ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distrust

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distrust*, -distrust-

distrust ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distrust (vt.) คลางแคลงใจ See also: ไม่เชื่อใจ Syn. doubt, beware, contest, distrust Ops. trust, believe
distrust (n.) ความคลางแคลงใจ See also: ความไม่เชื่อใจ Syn. dubiosity, qualm Ops. trust, belief
distrustful (adj.) ไม่ไว้ใจ See also: ไม่เชื่อใจ, สงสัย Syn. suspicious, leery Ops. unsuspicious
distrustfully (adv.) อย่างไม่น่าไว้ใจ See also: อย่างน่าสงสัย
distrustfulness (n.) ความไว้วางใจ See also: ความคลางแคลง, ความสงสัย
English-Thai: HOPE Dictionary
distrust(ดิสทรัสทฺ') vt. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ n. ความแคลงใจ,ความไม่ไว้วางใจ,ความสงสัย, See also: distruster n. ดูdistrust, Syn. mistrust
distrustful(ดิสทรัส'ฟูล) adj. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ., See also: distrusfulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
distrust(n) ความเคลือบแคลงใจ, ความไม่ไว้ใจ,ความสงสัย
distrustful(adj) เคลือบแคลงใจ,ไม่น่าไว้ใจ,สงสัย,ไม่ไว้วางใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินใจ (v.) distrust See also: suspect, be suspicious of, be doubtful, cause estrangement Syn. แหนงใจ, สะดุดใจ, กระทบใจ
ไม่ไว้วางใจ (v.) distrust See also: disbelieve, mistrust, have no trust in, have no confidence in, suspect, be suspicious of Ops. ไว้วางใจ, วางใจ
ไม่ไว้ใจ (v.) distrust See also: doubt, mistrust, disbelieve, suspect
ความคลางแคลง (n.) distrustfulness See also: untrustworthiness, trustlessness Syn. ความสงสัย, ความไม่ไว้ใจ Ops. ความไว้วางใจ
ความไม่ไว้วางใจ (n.) distrustfulness See also: untrustworthiness, trustlessness Syn. ความคลางแคลง, ความสงสัย, ความไม่ไว้ใจ Ops. ความไว้วางใจ
ความไม่ไว้ใจ (n.) distrustfulness See also: untrustworthiness, trustlessness Syn. ความคลางแคลง, ความสงสัย Ops. ความไว้วางใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lord Baelish, perhaps I was wrong to distrust you.ลอร์ดเบย์ริช บางที ข้าอาจคิดผิดที่ไม่เชื่อใจท่าน
Yeah. It's like she brought her distrust of cops along with her.ใช่ ดูเหมือนว่าเธอจะเอาความไม่ไว้วางใจของตำรวจมากับเธอด้วยนะ
I don't distrust you because you're a woman.ข้าจะไม่เคลือบแคลงเจ้า เพียงเพราะว่าเจ้าเป็นหญิง
I distrust you because you're not as smart as you think you are.ข้าไม่วางใจเจ้า \ เพราะเจ้าไม่ได้ฉลาดเหมือนที่เจ้าคิด
What better way to do that than to fan her distrust for you?ไม่มีทางอื่นที่ดีกว่านี้แล้วที่ช่วยให้ปัดความแคลงใจของเธอเรื่องคุณ
Tommy's distrust of Oliver quickly grew to include Laurel.ทอมมี่เลิกเชื่อในตัวโอลิเวอร์ ร่วมไปถึงลอเรลในเวลาไม่นาน
Well, I didn't mean to distrust you.ฉันไม่ได้จะสงสัยคุณนะ
His small team reflected his distrust of the system.ทีมงานเล็ก ๆ ของเขาสะท้อน ให้เห็นถึง ความไม่ไว้วางใจของเขาของ ระบบ
That distrust in others, in the world and even in yourself, has made it difficult for you to fall in love.ความไม่ไว้วางใจในผู้อื่นที่ ในโลกและแม้กระทั่งในตัวเอง ได้ทำให้มันเป็นเรื่องยากสำหรับคุณ ที่จะตกหลุมรัก จนกระทั่งบัดนี้
Sorry about this. they're very distrustful of outsiders.ต้องขอโทษจริงๆ พวกเขาไม่ค่อยไว้ใจคนแปลกหน้า
I have to say, sister, that I always distrusted his appearance of goodness.ฉันจะต้องพูดกับเธอนะน้องว่าฉันไม่เคยไว้วางใจ ในท่าทางที่ทำว่าแสนดีของเขาเลย
I think there is an overhang over the market, of distrust.ผมคิดว่ามีบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจในตลาด

distrust ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不信用[bù xìn yòng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, 不信用] distrust

distrust ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P)
不信用[ふしんよう, fushinyou] (n) distrust; discredit
悪推量[わるずいりょう, waruzuiryou] (adj-na,n) distrust; unjust suspicion
悪気[わるぎ, warugi] (n) ill will; malice; evil intent; ill feeling; distrust; (P)
[ぎ, gi] (n) doubt; distrust; suspicion (of)
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P)
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious
疑う[うたがう, utagau] (v5u,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect; (P)
疑る[うたぐる, utaguru] (v5r,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect
疑惑[ぎわく, giwaku] (n,adj-no) doubt; misgivings; distrust; suspicion; (P)
邪推[じゃすい, jasui] (n,vs) distrust; unjust suspicion

distrust ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain FR: douter ; soupçonner ; suspecter
ความไม่ไว้วางใจ[n. exp.] (khwām mai w) EN: distrust FR: méfiance [f] ; défiance [f]
กินใจ[v.] (kinjai) EN: be suspicious of one another ; be wary of one another ; distrust FR: être soupçonneux
กินแหนง[v.] (kinnaēng) EN: be on the outs ; have something between ; doubt ; suspect ; distrust ; mistrust FR:
ไม่เชื่อใจ [v. exp.] (mai cheūaja) EN: distrust FR: être méfiant ; être défiant ; se méfier
ไม่ไว้ใจ[v. exp.] (mai waijai) EN: distrust ; doubt ; mistrust ; disbelieve ; suspect FR: se méfier de
ไม่วางใจ[v. exp.] (mai wāngjai) EN: distrust FR: se méfier
แหนง[v.] (naēng) EN: suspect ; be suspicious of ; doubt ; distrust FR: soupçonner ; suspecter
ระแวง[v.] (rawaēng) EN: be suspicious ; doubt ; be wary ; be mistrustful ; suspect ; distrust FR: suspecter ; être soupçonneux ; être sur ses gardes
โรคกลัวโลหะ[n. exp.] (rōk klūa lō) EN: metallophobia ; fear of metal ; distrust of metals or objects made of metal FR:
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect ; be curious of FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner ; être curieux de
ขี้ระแวง[adj.] (khī rawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful FR: soupçonneux ; suspicieux
กินใจ[adj.] (kinjai) EN: distrusting ; suspicious ; doubtful FR:
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāph) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting ; dubious FR:

distrust ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
misstrauisch {adj} | misstrauischer | am misstrauischstendistrustful | more distrustful | most distrustful
Argwohn {m}distrustfulness
misstrauisch {adv}distrustfully
misstrauisch {adv}distrustingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distrust
Back to top