ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsure*, -unsure-

unsure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsure (adj.) ไม่แน่ใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: น่าสงสัย, ยังไม่ตัดสินใจ Syn. doubtful, uncertain Ops. certain, sure
unsure (adj.) ระแวดระวังตัว See also: ระมัดระวังตัว, ประหม่า, ขวยเขิน, ซึ่งคำนึงถึงภาพลักษณ์ของตนเอง Syn. awkward, diffident, nervous, shy
unsure (adj.) ที่ไม่มีความมั่นใจ See also: ที่ไม่มีความเชื่อมั่น Syn. incertain, unpredictable, indefinite Ops. certain, sure, predictable, definite
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Scientists are still trying to establish the nature of the phenomenon 'and are unsure as to the... ''นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะ อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น' 'และไม่แน่ใจเกี่ยวกับ... '
Your Majesty, even with my medical skills, I'm unsure of how to treat him anymore.พระมเหสี? ข้ารักษาองค์ชายสุดความสามารถแล้ว, ข้าไม่แน่ใจว่าจะหาวิธีรักษาองค์ชายได้อีก
I am unsure of who's right and who's wrong.ผมไม่แน่ใจแล้วว่า ใครทำสิ่งที่ถูก หรือ ผิด
Hey... Kabu, Tohno-kun is unsure too.นี่ คาบู โทโนะคงก็ไม่ค่อยมั่นใจล่ะ
People who are going through this... to be disoriented.. to be unsure of what he saw.. even delusional.แต่,มันไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับ..
We're still unsure if he's going to remember anything. He has to.ฉันตั้งใจประกาศเรื่องงานเลี้ยงให้ช้าที่สุด
We're still unsure if he's going to remember anything.เรายังคงไม่ได้อะไรนัก ถ้าเขายังคงจำอะไรไม่ได้อยู่อีก
I still see a gangly little girl, too tall for her age, unsure how she fits into her own skin.แม่ยังเห็นเด็กน้อย ที่สูงเกินอายุตัวเอง แล้วก็ไม่ชอบสีผิวตัวเอง
I've been mostly unsure about my abilities on my own.คือข้าไม่แน่ใจในความสามรถข้านะ
Arthur grew unsure of my motives.อาร์เธอร์เริ่มสงสัยความบริสุทธิ์ใจของข้า
Anything we're unsure about, we can put in the keep-for-now pile.ของอะไรที่เรายังไม่แน่ใจ เราก็วางมันไว้ในกอง "เก็บไว้ก่อน" ได้
We have become unsure of your commitment to our mission.กลายเป็นว่าผมไม่แน่ใจกับความรับผิดชอบของคุณ ที่มีต่อภารกิจของเรา

unsure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自信なし[じしんなし, jishinnashi] (exp) (I am) uncertain; unsure
心許ない;心もとない[こころもとない, kokoromotonai] (adj-i) uneasy; unsure; unreliable

unsure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be unsure ; be not convinced FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
งุนงง[v.] (ngun-ngong) EN: be doubtful ; be unsure ; be uncertain ; be baffled ; be perplexed FR:

unsure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsicher; ungewiss {adj} | (sich) unsicher sein, ob ...unsure | to be unsure whether ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsure
Back to top