ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dubiously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dubiously*, -dubiously-

dubiously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dubiously (adv.) อย่างสงสัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
1. 65. . what a dubiously exact number1.65 เท่า ฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dubiously
Back to top