ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

postfix

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *postfix*, -postfix-

postfix ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
postfix (vt.) วางข้างท้าย See also: ใส่ข้างหลัง, เติมท้าย Syn. append, suffix
postfix (n.) คำเสริมท้าย See also: คำต่อท้าย, ส่วนที่ต่อท้ายคำ Syn. affix Ops. prefix
postfix (vt.) เติมส่วนที่ต่อท้ายคำ See also: ต่อท้าย, เติมคำต่อท้าย Syn. add, affix

postfix ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า postfix
Back to top