ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

questioner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *questioner*, -questioner-

questioner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
questioner (n.) ผู้ถาม See also: ผู้สอบถาม Syn. quizzer, interviewer, examiner, investigator
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think the questioner is making a valid point, and that a nation's foreign policy...ผมคิดว่าที่เธอถามมาก็มีประเด็น และนั่นหมายถึง นโยบายต่างประเทศ ...

questioner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้สอบถาม[n. exp.] (phū søpthām) EN: questioner FR:
ผู้ถาม[n.] (phūthām) EN: questioner FR:
ปรัศนี[n.] (pratsanī) EN: interrogator ; questioner FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า questioner
Back to top