ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bewilderment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bewilderment*, -bewilderment-

bewilderment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bewilderment (n.) ความฉงนสนเท่ห์ Syn. perplexity
English-Thai: Nontri Dictionary
bewilderment(n) ความสับสน,ความงงงัน,ความงงงวย,ความงุนงง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, the sound of you shilling these self-serving theories reminds me of your protestations of bewilderment in the wake of the Mothers and Daughters United event last year.รู้ไหม ดูจากที่คุณพร่ำร่ายทฤษฎีต่างๆออกมา เตือนผมให้นึกถึง ตอนที่คุณเอาตัวรอดอย่างสุดตัว ในงานรวมตัวแม่และลูกสาวเมื่อปีก่อน
I know you may find this concept a little bit hard to digest... but please keep your bewilderment brief and to the point.ข้ารู้เจ้าอาจพบว่าเรื่องนี้ ยากเกินจะยอมรับ แต่โปรดหยุดจินตนาการฟุ้งฝัน และเข้าประเด็น
I be placed in a bewilderment.ข้ารู้สึกมึนงง ยิ่งนัก
Twice in one day, I find myself in a bewilderment.ข้ามึนเป็นครั้งที่สองของวันอีกแล้วสิ

bewilderment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぎまぎ[, togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment
困惑[こんわく, konwaku] (n,vs) bewilderment; disturbance; (P)
当惑[とうわく, touwaku] (n,vs) bewilderment; perplexity; embarrassment; confusion; (P)
惑い[まどい, madoi] (n) delusion; illusion; infatuation; bewilderment; perplexity
惑乱[わくらん, wakuran] (n,vs) bewilderment; confusion
虚脱状態[きょだつじょうたい, kyodatsujoutai] (n) state of lethargy; absolute bewilderment; daze; mental numbness
迷い(P);紕い;紕(io)[まよい, mayoi] (n) (1) (See 迷う・2) hesitation; bewilderment; doubt; indecision; (2) {Buddh} inability to reach enlightenment; (P)
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bewilderment
Back to top