ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dubiety

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dubiety*, -dubiety-

dubiety ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dubiety (n.) ความสงสัย See also: ความคลางแคลงใจ, ความไม่แน่ใจ, ความไม่เชื่อถือ Syn. qualm, scruple, mistrust Ops. trust, certainty
English-Thai: HOPE Dictionary
dubiety(ดูไบ'อิที) n. ความสงสัย,ความแคลงใจ,สิ่งที่สงสัย., Syn. dubiosity, Syn. doubt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dubiety
Back to top