ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hemp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hemp*, -hemp-

hemp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hemp (n.) กัญชา Syn. cannabis, ganja, marijuana
hemp (n.) ปอ See also: ป่าน
English-Thai: HOPE Dictionary
hemp(เฮมพ) n. กัญชา,ป่าน,ปอ, See also: hempen adj
English-Thai: Nontri Dictionary
hemp(n) ต้นป่าน,ต้นปอ,กัญชา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hempปอ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว่าน (n.) general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs
หมวกไหมสับปะรด (n.) sisal-hemp (hat)
ไหมสับปะรด (n.) sisal-hemp (hat) Syn. หมวกไหมสับปะรด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of Freebo's hemp suppliers.เขาเป็นพ่อค้าขายกัญชาให้ฟรีโบ
When the King practices frugality by wearing hemp clothingเมื่อใดที่กษัตริย์ตกที่นั่งลำบาก ภายใต้ชุดป่านมอซอที่สวมใส่
I'm sorry, not coffee. Some green tea, soy, organic hemp bullshit.โทษที ไม่ใช่กาแฟ ชาเขียวใส่นมถั่วเหลืองอะไรเงี้ย
Uh, just walnuts, hemp curds, and one very special ingredient.แหมแค่ วอลล์นัท,เฮมพ์ เคิร์ด แล้วก็ส่วนผสมพิเศษนิดหน่อย
You killed your protege for a handful of worthless hemp seeds.คุณฆ่าเด็กที่คุณสร้างมาเอง เพื่อ เมล็ดกัญชาไร้ค่า
All 'cause of that inbred hemp seed, Woody Harrelson.ทั้งหมดนั่นเป็นเพราะวู้ดดี้ ฮาร์เรลสัน
Hemp is made out of marijuana, you know?กัญชง มันก็เหมือนกับกัญชานั่นแหละ รู้รึเปล่า
It's a routine drill at the hempstead farmhouse. what... whoa.ปกติเขาซ้อมรบ ที่ไร่หรือนี่ นี่... ว๊าว.
No, they are diamond, filled with a throbbing, savage and hemped-up energy.ไม่เลย มันคือขุมพลังที่สั่นสะท้าน เปี่ยมไปด้วยพลังที่ปลุกเร้าสรรพสิ่ง
We say we disapprove, we'll just drive her further into his hemp-braceleted arms.จะกลายเป็นยิ่งยุให้หล่อน เข้าไปหาอ้อมแขนอวลกัญชาของเขา
You said it was your Earth Day jacket because it was made out of recycled hemp.เธอบอกว่ามันคือแจ๊คเก็ตสำหรับวันคุ้มครองโลก เพราะมันทำมาจาก ใยป่านรีไซเคิล
An accounting firm in Hempstead of all places?สำนักงานที่อยู่ใน แฮมป์สเตดมีหลายที่

hemp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
种麻[zhǒng má, ㄓㄨㄥˇ ㄇㄚˊ, 种麻 / 種麻] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa)
苴麻[jū má, ㄐㄩ ㄇㄚˊ, 苴麻] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa)
大麻[dà má, ㄉㄚˋ ㄇㄚˊ, 大麻] hemp (Cannabis sativa); cannabis; marijuana
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 屩] hemp sandals
[gé, ㄍㄜˊ, 葛] hemp cloth; Pueraria lobata (lobed kudzu vine (a legume with starchy roots used in traditional Chinese medicine)
葛巾[gé jīn, ㄍㄜˊ ㄐㄧㄣ, 葛巾] hemp headcloth
葛布[gé bù, ㄍㄜˊ ㄅㄨˋ, 葛布] hemp cloth
[fén, ㄈㄣˊ, 蕡] hemp seeds; luxurious; abundant
麻絮[má xù, ㄇㄚˊ ㄒㄩˋ, 麻絮] hemp wadding
[qǐng, ㄑㄧㄥˇ, 苘] Indian mallow (Abutilon theophrasti); Indian hemp (cannabis)
苘麻[qǐng má, ㄑㄧㄥˇ ㄇㄚˊ, 苘麻] Indian mallow (Abutilon theophrasti); Indian hemp (cannabis)
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 絰] hempen cloth worn by mourner
[yùn, ㄩㄣˋ, 縕] hemp; vague; mysterious
[lú, ㄌㄨˊ, 纑] hempen thread; to dress hemp
[xǐ, ㄒㄧˇ, 枲] male nettle-hemp

hemp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インド大麻[インドたいま, indo taima] (n) Indian hemp
サイザル麻[サイザルあさ, saizaru asa] (n) sisal hemp
ヘンプ[, henpu] (n) hemp
マニラ麻[マニラあさ, manira asa] (n) (See アバカ) Manila hemp (Musa textilis)
宮古上布[みやこじょうふ, miyakojoufu] (n) high quality hemp cloth from Miyakojima (Okinawa prefecture)
小幣;小麻[こぬさ, konusa] (n) (1) (arch) small purification wand; (2) (See 切麻) thinly cut hemp or paper mixed with rice (scattered as an offering to the gods)
棕櫚;棕梠;椶櫚[しゅろ;すろ(棕櫚);シュロ, shuro ; suro ( shuro ); shuro] (n) (uk) Chinese windmill palm (Trachycarpus fortunei); Chusan palm; hemp palm
製麻[せいま, seima] (n) flax (hemp) spinning; hemp dressing
鬼頭;纛[おにがしら;とう(纛), onigashira ; tou ( tou )] (n) (See 大頭・おおがしら・2) decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp
麻(P);苧[あさ(麻)(P);お(ok), asa ( asa )(P); o (ok)] (n) (1) cannabis (Cannabis sativa); hemp (plant); (2) hemp (fiber); linen; flax; jute; (P)
麻の中の蓬[あさのなかのよもぎ, asanonakanoyomogi] (exp) if even the most crooked person is surrounded by good people, he will straighten up as does mugwort growing in a hemp field
麻子仁[ましにん, mashinin] (n) hemp seed (folk medicine)
マリファナ(P);マリワナ[, marifana (P); mariwana] (n) marijuana; marihuana; cannabis; hemp; pot; (P)
大纛[たいとう, taitou] (n) (1) (also written as 大頭) large decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp; (2) emperor's encampment
大頭[だいがしら, daigashira] (n) (1) (See 小頭) leader of a (large) group; (2) (See 大纛) large decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp; (3) leader of a (large) group; (4) (uk) puffbird (any bird of family Bucconidae); (5) first makushita rikishi listed on the banzuke (sumo)
大麻[たいま, taima] (n,adj-no) (1) hemp; cannabis; (2) Shinto paper offerings; (P)
[ほそ, hoso] (n) (1) (abbr) (See 細引き,細糸) fine thread; hempen cord; (n-pref) (2) slender; narrow; weak; (n-suf) (3) (as ぼそ) narrowness
細引き;細引[ほそびき, hosobiki] (n) hempen cord; rope

hemp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลิ้นมังกร[n.] (linmangkøn) EN: Sansevieria ; mother-in-law's tongue ; devil's tongue ; jinn's tongue ; bow string hemp ; snake plant ; snake tongue FR: sansevière [f] ; langue de belle-mère [f]
หมัน[n.] (man) EN: hemp ; rope ends ; tow FR: étoupe [f]
ป่าน[n.] (pān) EN: hemp ; ramie FR: chanvre [m] ; raphia [m]
ปอ[n.] (pø) EN: hemp ; jute ; kenaf ; fibre crops FR: chanvre [m] ; jute [m] ; lin [m]
ปอเทือง[n. exp.] (pø theūang) EN: Indian hemp FR:
โสน[n.] (sanō) EN: sanor tree ; hemp sesbania flower FR:
ว่านเศรษฐีใบพาย[n. exp.] (wān sētthī ) EN: ornamental hemp FR:
ว่านเศรษฐีขอดทรัพย์[n. exp.] (wān sētthī ) EN: ornamental hemp FR:
ว่านเศรษฐีกอบทรัพย์[n. exp.] (wān sētthī ) EN: ornamental hemp FR:
ว่านเศรษฐีนางกวัก[n. exp.] (wān sētthī ) EN: ornamental hemp FR:
ว่านเศรษฐีเรือนกลาง[n. exp.] (wān sētthī ) EN: herb hemp FR:
ว่านเศรษฐีสอด[n. exp.] (wān sētthī ) EN: ornamental hemp FR:
ว่านเศรษฐีธรรมดา[n. exp.] (wān sētthī ) EN: herb hemp FR:
จำปาดะ[n.] (jampāda) EN: chempedak ; cempedak ; Artocarpus integer FR:
จำปาทอง[n. exp.] (jampā thøng) EN: Orange Chempaka FR:
หมวกไหมสับปะรด[n. exp.] (mūak mai sa) EN: sisal-hemp FR:
ปาล์มเชมเปญ [n. exp.] (pām chēmpēn) EN: Bottle palm FR:
เทมเพลต[n.] (thēmphlēt) EN: template FR:
ว่าน[n.] (wān) EN: medicinal plant ; propitious plant ; [general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs] FR: amome [m]

hemp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tischempfänger {m} | Tischempfänger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hemp
Back to top