณสามารถชื่นชม ที่เป็นนักข่าวที่ดี ... {\cHFFFFFF}มีที่จะชนะความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของผู้คน ... {\cHFFFFFF}ถ้าเขาจะเขียนอะไร เข้าใจเกี่ยวกับพวกเขา
The people up there don't even trust their own neighbor anymore.{\cHFFFFFF}The people up there don't even trust their own neighbor anymore.
I understand that you don't trust me, but you can trust your own people.{\cHFFFFFF}ผมเข้าใจว่าคุณ don't trust me, {\cHFFFFFF}but you can trust your own people.
They trust me. I should have been in vivisection.ฉันควรจะได้รับในการศัลยกรรม
How do you know we can trust her?คุณจะรู้ว่าเราสามารถไว้วางใจเธอ? เธอมีนิ้วมือข?
You thought I'd trust you?นายคิดว่าฉันไว้ใจนายได้หรอ
I trust this simple ceremony convinced you of our peaceable intentions.เชื่อว่าพิธีกรรมของเรา ทําให้คุณรู้ว่าเรารักสันติ
Oh, yeah, but you can never put too much trust in wolfhounds.โอ, ใช่, ไว้ใจหมาไม่ได้หรอก บ้าบอ.
We trust you found the settlement satisfactory.เราไว้ใจว่าคุณจะหาพบ การจัดการได้รับความพอใจหรือไม่
Get those hounds away from me, Orval! I don't trust those bastards!ไห้สุนัขออกไปจากผม โอวัล ผมไม่ไว้วางใจเหล่านั้น
Tell you what, why don't you just trust in the Lord ?And nowo's gone. And so are the choppers. We're completely cut off.
I know that trust doesn't come easy with what's going on.ตอนนี้ฉันรู้ว่าความไว้วางใจ ไม่ได้ มาง่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้น

trust ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国国际信托投资公司[Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨㄛ ㄊㄡˊ ㄗ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国国际信托投资公司 / 中國國際信托投資公司] CITIC; Chinese International Trust and Investment Company
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, 推心置腹] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity
反垄断[fǎn lǒng duàn, ㄈㄢˇ ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, 反垄断 / 反壟斷] anti-trust legislation; anti-monopoly
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 受任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 授任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
受权[shòu quán, ㄕㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, 受权 / 受權] authorized; entrusted (with authority)
证卷[zhèng juàn, ㄓㄥˋ ㄐㄩㄢˋ, 证卷 / 證卷] a bond (banking); a share certificate; a unit trust
不信用[bù xìn yòng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, 不信用] distrust
交托[jiāo tuō, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄛ, 交托] entrust
受托[shòu tuō, ㄕㄡˋ ㄊㄨㄛ, 受托 / 受託] entrusted
委托[wěi tuō, ㄨㄟˇ ㄊㄨㄛ, 委托 / 委託] entrust; trust
托付[tuō fù, ㄊㄨㄛ ㄈㄨˋ, 托付] entrust
[jì, ㄐㄧˋ, 寄] lodge at; to mail; to send; to entrust; to depend
运筹帷幄[yùn chóu wéi wò, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄨㄟˊ ㄨㄛˋ, 运筹帷幄] lit. to devise battle plan in a tent (成语 saw); fig. planning strategies; cf Liu Bang 劉邦|刘邦 in his tent trusts his general a thousand miles away to make better decisions
不信任[bù xìn rèn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, 不信任] mistrust
互信[hù xìn, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄣˋ, 互信] mutual trust
信誉[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ, 信誉 / 信譽] prestige; distinction; reputation; trust
威信[wēi xìn, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ, 威信] prestige; reputation; trust; credit with the people
智囊机构[zhì náng jī gòu, ㄓˋ ㄋㄤˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 智囊机构 / 智囊機構] thinktank; brains trust
信任[xìn rèn, ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, 信任] trust; have confidence in
信得过[xìn de guò, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ, 信得过 / 信得過] trustworthy; reliable
信靠[xìn kào, ㄒㄧㄣˋ ㄎㄠˋ, 信靠] trust
值得信赖[zhí de xìn lài, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄞˋ, 值得信赖 / 值得信賴] trustworthy
受托人[shòu tuō rén, ㄕㄡˋ ㄊㄨㄛ ㄖㄣˊ, 受托人 / 受託人] trustee
受托者[shòu tuō zhě, ㄕㄡˋ ㄊㄨㄛ ㄓㄜˇ, 受托者 / 受託者] trustee
可信[kě xìn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ, 可信] trustworthy
可信任[kě xìn rèn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, 可信任] trusty
委托人[wěi tuō rén, ㄨㄟˇ ㄊㄨㄛ ㄖㄣˊ, 委托人] trustor
[fú, ㄈㄨˊ, 孚] trust
托管[tuō guǎn, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄢˇ, 托管] trusteeship; to trust
把稳[bǎ wěn, ㄅㄚˇ ㄨㄣˇ, 把稳 / 把穩] trustworthy; dependable

trust ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスリートトラスト[, asuri-totorasuto] (n) athlete trust
オープン投信[オープンとうしん, o-pun toushin] (n) open investment trust
シビックトラスト[, shibikkutorasuto] (n) civic trust
スポット投信[スポットとうしん, supotto toushin] (n) spot investment trust
ブレーントラスト[, bure-ntorasuto] (n) brain trust
ユニット型投資信託[ユニットがたとうししんたく, yunitto gatatoushishintaku] (n) unit-type investment trust
信じる[しんじる, shinjiru] (v1,vt) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
信ずる[しんずる, shinzuru] (vz,vt) (See 信じる) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
信託業務[しんたくぎょうむ, shintakugyoumu] (n) trust business; trust operations; fiduciary work
信頼回復[しんらいかいふく, shinraikaifuku] (n) recovering of trust; winning back of trust
指定単[していたん, shiteitan] (n) (from 単独運用指定金銭信託) designated money trust
新連邦評価基準[しんれんぽうひょうかきじゅん, shinrenpouhyoukakijun] (n) {comp} FTSC; Federal Trust Criteria
特別背任[とくべつはいにん, tokubetsuhainin] (n) aggravated breach of trust
背任[はいにん, hainin] (n,vs) breach of trust (law); (P)
背任罪[はいにんざい, haininzai] (n) breach of trust
遺言信託[ゆいごんしんたく, yuigonshintaku] (n) testamentary trust
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
一任[いちにん, ichinin] (n,vs) entrusting; (P)
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P)
不信用[ふしんよう, fushinyou] (n) distrust; discredit
五摂家[ごせっけ, gosekke] (n) (See 摂関) the five regent houses; five families of the Fujiwara clan (Konoe, Kujo, Nijo, Ichijo, and Takatsukasa) entrusted as imperial regents and advisors starting in the Kamakura period
任す[まかす, makasu] (v5s,vt) to entrust; to leave to a person; (P)
任せる(P);委せる(oK)[まかせる, makaseru] (v1,vt) (1) to entrust (e.g. a task) to another; to leave to; (2) (See 想像に任せる) to passively leave to someone else's facilities; (3) (See 成り行きに任せる) to leave to take its natural course; (4) to continue (something) in a natural fashion (without particular aim); (5) (See 力任せ) to rely fully on one's (full strength, great ability, long time taken) to get something done; (P)
伝;伝手[つて, tsute] (n) intermediary; influence; good offices; connections; someone to trust; go-between; pull
依頼[いらい, irai] (n,vs) (1) request; commission; dispatch; despatch; (2) dependence; trust; (P)
保管人[ほかんにん, hokannin] (n) custodian; trustee
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P)
信任[しんにん, shinnin] (n,vs) trust; confidence; credence; (P)
信憑[しんぴょう, shinpyou] (n,vs) trust; credit; credence
信頼関係[しんらいかんけい, shinraikankei] (n) relationship of mutual trust; fiduciary relation
全権を委ねる[ぜんけんをゆだねる, zenkenwoyudaneru] (exp,v1) to entrust (a person) with power of attorney (to do something for one)
医者に掛ける;医者にかける[いしゃにかける, ishanikakeru] (exp,v1) (See 医者に掛かる) to entrust to a doctor (for treatment)
危ぶむ[あやぶむ, ayabumu] (v5m) to fear; to have misgivings; to be doubtful; to mistrust; (P)
反トラスト法[はんトラストほう, han torasuto hou] (n) antitrust law
受嘱[じゅしょく, jushoku] (n,vs) being entrusted with; being delegated with
受託[じゅたく, jutaku] (n,vs) being entrusted with; taking charge of; (P)
受託者[じゅたくしゃ, jutakusha] (n) trustee; assignee; consignee
受託開発[じゅたくかいはつ, jutakukaihatsu] (n) (1) entrusted development; (2) original equipment manufacturer; OEM
商議員[しょうぎいん, shougiin] (n) counselor; counsellor; trustee
嘱託(P);属託;囑託(oK)[しょくたく, shokutaku] (n,vs) (1) commission; charge (person with); entrusting with; (2) part-time (employee); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
信頼[しんらい, shinrai] trust
新連邦評価基準[しんれんぽうひょうかきじゅん, shinrenpouhyoukakijun] FTSC, Federal Trust Criteria
トラスティ[とらすてい, torasutei] trustee
信頼できるホスト[しんらいできるホスト, shinraidekiru hosuto] trusted host
信頼できる機能[しんらいできるきのう, shinraidekirukinou] trusted functionality

trust ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทจัดการลงทุน[n. exp.] (børisat jat) EN: investment trust FR:
เชื่อใจ[v. exp.] (cheūa jai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in ; rely on FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūa jai d) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on FR: compter sur
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in FR: être confiant ; être convaincu ; être persuadé
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (khamsang ph) EN: receiving order ; court trust FR:
เครดิต[n.] (khrēdit) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith FR: crédit [m]
เครือบริษัท[n. exp.] (khreūa børi) EN: group of companies ; group ; trust FR: groupe [m]
ความเชื่อถือ[n.] (khwām cheūa) EN: trust ; faith ; credit ; reliance ; belief FR: crédit [m] ; croyance [f] ; fiabilité [f]
ความเลื่อมใส[n.] (khwām leūam) EN: faith ; belief ; trust FR:
ความมั่นใจ[n.] (khwām manja) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance FR: assurance [f] ; confiance [f]
กองทุนทรัสต์[n. exp.] (køngthun th) EN: trust fund FR:
เงินฝาก[n. exp.] (ngoenfāk) EN: deposit ; trust money ; bank deposit FR: caution [f] ; garantie [f] ; dépôt (d'argent) [m]
หน่วยลงทุน[n. exp.] (nūay longth) EN: unit trust FR:
ศรัทธา[n.] (satthā) EN: faith ; trust ; belief FR: foi [f] ; croyance [f]
ศรัทธา[v.] (satthā) EN: believe in ; have trust ; confidence in ; worship FR: croire en ; avoir foi en ; adorer
ตายใจ[v.] (tāijai) EN: trust completely ; be complacent ; be convinced FR:
ถือ[v.] (theū) EN: believe in ; trust in ; worship ; profess FR:
ทรัสต์[n.] (thrat) EN: trust company FR:
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; compter sur ; avoir foi (en qqn)
ไว้เนื้อเชื่อใจ [v.] (waineūacheū) EN: trust ; put one's trust in s.o. ; confide in ; have confidence in FR: avoir confiance ; agir main dans la main
ไว้วางใจ[v.] (waiwāngjai) EN: trust ; confide (in) ; have confidence in ; rely on FR: se fier à ; avoir confiance en ; faire confiance
วางใจ[v.] (wāngjai) EN: rest assured ; rest easy ; trust ; have confidence FR: se fier à ; avoir confiance
ยึดเหนี่ยว[v.] (yeutnīo) EN: trust in ; believe in ; depend on FR:
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากฝัง[v.] (fākfang) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge FR: confier ; recommander
ฝากไข้[v.] (fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness FR:
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākk) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness FR:
การฝาก[n.] (kān fāk) EN: entrustment FR:
การมอบหมาย[n.] (kān møpmāi) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge FR: délégation [f]
ข้าเก่าเต่าเลี้ยง[n. exp.] (khā kao tao) EN: old servant ; old and trusted servant FR:
เข้านอกออกใน[v. exp.] (khao nøk øk) EN: be an insider ; be on the inside ; be on intimate terms with someone ; be trusted FR:
ขาดความเชื่อถือ[adj.] (khāt khwām ) EN: unreliable ; untrustworthy FR: pas fiable
ขี้ระแวง[adj.] (khī rawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful FR: soupçonneux ; suspicieux
คิดโกง[adj.] (khit kōng) EN: disloyal ; untrustworthy ; crooked FR:
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain FR: douter ; soupçonner ; suspecter
คลังสมอง[n. exp.] (khlang samø) EN: storehouse of knowledge ; brains ; braintrust FR:
คบไม่ได้[v. exp.] (khop mai dā) EN: be not worth associating with ; be untrustworthy FR:
คู่ชีพ[X] (khūchīp) EN: trusty ; faithful FR:
คู่ใจ[n.] (khūjai) EN: boon companion ; someone close to one's heart ; chum ; trusted friend ; buddy FR: pote [m] (fam.)

trust ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beratergruppe {f}brain trust
treuhänderisch {adj} | etw. treuhänderisch verwaltenfiduciary | to hold sth. in trust
Stiftung {f} | öffentlich-rechtliche Stiftungfoundation | public trust
Vertrauensbasis {f}foundation of trust
Anlagefonds {m}; offener Investmentfonds [fin.]mutual fund; unit trust
Vertrauensfrage {f} | die Vertrauensfrage stellenquestion of trust; matter of trust | to ask for a vote of confidence
Immobilienfonds {pl}real estate investment trust
Kartellamt {n}Antitrust Division [Am.]
Kartellverfahren {n}antitrust suit
Kuratorium {n}board of trustees
Brain-Truster {m}brain truster [Am.]
misstrauisch {adj} | misstrauischer | am misstrauischstendistrustful | more distrustful | most distrustful
Argwohn {m}distrustfulness
misstrauisch {adv}distrustfully
Expertengremium {n}braintrust
Empörung {f}; Entrüstung
Kartellgesetzgebung {f}anti-trust legislation [Am.]; legislation against monopolies
Misstrauen {n}mistrustfulness
misstrauisch {adv}mistrustfully
Trust {m} [econ.]trust
Konkursverwalter {m}trustee in bankrupty; assignee in bancruptcy
Vertrauen {n}trustfulness
Zuverlässigkeit {f}trustiness
misstrauisch {adv}distrustingly
misstrauisch {adv}mistrustingly
treu; getreu {adj} | treuer; getreuer | am treuesten; am getreuestentrusty | trustier | trustiest
vertrauensselig {adj}all too trustful; all too trusting
vertrauensvoll {adj}trusting
vertrauensvoll {adv}trustingly
vertrauensvoll {adv}trustily
zutraulich {adv}trustingly
zutraulich {adj} | zutraulicher | am zutraulichstentrusting | more trusting | most trusting
kreditfähig {adj} | kreditfähiger | am kreditfähigstentrustworthy | more trustworthy | most trustworthy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trust
Back to top