ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assuredly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assuredly*, -assuredly-

assuredly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assuredly (adv.) อย่างไม่น่าสงสัย Syn. surely

assuredly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gù, ㄍㄨˋ, 固] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly

assuredly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシュアリッドリ[, ashuariddori] (adv) assuredly
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ...
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assuredly
Back to top