ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

questionableness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *questionableness*, -questionableness-

questionableness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
questionableness (n.) ความไม่แน่นอน See also: ความไม่คงที่ Syn. uncertainty

questionableness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสงสัย[n.] (khwām songs) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion ; scepticism FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า questionableness
Back to top