ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beware

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beware*, -beware-

beware ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beware (vt.) ระวัง See also: ระมัดระวัง Syn. look out, watch out
beware of (phrv.) ระมัดระวังในเรื่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
beware(บิแวร์') {bewared,bewaring,bewares} vi.,vt. ระวัง,โปรดระวัง,ระวังตัว, Syn. shun,mind
English-Thai: Nontri Dictionary
beware(vi) ระวัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จงระวัง (v.) beware of Syn. ระวัง
ดูแล (v.) beware of See also: be careful, keep [her figure] Syn. ระวัง
ระวังรักษา (v.) beware of See also: be careful Syn. รักษา
รักษา (v.) beware of See also: be careful, keep [her figure] Syn. ระวัง, ดูแล
รักษ์ (v.) beware of See also: be careful Syn. รักษา, ระวังรักษา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So beware of strangers.ดังนั้นจงระวังคนแปลกหน้า
And the worst. Beware of The Plastics.และที่แย่ที่สุด ระวังพวกพลาสติก
Oh, beware her, sir. She with no pity...อา ระวังเธอไว้ คะท่าน เธอไม่มีความสงสาร...
[gasps] beware the stormtroopers![เสียงหายใจหอบ] ระวังสตอร์มทรูปเปอร์
Our mothers tell us to beware of mysterious men.เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น แม่ของเราสอนว่าให้ระวังคนแปลกหน้า
Let those who worship evil's might beware my power:ขอให้ผู้ที่นีบถือพลังความชั่วร้าย ระวังพลังแห่งข้า
Shut your mouth! Beware your audacity!หยุดๆ เงียบเดี๋ยวนี้เลย น่าอายจริงๆ
But beware of the side effects which include sudden bouts of blindness, diarrhea, heart palpitations and a severe decline in moral standards.แต่ระวังผลข้างเคียง ซึ่งได้แก่ ตาบอดช่วงสั้นๆ ท้องร่วง ใจสั่น
I'd tell you to beware carrying so much wealth, but you know how to protect yourself.อยากบอกให้ระวังตัวนะ แต่ข้ารู้ ว่าเจ้าดูแลตัวเองได้
♪ But beware when they start to descend ♪#แต่จงระวัง ตอนที่พวกเขาล้มลง#
Oh, and beware of the immortal Silas.โอ้ ต้องระวังไซลัสผู้เป็นอมตะด้วย
There are prophecies that say beware the blood moon.มีคำทำนายว่าจงระวัง พระจันทร์สีเลือด

beware ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จงระวัง[v. exp.] (jong rawang) EN: beware of FR: prendre garde ; prêter attention
ระวัง[v.] (rawang) EN: be on the lookout for ; watch for ; be careful ; take care ; be vigilant ; beware of ; mind FR: faire attention ; prendre garde ; être sur ses gardes ; être vigilant ; veiller à ; faire gaffe (à) (fam.)
ระวัง[v.] (rawang) EN: Be careful! ; beware ; Watch out! FR: Attention ! ; soyez prudent(s) ; Prenez garde ! ; Méfiez-vous !
ระวังขโมย[v. exp.] (rawang kham) EN: beware of thieves ; watch out for thieves FR: se méfier des voleurs
ระวังสุนัขดุ[v. exp.] (rawang suna) EN: beware of the dog! FR: attention chien méchant
สังวร[v.] (sangwøn) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize FR: faire attention à ne pas
อุเหม่[interj.] (umē) EN: Watch out ! ; Beware ! ; [sound of threatening] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beware
Back to top