ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

believe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *believe*, -believe-

believe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
believe (vt.) เชื่อ Syn. accept Ops. doubt
believe (vt.) เชื่อว่าพูดจริง See also: ถือว่า Ops. disbelieve
believe (vt.) เชื่อถือ See also: มั่นใจ, เชื่อมั่น
believe (vi.) ศรัทธา See also: เลื่อมใส
believe in (phrv.) เชื่อในเรื่อง See also: เชื่อเรื่อง
believe in (phrv.) ไว้วางใจใน See also: ศรัทธาใน Ops. disbelieve in
believe in (phrv.) พิจารณาว่าเป็นจริง See also: เห็นว่าเป็นจริง
believe in (phrv.) เห็นว่ามีค่า
believe of (phrv.) เชื่อว่าเป็น (ฝีมือของ) See also: เชื่อว่ามาจาก, เชื่อว่ากระทำโดย
believer (n.) ผู้ที่เชื่อถือ See also: ผู้ที่สนับสนุน Syn. follower, supporter Ops. opponent
English-Thai: HOPE Dictionary
believe(บิลิฟว') {believed,believing,believes} vt. เชื่อ,มั่นใจใน,ศรัทธา,เชื่อว่า,เข้าใจว่า, See also: believable adj. ดูbelieve believer n. ดูbelieve, Syn. postulate,hold ###A. disbelieve,doubt
English-Thai: Nontri Dictionary
believe(vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน
believer(n) ผู้เชื่อ,ผู้เชื่อถือ,ผู้เลื่อมใส,ผู้ศรัทธา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือตัวว่า (v.) believe See also: consider, deem, hold, think
ถือว่า (v.) believe See also: consider, deem, hold, think Syn. ถือตัวว่า
เชื่อ (v.) believe See also: obey Syn. เชื่อฟัง
เชื่อฟัง (v.) believe See also: obey
ติดแน่น (v.) believe blindly Syn. ตราตรึง, ตรึง
ฝังหัว (v.) believe blindly Syn. ติดแน่น, ตราตรึง, ตรึง
ถือ (v.) believe in See also: worship, profess Syn. นับถือ, เชื่อ
ถือศาสนา (v.) believe in See also: hold beliefs of a religion, profess a religion, affirm faith in a religion
ศรัทธา (v.) believe in See also: have trust, confidence in Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ
เชื่อ (v.) believe in See also: have faith in Syn. ศรัทธา, เลื่อมใส, เชื่อมั่น, ไว้ใจ Ops. ลบหลู่
เชื่อมั่น (v.) believe in See also: have faith in Syn. ศรัทธา, เลื่อมใส, ไว้ใจ Ops. ลบหลู่
เลื่อมใส (v.) believe in See also: have faith in Syn. ศรัทธา, เชื่อมั่น, ไว้ใจ Ops. ลบหลู่
ไว้ใจ (v.) believe in See also: have faith in, rely, trust, entrust, be convinced Syn. เชื่อใจ Ops. ระแวง
เชื่อคำพูด (v.) believe in one´s words
เชื่อลมปาก (v.) believe in one´s words Syn. เชื่อคำพูด
หลงลม (v.) believe someone´s sweet words See also: be deceived, be beguiled Syn. เชื่อลมปาก, หลงลมปาก, หลงเชื่อ, หลงลิ้น
เรียงหมอน (n.) name of lunar day which is believed that it is the good day for a man and a woman to start their married life
เหล็กไหล (n.) metal charm believed to melt when exposed to a fire See also: metal amulet said to melt at candle temperature
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't believe soฉันคิดว่าไม่นะ
I still can't believe itฉันยังคงไม่อยากจะเชื่อมันเลย
Tell somebody who believe youบอกใครบางคนที่เชื่อคุณเถอะ
Don't believe everything you readอย่าเชื่อทุกสิ่งที่เธออ่าน
I can't believe it, they're so goodฉันไม่อยากจะเชื่อเลย มันดีเหลือเกิน
I can't believe I left it thereฉันไม่อยากจะเชื่อว่าฉันทิ้งมันไว้ที่นั่น
I can't believe what I just heardฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ฉันเพิ่งได้ยินนี่
I refuse to believe itฉันขอไม่เชื่อมัน
I believe you know the right thing to doฉันเชื่อว่าคุณรู้ว่าสิ่งไหนถูกต้องที่ควรทำ
You believe everything you hear?คุณเชื่อทุกสิ่งที่คุณได้ยินงั้นหรือ?
You believe these photos are authentic?คุณเชื่อว่าภาพถ่ายเหล่านี้เป็นของแท้หรือ?
Do you believe the rumors?คุณเชื่อข่าวลือไหม?
I doubt whether I should believe himฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรจะเชื่อเขาดีไหม
I really believe in himฉันเชื่อในตัวเขาจริงๆ
You've got to believe me!คูณต้องเชื่อฉันนะ
I couldn't believe what I was hearingฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ฉันได้ยิน
No one will believe thatไม่มีใครเชื่อคุณหรอก
I couldn't believe my earsฉันไม่อยากจะเชื่อหูตัวเอง
I believe in this book and this methodฉันเชื่อในหนังสือเล่มนี้และวิธีการนี้
So you expect me to believe that you're gonna studyดังนั้นเธอคาดว่าฉันจะเชื่อว่าเธอกำลังจะไปอ่านหนังสือหรือ
I cannot believe my eyesฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลย
I do believe those first two years were the worst for himฉันเชื่อว่าสองปีนั้นเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเขา
I can't believe you're saying thisฉันไม่อยากจะเชื่อว่าคุณพูดอย่างนี้
I can't believe they picked me to replace herฉันไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเขาเลือกฉันมาแทนที่เธอ
You're not gonna believe thisคุณจะต้องไม่เชื่อเรื่องนี้แน่
Nobody is going to believe me if I don't get proofจะไม่มีใครเชื่อถ้าผมไม่มีข้อพิสูจน์
It doesn't matter whether you believe me or notมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะเชื่อฉันหรือไม่
If you honestly believe that love is out there, it will comeถ้าคุณเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่ามีความรักอยู่ที่นั่น ความรักมันก็จะมา
Believe me, it's no mistakeเชื่อฉัน ไม่มีพลาดแน่
Believe it or not,…เชื่อหรือไม่
Believe me, I had no ill intentionsเชื่อเถอะว่าฉันไม่ได้มีเจตนาร้าย
It does not matter what you believeมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณเชื่อในสิ่งใด
You can go as far as you believeคุณสามารถก้าวไปไกลเท่าที่คุณเชื่อ
Why is that so hard to believe?ทำไมมันถึงยากที่จะเชื่อมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why, I believe you're lost.ทำไมฉันเชื่อว่าคุณกำลังหายไป
I believe we've got something now.ผมคิดว่าเรามีบางอย่างจะต้องทำในตอนนี้
Do you believe in God?คุณเชื่อในพระเจ้าไหม
I'll bet a lot of you folks don't believe that.ฉันจะเดิมพันจำนวนมากคนคุณ ไม่เชื่อ ที่.
I'll remind you of this one day and you won't believe me.วันหนึ่งผมจะเตือนความทรงจำคุณเรื่องนี้ แล้วคุณก็จะไม่เชื่อผม
I simply can't believe it.ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย
I believe he went down to the farm with Mr. Crawley.- ออกไปที่ฟาร์มกับครอว์ลี่ย์ครับ
Who would believe me? I lost my head.ใครจะเชื่อผมล่ะ ผมคิดอะไรไม่ออก
Then you believe she must have done it deliberately.งั้นคุณก็เชื่อว่าเป็นการกระทําอย่างจงใจ
Mr. De Winter, I want you to believe we all feel very deeply for you in this matter.คุณเดอ วินเทอร์ผมอยากให้คุณทราบว่า พวกเราเห็นใจคุณอย่างสุดซึ้ง
Well, since she went sailing alone, are we to believe that she drove those holes herself?เนื่องจากคุณนายเดอ วินเทอร์ออกเรือไปคนเดียว เราจะเชื่อได้หรือว่าหล่อนเป็นคนเจาะรูนั่นเอง
You may believe what you like.คุณอยากจะเชื่ออะไรก็ตามใจ

believe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信奉[xìn fèng, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥˋ, 信奉] belief; to believe (in sth)
麻瓜[má guā, ㄇㄚˊ ㄍㄨㄚ, 麻瓜] muggles; people who don't believe in magic (Harry potter)
真怪[zhēn guài, ㄓㄣ ㄍㄨㄞˋ, 真怪] odd; unusual; I can't believe that ...
信仰者[xìn yǎng zhě, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ ㄓㄜˇ, 信仰者] believer
信徒[xìn tú, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨˊ, 信徒] believer
牵强附会[qiān qiǎng fù huì, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄤˇ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 牵强附会 / 牽強附會] far-fetched and hard to believe
半信半疑[bàn xìn bàn yí, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄅㄢˋ ㄧˊ, 半信半疑] half-believe, half-doubt
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, 信] letter; true; to believe; sign; evidence
多神论者[duō shén lùn zhě, ㄉㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, 多神论者 / 多神論者] polytheist (believer in a plurality of Deities)

believe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
信じる[しんじる, shinjiru] (v1,vt) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
信じ込ます[しんじこます, shinjikomasu] (v5s) to lead to believe
信ずる[しんずる, shinzuru] (vz,vt) (See 信じる) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
信愛[しんあい, shin'ai] (adj-na,n,vs) love and believe in; intimacy
南無三宝[なむさんぼう, namusanbou] (exp,int) I believe in the Three Treasures of Buddhism; Oh my Great Buddha!; Good heavens!
南無阿弥陀仏[なむあみだぶつ, namuamidabutsu] (exp) {Buddh} I sincerely believe in Amitabha; Lord have mercy on me
奉じる[ほうじる, houjiru] (v1,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear
奉ずる[ほうずる, houzuru] (vz,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear
市に虎あり[いちにとらあり, ichinitoraari] (exp) (id) people will believe something false if many agree that it is true (an example of argumentum ad populum); there's a tiger in the market
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P)
満更でもない[まんざらでもない, manzarademonai] (adj-i) not as dissatisfied (or annoyed) as (s)he would have us believe
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
ごっこ[, gokko] (n-suf) something done together; game of make-believe
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to
まやかし[, mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!"
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
[じ, ji] (suf) (1) (See 事・こと・6) nominalizing suffix; (2) (See 事・こと・7) pretending to ...; playing make-believe ...
作り泣き[つくりなき, tsukurinaki] (n) make-believe crying
侃侃諤諤;侃々諤々;侃々諤諤[かんかんがくがく, kankangakugaku] (adj-no,adj-t,adv-to) outspoken; arguing (heatedly) what one believes in; insisting on something without restraint
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer
信士[しんじ;しんし, shinji ; shinshi] (n) (1) {Buddh} male lay devotee; (2) title affixed to man's posthumous Buddhist name; (3) (しんし only) (arch) believer
信奉者[しんぽうしゃ, shinpousha] (n) adherent; devotee; believer
信徒[しんと, shinto] (n) layman; believer; adherent; follower; laity; (P)
信者[しんじゃ, shinja] (n) believer; adherent; devotee; (P)
善女[ぜんにょ, zennyo] (n) {Buddh} female believer
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible
回教徒[かいきょうと, kaikyouto] (n) Muslim believer
宗徒[しゅうと, shuuto] (n) believer; follower
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P)
我宗の徒[わがしゅうのと, wagashuunoto] (n) believer of my denomination
教徒[きょうと, kyouto] (n) believer; adherent; (P)
狂言[きょうげん, kyougen] (n) (1) (See 本狂言,間狂言) kyogen; farce presented between noh plays or during the interlude of a noh play; (2) kabuki play; kabuki performance; (3) make-believe; ruse; trick; (P)
狐狸妖怪[こりようかい, koriyoukai] (n) foxes and badgers (which used to be believed to bewitch humans) and all sorts of bogies; a sly fellow who does evil by stealth
瘴気[しょうき, shouki] (n) miasma; (supposed) noxious gas originally believed to cause fever
真似事[まねごと, manegoto] (n) sham; make-believe; mere form

believe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อ[v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อใจ[v. exp.] (cheūa jai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in ; rely on FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūa jai d) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on FR: compter sur
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in FR: être confiant ; être convaincu ; être persuadé
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
ฝังหัว[v.] (fanghūa) EN: believe blindly FR:
เหลือเชื่อ [adj.] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire ; fabuleux
เลื่อมใส[v.] (leūamsai) EN: have faith in ; believe in ; admire FR: croire en ; avoir foi en
หลงลม[v. exp.] (long lom) EN: believe someone' s sweet words ; be beguiled FR:
ไม่เชื่อหู[v. exp.] (mai cheūa h) EN: can hardly believe one's ears FR: ne pas en croire ses oreilles
ไม่เชื่อเรื่อง...[v. exp.] (mai cheūa r) EN: not believe in … FR: ne pas croire en …
ไม่อยากเชื่อเลย = ไม่อยากจะเชื่อเลย [xp] (mai yāk che) EN: That's unbelievable! ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? ; I don't believe it FR: C'est incroyable !
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
นับถือ[v.] (naptheū) EN: worship ; believe in ; adore FR: croire en ; avoir foi en ; pratiquer une religion ; adorer
แปลกแต่จริง[X] (plaēk tāe j) EN: incredible but true ; believe it or not FR: incroyable mais vrai
ศรัทธา[v.] (satthā) EN: believe in ; have trust ; confidence in ; worship FR: croire en ; avoir foi en ; adorer
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
ตัดสินใจ[v.] (tatsinjai) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided FR: décider (de) ; se décider (à) ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision ; trancher ; arrêter une décision ; prendre position
แทบไม่เชื่อ[X] (thaēp mai c) EN: could not believe FR:
ถือ[v.] (theū) EN: believe in ; trust in ; worship ; profess FR:
ถือลาง[v.] (theū lāng) EN: believe in omens ; be superstitious FR: être superstitieux
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; compter sur ; avoir foi (en qqn)
ยึดเหนี่ยว[v.] (yeutnīo) EN: trust in ; believe in ; depend on FR:
เชื่อกันโดยทั่วไปว่า[v. exp.] (cheūa kan d) EN: it is generally believed that FR:
เชื่อกันว่า[v. exp.] (cheūa kan w) EN: it's believed that FR: on pense que ; on croit généralement que
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain FR: douter ; soupçonner ; suspecter
ลมเพลมพัด[n.] (lomphēlomph) EN: illness believed to be due to black magic FR:
ไม่นับถือศาสนา[n. exp.] (mai naptheū) EN: unbeliever FR: incroyant [m]
ไม่ไว้ใจ[v. exp.] (mai waijai) EN: distrust ; doubt ; mistrust ; disbelieve ; suspect FR: se méfier de
นางตานี ; ผีนางตานี[n. prop.] (Nāng Tānī ;) EN: long-haired female ghost believed to inhabit banana trees ; flirtatious lady poldergeist found in tanee banana plants ; Nang Tanee FR:
ผีตานี [n. exp.] (phī tānī) EN: [a kind of long-haired female ghost believed to inhabit banana trees] FR:
พระศักดิ์สิทธิ์[n. exp.] (phra saksit) EN: monk believed to have spiritual power ; amulet believed to have spiritual power FR:

believe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glaubensgenosse {m}fellow believer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า believe
Back to top