ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ว่า*, -ว่า-

วา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วา (adj.) lonely See also: lonesome, alone, empty, void, vacant, lost, missing Syn. เปล่า, หาย, ว้าเหว่
วา (n.) bark See also: hemp, flax, jute, ramie Syn. เปลือกไม้, ป่าน, ปอเปลือกไม้, ปอ
วากยสัมพันธ์ (n.) syntax
วา (v.) lay (down) See also: put (down), place, set down, plant, deposit, leave Ops. ยก
วางกล้าม (v.) swagger See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant Syn. วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า
วางกล้าม (v.) act big See also: swagger, be arrogant Syn. ทำใหญ่, วางข้อ, วางท่า
วางกับดัก (v.) trap See also: entrap, ensnare, snare, catch, enmesh, corner
วางก้าม (v.) put on airs See also: swagger, show off, act in a boastful way Syn. วางโต
วางข้อ (v.) swagger See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant Syn. วางกล้าม, วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า
วางข้อกำหนด (v.) impose a condition See also: set a conception Syn. กำหนดข้อแม้
วางขาย (v.) sold See also: place on sale Syn. ขาย Ops. ซื้อ
วางซ้อน (v.) overlay
วางตน (v.) behave See also: conduct oneself, deport Syn. วางตัว, ปฏิบัติตน, ปฏิบัติตัว, ทำตน, ทำตัว
วางตลาด (v.) market See also: be/ put on sale Syn. วางขาย, ออกขาย, วางตลาด
วางตัว (v.) behave See also: conduct oneself, mind one´s manners, keep one´s nose clean
วางตา (v.) take one´s eyes off See also: turn one´s eyes away Syn. ละสายตา
วางทับกัน (v.) overlap See also: pile up, superimpose Syn. ทับกัน, ซ้ำ
วางท่า (v.) put on airs See also: put on an affected pose, assume affectedly Syn. ไว้ยศ
วางธุระ (v.) neglect See also: ignore, overlook, be inattentive, pay no heed, keep out of the business Syn. เพิกเฉย
วางนโยบาย (v.) set a policy See also: impose a policy, lay a policy, propose a policy Syn. กำหนดนโยบาย
วางบ่วง (v.) place a snare See also: snare Syn. วางกับดัก
วางประกัน (v.) put up bail
วางฟอร์ม (v.) put on airs See also: swagger, put on an affected pose, assume affectedly Syn. วางท่า
วางมวย (v.) fight See also: get into a fight, box, be at cuff with someone, come to blows Syn. ชกต่อย, วิวาท
วางมัดจำ (v.) deposit See also: pledge, leave or put up earnest money, give a deposit Syn. มัดจำ
วางมาด (v.) put on airs See also: be pretentious, be stuck-up Syn. วางท่า
วางมาด (adv.) arrogantly See also: haughtily Syn. วางท่า, เต๊ะจุ๊ย, เต๊ะท่า, แอ๊ก
วางมาด (v.) put on airs See also: be arrogant Syn. วางท่า, เต๊ะจุ๊ย, เต๊ะท่า, แอ๊ก
วางมาตรการ (v.) lay down measures Syn. กำหนดมาตรการ
วางมาตรฐาน (v.) standardize
วางมือ (v.) quit boxing Syn. เลิก, หยุด, รามือ
วางมือ (v.) give up Syn. ทิ้ง
วางมือ (v.) stop See also: cease, abandon, quit, terminate Syn. เลิกรา, เลิกล้ม, ล้างมือ
วางมือ (v.) slacken See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen
วางมือ (v.) slacken See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen
วางยา (v.) poison See also: give someone poison
วางยา (v.) apply a remedy See also: give medicine, administer a remedy Syn. ให้ยา
วางยาพิษ (v.) poison See also: give/administer poison to Syn. วางยา
วางระเบิด (v.) bomb See also: explode a bomb, drop a bomb
วางระเบิด (v.) bomb See also: explode a bomb, drop a bomb
English-Thai: HOPE Dictionary
ymodemวายโมเด็มหมายถึง มาตรฐานที่ใช้การในการถ่ายโอน (transfer) ข้อมูลซึ่งได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM การถ่ายโอนข้อมูลแบบวายโมเด็มนั้น สามารถส่งสัญญาณถ่ายโอนได้ในอัตราที่เร็วกว่าเก่าดู XMODEM ประกอบ
a tempo(อาเทม'โพ) Music. ด้วยความเร็วที่นำ ritardando หรือ accelerando
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abattoir(แอ็บ' บะทวา) n. โรงฆ่าสัตว์
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abbot(แอบ' เบิท) n. อธิการวัด, เจ้าอาวา
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abfarad(แอบแฟ' แรด) n. หน่วยความจุไฟฟ้าซึ่งเป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาทีและมีค่าเท่ากับ 109 farads
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent,competence,aptitude)
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
abracadabra(แอบราคะแดบ' บระ) n. คาถายันตร์, การพูดที่ไร้ความหมาย
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
abyss(อะบิส') n.,adj. ห้วงเหว, ปลัก, นรก, อเวจี, ความสุดซึ้ง, ทะเลลึก -abyssal adj.
acataposisวามยากในการกลืน
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord)
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
accuse(อะคิวซ') vt.,vi. กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, Syn. charge, blame, incriminate
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
English-Thai: Nontri Dictionary
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
salaam(n) การโค้งคำนับ,การแสดงความเคารพ
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
abeam(adv) ตามขวางเรือ
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
ably(adv) อย่างสามารถ,โดยความสามารถ,ด้วยความสามารถ
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
accelerate(vi,vt) เร่งความเร็ว
acceleration(n) การเร่งความเร็ว
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
accomplishment(n) ความสำเร็จ,การบรรลุผล
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่ควา
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
ache(n) ความปวด,ความเจ็บ,ความเจ็บปวด
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิ์ผล,การบรรลุผล
acidity(n) ความเป็นกรด
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย
acrimonious(adj) เผ็ดร้อน,แหลมคม(วาจา)
acrimony(n) ความเผ็ดร้อน,ความแหลมคม
across(adv) ไขว้,ตัดผ่าน,ขวา
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
inadequacy(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอ
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Atticismวาทศิลป์กระชับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrouselวาทะเวียนวง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissertationวาทนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hand expansion valveวาล์วระเหยสารทำความเย็นปรับด้วยมือ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
harangueวาทะปลุกใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
layวาง, ยื่น, แสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lustrousวาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
motorised valveวาล์วขับด้วยมอเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
readingวาระในการพิจารณาร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regulateวางระเบียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhetoricวาทศิลป์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standardizeวางมาตรฐาน, ปรับเข้ามาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
syntaxวากยสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VAS (value added service)วาส (บริการคุณค่าเพิ่ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
A.M. (arithmetic mean)เอเอ็ม (มัชฌิมเลขคณิต) [มีความหมายเหมือนกับ arithmetic average] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
A.P. (arithmetic progression)เอพี (การก้าวหน้าเลขคณิต) [มีความหมายเหมือนกับ arithmetic sequence] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abelian groupอาบีเลียนกรุป [มีความหมายเหมือนกับ commutative group] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aberration๑. การออกนอกทาง๒. (จักษุ.) การพร่า, ความพร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abetmentการยุยงให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abiding convictionคำวินิจฉัยชี้ขาดว่ากระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ability to pay theoryทฤษฎีการเก็บภาษีตามความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ablactation๑. การหย่านม [มีความหมายเหมือนกับ weanling ๑]๒. การหยุดหลั่งน้ำนม [มีความหมายเหมือนกับ delactation] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aborticide; abortifacientยาแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortient ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortion๑. การแท้ง๒. การทำแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortion, artificial] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute humidityวามชื้นสัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolutionการปล่อยให้พ้นผิดไป (เพราะไม่ได้กระทำความผิด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolveทำให้พ้นจากความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abundanceวามอุดม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accelerationวามเร่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
accompliceผู้ร่วมกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accuracyวามแม่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Achilles jerk; jerk, ankleการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acidophil; acidophile๑. สิ่งติดสีกรด๒. เซลล์ต่อมใต้สมองติดสีกรด๓. สิ่งมีชีวิตเจริญดีในภาวะกรด๔. -ติดสีกรด, -ชอบกรด [มีความหมายเหมือนกับ acidophilic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustic memory; acoustic storeหน่วยความจำเชิงเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acquaintance, knowledge byวามรู้โดยประจักษ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquisitive prescriptionอายุความได้สิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual codeรหัสจริง [มีความหมายเหมือนกับ absolute code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acuityวามเฉียบแหลม, ความชัดเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adamantine lusterวาวาวแบบเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adherence; adhesionการเข้าร่วมเป็นภาคี (ในความตกลง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agendaวาระการประชุม [การบัญชี]
Draw a Man Testวาดรูปคน [การแพทย์]
Fusible Metal Safety Plugeวาวล์นิรภัย [การแพทย์]
Journalวารสารวิชาการ
Journalismวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Merchant bankingวาณิชธนกิจ ธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดยธนาคารการลงทุนธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดย investment banker (ธนาคารการลงทุน) เช่น การให้บริการปรึกษาและเจรจาต่อรองแก่ลูกค้า ที่ต้องการควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการ รวมถึงบริการจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ให้ลูกค้า เป็นต้น [ตลาดทุน]
Mountวางบนแผ่นกระจก [การแพทย์]
Journalism, Aeronauticalวารสารศาสตร์การบิน [TU Subject Heading]
Oratoryวาทศิลป์ [TU Subject Heading]
Periodicalวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Rhetorical criticismวาทวิจารณ์ [TU Subject Heading]
Syntaxวากยสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Vanadiumวาเนเดียม [TU Subject Heading]
vanillaวานิลลา, พืชชนิดหนึ่งมีมากในอเมริกาใต้ นำเมล็ดมาสกัดได้สารอินทรีย์  สูตรเคมีคือC8H8O3 เป็นผลึกสีขาว จุดหลอมเหลว 81-82 °C จุดเดือด 285 °C  มีกลิ่นหอม นิยมใช้ผสมอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vaselineวาสลิน, ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันอยู่ในสถานะครึ่งแข็งครึ่งเหลว มีสีขาวหรือสีเหลือง ใช้ทำเครื่องสำอางและขี้ผึ้งต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vasopressinวาโซเพรสซิน, ดู  antidiuretic hormone [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Warfarinวาร์ฟาริน [TU Subject Heading]
Aberrationวามคลาด [ดาราศาสตร์]
Abilityวามสามารถ [TU Subject Heading]
Abnormalวามผิดปกติ [การแพทย์]
absolute humidityabsolute humidity, ความชื้นสัมบูรณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Accumulateสั่งสม [การจัดการความรู้]
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Accuracyวามถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความเชื่อมั่น, ความถูกต้องแม่นยำ [การแพทย์]
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Achilles Tendonเอ็นร้อยหวาย, เอ็นอะคิลลิส, กลุ่มของกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวาย [การแพทย์]
Achondroplasiaอคอนโดรเพลเซีย; ความผิดปกติของกระดูก; โรคทางพันธุกรรมโดยมีแขนขาสั้นตัวเตี้ย; อะคอนโดรเพลเซีย; อะคอนโดรเพลเซีย, โรค [การแพทย์]
Acidity วามเป็นกรด ความเป็นกรด [สิ่งแวดล้อม]
Acquireการเสาะหา [การจัดการความรู้]
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
Acrophobiaวามกลัวที่สูง, กลัวที่สูง, กลัวความสูง [การแพทย์]
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
Actinometerแอคทินอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดความเข้มของพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Acuityวามไวของหู [การแพทย์]
Ad hocเพื่อวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะ
Add Life to Yearsให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืน [การแพทย์]
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
syntax (n.) วากยสัมพันธ์ See also: ความสัมพันธ์ระหว่างถ้อยคำในประโยค, โครงสร้างความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ Syn. grammar, linguistics
lie (vi.) วาSyn. lay Ops. stand
put (vt.) วาSee also: ตั้ง Syn. set, settle
set (vt.) วาSee also: ตั้ง, จัดวาง Syn. arrange, deposit
load into (idm.) วาง (ของหนัก) บน Syn. load onto
load onto (idm.) วาง (ของหนัก) บน Syn. load into
lay by (phrv.) วาง (บางสิ่ง) ข้าง (บางสิ่งหรือบางคน) See also: วางข้าง Syn. set by
spread over (phrv.) วาง (บางสิ่งที่แผ่กว้าง) ไว้บน Syn. spread on, spread with
spread on (phrv.) วาง(บางสิ่งที่แผ่กว้าง)ไว้บน Syn. spread over, spread with
put back (phrv.) วางกลับ See also: วางคืน Syn. lay back, put forward
set on end (vt.) วางกลับหัวกลับหาง See also: วางสลับหัวท้าย
upend (vt.) วางกลับหัวกลับหาง See also: วางสลับหัวท้าย Syn. set on end
trap (vt.) วางกับดัก See also: ดักจับ, ดัก
ensnare (vt.) วางกับดักสัตว์ See also: ดักสัตว์ Syn. net, trap
set beside (phrv.) วางข้าง See also: วางด้านข้าง
postfix (vt.) วางข้างท้าย See also: ใส่ข้างหลัง, เติมท้าย Syn. append, suffix
subjoin (vt.) วางข้างท้าย See also: ใส่ข้างหลัง, เติมท้าย Syn. append, postfix, suffix
put forward (phrv.) วางข้างหน้า Syn. lay back, put back
set before (phrv.) วางข้างหน้า See also: วางตรงหน้า Syn. put at
appose (vt.) วางชิดกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Put me downวางฉันลง ฉันอยากเห็น
No, I didn't really mean thatเปล่า ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ
He has no respect for anyoneเขาไม่ให้ความนับถือใครเลย
She has a message for youเธอมีข้อความสำหรับคุณ
Don't worry about my opinion of youอย่ากังวลกับความเห็นของฉันที่มีต่อคุณ
Do you really mean what you say now?คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
It's based on the idea that..มันขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่า
We'd planned to meet at…พวกเราวางแผนพบกันที่...
So you shared interest with him?ดังนั้นคุณมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
I understand your concernsฉันเข้าใจความเป็นห่วงของคุณ
I have an urgent message for youฉันมีข้อความด่วนสำหรับคุณ
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
It was a mistakeมันเป็นความผิดพลาด
We had planned to meet tonightพวกเราวางแผนพบกันคืนนี้
He may have left me a messageเขาอาจทิ้งข้อความไว้ให้ฉัน
I need your help right awayฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณเดี๋ยวนี้
It is I who am sorryเป็นฉันที่ต้องขอโทษ นี่เป็นความผิดของฉัน
He tried to gather his thoughtsเขาพยายามที่จะรวบรวมความคิดของเขา
I got your messageฉันได้รับข้อความของคุณ มีอะไรเหรอ
Do you know where I put my glasses?คุณทราบไหมว่าฉันวางแว่นตาไว้ที่ไหน
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
When did you get up yesterday morning?เมื่อเช้าวานนี้คุณตื่นนอนตอนไหน
Yes, I lost my cat yesterdayใช่ฉันทำแมวหายเมื่อวานนี้
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
That's a good ideaนั่นเป็นความคิดที่ดี
I agree with your opinionฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ
I'm sure I will do the work to the best of my abilityฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
Talking with you is a pleasureการได้พูดคุยกับคุณเป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่ง
Where did you go for dinner yesterday?คุณไปทานข้าวเย็นที่ไหนเมื่อวานนี้
It's on your right sideมันอยู่ทางขวามือของคุณ
I want to hear your opinionฉันอยากได้ยินความเห็นของคุณ
He's not inเขาไม่อยู่ จะฝากข้อความไว้ให้เขาไหมครับ
I have to hang up nowฉันต้องวางหูแล้วตอนนี้
What do you mean?คุณหมายความว่าอย่างไร
It's not your faultมันไม่ใช่ความผิดของคุณ
We need some fun in our livesพวกเราต้องมีความรื่นเริงกับชีวิตบ้าง
Have a good timeขอให้มีความสุข ขอให้สนุกนะ
I need a favorฉันต้องการความช่วยเหลือ มันเร่งด่วน
I'm going to take the chance without any fearฉันกำลังจะคว้าโอกาสโดยปราศจากความกลัว
Everyone should remain calmทุกคนควรอยู่ในความสงบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...13,000 feet high and 2,560 feet wide.สูง 1950 วา กว้าง 384 วา
In front of it is a Buddha statue 13,000 feet high and 2,560 feet wide.ด้านหน้ามีพระพุทธรูป สูง 1950 วา กว้าง 384 วา
That sounds right. Okay. Here goes nothing.น่าจะใช้ได้ กล้า ๆ หน่อย เพ ที อุม นอน โซว วา โท,
Wag Too, what are you doing?วาก ตู นั่นเจ้ากำลังทำอะไร?
Vargas, get up. Vargas, get up.วากัสลุกขึ้น ลุกขึ้นมาเร็วเข้าวากัส
Wakabe Yuzo, the anime creatorวาคาเบะ ยูโซ่, นักออกแบบการ์ตูน
Valkyrie 1-6, you are cleared and hot.วาคีรี้ หนึ่ง หก ถ้าพร้อมแล้วยิงได้เลย
Wakui, Chihara, and Araki...วาคุอิ ชิฮาระ แล้วก็อารากิ..
Wakui Masakazu you took bribes from Araki, didn't you?วาคุอิ มาซาคาซุ คุณรับสินบนจากอารากิใช่มั้ย?
Wakui-san is Megumi-san's fiancee, you know!วาคุอิซัง... ...เป็นคู่หมั้นของเมกุมิซังนะ!
Put his wife's coffin is down here.วาง ภรรยา เขา ไว้ตรงนี้เลย
Put your scissors down.วางกรรไกรลง เก็บนาฬิกาซะ
Leave your slates on my desk, please.วางกระดานชนวนไว้บนโต๊ะ
What comes after the stencil?วางกระดาษลายฉลุแล้วไงต่อ
Thread the boned duck on a board, face skin side down.วางกระดูกลงบนเขียง\เอาด้านหน้าคว่ำลง
Drop that ladle, Cohen-Chang!วางกระบวยนั่นลงซะโคเฮนชาง
Place your briefcase on the counter.วางกระเป๋าของคุณไว้บนโต๊ะ
Leave your luggage on the platform.วางกระเป๋าตรงชานชาลา...
Set those bags down, rit now.วางกระเป๋าลง เดี๋ยวนี้
Put the case on the ground.วางกระเป๋าลงเดี๋ยวนี้
Just drop the case. Drop the case and kick it to her!วางกระเป๋าลงแล้วเตะไปให้เธอ
Put down that weapons case, son, and let us deliver those warheads.วางกระเป๋าอาวุธลง ไอ้หนู ให้เราจัดการหัวรบพวกนั้นก่อน
Drop the bag! Drop it!วางกระเป๋าเดี๋ยวนี้ วางเดี๋ยวนี้
Set the briefcase down now.วางกระเป๋าเอกสารลง เดี๋ยวนี้
Leave a bag of cash in his car, and he'd do whatever we asked.วางกระเป๋าใส่เงินไว้ในรถเขา และเขาจะทำทุกอย่างตามที่เราบอก
[ Soldier ] Leave your luggage on the platform.วางกระเป๋าไว้ที่ชานชาลา...
Drop your bag and take a spar of staircase, look at the docks it's captain docks.วางกระเป๋าไว้และไปเอาสปาร์ตรงขั้นบันได / มองไปที่โรงจอดนั่น มันเป็นโรงจอดของหัวหน้า
Put the box on the table.วางกล่อง ใบนั้นลงบนโต๊ะั
Put the box down. On the bench. Slowly.วางกล่องนั่นลงบนที่นั่ง
Put cameras in your house.วางกล้องในบ้านของคุณ.
Put it back on the table before somebody else kicks your ass.วางกลับลงไปซะ ก่อนที่จะโดนเตะ
Put it back where you got it from.วางกลับไป หยิบตรงไหน วางคืนตรงนั้น
Yeah, just keep them in line. Thanks.วางกันๆ ไว้นะ สูงๆ หน่อย
You went ahead and did it, huh? My own sister.วางกาแฟลงแล้วมองหน้าหนู
Lay off the caffeine, huh? it's giving you wrinkles.วางกาแฟลงได้แล้ว มันทำให้เกิดรายย่นนะ
We have an ambush point yet?วางกำลังซุ่มโจมตีหรือยัง
Put an armed cop on every corner.วางกำลังตำรวจติดอาวุธทุกมุมเมือง
Set up sentries on all the gates.วางกำลังยามในทุกทางเข้า-ออก
Establish a perimeter but keep your distance.วางกำลังเป็นขอบเขตไว้ แต่รักษาระยะห่างไว้ด้วย
Man the boundaries! Protect us.วางกำลังให้รอบ ปกป้องพวกเรา ทำหน้าที่ของท่าน...

วา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
イベント[いべんと, ibento] Thai: งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ English: event
不具[ふぐ, fugu] Thai: ความไม่ลงตัว English: deformity
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: น่าหวาดเสียว English: eerie
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
前書き[まえがき, maegaki] Thai: บทนำในบทความ หนังสือ เอกสาร English: preface
勝利[しょうり, shouri] Thai: ความสำเร็จ English: success
十二月[じゅうにがつ, juunigatsu] Thai: เดือนที่สิบสองของปี, ธันวาคม English: December
取れる[とれる, toreru] Thai: ตีควา
品薄[しなうす, shinausu] Thai: สินค้ามีน้อยจนดูท่าทางไม่พอกับความต้องการ
夢想[むそう, musou] Thai: ความเพ้อฝัน English: dream
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ขัดขวาง English: to prevent
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] Thai: ความสงบ English: peace
専門[せんもん, senmon] Thai: ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน English: speciality
必要[ひつよう, hitsuyou] Thai: ความจำเป็น English: necessity (an)
悪気[わるぎ, warugi] Thai: ความคิดในทางไม่ดีต่อผู้อื่น English: malice
意見[いけん, iken] Thai: ความคิดเห็น
戴く[いただく, itadaku] Thai: ได้รับ(ใช้แสดงความถ่อมตน) English: to receive (hon)
技能[ぎのう, ginou] Thai: ทักษะ ฝีมือ ความชำนาญ English: technical skill
投稿[とうこう, toukou] Thai: การส่งเรื่องไปลงหนังสือพิมพ์หรือวารสาร English: submission
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับใจควา
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
暴挙[ぼうきょ, boukyo] Thai: ความรุนแรง English: violence
本当[ほんとう, hontou] Thai: ความจริง English: reality
母性[ぼせい, bosei] Thai: ความเป็นแม่ English: maternal
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: ความสนใจ English: attention
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความกระตือรือร้น English: enthusiasm
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความตั้งใจจริง English: zeal
熱望[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)
独特[どくとく, dokutoku] Thai: ความโดดเด่นเฉพาะตัว English: uniqueness
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality
申告[しんこく, shinkoku] Thai: การยื่นความจำนงเพื่อกระทำการทางกฎหมายกับสถานที่ราชการ English: report
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แจ้งความ English: filing a return
発売[はつばい, hatsubai] Thai: การวางตลาด English: sale (vs)
盛る[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up
積み重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] Thai: วางซ้อนกัน English: to be piled up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ว่า
Back to top