ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

questionable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *questionable*, -questionable-

questionable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
questionable (adj.) น่าสงสัย See also: ซึ่งมีพิรุธ Syn. doubtful, dubious, uncertain, undefined, disputable
questionableness (n.) ความไม่แน่นอน See also: ความไม่คงที่ Syn. uncertainty
English-Thai: Nontri Dictionary
questionable(adj) น่าสงสัย,ที่เป็นปัญหา,มีพิรุธ,ไม่แน่นอน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอก (int.) unquestionable See also: certainly, at all Syn. หรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I tell them to be careful, not to get involved with questionable friendships.ฉันบอกพวกเขาให้ระมัดระวัง, อย่าไปเกี่ยวข้องกับพวกเพื่อนที่น่าสงสัย.
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา...
Occupation well, let's call him a rather violent trader in questionable goods.เรียกเขาว่า"พ่อค้าความรุนแรง" ดีกว่า
We have been pressured and coerced to pass drugs of questionable safety including RBST.เราถูกกดดันและถูกข่มขู่ ให้ออกใบอนุญาตแก่ยาที่มีปัญหาความปลอดภัย ซึ่งรวมทั้งฮอร์โมน RSBT
I arranged a number of operations of... questionable legality.ฉันมีงานที่ไม่ค่อยถูกกับกฎหมายนิดหน่อย.
Let's call that one a questionable call.ต้องบอกว่า กรรมการเรียกฟาวล์แปลกๆนะ
Jack, it was a questionable kill.แจ็ค เรื่องนี้มีเงื่อนงำ
A questionable phone call is not going to stack up to that.โทรศัพท์ที่น่าสงสัยไม่ช่วยหนุนได้หรอกนะ
It's the word of God, not some morally questionable novel you give us a pop quiz on.ไม่สมควรที่จะนำถ้อยคำพระเจ้า มาคุยสนุกปากเหมือนนิยายทั่วไป
He is making questionable Decisions.เขาสร้างสถานการณ์ ให้ตัดสินใจ
Yes, peter bishop, whose history of questionable business practices verge on fraud.ใข่, ปีเตอร์ บิชอพ วึ่งมีประวิติที่น่าสงสัยอยู่ มีแนวโน้วว่าจะเป็นคนไม่ดี
No questionable transactions that we can find.ไม่มีรายการน่าสงสัยเลย

questionable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无可非议[wú kě fēi yì, ˊ ㄎㄜˇ ㄈㄟ ㄧˋ, 无可非议 / 無可非議] unquestionable

questionable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
詭道[きどう, kidou] (n) deceptive methods; questionable means
不明朗[ふめいろう, fumeirou] (adj-na,n) (1) gloominess; gloom; (2) questionable; unfair; underhand
微妙[みみょう, mimyou] (adj-na,n) (1) delicate; subtle; sensitive; (2) difficult; delicate (situation); complicated; (3) doubtful; questionable; dicey; (P)
怪しげ[あやしげ, ayashige] (adj-na,n) questionable; doubtful; suspicious
疑わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj-i) doubtful; questionable; uncertain; disputable; suspicious; (P)
金脈[きんみゃく, kinmyaku] (n) (questionable) financial connections; vein of gold; (P)
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel

questionable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติดอยู่ในใจ[v. exp.] (tit yū nai ) EN: be doubtful ; be suspicious ; be questionable ; be dubious FR: être dubitatif
ดอก[X] (døk) EN: unquestionable ; certainly ; at all FR:
ความสงสัย[n.] (khwām songs) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion ; scepticism FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า questionable
Back to top