ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perplexity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perplexity*, -perplexity-

perplexity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perplexity (n.) ความงุนงง See also: ความสับสน, ความไม่แน่ใจ Syn. bewilderment, uncertainty Ops. composure, stillness
perplexity (n.) เรื่องที่น่าพิศวงงงงวย See also: สิ่งที่ทำให้สับสนงุนงง
English-Thai: HOPE Dictionary
perplexity(เพอเพลค'ซิที) n. ความงงงวย,ความยุ่งเหยิงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความสลับซับซ้อน
English-Thai: Nontri Dictionary
perplexity(n) ความสนเท่ห์,ความงง,ความฉงน,ความงงงวย

perplexity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困惑[kùn huò, ㄎㄨㄣˋ ㄏㄨㄛˋ, 困惑] bewilder; perplexity; confused

perplexity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惑い[まどい, madoi] (n) delusion; illusion; infatuation; bewilderment; perplexity
這々;這這[ほうほう, houhou] (n) confusedly; perplexity
困却[こんきゃく, konkyaku] (n,vs) perplexity; dilemma
当惑[とうわく, touwaku] (n,vs) bewilderment; perplexity; embarrassment; confusion; (P)
難問[なんもん, nanmon] (n,vs) perplexity; difficult question; difficult problem; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perplexity
Back to top