ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-doubt-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น doubt, *doubt*,

-doubt- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I doubt thatฉันก็ว่าอย่างนั้นแหล่ะ
I doubt whether I should believe himฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรจะเชื่อเขาดีไหม
There is no doubt about thatไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนั้น
No doubt he liked to do soไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาชอบทำอย่างนั้น
I'm starting to doubt your resolve!ฉันกำลังสงสัยถึงวิธีแก้ปัญหาของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He says no doubt you've heard about Osterlich.เขาว่า ไม่ต้องสงสัยในสิ่งที่ได้ยินมา เกี่ยวกับ ออสตินลิค
It must have been about two years ago now. Of course, there was no doubt about it.คงผ่านมาได้ซัก 2 ปีเเล้ว ไม่ต้องสงสัยเลย
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด
He's guilty for sure. Not a doubt in the whole world.เขามีความผิดแน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในโลกทั้ง
There's enough doubt to wonder if he was there at all at the time of the killing.มีข้อสงสัยมากพอที่จะสงสัยว่าเ​​ขาอยู่ที่นั่นในทุกช่วงเวลาของการฆ่า
I don't have to defend my decision to you. There is a reasonable doubt in my mind.ฉันไม่ได้มีที่จะปกป้องการตัดสินใจของฉันกับคุณ มีเหตุอันควรสงสัยในใจของฉันคือ
War is without doubt the noblest of games.สงครามโดยไม่ต้องสงสัยสูงส่ง ของเกม ปลีกย่อยฉันคิดว่าการลงโทษ ของปืนคาบศิลา
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ
He has no doubt that you will repay it.He has no doubt that you will repay it.
It's a hat, it's a hat There's no doubt of it, it's a hat"รูปหมวกไง ไม่ต้องสงสัย ใช่หมวกแน่ ๆ"
In that moment, Your Honor, when no one in this room knew what was going to happen next, in that flash of an instant lies the benefit of the doubt you must give me to know that my story is true.และในวินาทีนั้นครับท่านที่เคารพ เมื่อไม่มีใครในห้องนีรู้้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อ ในช่วงเีส้ยววินาทีนั้น

-doubt- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
疑冰[yí bīng, ㄧˊ ㄅㄧㄥ, 疑冰] ignorant; doubt stemming from ignorance; (a summer insect has no word for ice, Zhuangzi 莊子|庄子)

-doubt- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt
ダウト[, dauto] (n) doubt
に違いない[にちがいない, nichigainai] (exp) I am sure; no doubt that; must; must have (done)
合理的疑いを越えて[ごうりてきうたがいをこえて, gouritekiutagaiwokoete] (exp) beyond reasonable doubt
懐疑心[かいぎしん, kaigishin] (n) skepticism; scepticism; doubt
然う[そう, sou] (adv) (1) (uk) (See ああ,斯う,如何・どう) in that way (concerning the actions of the listener or concerning the ideas expressed or understood by the listener; with a neg. sentence, implies that something isn't as much as one might think); thus; such; (int) (2) so (used to express agreement with something said); (3) so? (used to express some doubt with something said); (P)
狐疑逡巡[こぎしゅんじゅん, kogishunjun] (exp) being in doubt and unable to decide; hesitation and indecision
疑団[ぎだん, gidan] (n) a doubt that lurks in one's soul and that cannot be resolved

-doubt- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงน[X] (cha-gnon) EN: be in doubt ; be uncertain FR: douter
ฉงาย[v.] (cha-ngāi) EN: doubt FR:
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
เอะใจ[v.] (ejai) EN: suspect ; doubt FR:
แก้ข้อข้องใจ[v. exp.] (kaē khø khǿ) EN: dispel sb's doubt FR:
กังขา[n.] (kangkhā) EN: doubt ; uncertainty ; skepticism FR: doute [m]
กังขา[v.] (kangkhā) EN: be suspicious ; doubt ; wonder FR: douter
ขจัดความสงสัย[v. exp.] (khajat khwā) EN: dispel doubt FR:
ค้างคาใจ[v. exp.] (khāng khā j) EN: doubt ; be doubtful FR:
แคลง[v.] (khlaēng) EN: doubt ; be suspicious ; suspect FR: douter ; être suspicieux
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain FR: douter ; soupçonner ; suspecter
คลางแคลง[v.] (khlāngkhlaē) EN: suspect ; doubt ; have doubts ; be suspicious FR: suspecter
คลางแคลงใจ[v.] (khlāngkhlaē) EN: doubt FR:
ข้อกังขา[n.] (khøkangkhā) EN: doubt ; suspicion ; question FR: doute [m] ; suspicion [f]
ข้องใจ[v.] (khǿngjai) EN: doubt ; be in doubt ; question ; suspect ; be bothered (by sth) FR:
ข้องใจว่า...[v. exp.] (khǿngjai wā) EN: doubt if … FR:
ข้อสงสัย[n.] (khøsongsai) EN: doubt ; suspicion FR: doute [m] ; suspicion [f] ; question [f]
ข้อสงสัยอันมีเหตุผล[n. exp.] (khøsongsai ) EN: reasonable doubt FR:
ความระแวง[n.] (khwām rawaē) EN: suspicion ; mistrust ; doubt FR: soupçon [m] ; suspicion [f]
ความสงสัย[n.] (khwām songs) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion ; scepticism FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
กินแหนง[v.] (kinnaēng) EN: be on the outs ; have something between ; doubt ; suspect ; distrust ; mistrust FR:
กินแหนงแคลงใจ[v. exp.] (kinnaēng kh) EN: doubt FR: être sur ses gardes
กินใน[v.] (kinnai) EN: suspect ; be suspicious ; doubt FR: être soupçonneux
ไม่ไว้ใจ[v. exp.] (mai waijai) EN: distrust ; doubt ; mistrust ; disbelieve ; suspect FR: se méfier de
แน่ชัด[adv.] (naēchat) EN: clearly ; without a doubt ; definitely FR: clairement
แหนง[v.] (naēng) EN: suspect ; be suspicious of ; doubt ; distrust FR: soupçonner ; suspecter
แหนงใจ[v.] (naēngjai) EN: suspect ; doubt ; be suspicious ; mistrust FR: être soupçonneux
นิวรณ์[n.] (niwøn) EN: lust ; ill will ; sloth in indolence ; anxiety and doubt FR:
ระแวง[v.] (rawaēng) EN: be suspicious ; doubt ; be wary ; be mistrustful ; suspect ; distrust FR: suspecter ; être soupçonneux ; être sur ses gardes
ศงกา[n.] (songkā) EN: doubt ; suspicion FR: doute [m]
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect ; be curious of FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner ; être curieux de
สนเท่ห์[v.] (sonthē) EN: doubt ; wonder ; suspect ; question ; query FR: douter ; être perplexe
สอดแคล้ว[v.] (søtkhlaēo) EN: doubt FR:
ติดใจ[v.] (titjai) EN: doubt ; question FR:
วิจิกิจฉา[n.] (wijikitchā) EN: doubt , skepticism ; scepticism FR:
วิมัติ[n.] (wimat) EN: doubtfulness ; doubt ; suspicion FR: doute [m]

-doubt- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schuldig; schuldbewusst {adj} | schuldiger | am schuldigsten | hinreichend schuldig [jur.]guilty | guiltier | guiltiest | guilty beyond (all) reasonable doubt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -doubt-
Back to top