ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

net

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *net*, -net-

net ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
net (n.) ตาข่ายดักสัตว์ See also: ตาข่าย, แห, ร่างแห
net (n.) เครือข่าย See also: เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
net (vt.) จับด้วยตาข่าย See also: ทอดแห, ดักด้วยแห
net (adj.) สุทธิ (ราคา) See also: ซึ่งเหลือหลังหักค่าสิ่งอื่นแล้ว Syn. pure, excluding, remaining
net game (n.) การแข่งขันเทนนิส See also: การเล่นเทนนิส Syn. court tennis
net surfer (n.) ผู้เล่นอินเตอร์เนต See also: ผู้ท่องอินเตอร์เนต Syn. surfer
net ton (n.) หน่วยชั่งน้ำหนักเรียกว่า ตัน มีค่าเท่ากับ 2000 ปอนด์ Syn. ton
netball (n.) เกมแข่งขันที่มีผู้เล่น(ผู้หญิง)สองทีมทีมละ 7 คน
nether (n.) ซึ่งต่ำกว่า See also: ข้างใต้, เบื้องล่าง
nethermost (adj.) ต่ำที่สุด
netkeeper (n.) ผู้รักษาประตู Syn. goalie, goaltender
netlike (adj.) เหมือนตาข่าย
nett (n.) ตาข่าย See also: ร่างแห Syn. net
netted (adj.) ซึ่งเป็นตาข่าย
netting (n.) การจับปลาด้วยแห See also: แห, อวน, ตาข่าย Syn. mesh, trellis
nettle (n.) ต้นไม้ป่าที่มีขนตามใบ Syn. stinging nettle
nettle (n.) ทำให้เจ็บๆ คันๆ See also: ทำให้ระคายเคือง, ทำให้ไม่สบายใจ Syn. annoy, displease, offend
nettle (n.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: ทำให้รำคาญ Syn. irritate, annoy
nettle rash (n.) อาการโรคลมพิษ Syn. uredo, urticaria
network (n.) สิ่งที่คล้ายร่างแหหรือตาข่าย See also: ตาข่าย Syn. weave, knitting, mesh
network (n.) ระบบเครือข่าย See also: เครือข่าย, เน็ตเวิร์ค Syn. circuitry
network (vt.) เชื่อมโยงเครือข่าย See also: ติดต่อกับเครือข่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
net(เนท) {netted,netting,nets} n. รัง,มุ้ง,แห,ตาข่าย,สิ่งที่ใช้เป็นเครื่องจับ,เครื่องจับ,เครื่องดัก,ตาข่าย,รายได้สุทธิ,น้ำหนักสุทธิ,กำไรสุทธิ. adj. (น้ำหนัก,รายได้,กำไร) สุทธิ (ราคา) ขาดตัว,ที่สุด,ทั้งหมด. vt. ปกคลุมด้วยแห,ทอดแห,จับ,ดัก,ตีลูกติดตาข่าย,กำไร.
net tonn. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ2000ปอนด์
netbios(เน็ตไบออส) ย่อมาจาก Network Basic Input / Output System หมายความถึงไบออสที่ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผล ตลอดจนหน่วยความจำที่จะใช้ในเครือข่าย เพื่อช่วยไบออสของแต่ละเครื่องที่มีอยู่แล้วอีกทีหนึ่ง ดู Bios ประกอบ
netherlands(เนธ'เธอเลินดฺซ) n. ประเทศเนเธอร์แลนด์, Syn. Holland
netting(เนท'ทิง) n. สิ่งทอเป็นร่างแหชนิดต่าง ๆ
nettle(เนท'เทิล) n. พืชที่มีขนคันจำพวก Urtica
nettlesome(เนท'เทิลโซม) adj. ซึ่งทำให้ระคายเคืองหรือคัน โกรธง่าย,โมโหง่าย,ยั่วยุได้ง่าย
netware(เนท' แวร์) n. ชื่อโปรแกรมจัดการอันหนึ่งของ LAN (Local Area Network)
network(เนท'เวิร์ค) n. ตาข่าย,ร่างแห,แผนประสานซึ่งกันและกัน, เครือข่าย การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูลหรือใช้โปรแกรมร่วมกัน, ระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่อง มาทำงานร่วมกันโดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก,เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
network adapterตัวปรับเครือข่ายหมายถึง อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ หรือแผ่นวงจรซึ่งสร้างเครือข่าย หรือสามารถโยงคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ดู network ประกอบ
network basic input / outไบออสเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NetBIOS (อ่านว่า เน็ตไบออส) หมายความถึงไบออสที่ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผล ตลอดจนหน่วยความจำที่จะใช้ในเครือข่าย เพื่อช่วยไบออสของแต่ละเครื่องที่มีอยู่แล้วอีกทีหนึ่ง ดู BIOS ประกอบ
network hoseสายเชื่อมเครือข่ายหมายถึง สายเคเบิลที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเดียวกัน เนื่องจากสายเคเบิลนี้บางกว่าเส้นลวด จึงไม่เรียกว่าเส้นลวด (wire) หรือสายไฟอย่างที่เข้าใจกัน
network operating systemระบบปฏิบัติการเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NOS เป็นชื่อซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำระบบข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ซึ่งจะต้องประกอบด้วย เครื่องบริการแฟ้ม (server) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน และซอฟต์แวร์ที่จัดการเกี่ยวกับสถานีงาน (work station) เพื่อจัดการเกี่ยวกับการติดต่อโต้ตอบระหว่างเครื่องบริการแฟ้มกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
net(adj) จริง,สุทธิ,ที่สุด,ทั้งหมด,เนื้อแท้
nether(adj) ข้างใต้,ใต้,ภายใน
nethermost(adj) ต่ำที่สุด,ใต้สุด,ในสุด
nettle(n) ตำแย
network(n) ร่างแห,ตาข่าย,ระบบเครือข่าย,การติดต่อประสานงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
netสุทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
netted; reticulateแบบร่างแห [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nettle rashผื่นแพ้ตำแย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
network๑. ข่ายงาน, เครือข่าย, โครงข่าย๒. วงจรข่าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
network adapterตัวปรับต่อข่ายงาน [มีความหมายเหมือนกับ network interface card] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
network operating systemระบบปฏิบัติการข่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Net asset value มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนหมายถึงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิต่อหน่วยลงทุนถือเป็นมูลค่าจริงของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณ การคำนวณดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น Net Asset Value = Book Value ในกรณีของหุ้นสามัญ
Nettiatthakathเนตติอรรถกถา [TU Subject Heading]
NetWareเน็ตแวร์ [คอมพิวเตอร์]
Network เครือข่าย ข่ายงาน [คอมพิวเตอร์]
Network operating system ระบบปฏิบัติการเครือข่าย [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีมอง (v.) catch fish with a net or seine
ข่าย (n.) net See also: mesh Syn. ตาข่าย
ตาข่าย (n.) net See also: network
ร่างแห (n.) net See also: fishnet, netting, mesh
สวิง (n.) net See also: fishing net
สุทธิ (n.) net
สุทธิ (adj.) net Syn. แท้, จริง
รายได้สุทธิ (n.) net income
ราคาขาดตัว (n.) net price See also: actual price
กำไรสุทธิ (n.) net profit
น้ำหนักสุทธิ (n.) net weight See also: net amount, net quantity, net volume
ปริมาณสุทธิ (n.) net weight See also: net amount, net quantity, net volume Syn. น้ำหนักสุทธิ
บาดาล (n.) nether world See also: bowels of the earth
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (n.) Netherlands Syn. เนเธอร์แลนด์, ฮอลล์แลนด์
ฮอลล์แลนด์ (n.) Netherlands Syn. เนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์ (n.) Netherlands Syn. ฮอลล์แลนด์
ข่ายงาน (n.) network
ระบบเครือข่าย (n.) network Syn. เน็ตเวิร์ก
วงจรข่าย (n.) network See also: system Syn. เครือข่าย, ข่ายงาน
เครือ (n.) network See also: system Syn. เครือข่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I waste so much time on internetฉันเสียเวลาไปมากกับอินเตอร์เน็ต
I waste my time using the internetฉันเสียเวลามากมายในการใช้อินเตอร์เน็ต
Tomorrow, you will stay home and mend the nets?พรุ่งนี้เธอจะอยู่ที่บ้านและซ่อมแหใช่ไหม?
He's kind of the magnet to peopleเขาเป็นประเภทแม่เหล็กสำหรับผู้คน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Netting call, net now.ได้ยินการเรียกร้องตาข่ายสุทธิ ในขณะนี้
You got a $5,000 net and you got $2,000 worth of fish in it.เหมือนเเหราคา 5,000 เอาไว้จับปลาราคา 2,000
Along comes Mr. Whitey, and when he's finished with that net it looks like a kiddies' scissors class has cut it up for a paper doll.พอฉลามขาวมา เเล้วมันเสร็จธุระกับเเหนั่น... มันก็เหมือนเด็กฝึกใช้กรรไกร ที่ตัดขาดเละเทะไปหมด
It was in the net with the other fish. It was drowned. I was bringing it to the Ariki-mau.มันติดมากับปลาอื่นมันตายแล้ว ข้านำมันให้ท่านหัวหน้า
You will bear our varied offspring into the net just as humans leave their genetic imprints on their children.คุณจะสืบทอดมันผ่านทางเครือข่าย, – เหมือนอย่างที่มนุษย์ถ่ายยีนส์สู่รุ่นลูก.
The net is vast and infinite.ระบบเครือข่ายมันกว้างใหญ่ซะเหลือเกิน...
It predicts PRO NET settling at sixty-five and a quarter, a career high.ยูคลิด ทำนายว่า PRO NET จะตกลงมา ถึง 65 1/4 จุด ลงมาเร็วมาก
For we went needlessly into the net of Moria.พวกเราไม่มีทางเลือก เลยต้องเดินทางผ่านมาทางเหมืองแห่งมอเรีย
Go, go, gadget net guns.ไป ไป ปืนตาข่ายแก็ดเจ็ท
When you were appointed to your current position, your net worth exceeded 100 million dollars, so you won't even feel the bite.คุณก็รู้ว่าฐานะคุณ... สินทรัพย์คุณมีกว่า 100 ล้าน$, คุณคงไม่ห่วงเงินขี้ประติ๋วนี้.
Isn't it amazing how much of life turns on whether the ball goes over the net or comes right back at you?มันไม่ใช่เรื่องแปลกใจสักเท่าไหร่ มันก็เหมือกับลูกเทนนิส ว่าจะข้ามตาข่ายไป หรือจะติดขอบตาข่ายตกอยู่ฝั่งเรา
I guess I just wanted to throw this net back into the ocean and see how many fish I could catch.ฉันว่า ฉันแค่อยากจะเหวี่งแหลงทะเล ดูว่า ตัวเองจะจับปลาได้มากเท่าไรน่ะ

net ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, 一网打尽 / 一網打盡] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop
[gǔ, ㄍㄨˇ, 罟] implicate; net for birds or fish
擦网球[cā wǎng qiú, ㄘㄚ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ, 擦网球 / 擦網球] net ball
净现值[jìng xiàn zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓˊ, 净现值 / 淨現值] net present value (NPV)
球网[qiú wǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄨㄤˇ, 球网 / 球網] net (for ball games)
纯利[chún lì, ㄔㄨㄣˊ ㄌㄧˋ, 纯利 / 純利] net profit
网袋[wǎng dài, ㄨㄤˇ ㄉㄞˋ, 网袋 / 網袋] string bag; net bag
上网[shàng wǎng, ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ, 上网 / 上網] to be on the internet; to stretch a net (in a sports game or for covering sth); to be netted (of fish)
万维天罗地网[wàn wéi tiān luó dì wǎng, ㄨㄢˋ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄨㄤˇ, 万维天罗地网 / 萬維天羅地網] World Wide Web (WWW); lit. ten-thousand dimensional net covering heaven and earth
[à, ㄚˋ, 阿] (phonetic character)
[zhàng, ㄓㄤˋ, 帐 / 帳] account; mosquito net; tent; curtain; debt; credit
[dí, ㄉㄧˊ, 荻] Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed); used in Japanese names with phonetic value Ogi
注音符号[Zhù yīn fú hào, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, 注音符号 / 注音符號] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
注音[zhù yīn, ㄓㄨˋ , 注音 / 註音] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
[hóu, ㄏㄡˊ, 喉 / 睺] appears as phonetic ho, especially in words taken from Sanskrit
送气[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 送气 / 送氣] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)
小行星[xiǎo xíng xīng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 小行星] asteroid; minor planet
吸引子网络[xī yǐn zǐ wǎng luò, ㄒㄧ ˇ ㄗˇ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 吸引子网络 / 吸引子網絡] attractor network
有魅力的[yǒu mèi lì de, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙, 有魅力的] attractive; charming; enchanting; magnetic
骨干网路[gǔ gàn wǎng lù, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 骨干网路 / 骨幹網路] backbone network
刺刀[cì dāo, ㄘˋ ㄉㄠ, 刺刀] bayonet
对刺[duì cì, ㄉㄨㄟˋ ㄘˋ, 对刺 / 對刺] bayonet practise in pairs
拼刺[pīn cì, ㄆㄧㄣ ㄘˋ, 拼刺] bayonet charge
拼刺刀[pīn cì dāo, ㄆㄧㄣ ㄘˋ ㄉㄠ, 拼刺刀] bayonet charge
[páng, ㄆㄤˊ, 旁] beside; one side; other; side; self; the right-hand side of split Chinese character, often the phonetic
部落格[bù luò gé, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄜˊ, 部落格] blog (phonetic)
苏格兰帽[sū gé lán mào, ㄙㄨ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄇㄠˋ, 苏格兰帽 / 蘇格蘭帽] bonnet
博讯[Bó xùn, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄣˋ, 博讯 / 博訊] Boxun, US based dissident Chinese news network
博讯新闻网[Bó xùn xīn wén wǎng, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 博讯新闻网 / 博訊新聞網] Boxun, US based dissident Chinese news network
桥接器[qiáo jiē qì, ㄑㄧㄠˊ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˋ, 桥接器 / 橋接器] bridge (networking)
桥接[qiáo jiē, ㄑㄧㄠˊ ㄐㄧㄝ, 桥接 / 橋接] bridging (in computer networks)
广播网路[guǎng bō wǎng lù, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 广播网路 / 廣播網路] broadcast network
小型柜橱[xiǎo xíng guì chú, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄟˋ ㄔㄨˊ, 小型柜橱 / 小型櫃櫥] cabinet
有线新闻网[yǒu xiàn xīn wén wǎng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 有线新闻网 / 有線新聞網] Cable Network News; CNN
[dú, ㄉㄨˊ, 椟 / 櫝] cabinet; case; casket
美国有线新闻网[Měi guó yǒu xiàn xīn wén wǎng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 美国有线新闻网 / 美國有線新聞網] Cable Network News; CNN
校园网络[xiào yuán wǎng luò, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 校园网络 / 校園網絡] campus network
高斯[Gāo sī, ㄍㄠ ㄙ, 高斯] Carl Friedrich Gauss (1777-1855), German mathematician; Gauss, unit of magnetic induction
磁控管[cí kòng guǎn, ㄘˊ ㄎㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˇ, 磁控管] cavity magnetron (used to produce microwaves)
央视[yāng shì, ㄧㄤ ㄕˋ, 央视 / 央視] CCTV, the PRC state TV network, abbr. for 中央電視|中央电视

net ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスキーネット[, asuki-netto] (n) {comp} ASCII Net
オーバーネット[, o-ba-netto] (n) reaching over the net (volleyball, etc.) (wasei
すかり;すがり[, sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb
たも網;攩網(oK)[たもあみ, tamoami] (n) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick)
ネカフェ難民[ネカフェなんみん, nekafe nanmin] (n) (abbr) (See ネットカフェ難民・ネットカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe
ネゲット[, negetto] (n,vs) (col) (abbr) (from net and get) 'getting' someone who is a net acquaintance (e.g. forming a physical relationship)
ネチズン[, nechizun] (n) {comp} netizen; Net citizen
ネットオークション[, nettoo-kushon] (n) net auction
ネットカフェ難民[ネットカフェなんみん, nettokafe nanmin] (n) (See ネカフェ難民・ネカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe
ネットニュース[, nettonyu-su] (n) {comp} net news; network news; Usenet
ネット混雑[ネットこんざつ, netto konzatsu] (n) {comp} Internet congestion; net congestion
ネット犯罪[ネットはんざい, netto hanzai] (n) cyber-crime; net crime
プロパー[, puropa-] (adj-na) (1) proper; (n) (2) (abbr) propagandist; propaganda; (3) full time (staff); career (job title) (e.g. someone who has worked in the same area from the start); (4) regular price; net price; (P)
天網[てんもう, tenmou] (n) heaven's vengeance; heaven's net
天網恢々;天網恢恢[てんもうかいかい, tenmoukaikai] (exp) heaven's vengeance is slow but sure; heaven's net is wide and coarse, yet nothing slips through
定置網[ていちあみ, teichiami] (n) fixed shore net; fixed shore trap; stationary trap; stationary net
巻き網;巻網[まきあみ, makiami] (n) purse seine; round haul net
当期純利益[とうきじゅんりえき, toukijunrieki] (n) current net income; net income for the year; current net earnings; current net profit; current term net income; current term net profit; net profit for the year
手取金;手取り金[てどりきん, tedorikin] (n) net proceeds (e.g. after an offering of securities)
捕虫網[ほちゅうあみ, hochuuami] (n) insect net; butterfly net
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick)
純減[じゅんげん, jungen] (n,vs) net reduction; net decrease
純額[じゅんがく, jungaku] (n) net amount; net price
網処[もうしょ, mousho] (n) (See 定置網) place where a stationary fishing net is spread out
網石[あみいし, amiishi] (n) (obsc) stone(s) used to weigh down a fishing net
網闘士[あみとうし, amitoushi] (n) retiarius (type of gladiator); net fighter
雀羅[じゃくら, jakura] (n) sparrow net
霞網[かすみあみ, kasumiami] (n) fowling net
鳥網[とりあみ, toriami] (n) fowling net
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM
IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP
LAN[ラン, ran] (n) {comp} local area network; LAN
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネットアクセス[ねっとあくせす, nettoakusesu] net access
ネットニュース[ねっとにゅーす, nettonyu-su] net news, network news, Usenet
ネットユーザ[ねっとゆーざ, nettoyu-za] net user, network user
アーネット[あーねっと, a-netto] AARnet
アーパネット[あーぱねっと, a-panetto] ARPANET
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network
アピックネット[あぴっくねっと, apikkunetto] APICNET
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP)
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC)
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show)
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection
イントラネット[いんとらねっと, intoranetto] intranet
イントラネットウェア[いんとらねっとうえあ, intoranettouea] IntranetWare
エキストラネット[えきすとらねっと, ekisutoranetto] extra-net
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet)
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer
エスキューエルネット[えすきゅーえるねっと, esukyu-erunetto] SQL*Net
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.)
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.)
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications)
サービス統合ディジタル網[サービスとうごうディジタルもう, sa-bisu tougou deijitaru mou] ISDN, integrated services digital network
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics
ザクソンインターネット[ざくそん'いんたーねっと, zakuson ' inta-netto] XAXON Internet
サブネットマスク[さぶねっとますく, sabunettomasuku] subnet mask
サブネットワーク[さぶねっとわーく, sabunettowa-ku] subnetwork
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
サブネットワークコネクション[さぶねっとわーくこねくしょん, sabunettowa-kukonekushon] subnetwork-connection
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA
ジャストネット[じゃすとねっと, jasutonetto] JustNet
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
インターネット[いんたーねっと, inta-netto] Thai: เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต English: Internet
ネット[ねっと, netto] Thai: ตาข่าย English: net
ネットワーク[ねっとわーく, nettowa-ku] Thai: เครือข่าย English: network
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความกระตือรือร้น English: enthusiasm
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความตั้งใจจริง English: zeal
熱望[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)

net ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉับ[adj.] (chap) EN: FR: expéditif ; net ; catégorique ; rapide
ชัด[adj.] (chat) EN: clear ; distinct FR: clair ; net ; précis ; distinct ; facile
ดุลบริการสุทธิ[n. exp.] (dun børikān) EN: net services FR:
แห[n.] (haē) EN: fishnet ; cast net ; net FR: filet de pêche [m] ; épervier [m]
เห็ดร่างแห[n. exp.] (het rānghaē) EN: bamboo mushroom ; long net stinkhorn ; basket stinkhorn ; veiled lady ; king of mushroom ; netted stinkhorn ; dancing mushroom FR:
ห่วงตาข่าย[n. exp.] (hūang tākhā) EN: basketball net FR: filet de basket-ball [m]
อินเทอร์เน็ต ; อินเตอร์เน็ต = อินเตอร์เน็ท[n.] (inthoēnet ;) EN: Internet ; Internet network ; net FR: Internet [m] ; Net [m]
อินเตอร์เน็ต = อินเตอร์เน็ท ; อินเทอร์เน็ต[n. prop.] (Intoēnet ; ) EN: Internet ; Internet network FR: Internet [m] ; Net [m]
จับได้[v. exp.] (jap dāi) EN: arrest ; apprehend ; detain ; net FR: arrêter ; appréhender
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised ; blatant FR: clair et net ; franc ; évident
กำไรสุทธิ[n. exp.] (kamrai sutt) EN: net profit ; earnings FR: bénéfice net [m]
กำไรสุทธิรายไตรมาส[n. exp.] (kamrai sutt) EN: quarterly net profit FR: bénéfice trimestriel net [m]
กางมุ้ง[v. exp.] (kāng mung) EN: hang up a mosquito net ; put up a mosquito net ; draw a mosquito curtain FR: dresser une moustiquaire ; mettre la moustiquaire
การจัดสรรกำไรสุทธิ[n. exp.] (kān jatsan ) EN: appropriation of net income FR:
การขาดทุนสุทธิ[n. exp.] (kān khātthu) EN: net loss FR:
การแผ่รังสีสุทธิ[n. exp.] (kānphaērang) EN: net radiation FR:
การส่งออกสุทธิ[n. exp.] (kān song-øk) EN: net export FR:
กัดลาก[n.] (katlāk) EN: seine ; fish-trap ; trawl net ; drag net FR: seine [f] ; senne [f]
ข่าย[n.] (khāi) EN: net ; mesh FR: filet [m]
ข่ายลำดับ[n. exp.] (khāi lamdap) EN: net FR:
ขายสุทธิ[X] (khāi sutthi) EN: net sales FR:
ค่าสุทธิ[n. exp.] (khā sutthi) EN: net worth FR:
คาดการณ์กำไรสุทธิ[v. exp.] (khātkān kam) EN: estimate net profit FR: évaluer le bénéfice net
ขาดทุนสุทธิ[n. exp.] (khātthun su) EN: net loss FR:
ขึงตาข่าย[v. exp.] (kheung tākh) EN: put up a net FR: tendre un filet
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: Internet FR: Internet [m] ; Net [m] ; la Toile [f]
กระชัง[n.] (krachang) EN: hinged floating basket (for keeping fish in water) ; fish cage ; floating basket ; keep net ; fish tank FR: nasse [f] ; panier-vivier [m]
กระเป๋าร่างแห[n. exp.] (krapao rāng) EN: shopping net ; string bag FR:
กระแสเงินสดสุทธิ[n. exp.] (krasaē ngoe) EN: net cash flow FR:
เล่นอินเตอร์เน็ต[v. exp.] (len intoēne) EN: surf the net ; surf the internet FR: surfer sur le Net ; surfer sur Internet ; surfer sur la toile ; surfer
ไม้ตักปลา[n. exp.] (māi tak plā) EN: landing net FR: épuisette [f]
หมวกคลุมผม[n. exp.] (mūak khlum ) EN: hairnet = hair net ; net ; caul ; head cover FR:
หมวกคลุมผมอนามัย[n. exp.] (mūak khlum ) EN: hairnet = hair net FR:
มุ้ง[n.] (mung) EN: mosquito net FR: moustiquaire [f]
มุ้งกันยุง[n. exp.] (mung kan yu) EN: mosquito net FR: moustiquaire [f]
มูลค่าหน่วยลงทุน[n. exp.] (mūnkhā nūay) EN: Net Asset Value (NAV) FR:
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ[n. exp.] (mūnkhā patj) EN: net present value (NPV) FR:
น้ำหนักสุทธิ[n. exp.] (nāmnak sutt) EN: net weight FR: poids net [m]
เน็ต[n.] (net) EN: net FR: Net [m]
เน็ตไอดอล[n. exp.] (net aidøl) EN: net idol FR: idole du net [f]

net ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brutto {n} | brutto für nettogross | gross for net
Kaltwassernetz {n}chilled water distribution net
Fischernetz {n}fishing net
Kiemennetz {n} | küstennahe Kiemennetze (industrielle Fischerei)gill net | coastal gill nets (industrial fishing)
Stützstelle {f} [math.]grid point; mesh point; net point
Vererbungssystem {n}inheritance system; inheritance net
Moskitonetz {n}mosquito net
Durchgängigkeit {f}ability to penetrate
Addierschaltung {f}adding network
antimagnetisch {adj}antiferromagnetic
Australtölpel {m} [ornith.]Australian Gannet
Bajonettkupplung {f} [techn.]bayonet clutch
Bajonettbahn {f} [techn.]bayonet groove
Bajonettverschluss {m}bayonet socket; bayonet coupling
Bajonettrahmen {m} [techn.]bayonet slots
Trauermantelsalmler {m} (Gymnocorymbus ternetzi) [zool.]black widow (tetra)
Brünette {f} | Brünetten
Drehriegelverschluss {m} mit Stangecabinet bolt
Kabinett {n} | Kabinette
Kabinettskrise {f}cabinet crisis
Kabinettsumbildung {f} [pol.]cabinet reshuffle; shuffle of the cabinet
Kaptölpel {m} [ornith.]Cape Gannet
Kapitalbilanz {f}net capital movement
Kassettenband {n}; Kassettenmagnetband
Cassinsegler {m} [ornith.]Cassin's Spinetailed Swift
Katalogschrank {m}catalogue cabinet
Cayenneschlüpfer {m} [ornith.]Plain-crowned Spinetail
Netzrückwirkung {f} | Netzrückwirkungen
Klarinette {f} [mus.] | Klarinetten
Garderobenschrank {m}clothes cabinet
Reibungskoeffizient {m} [phys.]coefficient of friction; coefficient of kinetic friction
Kollisionserkennung {f} (Netzwerk)collision detection
Kommunikationsnetz {n}communication network
Computernetzwerk {n}computer network
Rechnernetz {n} | Rechnernetze
geeignet; günstig; passend; genehm {adj} | geeigneter; günstiger; passender; genehmer | am geeignetsten; am günstigsten; am passendsten; am genehmstenconvenient | more convenient | most convenient
Kornettist {m} [mus.]cornetist
Cremetorte {f}; Sahnetorte
Cremetörtchen {n}; Sahnetörtchen
hübsch; reizend; nett; niedlich; süß {adj} | hübscher; reizender; netter; niedlicher; süßer | am hübschsten; am reizendsten; am nettesten; am niedlichsten; am süßestencute | cuter | cutest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า net
Back to top